Overhead - Clusterondersteuning

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

De clusterondersteuning omvat alle leidinggevenden en hun directe ondersteuning bij de clusters. Op grond van BBV regels presenteren we deze kosten onder het programma Overhead. Hierdoor ontstaat een totaaloverzicht van overhead.

Voor taakveld Clusterondersteuning zijn geen relevante ontwikkelingen of voortgang te melden.

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Overhead - ClusterondersteuningRealisatie
2021
Begroting
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Lasten exclusief reserves99.87598.74096.89796.72096.72396.722

Apparaatslasten 99.875 98.740 96.897 96.720 96.723 96.722
Inhuur 817 35 35 35 35 35
Overige apparaatslasten 2.680 3.336 3.174 3.125 3.127 3.127
Personeel 96.377 95.369 93.687 93.560 93.560 93.560
Saldo voor vpb en reserveringen -99.875 -98.740 -96.897 -96.720 -96.723 -96.722
Saldo voor reserveringen -99.875 -98.740 -96.897 -96.720 -96.723 -96.722
Saldo -99.875 -98.740 -96.897 -96.720 -96.723 -96.722

Financiële bijstellingen

Bijstellingen Overhead - ClusterondersteuningBegroting 2022Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Oorspronkelijke begroting 2022 -96.331 -95.114 -95.073 -95.076 -95.076
Bijstellingen Eerste Herziening 2022 -2.409 -1.782 -1.647 -1.646 -1.646
Technische wijzigingen Technische wijzigingen -2.409 -1.782 -1.647 -1.646 -1.646
Begroting na wijzigingen -98.740 -96.897 -96.720 -96.723 -96.722

Toelichting financiële bijstellingen

Technische wijzigingen
In taakveld Clusterondersteuning zijn er diverse wijzigingen geweest (- € 2,4 mln in 2022, - € 1,8 mln in 2023, daarna vanaf 2024 - € 1,6 mln). De wijzigingen zijn allemaal technisch van aard. Apparaatslasten binnen de clusters worden - op basis van de aard ervan - toegerekend aan het programma Overhead of aan het primair proces. Deze bijstellingen bestaan uit vele mutaties binnen de clusters met een effect op de (cluster)overhead.

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)