Arbeidsparticipatie - Maatschappelijk

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Iedereen doet mee naar vermogen: Rotterdammers leveren een tegenprestatie naar vermogen, die ze zelf mogen invullen in de vorm van mantelzorg, vrijwilligerswerk, taalcursus, beweegtraining of eerst werken aan persoonlijke problematiek.

Jongerenloket: Het begeleiden van jongeren naar werk en/of onderwijs.

Jongerenloket: Rotterdamse jongeren (27-) gaan pas van school als zij een baan hebben.

Jongerenloket: wij helpen jonge statushouders (27-) aan werk of helpen hen om zich daarop voor te bereiden of begeleiden hen naar school.

Prestatie010
Prestatie010 ondersteunt 17.500 kwetsbare Rotterdammers met een bijstandsuitkering en een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Activeringscoaches begeleiden hen naar een tegenprestatie, gericht op maatschappelijke activering en waar mogelijk toeleiding naar re-integratie. Hierdoor doen zij weer mee in de samenleving. Zo zetten deze werkzoekenden stappen in hun persoonlijke ontwikkeling en leveren zij een maatschappelijke bijdrage aan Rotterdam. 

De kerntaak van Prestatie010 is het activeren van werkzoekenden. Dat doen we door drempels weg te nemen, zoals schuldenproblematiek. Dat is een van de belangrijkste thema’s van dit jaar. Werkzoekenden met betalingsproblemen of schulden begeleiden we naar trajecten bij schulddienstverlening. Daarnaast zetten we in op het herkennen van signalen van inwoners met een licht verstandelijke beperking. En willen we de toeleiding naar Rotterdam Inclusief verbeteren door activeringscoaches nog beter te informeren over het instrument loonkostensubsidie. 

Onze ambitie is dat dit jaar 850 werkzoekenden de stap naar een re-integratietraject maken of direct uitstromen uit de uitkering. Op 30 april staat de teller op 128 werkzoekenden die uitstroomden naar re-integratietrajecten of werk. Door het opheffen van de coronamaatregelen is fysieke dienstverlening weer de norm, waardoor de verwachting is dat de teller de aankomende periode oploopt.


Jongerenloket
Het Jongerenloket is er voor alle Rotterdamse jongeren van 18 tot en met 26 jaar met een ondersteuningsvraag op het gebied van onderwijs, werk, inkomen, schulden en zorg. Wij kijken naar wat elke jongere wil en nodig heeft om verder te komen in het leven en bieden een aanpak op maat. 

Het aantal jongeren in de bijstand nam in 2020 door de invloed van coronacrisis aanzienlijk toe. In december 2020 ontvingen 2919 Rotterdamse jongeren een bijstandsuitkering. Vanaf de maand mei 2021 zien we dat er meer jongeren uitstromen dan instromen, waardoor het bijstandsvolume aan het begin van het tweede kwartaal 2022 is gedaald tot 2326 jongeren. 

De arbeidsmarktpositie van jongeren is relatief dynamisch. De huidige krapte op de arbeidsmarkt zorgt ervoor dat de meeste jongeren snel hun weg naar werk kunnen vinden. Tegelijk is er een aanzienlijke groep die duurzaam een afstand tot de arbeidsmarkt houdt. Met de huidige arbeidsmarkt bestaat de caseload van het Jongerenloket voornamelijk uit deze laatste groep jongeren. 

Jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt hebben ondersteuning nodig, voordat zij de stap naar een (garantie) baan of opleiding kunnen maken. Met iedere jongere wordt een plan van aanpak opgesteld, waarin afspraken worden gemaakt over het traject dat zal worden ingezet. Onze jongerencoaches investeren in kennis voor wat betreft specifieke doelgroepen als statushouders en arbeidsbeperkte jongeren, zodat zij in staat zijn de behoeften van deze jongeren goed in beeld te brengen en een passend traject aan te bieden. 

Voor Rotterdamse jongeren met financiële problemen waarvoor de reguliere schulddienstverlening geen toereikende oplossing biedt, is het Jongerenperspectieffonds opgericht. Binnen het Jongerenperspectieffonds ontvangen jongeren intensieve dienstverlening waarin wordt toegewerkt naar een saneringskrediet dat wordt afgelost door middel van het uitvoeren van een perspectiefprestatie. In maart 2022 is de pilot Jongerenperspectieffonds positief afgesloten en is het Jongerenperspectieffonds onderdeel gemaakt van de reguliere dienstverlening van het Jongerenloket.

Wat willen we bereiken

Effect indicatoren

Wat gaan we daar voor doen

Prestatie indicatoren
Effectindicatoren 201820192020202120222023
Ambitie ‘Iedere stap telt’. Aantal werkzoekenden vanuit doelgroep Prestatie010 doorgestroomd naar domein Werk of direct naar een betaalde baan. Streefwaarde n.v.t. 1.000 1.000 850* 850  
Realisatie n.v.t. 1.019 709 254 128  
Jongerenloket. Aantal jongeren in de bijstand (incl. statushouders) Streefwaarde 2.550 2.200 2.200 2.080 2.080  
Realisatie 2.235 2.037 2.919 2.902 2.339   
Jongerenloket. Aantal jonge statushouders in de bijstand Streefwaarde 620 585 545 501 501  
Realisatie 630 468 486 475 461  
Jongerenloket. Aantal jongeren uitstroom Streefwaarde 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150  
Realisatie 1.557 1.345 1.672 1.063 521  

*    Dit aantal is in de Voorjaarnota 2021 bijgesteld naar 850.

Prestatie-indicatoren 201820192020202120222023
Jongerenloket. % jongeren binnen 2 weken intake gesprek Streefwaarde 100% 100% 100% 100% 100%  
Realisatie 90% 100% 100% 100% 100%  
Jongerenloket. % jonge statushouders binnen 3 weken een gesprek Streefwaarde 100% 100% 100% 100% 100%  
Realisatie 100% 100% 100% 100% 100%  

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Arbeidsparticipatie - MaatschappelijkRealisatie
2021
Begroting
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Baten exclusief reserves5.5723.7091.5431.5431.5431.543

Bijdragen rijk en medeoverheden 5.517 3.684 1.518 1.518 1.518 1.518
Overige opbrengsten derden 56 24 24 24 24 24
Overige baten 0 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves25.46324.91922.16119.33218.64618.646

Apparaatslasten 18.734 20.799 18.496 15.660 14.975 14.975
Inhuur 887 514 888 888 888 888
Overige apparaatslasten 528 453 940 940 942 942
Personeel 17.319 19.832 16.669 13.833 13.145 13.145
Intern resultaat 286 252 14 14 14 14
Intern resultaat 286 252 14 14 14 14
Programmalasten 6.443 3.869 3.651 3.658 3.658 3.658
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 5.411 2.469 3.651 3.657 3.657 3.657
Overige programmalasten 0 0 0 0 0 0
Sociale uitkeringen -2 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 1.034 1.400 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -19.891 -21.211 -20.619 -17.790 -17.104 -17.104
Saldo voor reserveringen -19.891 -21.211 -20.619 -17.790 -17.104 -17.104
Reserves1.38500000

Onttrekking reserves 1.385 0 0 0 0 0
Toevoeging reserves 0 0 0 0 0 0
Saldo -18.505 -21.211 -20.619 -17.790 -17.104 -17.104

Financiële bijstellingen

Bijstellingen Arbeidsparticipatie - MaatschappelijkBegroting 2022Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Oorspronkelijke begroting 2022 -20.667 -19.802 -16.973 -16.288 -16.288
Bijstellingen Eerste Herziening 2022 -544 -816 -816 -816 -816
Technische wijzigingen Technische wijzigingen -544 -816 -816 -816 -816
Begroting na wijzigingen -21.211 -20.619 -17.790 -17.104 -17.104

Toelichting financiële bijstellingen

Technische wijzigingen
In taakveld Arbeidsparticipatie - Maatschappelijk zijn er diverse technische wijzigingen geweest. Direct achter de technische wijziging is het effect op het saldo weergegeven. De grootste wijzigingen zijn:

  • voor de uitvoering van de nieuwe Wet inburgering is budget ontvangen vanuit taakveld Samenkracht en Burgerparicipatie (- € 366 in 2022 en - € 431 vanaf 2023)
  • binnen het Jongerenloket is budget voor apparaat verschoven en is er budget overgedragen aan Programma Overhead ( € 345 structureel)
  • binnen Prestatie010 is budget voor apparaat verschoven en is er budget overgedragen aan Programma Overhead ( € 469 in 2022)
  • er vindt een wijziging plaats in de toerekening apparaatslasten naar de programma’s (- € 1,0 mln in 2022 tot - € 730 in 2026)
  • daarnaast hebben er diverse kleine technische wijzigingen plaatsgevonden ( € 35 in 2022)

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Omschrijving taakveld

Rotterdammers met een gemeentelijke uitkering op grond van de Participatiewet en die geen re-integratievoorziening krijgen aangeboden, leveren een tegenprestatie naar vermogen. De tegenprestatie is deze collegeperiode doorgezet in een vernieuwde aanpak onder de naam Prestatie010, waarbij iedereen meedoet naar vermogen. Door de actieve inzet van werkzoekenden die een tegenprestatie doen, dragen zij bij aan de stad, kunnen beter participeren en verkleinen zij de afstand tot de arbeidsmarkt. Samen met werkzoekenden zetten we stappen in de persoonlijke ontwikkeling. Iedere stap telt!

Het Jongerenloket adviseert en ondersteunt jongeren van 16 tot 27 jaar op weg naar een zo groot mogelijke sociale en economische zelfstandigheid. Het Jongerenloket richt zich op Rotterdamse jongeren die veelal een opeenstapeling aan problemen kennen. Zij krijgen advies en ondersteuning op weg naar een zo groot mogelijke sociale en economische zelfstandigheid, zodat zij weer meedoen en actief deel uitmaken van de maatschappij.