Bestuur - Raad, Griffie, Rekenkamer en Ombudsman

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Een transparante en democratische volksvertegenwoordiging die kaders stelt, controleert, goed wordt ondersteund door de griffie en wordt gevoed door bevindingen van de rekenkamer en de ombudsman.

Digitaal vergaderen

Nu de maatregelen rond de coronacrisis zijn afgebouwd, vergaderen de gemeenteraad en de raadscommissies op dit moment vooral fysiek, maar soms ook digitaal. Naarmate er meer corona maatregelen genomen worden, zal er weer meer digitaal vergaderd worden.

Verkiezingen

Op 14, 15 en 16 maart 2022 zijn de verkiezingen voor de gemeenteraad en de wijkraden gehouden. Op 30 maart is de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. Het opkomstpercentage bij de gemeenteraadsverkiezingen was historisch laag en hier zal door de gemeenteraad een onderzoek naar uitgevoerd worden. De nieuwe raad heeft na haar aantreden drie tijdelijke commissies ingesteld. Later dit voorjaar zullen de definitieve commissies ingesteld worden en zal er een nieuw reglement van orde worden vastgesteld.

Fractiekosten

Doordat het aantal gemeenteraadsfracties gestegen is van 13 naar 14 is er een structureel tekort in de begroting van € 60. Dit is de vaste vergoeding die iedere raadsfractie ontvangt. In 2022 kan dit naar verwachting opgevangen worden binnen de begroting, maar vanaf 2023 en verder zal dit structureel toegevoegd moeten worden aan de begroting van de raad.

Wat willen we bereiken

Wat gaan we daar voor doen

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Bestuur - Raad, Griffie, Rekenkamer en OmbudsmanRealisatie
2021
Begroting
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Baten exclusief reserves600603594514514514

Bijdragen rijk en medeoverheden 72 11 11 11 11 11
Overige opbrengsten derden 528 592 583 503 503 503
Overige baten 0 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves13.38613.90313.39113.31113.31113.311

Apparaatslasten 7.518 8.077 7.859 7.779 7.779 7.779
Inhuur 226 147 147 147 147 147
Overige apparaatslasten 254 339 328 328 328 328
Personeel 7.039 7.591 7.384 7.304 7.304 7.304
Intern resultaat 568 577 610 610 610 610
Intern resultaat 568 577 610 610 610 610
Programmalasten 5.300 5.249 4.921 4.921 4.921 4.921
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 2.956 2.907 2.683 2.683 2.683 2.683
Kapitaallasten 35 34 0 0 0 0
Overige programmalasten 186 78 78 78 78 78
Subsidies en inkomensoverdrachten 2.123 2.230 2.160 2.160 2.160 2.160
Saldo voor vpb en reserveringen -12.786 -13.300 -12.797 -12.797 -12.797 -12.797
Saldo voor reserveringen -12.786 -13.300 -12.797 -12.797 -12.797 -12.797
Reserves51365-130-130-130-130

Onttrekking reserves 179 495 0 0 0 0
Toevoeging reserves 248 130 130 130 130 130
Vrijval reserves 120 0 0 0 0 0
Saldo -12.734 -12.935 -12.927 -12.927 -12.927 -12.927

Financiële bijstellingen

Bijstellingen Bestuur - Raad, Griffie, Rekenkamer en OmbudsmanBegroting 2022Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Oorspronkelijke begroting 2022 -12.925 -12.927 -12.927 -12.927 -12.927
Bijstellingen Eerste Herziening 2022 -10 0 0 0 0
Egalisatiereserve Raad/Griffie Reserves 0 0 0 0 0
Egalisatiereserve Rekenkamer Reserves 0 0 0 0 0
Technische wijzigingen Technische wijzigingen -10 0 0 0 0
Begroting na wijzigingen -12.935 -12.927 -12.927 -12.927 -12.927

Toelichting financiële bijstellingen

Egalisatiereserve Raad/Griffie

In 2022 zijn er incidentele loonkosten van € 190. Dit betreft een ontslagvergoeding en kosten van verkoop van verlof door een medewerker. Ter dekking van deze kosten wordt eenzelfde bedrag onttrokken uit de egalisatiereserve.

Egalisatiereserve Rekenkamer

In 2022 worden extra loonkosten gemaakt van € 80 vanwege gewijzigd beleid. Ter dekking van deze kosten wordt eenzelfde bedrag onttrokken uit de egalisatiereserve.

Technische wijzigingen

In het Taakveld Bestuur- Raad, Griffie, Rekenkamer en Ombudsman zijn diverse technische wijzigingen geweest. Direct achter de technische wijziging is het  effect op het saldo weergegeven. De loonkosten zijn in 2022 incidenteel in totaal verhoogd met €212K In dit bedrag zit een post van € 78 voor de uitbesteding van de pensioenen bestuurders aan een pensioenuitvoerder. Hierdoor loopt deze geldstroom in het vervolg via de loonkosten. De volledige dekking is gevonden door de inhuur met € 212 te verlagen. Voor het MBO debat is in 2022 in het kader van de verkiezingen € 10 over gedragen aan het taakveld Onderwijsbeleid en Leerlingzaken. Meerjarig zijn de loonkosten verhoogd. Voor 2023 € 84 en voor de jaren 2024 en verder met € 164. De dekking is voor alle jaren gevonden door het budget inhuur te verlagen.

 

Omschrijving taakveld

Elke vier jaar worden 45 raadsleden gekozen die samen de gemeenteraad vormen. De raad vertegenwoordigt de Rotterdammers, geeft de kaders voor het beleid in de stad en controleert het college. De raad kent met ingang van 29 maart 2018 13 raadsfracties die worden ondersteund door fractiebureaus. De raad wordt procesmatig en inhoudelijk ondersteund door de griffie en wordt gevoed door bevindingen van de rekenkamer en de ombudsman.