Maatwerkvoorziening (Wmo)

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Rotterdammers zijn in staat om zo lang mogelijk zelfstandig te leven, te wonen en te participeren.

Woonvoorzieningen
Ook in 2022 kunnen woningcorporaties subsidie aanvragen  voor het vergoeden van in of bij bestaande wooncomplexen aangebrachte collectieve voorzieningen voor het stallen van scootmobielen. Hierdoor kunnen zij, met een bijdrage van de gemeente, collectieve woningaanpassingen doen voor het verbeteren van de door- en toegankelijkheid van wooncomplexen en het stallen van scootmobielen.

Eigen bijdrage
Met ingang van 1 januari 2020 is vanuit het Rijk de regelgeving aangepast voor het inkomensonafhankelijk abonnementstarief. Voor de eigen bijdragen voor de extramurale Wmo-voorzieningen wordt een maandbedrag (maximaal € 19 per maand) gehanteerd. Mede door het vaste abonnementstarief doen meer Rotterdammers een beroep op de gemeente voor een Wmo-maatwerkvoorziening. De eerder gesignaleerde stijging van het aantal aanvragen voor Wmo-maatwerkondersteuning, met name bij de doelgroep ouderen, zet zich ook in 2022 voort. Dit betreft vooral aanvragen voor huishoudelijke ondersteuning (taakveld maatwerkdienstverlening 18+ Wmo) en voor woningaanpassingen (taakveld maatwerkvoorziening Wmo).
 

Wat willen we bereiken

Wat gaan we daar voor doen

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Maatwerkvoorziening (Wmo)Realisatie
2021
Begroting
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Baten exclusief reserves000000

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves12.13212.2787.5077.5077.5077.507

Apparaatslasten 65 0 0 0 0 0
Overige apparaatslasten 0 0 0 0 0 0
Personeel 65 0 0 0 0 0
Intern resultaat 108 0 0 0 0 0
Intern resultaat 108 0 0 0 0 0
Programmalasten 11.959 12.278 7.507 7.507 7.507 7.507
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 195 0 0 0 0 0
Sociale uitkeringen 11.276 11.778 7.507 7.507 7.507 7.507
Subsidies en inkomensoverdrachten 488 500 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -12.131 -12.278 -7.507 -7.507 -7.507 -7.507
Saldo voor reserveringen -12.131 -12.278 -7.507 -7.507 -7.507 -7.507
Saldo -12.131 -12.278 -7.507 -7.507 -7.507 -7.507

Financiële bijstellingen

Bijstellingen Maatwerkvoorziening (Wmo)Begroting 2022Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Oorspronkelijke begroting 2022 -12.348 -7.577 -7.577 -7.577 -7.577
Bijstellingen Eerste Herziening 2022 70 70 70 70 70
Technische wijzigingen Technische wijzigingen 70 70 70 70 70
Begroting na wijzigingen -12.278 -7.507 -7.507 -7.507 -7.507

Toelichting financiële bijstellingen


Technische wijzigingen
In taakveld Maatwerkvoorziening Wmo zijn er diverse technische wijzigingen geweest. Direct achter de technische wijziging is het effect op het saldo weergegeven. De grootste wijziging is de toerekening apparaatslasten naar de programma’s Maatschappelijke Ondersteuning en Volksgezondheid en Zorg als gevolg van wijzigingen in de organisatiestructuur (€ 70 structureel).

Omschrijving taakveld

Dit taakveld omvat de ondersteuning op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) voor zover het hulpmiddelen en woningaanpassingen betreft voor mensen die zelfstandig wonen. In de taakvelden Maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo en Geëscaleerde zorg 18+ worden de andere maatwerkvoorzieningen Wmo toegelicht.