Het reguleren van het parkeergedrag van Rotterdammers en bezoekers, door middel van een belasting voor het parkeren op daarvoor aangewezen plaatsen, draagt bij aan het beheer van de openbare ruimte als stuwende kracht voor een aantrekkelijke buitenruimte en verduurzaming, minder parkeerdruk en een betere bezetting parkeergarages.

Op 10 december 2019 heeft het college de nota "Betaald parkeren in Rotterdam" vastgesteld. Deze nota vormt het beleidskader voor een pakket van maatregelen dat zal worden uitgevoerd met als doel een betere balans te realiseren tussen de verschillende claims op de openbare ruimte.

In de begroting 2022 is een saldoverbetering van € 7,2 mln ingeboekt binnen het taakveld Parkeerbelasting. In dit kader is tot de volgende uitbreidingen betaald parkeren (nieuwe gebieden en uitbreiding betaaltijden) besloten:

 • invoering betaald parkeren op de Keileweg en uitbreiding betaaltijden op de Galvanistraat en Van Helmontstraat per 1 november 2021;
 • invoering betaald parkeren in Vreewijk 2e fase per 1 november 2021;
 • uitbreiding betaald parkeren in Bloemhof en Walravenbuurt per 1 december 2021;
 • invoering betaald parkeren in De Esch 1e fase per 15 december 2021;
 • uitbreiding betaaltijden Oude Noorden en Liskwartier per 11 mei 2022;
 • uitbreiding betaaltijden Spangen, Bospolder en Tussendijken per 1 juni 2021;
 • uitbreiding betaaltijden Delfshaven, Schiehaven en Lloydkwartier per 1 juli 2022.

Om zorgpersoneel te ondersteunen in de toegenomen zorgtaken als gevolg van corona is de tijdelijke parkeervergunning voor zorgverleners verlengd tot 1 april 2022. Deze parkeervergunning biedt zorgpersoneel de mogelijkheid om in de gehele stad gratis te parkeren.

Wat willen we bereiken

Wat gaan we daar voor doen

Prestatie indicatoren
Prestatie-indicatoren 201820192020202120222023
Betalingsgraad Streefwaarde 86% 87% 88% 89% 90% 91%
Realisatie 86% 87% 88% 89%    
Beschikbaarheid parkeerautomaten* Streefwaarde 99,7% 99,7% 99,7% 99,7% 99,7% 99,7%
Realisatie 99,7% 99,7% 99,7% 99,7%    
* Dit is gebaseerd op de Service Level Agreement met onze leveranciers

Toelichting indicatoren

De jaarlijkse stijging van de betalingsgraad is het gevolg van de doorontwikkeling van de fiscale parkeercontrole door meer data- en informatiegestuurd te werken en gebruik te maken van omgevingsbeelden ("handhaven op afstand").

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten ParkeerbelastingRealisatie
2021
Begroting
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Baten exclusief reserves124.785142.245129.713129.713129.713129.713

Bijdragen rijk en medeoverheden 214 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 124.571 142.245 129.713 129.713 129.713 129.713
Lasten exclusief reserves28.36835.85031.01731.02131.02331.023

Apparaatslasten 8.111 8.964 9.103 9.105 9.105 9.105
Inhuur 485 891 71 71 71 71
Overige apparaatslasten 241 310 308 309 309 309
Personeel 7.385 7.763 8.725 8.725 8.725 8.725
Intern resultaat 13.772 14.407 12.748 12.748 12.748 12.748
Intern resultaat 13.772 14.407 12.748 12.748 12.748 12.748
Programmalasten 6.485 12.479 9.166 9.168 9.170 9.170
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 2.851 8.891 5.338 5.314 5.226 5.467
Kapitaallasten 286 388 628 654 744 503
Overige programmalasten 3.348 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200
Saldo voor vpb en reserveringen 96.417 106.395 98.696 98.692 98.690 98.690
Saldo voor reserveringen 96.417 106.395 98.696 98.692 98.690 98.690
Saldo 96.417 106.395 98.696 98.692 98.690 98.690

Financiële bijstellingen


 

Bijstellingen ParkeerbelastingBegroting 2022Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Oorspronkelijke begroting 2022 105.753 98.427 98.423 98.422 98.422
Bijstellingen Eerste Herziening 2022 642 269 269 269 269
Actualisatie kapitaallasten Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0 0 0 0 0
Technische wijzigingen Technische wijzigingen 642 269 269 269 269
Begroting na wijzigingen 106.395 98.696 98.692 98.690 98.690

Toelichting financiële bijstellingen

Actualisatie kapitaallasten
De kapitaallasten zijn aangepast als gevolg van nieuwe en bijgestelde investeringskredieten alsmede geactualiseerde ramingen per jaarschijf. In de paragraaf investeringen is een gedetailleerd overzicht opgenomen van deze aanpassingen. Dit is een saldo neutrale bijstelling omdat het effect binnen het taakveld wordt opgevangen.

Technische wijzigingen
In dit taakveld zijn er diverse wijzigingen geweest. De grootste wijzigingen zijn budgetoverheveling voor onderhoud parkeerplaatsen (structureel € 310), budgetverschuivingen tussen taakveld parkeerbelasting en parkeren (-€ 241 in 2022 tot - € 98 in 2026), dekking overhead projecten (€ 537 in 2022), bijdrage Wijk aan zet (structureel € 8) en herverdeling overige budgetten voor de inzet van personeel, inhuur en uitbestede werkzaamheden om deze in lijn te brengen met de verwachte uitgaven (€ 28 in 2022 tot € 49 in 2026).

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

 • Parkeerplan "Parkeren in beweging"
 • Nota "Betaald parkeren in Rotterdam"
 • Verordening Parkeerregulering en Parkeerbelastingen 2021
 • Uitvoeringsbesluit Parkeren Rotterdam 2021

Omschrijving taakveld

Tot het taakveld ‘Parkeerbelasting’ behoort:

 • heffing en invordering
 • opbrengsten parkeerfaciliteiten
 • opbrengsten boetes

Tot dit taakveld behoort niet:

 • parkeerpolitie. Deze valt onder taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid