Overhead - Concernondersteuning

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Het bestuur en de primaire processen worden ondersteund met kwalitatief hoogwaardige, efficiënte en duurzame interne dienstverlening op het gebied van bestuursondersteuning, financiën, inkoop, HRO, communicatie, juristen, ICT, onderzoek en business intelligence en concernhuisvesting. Gezamenlijk zetten zij zich in voor het verbeteren van de dienstverlening aan de Rotterdammer.

Voor een toelichting op de ontwikkelingen en voortgang wordt verwezen naar de Paragraaf Bedrijfsvoering.

Wat kost het

Saldo Overhead - Concernondersteuning incl. reserveringenBegroting
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Baten 3.415 2.748 2.680 2.680 2.680
Lasten 406.116 385.878 379.458 378.706 378.770
Saldo - 402.701 - 383.130 - 376.778 - 376.025 - 376.090

Financiële bijstellingen

Bijstellingen Overhead - ConcernondersteuningBegroting 2022Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Oorspronkelijke begroting 2022 -391.987 -375.300 -367.844 -366.578 -366.578
Bijstellingen Eerste Herziening 2022 -10.714 -7.830 -8.935 -9.448 -9.512
Actualisatie kapitaallasten Ramingsbijstellingen onvermijdelijk -804 -138 -1.266 -1.799 -1.777
Bestemmingsreserve Energietransitie Reserves 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Herstelmaatregelen Corona korte termijn Reserves 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Masterplan Dienstverlening Reserves 0 0 0 0 0
Technische wijzigingen Technische wijzigingen -9.910 -7.692 -7.669 -7.649 -7.735
Begroting na wijzigingen -402.701 -383.130 -376.778 -376.025 -376.090

Toelichting financiële bijstellingen

Actualisatie kapitaallasten
De kapitaallasten zijn aangepast op basis van daadwerkelijke activeringen in 2021, bijgestelde investeringskredieten alsmede geactualiseerde ramingen, omslagrente en bouwrente van de jaarschijven. Een volledig beeld van de kredieten is opgenomen in de paragraaf Investeringen.

 

Bestemmingsreserve Energietransitie
Naar aanleiding van de actualisatie van het uitvoeringsplan Energietransitie voor 2021/2022 zijn zowel de kosten als de onttrekking aan de bestemmingsreserve verhoogd met € 166. Per saldo is deze mutatie neutraal.

 

Bestemmingsreserve Herstelmaatregelen Corona korte termijn
Deze bestemmingsreserve is gevormd om herstelmaatregelen, veroorzaakt door Covid-19, op korte termijn te financieren. Voor 2022 worden op dit taakveld lasten en een onttrekking van € 218 aan deze reserve begroot, om de coronakosten voor dit jaar te dekken. Per saldo is deze mutatie neutraal.

 

Bestemmingsreserve Masterplan Dienstverlening
Voor de dekking van extra kosten voor het project Digitale toegankelijkheid wordt in 2022 € 51 onttrokken aan de bestemmingsreserve. Dit betreft een saldo neutrale wijziging.

 

Technische wijzigingen

In taakveld Concernondersteuning zijn er diverse technische wijzigingen geweest. Direct achter de technische wijziging is het effect op het saldo weergegeven. De grootste wijzigingen zijn:

 • Overheveling van onder meer het budget voor Loopbaan coaching en het budget voor de uitvoering van het ERD (Eigen Risico Dragerschap) vanuit taakveld Overige baten en lasten – Van Werk Naar Werk / VOIL  (- € 2,5 mln in 2022, - € 3,8 mln in 2023, daarna structureel - € 4,3 mln).
 • Mutatie overhead als gevolg van groei/krimp van het concern (- € 2,5 mln in 2022, aflopend tot ca - € 1,7 mln vanaf 2024).
 • Actualisatie van dekking overhead op projecten (- € 4,5 mln in 2022, vanaf 2023 ca - € 1,3 mln).
 • Herverdeling van het budget voor discriminatiebestrijding en K&S (Koloniale- en Slavernijverleden) Stadsprogramma vanuit programma Maatschappelijke Ondersteuning (- € 456 in 2022).
 • Structurele bijdrage aan de vaste formatie Wijkmanagers (€ 289).
 • Herijking van budgetten inzake de digitaliseringsagenda ( € 468 in 2022, vanaf 2023 - € 403).
 • Correctie van de toevoeging aan de reserve "Begeleiding Statushouders naar werk" naar het programma Werk en Inkomen (€ 220 in 2022).
 • Budgetoverheveling vanuit programma Stedelijke inrichting en ontwikkeling  voor de financiering van de inzet van Projectadministrateurs (- € 409 in 2022).
 • Structurele overheveling van budget inzake ICT - diensten vanuit programma Beheer van de stad (- € 230).
 • Diverse geringe overhevelingen van materiële en personele budgetten vanuit verschillende programma's naar programma Overhead en vice versa (- € 227 in 2022, vanaf 2023 ca - € 168).
 • Een technische, administratieve correctie op boekjaar 2026 (€ 29 in 2026).

 

 

 

 

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Beleidskader

Beleidsmonitor

Wet- en regelgeving

Omschrijving taakveld

Voor meer informatie wordt verwezen naar de paragraaf Bedrijfsvoering.