Overige baten en lasten - Verzekeringen

Deelname aan het maatschappelijke en economische verkeer brengt risico’s met zich mee. De gemeente houdt op grond van budgettaire en beleidsmatige overwegingen, een groot deel van deze risico’s in eigen beheer. De risico’s boven dit eigen beheer verzekert de gemeente bij verzekeraars.

Er is geen sprake van noemenswaardige financiële uitschieters tussen de schadedossiers binnen de gehele verzekeringsportefeuille. In het aantal ontvangen aansprakelijkstellingen is een licht stijgende trend waar te nemen. Juridische Diensten/Verzekeringen verwacht premiestijgingen voor de te verlengen polissen in 2022.

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Overige baten en lasten - VerzekeringRealisatie
2021
Begroting
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Baten exclusief reserves5.1794.1104.1104.1114.1114.111

Overige opbrengsten derden 3.706 4.110 4.110 4.111 4.111 4.111
Overige baten 1.473 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves5.2385.8745.8745.8755.8755.875

Apparaatslasten 633 707 707 707 707 707
Overige apparaatslasten 4 15 15 15 15 15
Personeel 629 692 692 692 692 692
Intern resultaat -5.024 -5.049 -5.071 -5.162 -5.162 -5.162
Intern resultaat -5.024 -5.049 -5.071 -5.162 -5.162 -5.162
Programmalasten 9.629 10.216 10.238 10.330 10.330 10.330
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 7.538 10.216 10.238 10.330 10.330 10.330
Overige programmalasten 2.091 0 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -59 -1.764 -1.764 -1.764 -1.764 -1.764
Saldo voor reserveringen -59 -1.764 -1.764 -1.764 -1.764 -1.764
Saldo -59 -1.764 -1.764 -1.764 -1.764 -1.764

Financiële bijstellingen

Bijstellingen Overige baten en lasten - VerzekeringBegroting 2022Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Oorspronkelijke begroting 2022 -1.764 -1.764 -1.764 -1.764 -1.764
Bijstellingen Eerste Herziening 2022 0 0 0 0 0
Technische wijzigingen Technische wijzigingen 0 0 0 0 0
Begroting na wijzigingen -1.764 -1.764 -1.764 -1.764 -1.764

Toelichting financiële bijstellingen

Technische wijzigingen
In taakveld Overige baten en lasten – Verzekeringen zijn er diverse technische wijzigingen geweest. Dit betreffen uitsluitend verschuivingen tussen kostencategorieën en zijn saldoneutraal.