Kwalitatief hoogwaardige, duurzame, goed toegankelijke en voldoende sportvoorzieningen.

Opstallen in eigendom van sportverenigingen zijn van voldoende kwalitatief niveau.

Toegankelijke voorzieningen voor mensen met een beperking.

Intensiever gebruik van sportvoorzieningen.

Gedurende 2022 wordt de uitvoering van de eerste tranche binnen het Uitvoeringsprogramma IHP Sport 2021-2025 vervolgd. Deze eerste tranche betreft: de vervanging van zwembad Overschie (definitiefase), het project Huis op Zuid (in uitvoering), sporthal Stadionpark (ontwerpfase), vervanging sporthal Schuttersveld (definitiefase), de vernieuwing van veldsportcomplex Nieuw-Terbregge (voorbereiding uitvoering) en de uitbreiding van het Topsportcentrum (business case in combinatie met het Vechtsportcentrum; de interne verbouwing van het Topsportcentrum is in 2021 afgerond).

Daarnaast wordt in 2022 vanuit het IHP Sport een (extra) kunstgrasveld aangelegd op het complex van vv Rozenburg en van HC Delfshaven, wordt de oplevering voorzien van een tijdelijke indoor-atletiekvoorziening bij PAC, wordt de overgang mogelijk gemaakt van Steeds Hooger van de Kanaalweg naar het Erasmuspad (en de omgekeerde weg voor FC Banlieue) en worden diverse projecten binnen het Uitvoeringsprogramma opgestart.

Via de 1/3 regeling heeft de gemeente gedurende 2022 ruim €900 .000,- aan subsidie beschikbaar voor sport-,  scouting- en speeltuinverenigingen, met voor aanvragers de mogelijkheid om (extra) middelen te lenen. De maximaal aan te vragen subsidie is €75.000,-; de maximale lening bedraagt €350.000,-. 

In 2022 zijn tot op heden negen subsidies verleend voor een totaalbedrag van €180.000. In aanvulling hierop staan er zes aanvragen open ter behandeling voor een bedrag van €170.000.
Hoofdzakelijk betreft het duurzaamheidsmaatregelen.

In 2022 wordt een evaluatie en herziening van de regeling uitgevoerd, mede naar aanleiding van de extra middelen die voor deze regeling beschikbaar zijn gekomen bij de vaststelling van het IHP Sport en de beëindiging van de regeling energiebesparende maatregelen.

Naar aanleiding van de motie 20bb011105 (bij behandeling IHP-Sport 2020-2030) ‘sport toegankelijk voor iedereen’ heeft Mulier Instituut in opdracht van ons onderzoek uitgevoerd naar de wensen, behoeftes en belemmeringen van mensen met een beperking om te kunnen sporten en bewegen in Rotterdam.  

Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat de huidige beleidsregel ‘“Basiseisen toegankelijkheid gemeentelijke binnensportaccommodaties’ (2014) voorziet in aanvullende en specifieke richtlijnen voor de toegankelijkheid van sportaccommodatie. Er zijn aanbevelingen gegeven voor uitbreiding van de beleidsregel met o.a. richtlijnen voor toegankelijke buitensportaccommodaties en hoe om te gaan tijdens calamiteiten. We onderzoeken of deze uitbreidingen mogelijk zijn. 

Binnensport: het eerste kwartaal 2022 zijn verschillende zaken uitgevoerd in het kader van het plan van aanpak verhoging bezetting gymzalen, zoals de start van de campagne ‘Huur toch een zaal’ om de verhuur van gymzalen via de webshop te promoten en de start van een campagne om kinderfeestjes in de gymzalen te promoten.  Daarnaast is er een urban gymzaal opgeleverd en zijn er specifieke sporttechnische toevoegingen om sportaanbieders op locatie beter te bedienen, nieuwe klanten aan te boren of aanbod uit te breiden.

Buitensport: Er is een concept-visie opgesteld om te komen tot intensiever gebruik van buitensportcomplexen in gebieds- en accommodatieontwikkelingen. De ‘Visie Sportcomplex van de Toekomst’.  Onderdeel hiervan is een inventarisatie van de mate waarin ‘voor alle type bebouwde functies’ deze combineren met buitensportcomplexen. 

Daarnaast is een vervolg gegeven aan een samenwerking tussen KNVB, VSG en een aantal grootstedelijke gemeenten met het oog op zondagvoetbal. Een bewustwordingstraject moet gaan bijdragen aan intensievere benutting van voetbalvelden (met name op vrijdag en zondag).

• Inzet op optimalisatie bezettingsgraad voor zowel binnen- als buitensport door innovatie en vernieuwing, sporttechnische inventaris die beter aansluit op de behoefte en inspeelt op trends en ontwikkelingen in de sport.
• Sturen op hogere bezetting van sportvelden, met name in daluren.
• Kansen voor esports bij verenigingen verkennen en bij effectiviteit uitrollen.
• Inzetten op intensief gebruik van de velden (en clubgebouwen middels het IHP Sport) door sportverenigingen.
• Modernisering inrichting gymzalen om nieuwe doelgroepen aan te trekken en vergroten marketing en promotie.

Bij vernieuwing en/of renovatie van gemeentelijke (sport)voorzieningen is er te allen tijde aandacht voor verduurzaming. De ontwikkelingen ten aanzien van duurzaamheid krijgen in de komende jaren toenemende aandacht. Hierbij sluiten (en vullen) we aan op Duurzaam010. Daarnaast voorziet de herziening van de 1/3 regeling specifiek in het aanjagen van duurzaamheidsmaatregelen. Verenigingen worden met behulp van de regeling gestimuleerd energiebesparende maatregelen te treffen aan haar accommodatie. Tot op heden hebben 8 sportverenigingen een subsidieaanvraag ingediend binnen de 1/3 regeling, gerelateerd aan duurzaamheidsmaatregelen (ledverlichting en zonnepanelen). 

Binnen het landelijke innovatieplatform duurzaamheid in de sport, gefaciliteerd door Kenniscentrum Sport en Bewegen, VSG en Sportinnovator is “Een klimaatneutraal Alexandria ‘66” ingebracht om als integrale businesscase nader te verkennen. Hier wordt in het vervolg van 2022 – mede ingegeven vanuit het IHP Sport – verder invulling aan gegeven.
 

Wat willen we bereiken

Effect indicatoren

Wat gaan we daar voor doen

Prestatie indicatoren
Effectindicatoren 201820192020202120222023
Stijging bezetting naschools gebruik gymzalen. Streefwaarde 24% 24% 25% 26% 26%  
Realisatie 24% 26%        
Stijging bezetting naschools gebruik sporthallen* Streefwaarde 46% 46% 48% 48% 48%  
Realisatie 46% 49%        
Bezettingspercentage buitensportvelden** Streefwaarde N.v.t.          
Realisatie            
* Dit betreft het gebruik over het hele jaar, in de verenigingsperiode zitten de sporthallen al vol.
** Hiervoor wordt nog een meetinstrument ontwikkeld en volgt nog een nulmeting.
Prestatie-indicatoren 201820192020202120222023
Percentage opstallen van verenigingen dat minimaal op niveau 3 is*

Streefwaarde


Realisatie

nvt nvt nvt 92% nvt nvt
Klanttevredenheid sportvoorzieningen**              
Gymzalen Streefwaarde 6,3 nvt nvt PM nvt nvt
Realisatie 6,4          
Sporthallen Streefwaarde 6,9 nvt nvt PM nvt nvt
Realisatie 7,1          
Zwembaden Streefwaarde 7,5 nvt nvt PM nvt nvt
Realisatie 7,7 (Sportbedrijf)          
Buitensport Streefwaarde 6,3 nvt nvt PM nvt nvt
Realisatie 7,5          
Aantal bezoeken zwembaden*** Streefwaarde 2,1 mln 2,2 mln 2,2 mln 2,3 mln 2,3 mln 2,3 mln
Realisatie 1,97 mln 1,97mln        
Aantal sportaccommodaties waar een duurzaamheidsmaatregel is toegepast**** Streefwaarde N.v.t. PM PM PM PM PM
Realisatie            
* Het gaat hierbij om  86 verenigingsopstallen waarvoor in 2015-2017 een schouw is uitgevoerd en die op basis hiervan in aanmerking zijn komen voor de subsidie “Achterstallig onderhoud”. Er is dus geen realisatiecijfer over 2018. Per 2021  volgt een vervolgmeting van de opstallen die in economisch eigendom zijn van de verenigingen.
** Deze wordt om de drie jaar gemeten. De eerstvolgende meting is in 2021. Streefwaarden klanttevredenheid 2021 worden vastgesteld in de eind 2019 af te sluiten meerjarenovereenkomst 2020-2023 tussen gemeente en Sportbedrijf.
*** Uit het beleidskader Zwemmen. De bezoekaantallen van zwembaden kunnen negatief worden beïnvloed door maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van COVID-19
**** Definiëring en nulmeting wordt opgesteld in het kader van het plan van aanpak “duurzame sportaccommodaties”, onderdeel van het totale beleid rond duurzaamheid. Realisatiecijfers worden begin 2020 geleverd.

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten SportaccommodatiesRealisatie
2021
Begroting
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Baten exclusief reserves4.523459459459459459

Bijdragen rijk en medeoverheden 4.373 0 0 0 0 0
Financieringsbaten 0 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 150 459 459 459 459 459
Lasten exclusief reserves58.05457.32957.61058.17957.43557.434

Apparaatslasten 648 1.116 693 693 693 693
Inhuur 44 37 37 37 37 37
Overige apparaatslasten 6 -26 16 16 16 16
Personeel 598 1.105 641 641 641 641
Intern resultaat 3.472 3.748 3.748 3.748 3.748 3.748
Intern resultaat 3.472 3.748 3.748 3.748 3.748 3.748
Programmalasten 53.934 52.466 53.168 53.738 52.994 52.992
Financieringslasten 0 0 0 0 0 0
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 357 927 1.831 2.412 1.682 1.683
Kapitaallasten 463 272 187 176 161 159
Overige programmalasten 63 7 7 7 7 7
Subsidies en inkomensoverdrachten 53.051 51.259 51.143 51.143 51.143 51.143
Saldo voor vpb en reserveringen -53.531 -56.871 -57.151 -57.721 -56.976 -56.975
Saldo voor reserveringen -53.531 -56.871 -57.151 -57.721 -56.976 -56.975
Reserves301568199199199199

Onttrekking reserves 366 569 199 199 199 199
Toevoeging reserves 65 1 0 0 0 0
Vrijval reserves 0 0 0 0 0 0
Saldo -53.230 -56.302 -56.952 -57.522 -56.777 -56.776

Financiële bijstellingen

Bijstellingen SportaccommodatiesBegroting 2022Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Oorspronkelijke begroting 2022 -56.076 -56.725 -57.294 -56.550 -56.550
Bijstellingen Eerste Herziening 2022 -227 -227 -227 -227 -226
Actualisatie kapitaallasten Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 18 17 17 17 18
Bestemmingsreserve Kredietrisicoreserve Reserves 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Kwaliteitsslag sportaccommodaties Reserves 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Sportaccommodaties verduurzaming Reserves 0 0 0 0 0
Technische wijzigingen Technische wijzigingen -245 -245 -245 -245 -245
Begroting na wijzigingen -56.302 -56.952 -57.522 -56.777 -56.776

Toelichting financiële bijstellingen

Actualisatie kapitaallasten
De kapitaallasten zijn aangepast op basis van daadwerkelijke activeringen in 2020, bijgestelde investeringskredieten alsmede geactualiseerde ramingen, omslagrente en bouwrente van de jaarschijven. In de paragraaf Investeringen is een gedetailleerd overzicht opgenomen van deze aanpassingen.

 

Bestemmingsreserve sportaccommodaties verduurzaming
Voor de subsidieregeling duurzaamheid is € 19 onttrokken voor aanpassingen aan de accommodaties.

 

Kwaliteitsslag sportaccommodaties
Voor het treffen van een tijdelijke voorziening aan het Erasmuspad, voor voetbalvereniging Steeds Hooger, wordt € 250 aan de bestemmingsreserve Kwaliteitsslag sportaccommodaties onttrokken.

 

Technische wijzigingen
Jaarlijks wordt een nieuwe prestatiecontract met het Sportbedrijf aangegaan. Aan de hand van het prestatiecontract 2022 zijn de budgetten voor een bedrag van € 245 aangepast.

 

 

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Omschrijving taakveld

Het college staat voor een hoogwaardige, duurzame en goed toegankelijke infrastructuur aan sportvoorzieningen, zodat dit gezamenlijk voorziet in de vraag aan ruimte voor sport en beweging, evenredig verspreid over de stad.