Cultureel erfgoed - Monumenten

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

De gemeente Rotterdam draagt zorg voor haar gebouwde en aangelegde cultuurhistorisch erfgoed waaronder de beschermde monumenten en stadsgezichten. Dit wordt bereikt door middel van drie hoofdthema’s: Bescherming en instandhouding, Kennisontwikkeling en Kennisoverdracht. De thema's zijn samengebracht in de Erfgoedagenda Rotterdam.

De gemeente Rotterdam zet gebouwd erfgoed in als aanjager bij transformaties en gebiedsontwikkelingen.

In 2022 wordt gewerkt met de Rotterdamse Erfgoedagenda. De Erfgoedagenda, zet de koers en schetst de concrete activiteiten rond het gebouwde cultuurhistorisch erfgoed van Rotterdam. Naast de vergunningverlening betreft dit projecten die direct verbonden zijn met de bescherming en instandhouding van erfgoed.

In het kader van de ‘Aanpak religieuze gebouwen’ (Kerkenvisie) vindt onderzoek plaats en wordt er gewerkt aan kennisdeling en draagvlakverbreding rond de herbestemming en verduurzaming van religieuze gebouwen. Als eerste aanspreekpunt voor de religieuze gemeenschappen is een ‘Kerkenloods’ benaderbaar. In de eerste week van juni 2022 vindt in het kader van de genoemde aanpak de week van de "Heilige Huisjes" plaats. Het programma voor deze themaweek is mede door de deelnemende gebedshuizen en betrokken organisaties ontwikkeld. 

In 2022 worden de werkzaamheden in het kader van de motie ‘Versnelde toekomst voor erfgoed’ afgerond. In de motie werd door de gemeenteraad gevraagd om een versnelling in het aanwijzen van gemeentelijke monumenten vanuit de bestaande selectielijsten. Eind 2021 heeft het college over de meeste objecten het besluit genomen ze aan te wijzen als gemeentelijk monument. Voor een aantal objecten zal de procedure in de loop van 2022 worden afgerond. 

In het kader van de toekomstige gestructureerde uitbreiding van het gemeentelijk monumentenbestand is in het vierde kwartaal van 2021 gestart met cultuurhistorisch onderzoek naar Rotterdamse schoolgebouwen en naar waardevolle bebouwing uit de periode na 1965. Dit onderzoek zal in 2022 en 2023 worden voortgezet en leiden tot een cultuurhistorisch waarderingskader en een selectie ten behoeve van de mogelijke aanwijzing van objecten als beschermd gemeentelijk monument. 

In 2021 is de nieuwe Erfgoedverordening Rotterdam door de gemeenteraad vastgesteld. Deze is zoveel mogelijk voorbereid op de inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2023. Cultuurhistorie is tevens opgenomen in de in december 2021 vastgestelde Omgevingsvisie Rotterdam. Het voortbouwen op erfgoed en de bestaande kwaliteiten van de stad vormt een van de drie principes van de 'goede groei' waarop alle toekomstige ontwikkelingen gebaseerd moeten zijn. In 2022 zal hier in het kader van de Erfgoedagenda Rotterdam een nadere uitwerking op plaatsvinden. Het aan de Erfgoedagenda gekoppelde uitvoeringsprogramma wordt geactualiseerd en dit jaar ter besluitvorming aangeboden. 

Wat willen we bereiken

Wat gaan we daar voor doen

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Cultureel erfgoed - MonumentenRealisatie
2021
Begroting
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Baten exclusief reserves2500000

Overige opbrengsten derden 25 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves5261.0191.004616616616

Intern resultaat 161 221 226 226 226 226
Intern resultaat 161 221 226 226 226 226
Programmalasten 365 798 778 390 390 390
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 198 676 657 269 269 269
Subsidies en inkomensoverdrachten 166 122 122 122 122 122
Saldo voor vpb en reserveringen -501 -1.019 -1.004 -616 -616 -616
Saldo voor reserveringen -501 -1.019 -1.004 -616 -616 -616
Reserves-788400388000

Onttrekking reserves 0 400 388 0 0 0
Toevoeging reserves 788 0 0 0 0 0
Saldo -1.289 -619 -616 -616 -616 -616

Financiële bijstellingen

Bijstellingen Cultureel erfgoed - MonumentenBegroting 2022Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Oorspronkelijke begroting 2022 -616 -616 -616 -616 -616
Bijstellingen Eerste Herziening 2022 -2 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Muziekkoepel Reserves 0 0 0 0 0
Technische wijzigingen Technische wijzigingen -2 0 0 0 0
Begroting na wijzigingen -619 -616 -616 -616 -616

Toelichting financiële bijstellingen

Bestemmingsreserve Muziekkoepel
Voor de renovatie van de Muziekkoepel zijn de kosten en de daarbij behorende onttrekking aan de bestemmingsreserve voor 2022 geraamd op € 400.

 

Technische wijzigingen
Op het taakveld Cultureel erfgoed – Monumenten is er één technische wijziging geweest (- € 2 in 2022).

Omschrijving taakveld

Rotterdam staat internationaal weliswaar bekend als stad van moderne architectuur, maar er is in de stad ook een volwassen monumententraditie. De rijksmonumenten, de gemeentelijke monumenten, beeldbepalende panden, beschermde stadsgezichten én een UNESCO Werelderfgoedlocatie vertellen het verhaal van de bijzondere geschiedenis van Rotterdam. Gebouwd in het verleden, maar klaar voor de toekomst.

De cultuurhistorische verantwoordelijkheid van de gemeente heeft een basis in de wettelijke taken in het kader van de vergunningverlening en de instandhouding van monumenten en beschermde stadsgezichten. Sinds 1986 is er sprake van een Rotterdams monumentenbeleid. Anno 2022 wordt dit verwoord in de Erfgoedagenda Rotterdam.

In de Erfgoedagenda Rotterdam worden de ambities en activiteiten rond het gebouwde en aangelegde erfgoed van Rotterdam beschreven. Het uitvoeringsprogramma van de Erfgoedagenda wordt periodiek geactualiseerd, verbreed en vernieuwd. Het geactualiseerde uitvoeringsprogramma van de Erfgoedagenda Rotterdam 2022-2026 wordt in 2022 aangeboden en vormt de basis voor de invulling van het monumentenbeleid voor de jaren daaropvolgend. De activiteiten zijn gericht op de invulling van wettelijke taken vanuit de landelijke en gemeentelijke regelgeving (thema Bescherming en Instandhouding) en aangevuld met specifieke activiteiten binnen de thema’s Kennisontwikkeling en Kennisoverdracht. De gemeenteraad wordt periodiek inhoudelijk gerapporteerd via het college van B&W.