Vanuit de focus op meer ruimte voor fietsers en voetgangers en minder parkeren op straat, willen wij automobilisten stimuleren te kiezen voor Park+Ride-voorzieningen of een openbare parkeergarage aan de rand van het centrum. Tegelijkertijd willen wij ruimte bieden voor het comfortabel en veilig plaatsen van fietsen in fietsenstallingen en maatwerk in fietsparkeren voor bewoners in de wijken waar dat nodig is

Garageparkeren

De aanbesteding voor plaatsing van oplaadpunten in gemeentelijke parkeergarages is afgerond, gunning en contractvorming hebben plaatsgevonden en de voorbereidende werkzaamheden (verhoging elektrisch vermogen daar waar nodig) zijn uitgevoerd. Het uitgangspunt voor 2022 is plaatsing van 250 extra oplaadpunten.

Als uitwerking van de motie "Oost West, Thuis best" zijn inmiddels een tweetal pilots opgestart voor de openbare parkeergarages Museumpark en Lusthofstraat. De pilots hebben betrekking op toegang voor vergunninghouders in de betreffende openbare gemeentelijke parkeergarages op de momenten dat de bezetting van de betreffende parkeergarages dat toelaat.

In parkeergarage Schouwburgplein 2 (Kruisplein) loopt momenteel een pilot met een 20-tal deelauto's voor werknemers en bewoners in Rotterdam Central District (RCD).

 

Fietsparkeren

De in 2019 vastgestelde Fietskoers 2025 (“de fiets als hefboom in de Rotterdamse mobiliteitstransitie”) is het kader voor de opstelling van een Uitvoeringsprogramma Fietsparkeren, waarin de volgende maatregelen worden uitgewerkt en gefaseerd in uitvoering worden genomen:

 • fietsparkeren in het Rotterdamse centrum
 • fietsparkeren bij OV- en P+R-locaties
 • fietsparkeren in de woonbuurten

Voor de binnenstad is in maart 2021 de "Fietsparkeerstrategie binnenstad" vastgesteld, een verdere concretisering van de Fietskoers.

Met betrekking tot fietstrommels is ook voor 2022 de plaatsing van 80 extra fietstrommels het uitgangspunt.

 

P+R-parkeren

Realisatie van extra P+R-capaciteit wordt als belangrijke randvoorwaarde gezien om aanvullende ambities te kunnen formuleren voor het verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte in de binnenstad. Extra capaciteit die niet per definitie de fysieke uitbreiding van P+R-capaciteit betekent, maar ook gericht is op het beter benutten van bestaande P+R-capaciteit door invoering van een doelgroepensysteem. Hierbij kan uitsluitend de parkeerder die daadwerkelijk aanvullend gebruik maakt van het openbaar vervoer gratis parkeren. Eind februari 2022 is de nieuwe P+R Noorderhelling geopend. Deze P+R-voorziening heeft een capaciteit van 500 plaatsen en is gerealiseerd in combinatie met de te verplaatsen bouwmarkt in het kader van de ontwikkelingen Feyenoord City. Deze P+R is voorzien van een doelgroepensysteem.

Wat willen we bereiken

Effect indicatoren

Wat gaan we daar voor doen

Prestatie indicatoren
Effectindicatoren 201820192020202120222023
Gemiddelde bezetting van de parkeergarages Streefwaarde 30% 32% 34% 36% 38% 40%
Realisatie 30% 32% 26% 28%    
Prestatie-indicatoren 201820192020202120222023
Aantal elektrische laadpunten Streefwaarde 80 100 350 600 850 1100
Realisatie 80 100 300 400    
Aantal fietstrommels Streefwaarde 845 925 1005 1085 1165 1245
Realisatie 845 925 1007 1090    

Toelichting indicatoren

De gemiddelde bezettingsgraad van de parkeergarages is gerelateerd aan de onbeperkte openingstijden (7/24). Als gevolg van de coronamaatregelen is de gemiddelde bezetting van de openbare parkeergarages in 2020 en 2021 stevig gedaald.

De uitbreiding van het aantal laadpunten vindt plaats in afstemming met de Brandpreventiecommissie en met inachtneming van de regelgeving m.b.t. brandveiligheid. De uitbreiding van het aantal laadpunten is in 2021 vertraagd, omdat met voorrang is gewerkt aan het verbeteren van de brandveiligheid, met name bij de parkeergarages in combinatie met woningbouw.

In het kader van de uitwerking van de motie "Mijn fiets staat veilig" wordt ingezet op een jaarlijkse uitbreiding met 80 fietstrommels.

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten ParkerenRealisatie
2021
Begroting
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Baten exclusief reserves11.03815.42815.42815.42815.42815.428

Bijdragen rijk en medeoverheden 11 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 11.023 15.428 15.428 15.428 15.428 15.428
Overige baten 4 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves30.95834.80734.84734.72034.72934.729

Apparaatslasten 5.417 6.083 5.807 5.808 5.808 5.808
Inhuur 353 609 59 59 59 59
Overige apparaatslasten 168 197 195 196 196 196
Personeel 4.896 5.277 5.553 5.553 5.553 5.553
Intern resultaat 16.448 15.105 16.026 16.133 15.483 15.483
Intern resultaat 16.448 15.105 16.026 16.133 15.483 15.483
Programmalasten 9.093 13.619 13.014 12.779 13.439 13.439
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 8.006 12.090 10.802 10.131 10.571 10.565
Kapitaallasten 353 509 1.298 1.735 1.955 1.960
Overige programmalasten 734 1.019 913 913 913 913
Subsidies en inkomensoverdrachten 0 0 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -19.920 -19.379 -19.419 -19.291 -19.301 -19.301
Saldo voor reserveringen -19.920 -19.379 -19.419 -19.291 -19.301 -19.301
Saldo -19.920 -19.379 -19.419 -19.291 -19.301 -19.301

Financiële bijstellingen

Bijstellingen ParkerenBegroting 2022Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Oorspronkelijke begroting 2022 -19.860 -19.688 -19.561 -19.570 -19.570
Bijstellingen Eerste Herziening 2022 482 269 269 269 269
Actualisatie kapitaallasten Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0 0 0 0 0
Technische wijzigingen Technische wijzigingen 482 269 269 269 269
Begroting na wijzigingen -19.379 -19.419 -19.291 -19.301 -19.301

Toelichting financiële bijstellingen

Actualisatie kapitaallasten
De kapitaallasten zijn aangepast als gevolg van nieuwe en bijgestelde investeringskredieten alsmede geactualiseerde ramingen per jaarschijf. In de paragraaf investeringen is een gedetailleerd overzicht opgenomen van deze aanpassingen. Dit is een saldo neutrale bijstelling omdat het effect binnen het taakveld wordt opgevangen.


Technische wijzigingen
In dit taakveld zijn er diverse technische wijzigingen geweest. De grootste wijzigingen zijn budgetverschuivingen tussen taakveld parkeren en parkeerbelastingen (€ 241 in 2022 tot € 98 in 2026), dekking overhead projecten (€ 75 in 2022), bijdrage Wijk aan zet (structureel € 4) en herverdeling overige budgetten voor de inzet van personeel, inhuur en uitbestede werkzaamheden om deze in lijn te brengen met de verwachte uitgaven (€ 162 in 2022 tot € 167 in 2026).

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

 • Parkeerplan "Parkeren in beweging"
 • Fietskoers 2025
 • Fietsparkeerstrategie binnenstad

Omschrijving taakveld

Auto- en fietsparkeervoorzieningen dragen bij aan een bereikbare stad met beheer van de openbare ruimte als stuwende kracht voor een aantrekkelijke buitenruimte en duurzaamheid, minder parkeerdruk en een betere bezetting parkeergarages. Tot dit taakveld behoren ontwikkeling en beheer van (afzonderlijke) parkeervoorzieningen:

 • parkeerbeleid: parkeerzone, ontheffingen en vergunningen
 • inrichting en onderhoud open en gesloten parkeervoorzieningen
 • baten en lasten die betrekking hebben op parkeervoorzieningen (exclusief de opbrengst van parkeerbelasting zie taakveld Parkeerbelasting)
 • parkeer- en stallingsgarages
 • P+R-voorzieningen
 • fietsenstallingen en fietstrommels

 

Tot dit taakveld behoort niet:

 • parkeerbelasting inclusief lasten heffing en invordering. Valt onder taakveld Parkeerbelasting
 • parkeerpolitie (toezichthouders, boa's). Dit valt onder taakveld Openbare orde en veiligheid
 • aanleg, beheer en onderhoud van parkeerhavens als onderdeel van wegen horen thuis onder taakveld Verkeer en vervoer