Bestuur - College

Doeltreffende en doelmatige uitvoering van besluiten van de gemeenteraad en taken die voortvloeien uit wetten en regelingen van het Rijk en de provincie en tijdige en hoogwaardige verantwoording over de uitvoering. De gemeenteraad stelt als hoogste bestuursorgaan kaders vast die door het college van B&W worden uitgevoerd. Hierover legt het college verantwoording af, zodat de raad de naleving van de kaders kan controleren.

De doelstellingen van het taakveld zoals opgenomen onder “wat willen we bereiken” en “wat gaan we daar voor doen” zijn actueel. Er zijn nu geen ontwikkelingen die aanleiding geven tot het vermelden van afwijkingen in het beoogde effect of onze inspanningen.

In maart 2022 hebben de gemeenteraadsverkiezingen plaatsgevonden. De onderhandelingen lopen nog, verwacht wordt dat in juni een nieuw college zal aantreden. Mogelijk zal dit leiden tot aangepaste of nieuwe doelstellingen.

Wat willen we bereiken

Wat gaan we daar voor doen

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Bestuur - CollegeRealisatie
2021
Begroting
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Baten exclusief reserves5.303276276276276276

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 5 0 0 0 0 0
Overige baten 5.298 276 276 276 276 276
Lasten exclusief reserves4.5595.1725.0515.0515.0515.051

Apparaatslasten 2.157 2.489 2.518 2.518 2.518 2.518
Overige apparaatslasten 229 202 202 202 202 202
Personeel 1.928 2.288 2.316 2.316 2.316 2.316
Intern resultaat 0 0 0 0 0 0
Intern resultaat 0 0 0 0 0 0
Programmalasten 2.402 2.683 2.533 2.533 2.533 2.533
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 632 225 75 75 75 75
Overige programmalasten 1.735 1.827 1.827 1.827 1.827 1.827
Subsidies en inkomensoverdrachten 35 631 631 631 631 631
Saldo voor vpb en reserveringen 744 -4.896 -4.775 -4.775 -4.775 -4.775
Saldo voor reserveringen 744 -4.896 -4.775 -4.775 -4.775 -4.775
Reserves1417020202020

Onttrekking reserves 14 170 20 20 20 20
Saldo 758 -4.726 -4.755 -4.755 -4.755 -4.755

Financiële bijstellingen

Bijstellingen Bestuur - CollegeBegroting 2022Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Oorspronkelijke begroting 2022 -4.870 -4.870 -4.870 -4.870 -4.870
Bijstellingen Eerste Herziening 2022 143 115 115 115 115
Bestemmingsreserve B&W Fonds Reserves 0 0 0 0 0
Technische wijzigingen Technische wijzigingen 143 115 115 115 115
Begroting na wijzigingen -4.726 -4.755 -4.755 -4.755 -4.755

Toelichting financiële bijstellingen

Bestemmingsreserve B&W Fonds

In 2022 zijn bijdragen gedaan aan Suriname voor coronahulp (€ 50) en aan Gdansk voor vluchtelingenhulp (€ 100). Ter dekking van deze kosten wordt dit jaar extra € 150 onttrokken aan de reserve.

Technische wijzigingen

In het Taakveld College zijn diverse technische wijzigingen geweest. Direct achter de technische wijziging is het  effect op het saldo weergegeven. De grootste wijziging in 2022 is de toename van de renteopbrengsten voor de Voorziening Pensioenen (€ 176) door het gestegen rentepercentage. Daarnaast is eenmalig in 2022 € 28 overgeheveld naar het programma Samenkracht en Burgerparticipatie en zijn er diverse kleine wijzigingen geweest ten bedrage van  - € 5. Voor de jaren 2023 en verder zijn er structurele verschuivingen geweest van € 61. Dit betreft de uitvoeringskosten van de pensioenregeling. Dit budget is overgeheveld naar het programma Overhead Concernondersteuning.

 

 

Omschrijving taakveld

Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuur van Rotterdam.