Overhead

De gemeentelijke primaire processen (opgenomen in de andere taakvelden) worden centraal ondersteund. Dit gebeurt door bestuurlijke besluitvorming, financiën, inkoop, verzekeringen, juridische diensten, communicatie, HR, ICT, facilitair, onderzoek, concernhuisvesting, auditing, control en alle leidinggevenden en de daarbij horende ondersteuning. Het doel is een kwalitatief hoogwaardige en zo efficiënt mogelijke organisatie, die samenwerkt met de uitvoering met als doel het verbeteren van de dienstverlening aan de Rotterdammer. Zo draagt het programma bij aan de collegedoelstellingen.

TAAKVELD 1

Overhead - Activering overhead

Dit taakveld geeft aan wat de dekking op overhead is ten aanzien van geactiveerde uren.

TAAKVELD 2

Overhead - Audits en control

Dit taakveld heeft betrekking op de ondersteuning van het bestuur en management ten aanzien van audits en control.

TAAKVELD 3

Overhead - Clusterondersteuning

Onder dit taakveld is het management en de directe ondersteuning van de beleidsmatige programma's opgenomen.

TAAKVELD 4

Overhead - Concernondersteuning

Dit taakveld gaat om de ondersteuning van de organisatie op het gebied van bestuursondersteuning, financiën, inkoop, HRO, communicatie, juristen, ICT, onderzoek, business intelligence en concernhuisvesting.

TAAKVELD 5

Overige baten en lasten - Van Werk Naar Werk / VOIL

Dit taakveld heeft betrekking op het begeleiden van medewerkers naar ander werk binnen of buiten de gemeente.

TAAKVELD 6

Overige baten en lasten - Verzekeringen

Onder het taakveld verzekeringen zijn de baten en lasten van het afdekken van risico's opgenomen.

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten OverheadRealisatie
2021
Begroting
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Baten exclusief reserves13.8557.4497.1677.1007.1007.100

Bijdragen rijk en medeoverheden 2.199 1.024 907 907 907 907
Belastingen 0 0 0 0 0 0
Dividenden 2.972 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 7.211 6.425 6.260 6.193 6.193 6.193
Overige baten 1.473 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves471.457500.982482.999475.392474.651474.747

Apparaatslasten 381.580 392.781 377.641 376.494 375.828 375.598
Inhuur 32.631 24.767 19.499 19.316 19.316 19.316
Overige apparaatslasten 9.902 10.492 9.538 9.469 9.471 9.471
Personeel 339.047 357.521 348.604 347.709 347.041 346.811
Intern resultaat -26.509 -34.342 -24.443 -25.859 -25.874 -25.774
Intern resultaat -26.509 -34.342 -24.443 -25.859 -25.874 -25.774
Programmalasten 116.385 142.543 129.802 124.757 124.697 124.923
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 90.645 111.154 100.232 95.672 97.967 103.688
Kapitaallasten 21.272 24.686 25.457 24.647 21.965 16.245
Overige programmalasten 2.366 567 595 593 593 593
Sociale uitkeringen 2 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 2.100 6.136 3.518 3.845 4.171 4.396
Saldo voor vpb en reserveringen -457.602 -493.533 -475.832 -468.292 -467.551 -467.647
Saldo voor reserveringen -457.602 -493.533 -475.832 -468.292 -467.551 -467.647
Reserves-4.8993930000

Onttrekking reserves 1.605 393 0 0 0 0
Toevoeging reserves 7.504 0 0 0 0 0
Vrijval reserves 1.000 0 0 0 0 0
Saldo -462.501 -493.140 -475.832 -468.292 -467.551 -467.647

Toelichting overzicht baten en lasten

Baten
De opbrengsten derden hebben onder andere betrekking op detacheringen van personeel bij derden. Daarnaast is er op het gebied van verzekeringen sprake van externe premie-inning van alle verzekeringssoorten en opbrengsten uit de afhandeling van schades.

 

Lasten
De apparaatslasten betreffen voornamelijk inzet van personeel voor ondersteuning van de primaire processen die plaatsvinden binnen de andere programma's. Programmalasten zijn enerzijds inkopen en uitbestede werkzaamheden, zoals huur- en servicekosten, verzekeringspremies, onderhoudskosten, ICT kosten en facilitair gerelateerde kosten. Anderzijds bestaan de lasten uit kapitaallasten, zoals rente en afschrijving.

 

Reserves

Bestemmingsreserve Herstelmaatregelen Corona korte termijn
Deze bestemmingsreserve is gevormd om de herstelmaatregelen die veroorzaakt worden door Corona op korte termijn te kunnen financieren.


Bestemmingsreserve Energiebesparing en productie Living Lab Kleinpolderplein
Deze reserve is gevormd om de kosten voor maatregelen ten behoeve van energiebesparingen en CO2-reductie te kunnen dekken.

 

Meerjarig verloop
Het begrotingssaldo neemt vanaf 2023 af met ca 18 mln t.o.v. 2022. De oorzaak hiervan is grotendeels gelegen in het feit dat in de jaren vanaf 2023 vooralsnog aanzienlijk minder meebeweegmiddelen zijn verwerkt. Dit komt onder andere doordat de verwerkte groei van arbeidskosten binnen het concern vanaf 2023 lager is (neerwaarts effect op programma Overhead is ca € 6 mln). Daarnaast zijn bij de begroting 2020 de concernbrede intensiveringen uit het huidige coalitieakkoord vanaf jaarschijf 2023 teruggedraaid om financiële ruimte te creëren voor een nieuw college. Ook dit had een neerwaarts effect op de begroting van het programma Overhead van ca € 8 mln.
Daarnaast zijn (ten opzichte van 2023) in 2022 hogere budgetten opgenomen voor o.a. de Concernbrede opgave Integriteit en de vervanging van het financieel administratie systeem: Project GREAT (samen ca € 2 mln)

 

 

Bijstellingen per taakveld

Programma / TaakveldMutatie
2022
(€)
Mutatie
2022
(%)
Mutatie
2023
(€)
Mutatie
2023
(%)
Mutatie
2024
(€)
Mutatie
2024
(%)
Mutatie
2025
(€)
Mutatie
2025
(%)
Mutatie
2026
(€)
Mutatie
2026
(%)
Overhead-4.4321%-4.2841%-4.7001%-5.2211%-5.3171%

Overhead - Activering Overhead 6.530 22% 1.630 6% 1.629 6% 1.620 6% 1.588 6%
Overhead - Audit & Control -361 2% -74 0% -80 0% -80 0% -80 0%
Overhead - Clusterondersteuning -2.409 2% -1.782 2% -1.647 2% -1.646 2% -1.646 2%
Overhead - Concernondersteuning -10.714 3% -7.830 2% -8.935 2% -9.448 3% -9.512 3%
Overige baten en lasten - Van Werk Naar Werk / VOIL 2.523 114% 3.773 170% 4.334 196% 4.334 196% 4.334 196%
Overige baten en lasten - Verzekering 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Omschrijving programma

In de paragraaf bedrijfsvoering beschrijven wij de inhoudelijke doelstellingen, programma’s en projecten.

Met ingang van de Begroting 2020 is er naast de bestaande taakvelden Concernondersteuning, Clusterondersteuning, Audit & Control, Van Werk Naar Werk en Verzekeringen een nieuw taakveld Activering Overhead opgenomen.

Bij investeringsprojecten wordt de overheadcomponent geactiveerd (opgenomen op de balans). Dat is in lijn met de voorschriften voor integrale kostentoerekening. Door kosten voor overhead te activeren ontstaat dekking in de exploitatie en dalen de totale kosten van het programma Overhead. Dit heeft een positief effect op de verplichte BBV indicator Overhead / Totale lasten.