Sportbeleid en activering

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Sportprogrammering om meer Rotterdammers structureel een leven lang te laten bewegen of sporten.

Benutten kracht van sportevenementen en topsport.

Toekomstbestendige en vitale sportverenigingen en overige sportaanbieders en sportief ondernemerschap.

Lekker Fit! in de Wijk.

In het eerste maanden van 2022 zijn de coronamaatregelen die de sport troffen afgebouwd. De sportsector kan zich nu op herstel gaan richten en het oppakken van de diverse acties uit de Sportnota 2021+. Voor het overgrote deel is de uitwerking van die acties in 2021 en begin 2022 van start gegaan. Een deel van de acties is ook al in uitvoering.

Vanuit Sportregie (Sportbedrijf Rotterdam) wordt gewerkt aan het weer vitaal en krachtig maken van de sportaanbieders. Veel sportaanbieders staan door de coronamaatregelen onder financiële druk. Om financieel weer gezond te worden, moeten zij bestaande leden terughalen én nieuwe leden werven. 

De schoolsportclinics, de schoolsportvereniging en de programmering op Cruyff Courts  en Krajicek Playgrounds is volgens planning uitgevoerd. De coördinatie van de programmering op alle Cruyff Courts  en Krajicek Playgrounds wordt per 1 juni  bij het Sportbedrijf belegd. Begin januari heeft – in een aangepaste vorm vanwege de geldende coronamaatregelen –  een Winter of Esports plaatsgevonden met zowel fysieke als online elementen.

De samenwerking met het programma ouder en wijzer is voortgezet en vanuit het programma is ingezet op borging van de samenwerking en afstemming met welzijn en sport.

De inzet op sport voor mensen met een beperking zoals de sportconsulent die zich op toeleiding richt en het Beweegcoach platform (een platform met laagdrempelig beweegaanbod voor mensen met een afstand tot bewegen) zijn voortgezet. Uit onderzoek uitgevoerd door Mulier Instituut zijn verbeterpunten naar voren gekomen om het sportaanbod voor mensen met een beperking beter aan te laten sluiten om hun behoefte. Er wordt een plan van aanpak geschreven hoe deze verbeterpunten samen met de partners uitgevoerd kunnen worden. 

De subsidieregelingen ten bate van diverse levensfasen en doelgroepen (o.a. ouderensport, sportinitiatieven, aangepast sporten, urban sports en esports) worden volgens planning uitgevoerd. Ook de inzet van de combinatiefunctionarissen (vanuit de rijksregeling “brede regeling combinatiefunctionarissen) loopt volgens planning.

Wat betreft de samenwerking tussen sport en andere domeinen is sport aangesloten bij de ontwikkelingen op de Wijkpreventieketen, het 1% WMO budget voor preventie en de implementatie van de inkoop Welzijn. Door aan de voorkant mee te denken en de bestaande sportinfrastructuur te benutten kan sport een waardevolle bijdrage leveren aan preventie en andere gemeentelijk doelen. 

In 2022 is de evenementenprogrammering weer op gang gekomen. Publiek is weer welkom, zei het in de eerste maanden nog met beperkende maatregelen. In februari vond het ABN AMRO World Tennis Tournament plaats en in maart de handbal interland tussen Nederland en Duitsland. Eind maart werden de laatste maatregelen opgeheven en sindsdien zijn de evenementen als vanouds, met in april weer een goed bezochte marathon, de Korfbal League Finale en de Raceroei Regatta. In 2022 staan nog een hoop evenementen op de kalender met bijvoorbeeld in juni het MultiNK (boksen, zwemmen, gymsport) het CHIO en het NK Triathlon. In juli is Rotterdam gaststad voor de World Police and Fire Games en in september/oktober vindt het WK Volleybal Vrouwen plaats in Ahoy. Ook de side events bij de grote evenementen komen weer op gang.   

In april is aan de Sportlaan een tijdelijke locatie voor het Nationaal Vechtsportcentrum geopend. De ambitie is om in 2026 een definitieve locatie te realiseren in nieuwbouw aan het Topsportcentrum. In maart 2022 heeft de gemeente Rotterdam hiertoe een intentieverklaring ondertekend samen met de Aikido Bond Nederland, Nederlandse Boksbond, Judo Bond Nederland, Karate-do Bond Nederland, Koninklijke Nederlandse Krachtsport en Fitnessbond, Dutch Sambo Federation, Taekwondo Bond Nederland, Vechtsport Autoriteit, Albeda, NOC*NSF, Rotterdam Sportsupport, Rotterdam Topsport, Sportbedrijf Rotterdam, Topsport Metropool en Topsportcentrum Rotterdam.

Er is volgens planning vanuit het Actieprogramma Verenigingen ingezet op 6 clusters van verenigingen om hen in de volle breedte op toekomstbestendigheid en vitaliteit te ondersteunen. Hierbij ligt de nadruk op ledenwerving (d.m.v. multisportaanbod en flexibele lidmaatschappen) en nieuwe organisatievormen. 

Er is verder gewerkt aan de ontwikkeling en implementatie van aanbod aan esports. Met oog op toekomstbestendige verenigingen wordt aan de hand van een living lab esports ingezet op de vereniging. Diverse experimenten, met aandacht voor behoud van leden, nieuwe vrijwilligers, inclusie en nieuwe verdienmodellen, zijn begin 2022 opgeschaald en in uitvoering op verenigingen. 

Uitwerking van de bewustwording van het VN-gedrag inzake gelijke rechten voor mensen met een beperking bij sportaanbieders start komende periode. 

Er wordt gewerkt aan het implementeren van zwemsporten in de schoolzwemlessen om kinderen te enthousiasmeren voor de zwemsport en daarmee de doorstroom naar zwemverenigingen te stimuleren.
De meeste onderdelen van het Lekker Fit programma zijn ondanks het coronavirus volgens planning voortgezet. Op een aantal onderdelen is vertraging opgelopen. 
•    De visie bewegen in en om school is opgesteld in samenwerking met interne en externe betrokkenen en experts. Deze zal in Q2 aan het college aangeboden worden voor besluitvorming. 
•    Medio 2022 worden de pilots ketenaanpak overgewicht jeugd afgerond. Een goede structurele inbedding van de ketenaanpak vraagt afstemming met nog lopende lokale ontwikkelingen zoals de wijkpreventieketen en landelijke ontwikkelingen.  
•    De pilots voor de schoolsportvereniging, inclusief de pilot voor optimalere aansluiting op dagprogrammering, hebben vertraging opgelopen vanwege restricties als gevolg van de coronacrisis. De pilots zijn in 2022 voortgezet. 
•    De ontwikkeling van een bredere visie voor een innovatieve aanpak voor tieners is gestart. Parallel daaraan lopen de pilots Swapgym. Resultaten worden in kaart gebracht en meegenomen in de visie. 
•    Het tweejarig onderzoek SEEDS wordt in 2022 volgens planning voortgezet. 
Risico voor de uitvoering van het programma op scholen is het toenemende lerarentekort.
 

Wat willen we bereiken

Effect indicatoren

Wat gaan we daar voor doen

Prestatie indicatoren
Effectindicatoren 201820192020202120222023
Aantal vitale sportverenigingen* Streefwaarde     90%   92%  
Realisatie 88%          
Aantal leden van sportverenigingen* Streefwaarde         77.250  
Realisatie 75.000          
* In het kader van het Actieprogramma Verenigingen wordt opdracht gegeven voor een 0-meting, welke in 2019 zal worden uitgevoerd.
Prestatie-indicatoren 201820192020202120222023
Klanttevredenheid sportprogrammering*              
Schoolsport Streefwaarde nvt     PM    
Realisatie 7,0          
Sportregie Streefwaarde nvt     PM    
Realisatie 7,2          
Lekker Fit!-programma              
Aantal Lekker Fit!scholen Streefwaarde 94 94 94 94 94  
  Realisatie 94          
0-4 jaar op kinderopvanglocaties Streefwaarde 145 180 215 250 285  
  Realisatie 145          
Kleuteraanpak op LF! en NLF! scholen*** Streefwaarde   95 105 120 138  
  Realisatie 75          
* Deze wordt om de drie jaar gemeten, de eerst volgende meting is in 2021
** Streefwaarden klanttevredenheid 2021 (eerst volgende meting) worden vastgesteld in de eind 2019 af te sluiten meerjarenovereenkomst 2020-2023 tussen gemeente en Sportbedri
** Lekker Fit! en Niet-Lekker Fit! scholen, de scholen met en zonder een LF! programma in groep 3-8

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Sportbeleid en activeringRealisatie
2021
Begroting
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Baten exclusief reserves2.1602.0231.7991.7991.7991.799

Bijdragen rijk en medeoverheden 695 225 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 1.465 1.799 1.799 1.799 1.799 1.799
Lasten exclusief reserves16.21917.62815.29914.15414.15514.155

Apparaatslasten 5.157 5.571 5.571 5.571 5.572 5.572
Inhuur 72 36 36 36 36 36
Overige apparaatslasten 85 130 130 130 131 131
Personeel 5.000 5.405 5.405 5.405 5.405 5.405
Intern resultaat -7.293 -7.599 -7.343 -7.343 -7.343 -7.343
Intern resultaat -7.293 -7.599 -7.343 -7.343 -7.343 -7.343
Programmalasten 18.355 19.657 17.072 15.927 15.927 15.927
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 8.431 9.513 8.242 7.697 7.697 7.697
Overige programmalasten -33 66 66 66 66 66
Subsidies en inkomensoverdrachten 9.957 10.078 8.765 8.165 8.165 8.165
Saldo voor vpb en reserveringen -14.059 -15.605 -13.500 -12.356 -12.357 -12.357
Saldo voor reserveringen -14.059 -15.605 -13.500 -12.356 -12.357 -12.357
Reserves-3.5057650000

Onttrekking reserves 995 765 0 0 0 0
Toevoeging reserves 4.500 0 0 0 0 0
Vrijval reserves 0 0 0 0 0 0
Saldo -17.564 -14.840 -13.500 -12.356 -12.357 -12.357

Financiële bijstellingen

Bijstellingen Sportbeleid en activeringBegroting 2022Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Oorspronkelijke begroting 2022 -15.194 -13.830 -12.685 -12.686 -12.686
Bijstellingen Eerste Herziening 2022 354 330 330 330 330
Rijksbijdrage Sportakkoord 2022 Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0 0 0 0 0
Technische wijzigingen Technische wijzigingen 354 330 330 330 330
Begroting na wijzigingen -14.840 -13.500 -12.356 -12.357 -12.357

Toelichting financiële bijstellingen

Rijksbijdrage sportakkoord 2022
Vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is een bedrag van € 200 beschikbaar gekomen voor de uitvoering van het lokaal Sportakkoord.

 

Technische wijzigingen
In taakveld Sportbeleid en activering zijn er diverse technische wijzigingen geweest. Direct achter de technische wijziging is het effect op het saldo weergegeven. De grootste wijzigingen zijn:

  • Doorberekende uren ter dekking van lopende projecten.
  • Een budgetverschuiving binnen MO. Jaarlijks worden nieuwe contracten met het Sportbedrijf aangegaan. Aan de hand van het prestatiecontract 2022 zijn de budgetten aangepast over de taakvelden van het programma Cultuur, sport en recreatie.
  • Een overheveling van budget (€ 44) vanuit het programma Maatschappelijke ondersteuning voor het stadsprogramma discriminatiebestrijding en koloniaal- en slavernijverleden.
  • Omzetten van programmabudget. Binnen het programmabudget BSNR Fitte Generatie zijn middelen vrijgemaakt voor formatieomzetting naar niveau beleidsadviseurs voor het team BSNR Fitte Generatie. 

 

 

 

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Omschrijving taakveld

De inzet is om meer Rotterdammers met plezier te laten sporten en bewegen. Hiertoe ondersteunt het college sportverenigingen en andere organisaties op sport- en beweeggebied, stimuleert het college recreatieve sportbeoefening, sport en bewegen in wijken en buurten en het (top)sportklimaat en zet het in op het binnenhalen van sportevenementen. Hiermee draagt het college ook bij aan andere maatschappelijke doelstellingen, zoals gezondheid, bewonersparticipatie en economie en werkt het aan een vitale en levendige stad.

Toelichting op doelstellingen

Sportprogrammering om meer Rotterdammers structureel een leven lang te laten bewegen of sporten
Extra aandacht voor een aantal specifieke doelgroepen: kinderen in achterstandssituaties, ouderen en mensen met een beperking.

Benutten kracht van sportevenementen en topsport
Topsport en sportevenementen versterken het sportieve klimaat van de stad. Door keuzes te baseren op het DNA van Rotterdam, stijgt het rendement op terreinen als sportdeelname, economie, maatschappij en imago.

Toekomstbestendige en vitale sportverenigingen en overige sportaanbieders en sportief ondernemerschap
De inzet is dat sportverenigingen zich gereed maken voor de toekomst door mee te gaan met veranderende ontwikkelingen en een veranderende vraag. Hierdoor moeten sportverenigingen langdurig vitaal worden. In het Actieprogramma Verenigingen zijn hiervoor acties vastgesteld.

Lekker Fit! in de Wijk
Het hoofddoel is om alle kinderen in Rotterdam vanaf 9 maanden voor de geboorte tot en met 12 jaar de basis mee te geven voor een gezonde leefstijl.