Verkeer en vervoer

Een duurzame, op groei van de stad gerichte aanpassing van mobiliteitsinfrastructuur: we faciliteren de groei en verdichting van de stad primair met slimme duurzame en integrale aanpassingen aan het infrastructurele netwerk. Dit betekent nieuwe oeververbindingen, veilige en oversteekbare stadsboulevards, ruime fietspaden, aantrekkelijke OV-knooppunten, toekomstbestendige energie-infrastructuur voor elektrisch rijden en meer stallingsruimte voor de fiets.

TAAKVELD 1

Openbaar vervoer

Een goede integratie van de OV-netwerken in reisketens en systemen/diensten bij voorkeur in makkelijke combinaties met voetgangers en fietsverkeer.

Een betere verbinding tussen de OV-netwerken noord- en zuid-Rotterdam en een betere ontsluiting van de rivieroevers.

Een goede toegankelijkheid van de OV-netwerken door ouderen en minder-validen.

TAAKVELD 2

Parkeerbelasting

Het reguleren van het parkeergedrag van Rotterdammers en haar bezoekers, door middel van een belasting voor het parkeren op daarvoor aangewezen plaatsen, draagt bij aan het beheer van de openbare ruimte als stuwende kracht voor een aantrekkelijke buitenruimte en verduurzaming, minder parkeerdruk en een betere bezetting parkeergarages.

TAAKVELD 3

Parkeren

Vanuit de focus op meer ruimte voor fietsers en voetgangers en minder parkeren op straat, willen wij automobilisten stimuleren te kiezen voor Park+Ride-voorzieningen of een openbare parkeergarage aan de rand van het centrum. Tegelijkertijd willen wij ruimte bieden voor het comfortabel en veilig plaatsen van fietsen in fietsenstallingen en maatwerk in fietsparkeren voor bewoners in de wijken waar dat nodig is.

TAAKVELD 4

Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid

Optimaal gebruik maken van de infrastructuur van Rotterdam en eventuele verstoringen snel oplossen door toezicht te houden op het gebruik van civieltechnische kunstwerken (bruggen, sluizen, Maastunnel). Op die manier wordt de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid van de stad vergroot.

TAAKVELD 5

Verkeer en vervoer - Ontwikkeling

Een duurzame, op groei van de stad gerichte aanpassing van mobiliteitsinfrastructuur. We dragen bij aan de verduurzaming van de mobiliteitsmiddelen.

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Verkeer en vervoerRealisatie
2021
Begroting
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Baten exclusief reserves164.733163.125147.508147.508147.508147.508

Bijdragen rijk en medeoverheden 23.979 1.609 135 135 135 135
Overige opbrengsten derden 140.459 161.516 147.373 147.373 147.373 147.373
Overige baten 295 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves146.375167.51399.553102.405102.586102.427

Apparaatslasten 31.249 35.252 33.930 34.040 34.040 34.008
Inhuur 3.126 4.949 2.379 2.487 2.487 2.487
Overige apparaatslasten 720 796 792 794 794 794
Personeel 27.403 29.506 30.759 30.759 30.759 30.728
Intern resultaat 31.345 27.360 27.304 25.245 24.595 24.595
Intern resultaat 31.345 27.360 27.304 25.245 24.595 24.595
Programmalasten 83.780 104.901 38.319 43.120 43.951 43.823
Financieringslasten 19 0 0 0 0 0
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 67.143 90.509 22.437 25.870 27.013 26.533
Kapitaallasten 9.317 9.694 11.633 13.001 12.689 13.042
Overige programmalasten 6.741 4.219 4.113 4.113 4.113 4.113
Subsidies en inkomensoverdrachten 561 478 135 135 135 135
Saldo voor vpb en reserveringen 18.358 -4.388 47.955 45.103 44.922 45.081
Saldo voor reserveringen 18.358 -4.388 47.955 45.103 44.922 45.081
Reserves29.38657.1893.7905.4565.4695.464

Onttrekking reserves 29.386 57.527 4.200 5.866 5.879 5.874
Toevoeging reserves 0 338 410 410 410 410
Saldo 47.744 52.801 51.745 50.560 50.391 50.545

Toelichting overzicht baten en lasten

Baten
De opbrengsten derden en overige baten bestaan grotendeels uit de parkeerinkomsten op straat en in de parkeergarages, de bijdrage voor het railinfrastructuurproject Hoekse Lijn en het uitvoeren van opdrachten voor externe opdrachtgevers. 

 

Lasten
De lasten vloeien hoofdzakelijk voort uit de uitvoering van het jaarlijks vervangen van verkeerslichtinstallaties, de inzet voor straatparkeren, de exploitatie en het beheer van parkeergarages en het fiscaal handhaven, fietsvoorzieningen, openbaar vervoer, het railinfrastructuurproject Hoekse Lijn, stedelijke bereikbaarheid en verkeersveiligheid.

 

Reserves
De reserves hebben onder andere betrekking op de bestemmingsreserves Rotterdamse Investeringsmotor, Stedelijke bereikbaarheid en Energietransitie. De onttrekkingen aan de bestemmingsreserves worden ingezet voor de dekking van de kapitaallasten, duurzame mobiliteit, het project Hoekse Lijn inclusief metro aan zee, A16 Rotterdam, Meerjarig Infrastructuur Ruimte en Transport-Oeververbinding en stedelijke bereikbaarheid.

 

Meerjarig verloop
Ondanks hogere parkeerbaten is vanaf 2023 sprake van lagere baten ten opzichte van de jaren 2021 en 2022. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het aflopende railinfrastructuurproject Hoekse Lijn waar een bijdrage voor wordt ontvangen.

De lasten dalen meerjarig. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het aflopende railinfrastructuurproject Hoekse Lijn, Energietransitie en aflopende intensiveringen. Hierdoor dalen de onttrekkingen aan de reserves Hoekse Lijn, Energietransitie en Stedelijke Bereikbaarheid ook meerjarig.

Bijstellingen per taakveld

Programma / TaakveldMutatie
2022
(€)
Mutatie
2022
(%)
Mutatie
2023
(€)
Mutatie
2023
(%)
Mutatie
2024
(€)
Mutatie
2024
(%)
Mutatie
2025
(€)
Mutatie
2025
(%)
Mutatie
2026
(€)
Mutatie
2026
(%)
Verkeer en vervoer8392%2320%1850%1850%3391%

Openbaar vervoer 56 1% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Parkeerbelasting 642 1% 269 0% 269 0% 269 0% 269 0%
Parkeren 482 2% 269 1% 269 1% 269 1% 269 1%
Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid -169 3% -202 3% -249 4% -249 4% -126 2%
Verkeer en vervoer - Ontwikkeling -172 1% -104 1% -104 1% -104 1% -72 1%

Omschrijving programma

Fijn wonen en leven in Rotterdam begint bij een fijne woning in een prettige, groene buurt voorzien van alle essentiële voorzieningen en infrastructuren (water, riool, energie, groen, fietspaden etc). Nieuwe of huidige bewoners moeten in onze stad een woning van hun wensen en mogelijkheden kunnen vinden en zich prettig en gezond door de stad kunnen bewegen.

Dat wonen en leven gebeurt in een duurzaam, energiezuinig Rotterdam, met een excellente vervoersinfrastructuur met schone vervoersmiddelen en een met een betere luchtkwaliteit. De klimaatopgaven uit het akkoord van Parijs vragen om een forse energie- én economische transitie van stad en haven. Willen wij en onze kinderen prettig blijven wonen en leven dan vraagt dit flinke keuzes, maatregelen en investeringen.

De gemeente zorgt voor een samenhangend beleid en uitvoering daarvan op bereikbaarheid, de kwaliteit van de leefomgeving, duurzaamheid, gezondheid en verkeersveiligheid. Dat realiseert de gemeente met een aanpak die is gericht op een overgang naar duurzame en emissieloze mobiliteit in 2050. Het perspectief daarbij is zowel gemeentelijk als regionaal.

We dragen bij aan de verduurzaming van de mobiliteitsmiddelen. We willen de mobiliteitsgroei opvangen met modaliteiten en vervoerssystemen die schoner en stiller zijn, minder ruimte claimen en voor iedereen toegankelijk zijn. Dit betekent het bevorderen van: wandelen, fietsen, openbaar vervoer en elektrificatie van motorvoertuigen en schone logistiek in de stad.