Maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Rotterdammers zijn in staat om zo lang mogelijk zelfstandig te leven, te wonen en te participeren.

Naar behoefte passende (langdurige) ondersteuning
In het voorjaar van 2022 is de raadsmonitor welzijn, zorg en jeugdhulp over het jaar 2021 naar de raad verstuurd. Deze monitor bevat cijfers over o.a. de Wmo-maatwerkvoorzieningen zoals de instroom, het aantal cliënten met een maatwerkvoorziening, uitstroom en cliënttevredenheid. Te zien is bijvoorbeeld dat het aantal Rotterdammers met een indicatie voor een Wmo-arrangement met 2% is gestegen wanneer de cijfers voor tweede helft van 2021 wordt vergeleken met die voor de tweede helft van 2020. Ook in 2022 worden weer vele Rotterdammers door de gemeente ondersteund in hun zelfredzaamheid. In de eerstvolgende raadsmonitor worden cijfers over (de eerste helft van) 2022 bekend gemaakt.
 

Wat willen we bereiken

Wat gaan we daar voor doen

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Maatwerkdienstverlening 18+ - WmoRealisatie
2021
Begroting
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Baten exclusief reserves5.7288.9968.9718.9468.9468.946

Bijdragen rijk en medeoverheden 5.713 8.461 8.436 8.411 8.411 8.411
Overige opbrengsten derden 15 536 536 536 536 536
Lasten exclusief reserves211.595231.071188.909191.687197.249197.249

Apparaatslasten 8.147 9.968 7.350 7.350 7.350 7.350
Inhuur 696 302 214 214 214 214
Overige apparaatslasten 122 164 220 220 220 220
Personeel 7.329 9.502 6.915 6.915 6.915 6.915
Intern resultaat 282 69 14 14 14 14
Intern resultaat 282 69 14 14 14 14
Programmalasten 203.166 221.034 181.545 184.323 189.885 189.885
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 2.458 4.294 927 756 756 756
Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Overige programmalasten 0 0 0 0 0 0
Sociale uitkeringen 200.208 216.213 180.591 183.540 189.102 189.102
Subsidies en inkomensoverdrachten 500 527 27 27 27 27
Saldo voor vpb en reserveringen -205.867 -222.075 -179.937 -182.740 -188.302 -188.302
Saldo voor reserveringen -205.867 -222.075 -179.937 -182.740 -188.302 -188.302
Reserves04.265165000

Onttrekking reserves 0 4.265 165 0 0 0
Toevoeging reserves 0 0 0 0 0 0
Saldo -205.867 -217.810 -179.772 -182.740 -188.302 -188.302

Financiële bijstellingen

Bijstellingen Maatwerkdienstverlening 18+ - WmoBegroting 2022Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Oorspronkelijke begroting 2022 -216.125 -181.012 -184.002 -189.565 -189.565
Bijstellingen Eerste Herziening 2022 -1.685 1.240 1.262 1.262 1.262
Technische wijzigingen Technische wijzigingen -1.685 1.240 1.262 1.262 1.262
Begroting na wijzigingen -217.810 -179.772 -182.740 -188.302 -188.302

Toelichting financiële bijstellingen

Technische wijzigingen
In taakveld Maatwerkdienstverlening 18+ zijn er diverse technische wijzigingen geweest. Direct achter de technische wijziging is het effect op het saldo weergegeven. De grootste wijzigingen zijn:

  • er vindt een structurele wijziging plaats in de toerekening apparaatslasten naar de programma’s Maatschappelijke Ondersteuning en Volksgezondheid en Zorg als gevolg van wijzigingen in de organisatiestructuur ( - € 3,4 mln in 2022 tot  - € 1,1 mln in 2026)
  • vanwege vermindering van het werk wordt vanuit programma Werk en Inkomen een gedeelte van het eerder ontvangen budget voor de uitvoering van het VGZ Rotterdampakket overgeheveld naar dit taakveld (- € 339 in 2022)
  • in het beleidsplan 'Heel de stad' is opgenomen dat 1% van het budget voor Wmo-arrangementen ingezet gaat worden voor preventie. Er vindt hiervoor een structurele overheveling plaats naar taakveld Volksgezondheid ( € 2,1 mln in 2022 tot € 2,2 mln in 2026)
  • er vindt een structurele wijziging plaats in de toerekening apparaatslasten naar de programma’s ( € 39 in 2022 tot € 162 in 2026)
  • daarnaast hebben diverse kleine technische wijzigingen plaatsgevonden ( - € 87 in 2022)

 

Omschrijving taakveld

Dit taakveld omvat de ondersteuning op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) voor zover het Wmo-arrangementen voor ondersteuning aan huis door zorgaanbieders en het doelgroepenvervoer betreft. Wmo-arrangementen voor zorg met verblijf worden verantwoord onder het taakveld Geëscaleerde zorg 18+.