Arbeidsparticipatie - Werk

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Zoveel mogelijk Rotterdammers werken (geheel of gedeeltelijk) en verdienen zo hun eigen inkomen.

Arbeidsontwikkeling: gericht op het versterken van de arbeidsmarktpositie werkzoekenden.

Het via (regionale) samenwerking en werkgeversdienstverlening versterken van de arbeidsmarkt.

Gedurende de coronacrisis is de werkloosheid gestegen. Vooral mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie, zoals flexwerkers, zzp-ers en jongeren werden zwaar getroffen en raakten hun baan kwijt. Dit effect was in grote steden, waar deze groepen vaak oververtegenwoordigd zijn, zeer zichtbaar. Zeker in Rotterdam waar de bevolking in vergelijking met de G4 relatief laagopgeleid en daarmee extra kwetsbaar is.  Ook de achterstand van veel werkzoekenden is gegroeid, wat o.a. te zien is aan de stijging van het aantal langdurig werklozen, het grote aantal mensen met een arbeidsbeperking en de vergrijzing van het bijstandsbestand. Mede dankzij de uitgebreide steunmaatregelen van het Rijk, is de economische impact van de coronacrisis beperkt gebleven en kwam het economische herstel, na afbouw van de beperkende maatregelen, sneller dan verwacht. Ook de arbeidsmarkt heeft zich snel hersteld en is door krapte zelf oververhit geraakt.  Het aantal vacatures is historisch hoog en er zijn in veel sectoren (o.a. bouw, techniek, zorg, onderwijs, ICT, horeca) forse personeelstekorten.

Mede hierdoor daalt het aantal Rotterdammers in de bijstand alweer sinds april 2021. Toen was het bijstandsvolume 36.609, inmiddels is dat volume gedaald naar 34.218 uitkeringen in april 2022. De (kwalitatieve) mismatch tussen veel werkzoekenden en de vraag van werkwerkgevers die mensen zoeken is (nog) te groot. Er wordt hard gewerkt om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter te kunnen matchen, o.a. door de inzet van loonkostensubsidies en te investeren in mens- en arbeidsontwikkeling. Ook is het van belang Rotterdammers via van-werk-naar-werk- dienstverlening duurzaam aan het werk te houden, zodat ze niet werkloos raken. Voorbeelden zijn de inzet van onder meer het Regionaal Mobiliteitsteam en om-, her- en bijscholing via het Rotterdams Scholingsfonds.

Scholing houdt mensen duurzaam inzetbaar. Bij het Rotterdams Scholingsfonds (RSF) kunnen Rotterdammers met een kwetsbare arbeidsmarktpositie terecht voor de aanvraag van een scholingsvoucher die hen toegang geeft tot een opleiding (om-, her- of bijscholing) die aansluit bij de vraag op de regionale arbeidsmarkt. Vanaf augustus 2021 is de regeling verruimd en kunnen naast de doelgroep van de Participatiewet ook werkenden aanspraak maken op een scholingsvoucher, zolang de scholing opleidt naar werk in een kansrijke sector. Tussen de start van het Scholingsfonds in september 2020 en eind 2021 zijn 314 vouchers uitgegeven. Van de in totaal 418 positieve adviezen uitgegeven door scholingsadviseurs was 75% voor mensen die vallen onder de Participatiewet. Om het RSF meer bekendheid te geven onder Rotterdammers, is er begin 2022 een communicatiecampagne gevoerd. Sinds begin 2022 zijn inmiddels 131 vouchers verstrekt. Het streven is om in heel 2022 in totaal 500 scholingsvouchers uit te geven.

 

 

Wat willen we bereiken

Effect indicatoren

Wat gaan we daar voor doen

Prestatie indicatoren
Effectindicatoren 201820192020202120222023
Collegetarget: Minder Rotterdammers in de bijstand: in deze collegeperiode daalt het aantal bijstandsuitkeringen in Rotterdam naar 30.000 Streefwaarde 36.000 33.700 32.000 30.000    
Realisatie 35.292  33.666 36.203 34.624 34.218  
1.2 NPRZ (aandeel) in de bijstand (%) Streefwaarde 38,9% 38,4% 37,9% 37,4% 37,4%  
Realisatie 40,3%  40,1% 40,2% 40,4% 40,4%  
2.2 Jongeren in de bijstand Streefwaarde 2.250 2.200 2.200 2.080 2.080  
Realisatie 2.235  2.037 2.919 2.480 2.339  
De realisatiecijfers over 2022 betreft de periode januari t/m april 2022, tenzij anders is aangegeven.
Prestatie-indicatoren 201820192020202120222023
1.1 Instroom in de bijstand (aantal) Streefwaarde 7.800 7.600 7.050 6.550    
Realisatie 7.186 6.929 10.319 8.264 3.185  
1.2 Uitstroom naar werk (aantal) Streefwaarde 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500  
Realisatie 4.506 4.433 3.364 4.649 1.376  
1.3 Parttime werk (€ mln) Streefwaarde 13,5 14,5 16,5 16,5 16,5  
Realisatie 12,2 13,6 13,1 14,8 4.5  
1.4 Uitstroom Jongeren (aantal) Streefwaarde 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150  
Realisatie 1.553 1.350 1.672 2.002 521  
1.5 Uitstroom naar werk in Rotterdam Zuid (NPRZ) Streefwaarde 2.100 2.200 2.200 2.200 2.200  
Realisatie 1.909 1.854 1.423 1.919 577

 

De cijfers over 2022 betreft de periode januari t/m april 2022, tenzij anders aangegeven.

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Arbeidsparticipatie - WerkRealisatie
2021
Begroting
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Baten exclusief reserves9.2917.6613.7741.4441.4441.444

Bijdragen rijk en medeoverheden 9.136 7.299 3.412 1.082 1.082 1.082
Financieringsbaten 3 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 152 362 362 362 362 362
Lasten exclusief reserves52.29064.88154.99747.78447.78447.784

Apparaatslasten 40.972 47.524 40.457 38.337 38.337 38.337
Inhuur 2.217 1.862 1.314 1.340 1.340 1.340
Overige apparaatslasten 1.126 1.469 1.363 1.331 1.331 1.331
Personeel 37.629 44.193 37.780 35.666 35.666 35.666
Intern resultaat 2.051 1.378 899 899 899 899
Intern resultaat 2.051 1.378 899 899 899 899
Programmalasten 9.268 15.978 13.642 8.549 8.549 8.549
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 7.969 14.142 13.158 8.065 8.065 8.065
Overige programmalasten 75 0 0 0 0 0
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0 0 0
Sociale uitkeringen 626 434 484 484 484 484
Subsidies en inkomensoverdrachten 598 1.403 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -42.999 -57.220 -51.223 -46.340 -46.340 -46.340
Saldo voor reserveringen -42.999 -57.220 -51.223 -46.340 -46.340 -46.340
Reserves-3.1472.4820000

Onttrekking reserves 1.090 3.482 0 0 0 0
Toevoeging reserves 4.533 1.000 0 0 0 0
Vrijval reserves 296 0 0 0 0 0
Saldo -46.147 -54.738 -51.223 -46.340 -46.340 -46.340

Financiële bijstellingen

Bijstellingen Arbeidsparticipatie - WerkBegroting 2022Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Oorspronkelijke begroting 2022 -55.337 -51.157 -45.837 -45.837 -45.837
Bijstellingen Eerste Herziening 2022 599 -66 -502 -503 -503
BRIDGE Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Crisisdienstverlening (covid-19) uit decembercirulaire Reserves 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Spaarsaldo Participatiebudget Social Return Reserves 0 0 0 0 0
Technische wijzigingen Technische wijzigingen 599 -66 -502 -503 -503
Begroting na wijzigingen -54.738 -51.223 -46.340 -46.340 -46.340

Toelichting financiële bijstellingen

BRIDGE
Met het project BRIDGE wordt de positie van jongeren van Zuid op de arbeidsmarkt versterkt door hen vanaf de basisschool tot aan het MBO een uitgebreid loopbaan oriëntatie en begeleidingsprogramma (lob) te bieden. In 2022 wordt dit project gecontinueerd en met deze mutatie wordt een bedrag van € 100 in de begroting voor 2022 gereserveerd.

Bestemmingsreserve Crisisdienstverlening (covid-19) uit decembercirulaire
De gemeente Rotterdam heeft namens de arbeidsmarktregio aanvullende middelen ontvangen om de werkloosheid te bestrijden. Deze middelen maken deel uit van het steun- en herstelpakket en zitten in de Bestemmingsreserve Crisisdienstverlening (covid-19) uit decembercirulaire. Een bedrag van € 723 wordt aan deze bestemmingsreserve onttrokken om de inzet van extra personeel, de aanpak van jeugdwerkloosheid, nazorg van MBO’ers en steun aan uitgestroomde MBO’ers te bekostigen.

Bestemmingsreserve Spaarsaldo Participatiebudget Social Return
Op basis van het bestedingsplan 2022 wordt een bedrag van € 76 aan hogere lasten voorzien voor projecten Social Return. Dit bedrag wordt onttrokken aan de bestemmingsreserve Spaarsaldo Participatiebudget Social Return.

Technische wijzigingen
In het taakveld Arbeidsparticipatie - Werk zijn er diverse technische wijzigingen doorgevoerd. Direct achter de technische wijziging is het effect op het saldo weergegeven. De grootste wijzigingen zijn: 

 • tijdelijke uitbreiding van de formatie binnen Arbeidsparticipatie - Werk (€ 378 in 2022 en € 162 in 2023)
 • verschuiving bestemmingsreserve Begeleiding statushouders naar Arbeidsparticipatie - Werk (- € 220) in 2022
 • budgetverschuiving programmalasten advies en begeleiding ondernemers van Inkomensregelingen - Inkomen (- € 583 in 2022 en - € 593 in 2023 tot en met 2026)
 • aanwending kasschuif voor de inzet van arbeidskosten om werkzoekenden naar werk te begeleiden (€ 163 in 2022 en - € 27 in 2026)
 • herijking van de digitaliseringsagenda (€ 426 in 2022 tot - € 447 in 2026)
 • actualisatie van de formatie binnen het taakveld Arbeidsparticipatie - Werk (€ 359 tot € 276 in 2026)
 • diverse technische wijzigingen van (€ 76 in 2022 tot € 288 in 2026)

Omschrijving taakveld

Ondanks de resultaten van de afgelopen periode is Rotterdam nog steeds de stad met de hoogste bijstandsdichtheid van Nederland. De afgelopen jaren heeft ‘de kortste weg naar werk’ centraal gestaan. Hierdoor bestaat het bestand nu uit vaak relatief oudere en laagopgeleide werkzoekenden die al langere tijd een uitkering ontvangen. Om ook deze groep te activeren en aan het werk te krijgen is een andere aanpak nodig, waarbij meer wordt ingezet op het ontwikkelen van arbeidspotentie. Het uiteindelijke doel is dat zoveel mogelijk Rotterdammers mee kunnen doen in en bijdragen aan de stad.
 
Tot het taakveld Arbeidsparticipatie behoren de volgende op arbeid gerichte participatie- en re-integratievoorzieningen:

 • re-integratie-instrumenten, waaronder WerkLoont, proefplaatsing, participatieplaatsen, vrijwilligerswerk/ sociale activering, detacheringsbanen, scholing, duale trajecten
 • stimuleringsmaatregelen, waaronder Inkomensvrijlating, stimuleringspremies, vrijlating onkostenvergoeding vrijwilligerswerk, onkostenvergoedingen
 • voorzieningen, waaronder Jobcoach, begeleiding werkvoorzieningen zoals: werkplekaanpassingen, vervoersvoorzieningen, doventolk, brailleregels, aangepaste rolstoel etc.
 • loonwaardebepaling en loonkostensubsidie
 • onderhouden van contacten met werkgevers en brancheorganisaties.