Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Optimaal gebruik maken van de infrastructuur van Rotterdam en eventuele verstoringen snel oplossen door toezicht te houden op het gebruik van civieltechnische kunstwerken (bruggen, sluizen, Maastunnel). Op die manier wordt de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid van de stad vergroot.

De doelstellingen van het taakveld zoals opgenomen onder 'Wat willen we bereiken' en 'Wat gaan we daarvoor doen' zijn nog actueel. Er zijn geen ontwikkelingen die aanleiding geven tot het vermelden van afwijkingen in het beoogde effect of onze inspanningen.

Wat willen we bereiken

Wat gaan we daar voor doen

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Verkeer en vervoer - BereikbaarheidRealisatie
2021
Begroting
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Baten exclusief reserves2032922222222

Bijdragen rijk en medeoverheden 57 28 21 21 21 21
Overige opbrengsten derden 146 1 1 1 1 1
Lasten exclusief reserves5.8776.2616.2096.1576.1576.034

Apparaatslasten 5.780 6.197 6.196 6.196 6.196 6.196
Inhuur 1.084 636 621 621 621 621
Overige apparaatslasten 120 88 88 88 88 88
Personeel 4.577 5.473 5.487 5.487 5.487 5.487
Intern resultaat 39 26 26 26 26 26
Intern resultaat 39 26 26 26 26 26
Programmalasten 58 39 -13 -65 -65 -188
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 58 39 -13 -65 -65 -188
Saldo voor vpb en reserveringen -5.675 -6.232 -6.187 -6.135 -6.135 -6.012
Saldo voor reserveringen -5.675 -6.232 -6.187 -6.135 -6.135 -6.012
Saldo -5.675 -6.232 -6.187 -6.135 -6.135 -6.012

Financiële bijstellingen

Bijstellingen Verkeer en vervoer - BereikbaarheidBegroting 2022Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Oorspronkelijke begroting 2022 -6.063 -5.985 -5.886 -5.886 -5.886
Bijstellingen Eerste Herziening 2022 -169 -202 -249 -249 -126
Actualisatie kapitaallasten Ramingsbijstellingen onvermijdelijk -28 -76 -123 -123 0
Technische wijzigingen Technische wijzigingen -141 -126 -126 -126 -126
Begroting na wijzigingen -6.232 -6.187 -6.135 -6.135 -6.012

Toelichting financiële bijstellingen

Actualisatie kapitaallasten
De kapitaallasten zijn aangepast als gevolg van nieuwe en bijgestelde investeringskredieten alsmede geactualiseerde ramingen per jaarschijf. In de paragraaf investeringen is een gedetailleerd overzicht opgenomen van deze aanpassingen.


Technische wijzigingen
In dit taakveld zijn er diverse technische wijzigingen geweest. De grootste wijzigingen zijn overheveling budget overhead (structureel - € 153) en herverdeling van overige budgetten voor de inzet van personeel, inhuur en uitbestede werkzaamheden om deze in lijn te brengen met de verwachte uitgaven (€ 12 in 2022 tot  € 27 in 2026).

 

Omschrijving taakveld

Tot dit taakveld behoren de taken op het gebied van toezicht houden op en het bedienen van civieltechnische kunstwerken.

Bovenstaande doelstelling is gekoppeld aan de programmadoelstellingen van Openbare orde en veiligheid en van Verkeer en vervoer: Het vraagt om een samenhangend beleid op bereikbaarheid enerzijds en de kwaliteit van de leefomgeving, duurzaamheid, gezondheid en verkeersveiligheid anderzijds. Dat realiseert de gemeente met een aanpak die is gericht op een overgang naar duurzame mobiliteit. Het perspectief daarbij is zowel gemeentelijk als regionaal. Een van de doelen is dat de stedelijke bereikbaarheid versterkt, als onderdeel van de versterking van het economisch functioneren met een aantrekkelijk leefklimaat en gezonde stad.