Openbare orde en veiligheid - Handhaving en toezicht

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Het bevorderen van naleving van wet- en regelgeving, het vergroten van het veiligheidsgevoel op straat en het verhogen van de kwaliteit van de buitenruimte.

Coronacrisis

Sinds het afschaffen van het coronatoegangsbewijs, de mondkapjesplicht, de anderhalvemeterregel en de quarantaineplicht op 25 februari 2022 zijn de handhavers niet meer belast met het toezicht op de naleving van de coronamaatregelen. Het coronateam dat sinds halverwege 2020 was opgericht is dan ook opgeheven. Hierdoor komt er weer meer ruimte vrij voor de reguliere taken. 

 

Flying Squads

Flying Squad teams zijn in het leven geroepen om de overlast van vuil in de stad aan te pakken. Begin dit jaar is het registratiesysteem uitgebreid, waardoor de waarnemingen van de cameraoperators gekoppeld kunnen worden aan de boetes. Hierdoor wordt direct duidelijk of een boete is toe te schrijven aan een waarneming van een cameraoperator en daarmee de Flying Squad. Ook de inzet van de handhaver is in het registratiesysteem geïntegreerd, middels een daartoe geschikte uitbreiding.

 

Toepassing van meer bevoegdheden door handhavers

De gemeente Rotterdam is betrokken bij een initiatief van het ministerie van Justitie en Veiligheid om pilots op te zetten voor de toepassing van meer bevoegdheden door handhavers. Buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) in Nederland zijn onderverdeeld in zes boa-domeinen met hun eigen bevoegdheden. Voor effectieve handhaving hebben boa's in bepaalde gevallen bevoegdheden uit een ander boa-domein nodig. De pilots moeten mogelijk maken dat boa's bevoegdheden uit een ander boa-domein mogen toepassen.

Rotterdam wil dat de reguliere boa's (boa-domein 1) een beperkt aantal bevoegdheden mogen toepassen op het gebied van milieuhandhaving (boa-domein 2) en taxihandhaving (boa-domein 4). Hiervoor zijn bij het ministerie van Justitie en Veiligheid aanvragen ingediend voor het starten van pilots. De pilot taxihandhaving is eerder goedgekeurd en loopt nu - na een eerder uitstel vanwege de inzakkende taximarkt als gevolg van corona - van 1 juli 2021 tot 31 oktober 2023, waarna een evaluatie plaatsvindt. De pilot milieuhandhaving in de Spaanse Polder zou alleen plaatsvinden na instemming van de milieudienst DCMR. De reguliere milieuhandhaving vindt namelijk plaats onder mandaat van de DCMR met het relatief nieuwe sanctie-instrument van de Bestuurlijke Strafbeschikking Milieu (BSBm). Met dit instrument is nog onvoldoende ervaring opgedaan als gevolg van onderbezetting bij het milieuteam. Uitbreiding van het opleggen van de BSBm in de Spaanse Polder komt nu nog te vroeg. De meerwaarde van de BSBm moet eerst nog blijken, zodra het reguliere milieuteam op formatieve sterkte zit, goed is ingewerkt en de BSBm vaker heeft opgelegd. Daarom is na overleg met de DCMR besloten de pilot milieuhandhaving in de Spaanse Polder niet meer te laten plaatsvinden.

 

Handhavers en politie versterken de samenwerking

Samenwerking tussen handhavers en de politie is een doorlopend punt van aandacht. Samenwerking is immers een continu proces. In 2021 zijn belangrijke stappen gezet in het borgen en bestendigen van deze samenwerking. Dit is nader uitgewerkt en vastgelegd in een lokaal handhavingsarrangement dat begin 2022 is vastgesteld door de Rotterdamse driehoek. Hierin zijn afspraken en samenwerking met partners vastgelegd: welke partijen zijn betrokken bij de aanpak van welke veiligheidsthema’s en welke partij is trekker. Het handhavingsarrangement is een raamovereenkomst tussen gemeente, politie en OM. Naast eventuele nieuwe taken en bevoegdheden die voortkomen uit de herijking van het landelijke boa-beleid en de visie op de boa-functie, zullen de strategische hoofdlijnen van de Veiligheidskoers 2023-2027 dan hun uitwerking vinden in het tactisch-operationele handhavingsarrangement. Daarnaast bevat het handhavingsarrangement ook praktische afspraken over het delen van informatie, de toegang van boa’s tot politiebureaus, gezamenlijke briefings en over de veiligheid van boa’s.

Ten behoeve van het structureren, borgen en faciliteren van informatie-uitwisseling is in juni 2021 door de gemeente en de politie Rotterdam een project opgestart. Een belangrijke doelstelling van het project is om een landelijke blauwdruk op te leveren voor informatie-uitwisseling tussen boa-organisaties en politie-eenheden. De voortgang van dit project is vertraagd vanwege gelijktijdige, maar niet gelijk oplopende ICT-ontwikkelingen bij zowel de gemeente (lokaal) als de politie (landelijk). De verwachting is dat voor het einde van 2022 voortgang kan worden geboekt.

 

Handhaving op agressieve honden

Rotterdam heeft als een van de weinige gemeenten een meldpunt agressieve honden. Er wordt al enige tijd gesproken over een landelijke registratie. Rotterdam is daarbij betrokken. De landelijke registratie zal in 2022 gerealiseerd worden. Zodra dat mogelijk is, wil Rotterdam hierbij aansluiten. Naast het melden van een agressieve hond, een hond met een prikband of een hond met gecoupeerde oren of een gecoupeerde staart, is het sinds dit jaar mogelijk een hond met een stroomhalsband te melden.

 

Ondermijning

In 2022 continueren en versterken wij de inzet van handhavers bij de aanpak van ondermijning. Een gespecialiseerd team speelt een actieve rol bij de aanpak van ondermijning in de focusgebieden Spaanse Polder, Delfshaven en op de Beijerlandselaan. Dit jaar worden ook handhavers actiematig ingezet in de haven, Rotterdam Airport en op meerdere winkelplinten in de stad. Op stedelijk niveau dragen de handhavers bij aan de integrale aanpak van ondermijning. Dit wordt in 2022 gecontinueerd middels hun bijdrage aan controles, de ondermijningstrein en integrale acties.

 

Lachgas

Rotterdam kent net als andere gemeenten veel overlast door het gebruik van lachgas. Per 1 juli 2021 is het voor zowel de politie als de gemeentelijke handhavers mogelijk om te handhaven op het verbodsartikel dat in de APV is opgenomen. In eerste instantie werd handhaving op lachgas door de handhavers actiematig en in gezamenlijkheid met de politie gedaan. Na evaluatie van deze acties is gebleken dat de handhavers prima in staat zijn om zelfstandig op te treden tegen lachgas. Vanaf 1 januari 2022 doen zij dit ook.

 

Pilot pool handhavingsreservisten

In de afgelopen tijd is er een groot beroep gedaan op de boa’s en de verwachting is dat dat zal blijven. We merken ook dat we geregeld te maken hebben met een piekbelasting. Of het nu gaat om de handhaving van de maatregelen rondom corona zoals de afgelopen twee jaar of juist de benodigde capaciteit voor bijvoorbeeld evenementen nu het land weer opengaat, we hebben meer boa’s nodig die we flexibel en slim kunnen inzetten. Met een steeds professionelere inzet. De werving en het behoud van boa’s is niet eenvoudig. Voldoende volume bij piekbelastingen is daarbij een lastige opgave. Handhavingsreservisten kunnen hier een actieve en directe bijdrage aan leveren door de reguliere boa’s te versterken in tijden van grote vraag naar boa capaciteit. Daarom is Rotterdam een pilot gestart voor het opzetten van een pool van 15 handhavingsreservisten. De werving van de handhavingsreservisten vindt momenteel plaats onder de circa 12.000 ambtenaren in het concern met het doel deze pool in het tweede kwartaal van dit jaar opgeleid te hebben en operationeel in te kunnen zetten.  

Wat willen we bereiken

Wat gaan we daar voor doen

Rotterdam is de afgelopen jaren veiliger geworden, deze trend willen we doorzetten met de volgende punten:

Handhavers zijn goed getraind en uitgerust met voldoende bevoegdheden en de juiste middelen, zoals bodycams, zodat zij hun werk veilig en efficiënt kunnen doen

Algemeen

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Openbare orde en veiligheid - Handhaving en toezichtRealisatie
2021
Begroting
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Baten exclusief reserves2.6811.3801.3701.3701.3701.370

Bijdragen rijk en medeoverheden 560 28 21 21 21 21
Overige opbrengsten derden 2.121 1.351 1.349 1.349 1.349 1.349
Overige baten 1 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves44.54845.45444.32344.33344.36044.357

Apparaatslasten 42.434 42.257 41.879 41.892 41.892 41.892
Inhuur 3.048 1.514 497 497 497 497
Overige apparaatslasten 1.369 1.673 1.656 1.665 1.665 1.665
Personeel 38.018 39.071 39.727 39.730 39.730 39.730
Intern resultaat -240 -806 -589 -589 -589 -589
Intern resultaat -240 -806 -589 -589 -589 -589
Programmalasten 2.354 4.003 3.033 3.030 3.057 3.054
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 1.805 3.865 2.675 2.675 2.706 2.706
Kapitaallasten 292 0 220 217 214 211
Overige programmalasten 257 138 138 138 138 138
Saldo voor vpb en reserveringen -41.867 -44.074 -42.953 -42.962 -42.990 -42.987
Saldo voor reserveringen -41.867 -44.074 -42.953 -42.962 -42.990 -42.987
Saldo -41.867 -44.074 -42.953 -42.962 -42.990 -42.987

Financiële bijstellingen

Bijstellingen Openbare orde en veiligheid - Handhaving en toezichtBegroting 2022Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Oorspronkelijke begroting 2022 -43.331 -43.010 -43.019 -43.045 -43.045
Bijstellingen Eerste Herziening 2022 -743 57 56 55 59
Actualisatie kapitaallasten Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0 58 57 56 59
Technische wijzigingen Technische wijzigingen -743 -1 -1 -1 -1
Begroting na wijzigingen -44.074 -42.953 -42.962 -42.990 -42.987

Toelichting financiële bijstellingen

Actualisatie kapitaallasten
De kapitaallasten zijn aangepast als gevolg van nieuwe en bijgestelde investeringskredieten alsmede geactualiseerde ramingen per jaarschijf. In de paragraaf investeringen is een gedetailleerd overzicht opgenomen van deze aanpassingen.

Technische wijzigingen
In dit taakveld zijn er diverse technische wijzigingen geweest. De grootste wijzigingen zijn overheveling budget Ondermijning (- € 523 in 2022), dekking overhead projecten (- € 270 in 2022), overheveling budget ter dekking van inzet wijkmanagers (structureel € 51) en herverdeling van overige budgetten voor de inzet van personeel, inhuur en uitbestede werkzaamheden om deze in lijn te brengen met de verwachte uitgaven (- € 1 in 2022 tot - € 52 in 2026).

Omschrijving taakveld

Het taakveld Toezicht en Handhaving draagt bij aan de veiligheid en leefbaarheid in wijken. Vanwege de verdichting van de stad, groeit de druk op de buitenruimte en neemt het belang van het bevorderen van naleving van wet- en regelgeving toe.

 

Dit Rotterdamse taakveld is onderdeel van het programma Openbare orde en veiligheid en betreft de gemeentelijke taken op het gebied van:

  • Toezicht en handhaving openbare orde, boa's.
  • Veilige woon- en leefomgeving.

 

Het groeiende aantal mensen in de stad zorgt onder andere voor meer (woon)overlast, meer (bedrijfs)afval, vollere parken en meer verkeer en drukte in de stad. Hierdoor zal de druk op Handhaving en Toezicht toenemen.