Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Het cultureel klimaat versterken.

De cultuurdeelname door Rotterdammers verhogen.

Voortgang 2022

In het eerste kwartaal van 2022 kwam langzaam maar zeker een einde aan de coronacrisis. Langzaam maar zeker kwam alles weer op gang en werden de coronamaatregelen één voor één afgeschaft. Eind maart was alles bijna weer zoals voor de coronacrisis.

Desalniettemin heeft ook in de eerste maanden van 2022 COVID-19 de culturele sector nog parten gespeeld. In het begin van het jaar kwam dit door de maatregelen die toen golden. Maar ook toen alle publiek weer welkom kon worden geheten bleven de bezoekersaantallen in eerste instantie achter.

Er is nu een stijgende lijn maar het herstel van vertrouwen van sommige groepen, zoals ouder publiek, behoeft aandacht. Dit is onder andere onderdeel van het herstel- en transitieplan als uitwerking van het advies van de Denktank New Deal Cultuur.

Om de culturele infrastructuur in stand te houden, heeft de gemeente in 2020 en 2021 noodsteunregelingen geboden voor de culturele en creatieve sector. Naast de gesubsidieerde instellingen konden ook amateurverenigingen en een aantal privaat gefinancierde culturele ondernemers daarop een beroep doen. Met de regelingen hoopt de gemeente te voorkomen dat belangrijke culturele organisaties door de coronacrisis verdwijnen. De meest recente noodsteunregelingen hadden een looptijd van 1 november 2021 tot en met 31 maart 2022.

Scholen zijn na de verlengde kerstvakantie weer volledig opengegaan. De verwachting is dan ook dat de college-indicator met betrekking tot binnenschoolse cultuureducatie van 2022 gehaald zal worden, tenzij er in het najaar opnieuw noodzakelijk wordt om scholen voor een kortere of langere periode te sluiten. 

Ontwikkelingen 2023-2026

Rotterdamse Cultuurvisie

In de Rotterdamse Cultuurvisie; Cultuur ondersteunt de veranderingen in de stad geeft de gemeente de uitgangspunten aan voor het cultuurbeleid op langere termijn. Centraal in het beleid staan inclusiviteit, innovatie en interconnectiviteit. Rotterdam staat voor een culturele sector waarin voor iedere Rotterdammer zonder onderscheid een plek is, als bezoeker, als personeel of als maker. Nieuw aanbod en nieuwe genres krijgen de ruimte. Intensieve samenwerking en wederzijdse verbondenheid zijn kernbegrippen. De thema’s voor het cultuurbeleid voor de langere termijn zijn leidend in de beleidsnota’s, -kaders en -regelingen op het gebied van cultuur in de komende jaren, zoals het beleidskader voor de Bibliotheek, het architectuurbeleid, de popvisie, het Cultuurplan en de regelingen voor projectsubsidies.

Cultuurplan 2021-2024

Met het Cultuurplan ligt vast welke culturele organisaties in de jaren 2021-2024 kunnen rekenen op een jaarlijkse subsidie van de gemeente. Naast de artistieke betekenis van de aanvragers is hun bijdrage aan de drie beleidsspeerpunten inclusiviteit, innovatie en interconnectiviteit een belangrijk criterium bij de beoordeling van hun plannen voor de periode 2021-2024.

Herstel en transitie na de coronacrisis

De coronacrisis heeft laten zien dat de Rotterdamse cultuursector ondanks de harde klappen die zij kreeg, een enorme energie en veerkracht heeft getoond om de Rotterdammers ondanks alle beperkingen toch te blijven voorzien van cultureel aanbod; daarbij is volop geëxperimenteerd met digitaal en ander aanbod.  De culturele instellingen hebben onder moeilijke omstandigheden aanbod verzorgt waar Rotterdammers troost in vonden, bij konden verpozen en verbinding in konden vinden. Zij zijn ondanks alle beperkingen Rotterdam blijven voorzien van cultureel aanbod; en daarbij is volop geëxperimenteerd met digitaal en ander aanbod.

In het voorjaar van 2021 deed de Denktank New Deal Cultuur Rotterdam aanbevelingen aan het gemeentebestuur en de cultuursector om de sector overeind te houden (noodsteun zo lang het nodig was) en na het einde van de coronapandemie zo snel mogelijk te laten herstarten en een transitie mogelijk te maken naar meer weerbaarheid, wendbaarheid en veerkracht dan voor corona. Het herstartprogramma is vrijwel afgerond met een stedelijke campagne om publiek weer te attenderen op de culturele activiteiten in de stad. De voorbereiding van het transitieprogramma is gestart en krijgt nog voor de zomer een kick-off.

De Denktank is een initiatief uit de cultuursector zelf. De gemeente heeft dit initiatief omarmd en ondersteund. Mariëtte Hamer, tot begin 2022 voorzitter van de SER, was bereid het voorzitterschap op zich te nemen. Voor de uitvoering van de aanbevelingen heeft het college van burgemeester en wethouders in 2021 € 6,3 miljoen uitgetrokken. De na aftrek van uitgaven voor noodsteun en herstart resterende middelen (naar verwachting ongeveer € 3 miljoen) zullen worden ingezet voor de transitie van de sector.

Kunst en Cultuur in de gebieden

Om laagdrempelige gebiedsgerichte culturele activiteiten en evenementen te stimuleren is per 2021 de subsidieregeling Lokale Culturele Programmering gestart. LCP-coördinatoren verzorgen op basis van deze subsidieregeling de culturele programmering in elk van de veertien gebieden. Ook de activiteiten in de gebieden hebben zwaar geleden onder de coronamaatregelen. In het kader van de aanbevelingen van de Denktank New Deal Cultuur is gewerkt aan een plan om ook in de gebieden tot een snelle herstart van activiteiten te komen, dit is gestart toen de maatregelen dit weer toelieten in de loop van het eerste kwartaal 2022.

 

Wat willen we bereiken

Wat gaan we daar voor doen

Prestatie indicatoren
Prestatie-indicatoren 201820192020202120222023
In 2022 is dertig procent van de basisscholen een of meer niveaus gestegen in het Rotterdamse Cultuureducatie Model*. Streefwaarde N.v.t. 15% 22% 28% 30%  
Realisatie N.v.t. 18% 23%      
* Bij deze streefgetallen dient aangemerkt te worden dat ze mede afhankelijk zijn van landelijke subsidieregelingen en bijvoorbeeld hoe de dagprogrammering op Zuid wordt ingericht en aangestuurd vanuit de Onderwijssector.
In het Coalitieakkoord 2018-2022 is opgenomen dat de gemeente wil dat alle kinderen cultuureducatie krijgen. Omdat cultuureducatie opgenomen is in de kerndoelen en eindtermen van het onderwijs, heeft de gemeente deze indicator geformuleerd. Deze stijging toont aan dat de kwaliteit van cultuureducatie is gestegen en dat cultuureducatie in toenemende mate duurzaam geborgd is in het Rotterdamse basisonderwijs, een noodzakelijkheid voor goede cultuureducatie voor alle Rotterdamse kinderen.

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatieRealisatie
2021
Begroting
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Baten exclusief reserves1.395498276176176176

Bijdragen rijk en medeoverheden 1.095 322 100 0 0 0
Overige opbrengsten derden 165 176 176 176 176 176
Overige baten 135 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves107.63795.22190.99389.03385.03985.039

Apparaatslasten 2.266 2.462 2.435 2.435 2.435 2.435
Inhuur 15 113 113 113 113 113
Overige apparaatslasten 40 70 50 50 50 50
Personeel 2.211 2.278 2.272 2.272 2.272 2.272
Intern resultaat -488 371 473 473 473 473
Intern resultaat -488 371 473 473 473 473
Programmalasten 105.859 92.389 88.085 86.125 82.131 82.131
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 9.766 871 301 -895 -860 -860
Overige programmalasten 96 97 97 97 97 97
Subsidies en inkomensoverdrachten 95.998 91.421 87.688 86.923 82.894 82.894
Saldo voor vpb en reserveringen -106.242 -94.723 -90.717 -88.857 -84.863 -84.863
Saldo voor reserveringen -106.242 -94.723 -90.717 -88.857 -84.863 -84.863
Reserves17.0943.8411.000000

Onttrekking reserves 11.219 3.841 1.000 0 0 0
Toevoeging reserves 0 0 0 0 0 0
Vrijval reserves 5.875 0 0 0 0 0
Saldo -89.148 -90.882 -89.717 -88.857 -84.863 -84.863

Financiële bijstellingen

Bijstellingen Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatieBegroting 2022Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Oorspronkelijke begroting 2022 -90.976 -90.025 -89.165 -85.170 -85.170
Bijstellingen Eerste Herziening 2022 94 308 308 307 307
Regiodeal Nationaal Programma Rotterdam Zuid Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Evenementenfonds Reserves 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Herstelmaatregelen Corona korte termijn Reserves 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Noodfonds Reserves 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Regiodeal Cultuur Reserves 0 0 0 0 0
Technische wijzigingen Technische wijzigingen 94 308 308 307 307
Begroting na wijzigingen -90.882 -89.717 -88.857 -84.863 -84.863

Toelichting financiële bijstellingen

Regiodeal Nationaal Programma Rotterdam Zuid
Door de coronamaatregelen konden sommige activiteiten uit de Regiodeal Nationaal Programma Rotterdam Zuid eerder niet doorgaan. Met deze begrotingswijziging worden de in 2022 verwachte bestedingen voor een bedrag van € 322 verrekend met de hiervoor vanuit het Rijk beschikbare middelen.

 

Bestemmingsreserve Evenementenfonds
Door de coronamaatregelen konden de activiteiten rondom de Rotterdamse Dakendagen in 2021 niet doorgaan. Het voor die activiteiten bedoelde budget (€ 250) is bij de bestemming van het jaarresultaat 2021 gereserveerd. Ter dekking van de nu in 2022 uit te voeren activiteiten, wordt dit bedrag weer aan de bestemmingsreserve onttrokken.

 

Bestemmingsreserve Herstelmaatregelen corona korte termijn
Voor een te verlenen subsidie vanuit de stedelijke aanpak "Rotterdam Sterker Door", wordt een bedrag van € 100 aan deze bestemmingsreserve onttrokken.

 

Bestemmingsreserve Noodfonds
Voor in 2022 te verlenen subsidies voor noodsteun (coronamaatregelen) aan culturele organisaties, worden onttrekkingen aan de daarvoor gevormde bestemmingsreserve nu in de begroting verwerkt. Voor dit taakveld gaat het om een bedrag van € 3,4 mln. 

 

Bestemmingsreserve Regiodeal Cultuur
Door de coronamaatregelen konden sommige activiteiten uit de Regiodeal Nationaal Programma Rotterdam Zuid niet doorgaan. Het voor die activiteiten beschikbare budget is gereserveerd. Nu in 2022 de activiteiten wel worden uitgevoerd, wordt dekking van de kosten verkregen uit onttrekking (€ 102) aan de eerder hiervoor gevormde bestemmingsreserve. 

 

Technische wijzigingen
In taakveld Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie zijn er diverse technische wijzigingen geweest. Direct achter de technische wijziging is het effect op het saldo weergegeven. De grootste wijzigingen zijn:

  • een overheveling van budget (€ 44) vanuit het programma Maatschappelijke ondersteuning voor het stadsprogramma discriminatiebestrijding en koloniaal- en slavernijverleden;
  • een overheveling van budget vanuit het programma Economische zaken (€ 30) en het programma Beheer van de stad (€ 20) voor vanuit het programma Cultuur, sport en recreatie te verlenen subsidie;
  • een overheveling van budget (€ 45) vanuit het programma overhead voor uitvoering van een aantal innovatieve projecten;
  • een overheveling van budget (€ 100) vanuit het programma Economische zaken ter versterking van het budget voor Stadscultuur;
  • een herverdeling van eerdere meerjarige taakstellingen over de taakvelden van het programma Cultuur, sport en recreatie;
  • een overheveling binnen het programma voor indexatie (€ 274) van het budget voor het Depot Boijmans van Beuningen.

 

 

Omschrijving taakveld

Het gemeentebestuur werkt aan een stad met een sterk cultureel klimaat. Cultuur is van groot belang voor de economische positie van Rotterdam in binnen- en buitenland, maakt de stad aantrekkelijk voor bewoners, bezoekers en bedrijven en draagt bij aan de brede ontwikkeling van kinderen en jongeren.

 

Het gemeentebestuur wil, omwille van een sterk cultureel klimaat, optimale omstandigheden creëren voor de productie van kunst en cultuur, voor de toegankelijkheid ervan en voor het delen van informatie, kennis en middelen. Onder kunst en cultuur verstaan we meer dan alleen beeldende kunst, theater, dans, muziek, musea en film. Ook de bibliotheek, culturele evenementen en de creatieve industrie behoren tot het culturele domein.

 

Om de doelen op het terrein van kunst en cultuur te bereiken, maakt de gemeente beleid, zoals het bibliotheekbeleid, (gemeentelijk) collectiebeleid, architectuurbeleid, film- en mediabeleid en het vierjaarlijkse Cultuurplan.