Openbaar groen en (openlucht) recreatie - NME

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Het bieden van een laagdrempelig aanbod van educatie, recreatie en expertise op gebied van natuur en milieu.

Groeninitiatieven vanuit de samenleving op het gebied van natuur- en milieueducatie.

Vitale speeltuinen, verspreid over de stad.

Vitale scoutingverenigingen met een attractief aanbod en deskundige leiding.

Beleid en uitvoering NME
Stichting Natuurstad beheert acht kinderboerderijen en verschillende educatieve tuinen in de stad. Natuurstad verzorgt educatieve natuurlessen en schooltuinieren voor meer dan 90% van de basisscholen. 

Er is een start gemaakt met het opstellen van een nieuwe beleidsnota voor natuur- en milieueducatie 2023+. Voor het opstellen van de beleidsnota zijn gesprekken gevoerd met interne en externe partners.

Dierenasiel
Naar aanleiding van het gemeenteraadsbesluit op 16 december jl. om het project in uitvoering te nemen is krediet aangevraagd (en goedgekeurd) tijdens de 4-maands begroting. Hiermee is het project inmiddels ook ingericht. De aanbesteding is momenteel afgerond. Na ondertekening wordt overgegaan tot sloop en bouwrijp maken van de Abraham van Stolkweg. In bouwteam verband zal het ontwerp verder worden geëngineerd om tot een start bouw september – oktober 2022 te komen. 

Dierenopvang 
Voor continuïteit van de uitvoering wettelijke taak dierenopvang is de overeenkomst met de Dierenbescherming overbrugd tot 1 juli 2022. 
Gedurende de loop van de overeenkomst vindt de oplevering en ingebruikname asiel plaats.

Groenmakelaar/Groenloket
In 2020 zijn de Groenmakelaar (GM) en het Groenloket (GL) gestart.  Verbinding met het initiatievenloket wordt verder vormgegeven in 2022. De werkwijze ‘verkennen initiatieven’ en een volgsysteem worden op dit moment ontwikkeld. 

Speeltuinen en scouting
In oktober 2021 is het ̎Uitvoeringsprogramma Speeltuinverenigingen̎ vastgesteld. Vanaf december 2021 is de uitwerking gestart voor een periode van 1,5 jaar. Speeltuinen krijgen ondersteuning van twee verenigingsconsulenten bij de stichting Buurt- en Speeltuinwerk (BSW) op het gebied van vitaliteit en toekomstbestendigheid van de speeltuin.

Er worden hiertoe verschillende acties en pilots uitgevoerd om de vernieuwing van speeltuinen te stimuleren op onderwerpen als ruimere openstelling, intensiever en multifunctioneel gebruik en toegankelijkheid voor kinderen met en zonder beperking.

Na de versoepelingen van de coronamaatregelen zijn de speeltuinen begin 2022 gefaseerd weer opengegaan. In het begin van het jaar hebben de speeltuinen wellicht een beperkte teruggang in de inkomsten gezien.

De subsidie aan de BSW voor Duimdrop is per eind 2021 gestopt. Op enkele kwetsbare pleinen is in tijdelijke programmering voorzien tot de start van de pleinprogrammering binnen het kinderwerk. Deze pleinprogrammering gaat vanaf 1 juni 2022 van start als onderdeel van de nieuwe welzijnsopdracht.

Na de versoepelingen van de coronamaatregelen zijn de activiteiten van de scoutingverenigingen gefaseerd weer helemaal van start gegaan.

Op basis van het Actieprogramma Verenigingen (2019) krijgen scoutingverenigingen ondersteuning bij de vernieuwing naar vitale en toekomstbestendige verenigingen. Aandacht hierbij gaat uit naar ledenwerving, training van vrijwilligers en kwaliteitsverbetering van scoutingteams, meer bekendheid geven aan scouting en samenwerking tussen scouting en andere wijkorganisaties zoals sport en speeltuinen en kinderwerk.  
 

Wat willen we bereiken

Effect indicatoren

Wat gaan we daar voor doen

Effectindicatoren 201820192020202120222023
Aantal vitale speeltuinen Streefwaarde   26 39 52 52 52
Realisatie 26 36        
Vitaliteit scouting Streefwaarde   PM 32 32 32 32
Realisatie            
 

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Openbaar groen en (openlucht) recreatie - NMERealisatie
2021
Begroting
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Baten exclusief reserves2.2762.2822.2822.2822.2822.282

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 2.276 2.282 2.282 2.282 2.282 2.282
Lasten exclusief reserves19.28218.70118.29618.29618.29618.296

Apparaatslasten 826 837 837 837 837 837
Inhuur 72 153 153 153 153 153
Overige apparaatslasten 34 14 14 14 14 14
Personeel 721 669 669 669 669 669
Intern resultaat 1.112 917 917 917 917 917
Intern resultaat 1.112 917 917 917 917 917
Programmalasten 17.343 16.946 16.541 16.541 16.541 16.541
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 1.983 1.877 1.466 1.466 1.466 1.466
Overige programmalasten 686 1.035 1.035 1.035 1.035 1.035
Subsidies en inkomensoverdrachten 14.674 14.033 14.040 14.040 14.040 14.040
Saldo voor vpb en reserveringen -17.005 -16.418 -16.013 -16.013 -16.013 -16.013
Saldo voor reserveringen -17.005 -16.418 -16.013 -16.013 -16.013 -16.013
Reserves983950000

Onttrekking reserves 98 395 0 0 0 0
Saldo -16.907 -16.023 -16.013 -16.013 -16.013 -16.013

Financiële bijstellingen

Bijstellingen Openbaar groen en (openlucht) recreatie - NMEBegroting 2022Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Oorspronkelijke begroting 2022 -16.023 -16.013 -16.013 -16.013 -16.013
Bijstellingen Eerste Herziening 2022 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Bouw nieuw dierenasiel Reserves 0 0 0 0 0
Technische wijzigingen Technische wijzigingen 0 0 0 0 0
Begroting na wijzigingen -16.023 -16.013 -16.013 -16.013 -16.013

Toelichting financiële bijstellingen

Bestemmingsreserve Bouw nieuw dierenasiel

De verwachting is dat de voorbereiding nieuw dierenasiel dit jaar wordt afgerond. Voor deze kosten zal € 395 onttrokken worden aan de bestemmingsreserve Bouw nieuw dierenasiel. 

 

Technische Wijzigingen
Een technische herverdeling binnen het taakveld.

 

Omschrijving taakveld

Op het gebied van natuur en milieu draagt het college bij aan het betrekken van Rotterdammers bij duurzaamheid en het bevorderen van een duurzame en gezonde levensstijl met behulp van een laagdrempelig aanbod van educatie, recreatie en participatie. Inzet van het college is ook een goed aanbod aan recreatieve voorzieningen zoals speeltuinen en scouting in stand te houden met een goede spreiding over de wijken. In dit kader exploiteert de gemeente het recreatieoord in Hoek van Holland.