Specifieke arrangementen en passend werk bieden aan Rotterdammers met een arbeidsbeperking.

Rotterdam Inclusief (RI) is het arbeids- en mensontwikkelbedrijf van gemeente Rotterdam. Bij RI werken en leren mensen met een arbeidsbeperking en worden arbeidsontwikkeltrajecten aangeboden aan werkzoekenden om werkervaring op te doen en daarmee een stap te zetten naar de reguliere arbeidsmarkt.

Alle medewerkers van Rotterdam Inclusief zijn na de laatste lockdown weer aan het werk op de eigen uitvoeringslocaties, bij externe opdrachtgevers of vanuit huis. Ook worden er weer diverse  arbeidsontwikkeltrajecten aangeboden aan werkzoekenden Met verschillende onderdelen van de gemeente wordt samengewerkt om passend werk voor mensen met een arbeidsbeperking te realiseren, maar ook om de ambitie te realiseren die er ligt om het aantal banen met Loonkostensubsdie (LKS) te verhogen.

De verwachting is dat de begrote omzet van € 17,1 mln (die behaald is in 2021) ook in 2022, ondanks toenemende uitstroom van Sw medewerkers, kan worden behaald. Het is op dit moment nog onbekend of de oorlog in Oekraïne en de gestegen brandstofprijzen een effect zullen hebben op de omzetcijfers.

In de begroting was rekening gehouden met de overkomst van Nieuw Beschut medewerkers naar de gemeente Rotterdam in de loop van 2022. Voor de definitieve overgang wordt nog steeds gewacht op een aantal noodzakelijke landelijke aanpassingen aan de pensioenvoorziening. De verwachting is nog steeds dat de Nieuw Beschut medewerkers later dit jaar in dienst kunnen treden bij de gemeente.

De instroom van medewerkers met een Nieuw Beschut indicatie bij RI ligt op koers. Er wordt, in het kader van de ambitie om het aantal LKS banen én de uitgaven aan LKS te verhogen, onderzocht hoe de loonwaarde van Nieuw Beschut medewerkers zich verhoudt tot de loonwaarde van Nieuw Beschut medewerkers elders in het land. De loonwaarde lijkt iets hoger te liggen dan het landelijk gemiddelde.

Bouwen aan een arbeidsontwikkelbedrijf
Rotterdam Inclusief blijft doorbouwen aan een arbeids- en mensontwikkelbedrijf. De strategische focus ligt op leren en ontwikkelen, hand in hand met werk. Rotterdam Inclusief wil meer wijkgericht gaan werken, dichter waar de mensen wonen. Een groot deel van de medewerkers en de werkzoekenden die bij Rotterdam Inclusief werkzaam zijn, woont in Rotterdam Zuid en werkt in Rotterdam Noord. Er is op dit moment slechts één kleine locatie op Zuid en daarom is verdere uitbreiding op Zuid gewenst. De verkenning naar een nieuwe werklocatie op Zuid en mogelijke nieuwe samenwerkingsvormen met lokale ondernemers gaat daarom onverminderd door.

Wat willen we bereiken

Effect indicatoren

Wat gaan we daar voor doen

Prestatie indicatoren
Effectindicatoren 201820192020202120222023
1.A Gerealiseerde taakstelling garantiebanen Gemeentelijk (gemeente Rotterdam als werkgever) Streefwaarde 100% 100% 100% 100% 100%  
Realisatie 95% 100% 100,4% 100,7% 92%  
1.B Gerealiseerde taakstelling garantiebanen Regionaal (arbeidsmarktregio Rijnmond) Streefwaarde 100% 100% 100% 100% 100%  
Realisatie 86,1% 88% 83,5% 80,2%    
2. Gerealiseerde taakstelling Nieuw Beschut Streefwaarde 100% 100% 100% 100% 100%  
Realisatie 31% 42% 41% 105% 80%  
3. Tevredenheid SW medewerkers (o.b.v. 2 jaarlijks MTO; procentuele stijging t.o.v. vorig MTO) Streefwaarde   102%   104%    
Realisatie n.v.t. 101%        

De realisatiecijfers 2022 betreft de periode januari t/m april 2022, tenzij anders is aangegeven.

Prestatie-indicatoren 201820192020202120222023
1.A Aantal gerealiseerde garantiebanen Gemeentelijk Streefwaarde 304 340 384,7 443,3 505,2  
Realisatie 287,5 341,7 396,6 446,3 467,8  
1.B Aantal gerealiseerde garantiebanen Regionaal Streefwaarde 10.243 10.691 11.666 12.716    
Realisatie 8.820 9.411 9.739 10.182    
2. Aantal gerealiseerde werkplekken Nieuw Beschut Streefwaarde 172 224 276 190 265  
Realisatie 54 93 131 199 211  

De realisatiecijfers 2022 betreft de periode januari t/m april 2022, tenzij anders is aangegeven

Toelichting indicatoren

Gemeentelijke garantiebanen

Het aantal gemeentelijk gemeentelijke garantiebanen (GGB) is aan het eind van het eerste tertaal 467,8. Dat is een toename in het eerste tertaal van 21,5. Daarmee ligt de groei richting de doelstelling van 505,2 GGB aan het eind van 2022 goed op

 

Regionale garantiebanen

De meest actuele bekende gegevens over het aantal gerealiseerde regionale Garantiebanen via UWV zijn de gegevens over Q4 2021. Eind 2021 waren er in de regio Rijnmond 10.182 Garantiebanen. De ambitie 2021 was een aantal van 12.716. Ten opzichte van Q3 zijn er 350 banen (van 25.5 uur) in de regio bijgekomen, dat is een stijging met 3,6 %. De groei ligt daarmee in regio Rijnmond in Q4 iets hoger dan de landelijk gemiddelde groei met 2,1%. Ten opzichte van Q4 2020 is het aantal banen in 2021 slechts met 443 toegenomen. De verwachtingen voor 2021 waren niet positief vanwege de coronacrisis en zijn juist gebleken. De groei in Q4 heeft iets van het mindere resultaat in de eerdere kwartalen gecompenseerd

Nieuw Beschut Werk

Het aantal werkplekken Nieuw Beschut Werk (NBW) ligt eind april op 211 werkplekken. Daarmee is ongeveer een derde van de groeiambitie van 75 werkplekken, van 190 naar 265 NBW werkplekken, eind 2022 in T1 gerealiseerd, namelijk 21 werkplekken. Daarmee ligt de groei richting de doelstelling 2022 op koers.

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Begeleide participatieRealisatie
2021
Begroting
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Baten exclusief reserves8.50612.34412.93513.04112.31211.068

Bijdragen rijk en medeoverheden 246 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 8.289 12.344 12.935 13.041 12.312 11.068
Overige baten -29 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves84.77791.30691.46491.69091.14189.843

Apparaatslasten 30.503 30.918 29.159 29.164 29.223 29.232
Inhuur 5.194 1.713 857 864 864 864
Overige apparaatslasten 772 2.187 884 587 588 585
Personeel 24.537 27.018 27.418 27.713 27.771 27.782
Intern resultaat -6.694 -5.765 -5.445 -5.445 -5.445 -5.445
Intern resultaat -6.694 -5.765 -5.445 -5.445 -5.445 -5.445
Programmalasten 60.968 66.153 67.750 67.971 67.363 66.056
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 3.296 4.286 4.366 4.594 4.832 5.039
Kapitaallasten 40 16 0 0 0 0
Overige programmalasten -3 0 0 0 0 0
Salariskosten WSW en WIW 49.383 52.933 53.657 52.427 50.685 49.718
Sociale uitkeringen 730 750 750 750 750 750
Subsidies en inkomensoverdrachten 7.522 8.168 8.977 10.200 11.096 10.549
Saldo voor vpb en reserveringen -76.271 -78.963 -78.529 -78.649 -78.829 -78.775
Saldo voor reserveringen -76.271 -78.963 -78.529 -78.649 -78.829 -78.775
Reserves4800000

Onttrekking reserves 48 0 0 0 0 0
Saldo -76.223 -78.963 -78.529 -78.649 -78.829 -78.775

Financiële bijstellingen

Bijstellingen Begeleide participatieBegroting 2022Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Oorspronkelijke begroting 2022 -78.102 -78.393 -78.680 -78.848 -78.848
Bijstellingen Eerste Herziening 2022 -860 -137 31 19 73
Technische wijzigingen Technische wijzigingen -860 -137 31 19 73
Begroting na wijzigingen -78.963 -78.529 -78.649 -78.829 -78.775

Toelichting financiële bijstellingen

Technische wijzigingen
Binnen het taakveld Begeleide Participatie zijn diverse technisch wijzigingen doorgevoerd. Direct achter de technische wijziging is het effect op het saldo weergegeven. De grootste wijzigingen zijn:

  • vanuit het taakveld Arbeidsparticipatie - Werk zijn middelen verschoven voor het uitvoeren van arbeidsontwikkeltrajecten voor werkzoekenden (- € 750 in 2022)
  • financiële effecten kostenverdeling als gevolg van de organisatiewijziging binnen Arbeidsparticipatie – Werk (- € 231 in 2022, - € 388 in 2023, - € 156 in 2024 tot en met 2026)
  • diverse kleine bijstellingen (€ 121 in 2022, € 250 in 2023, € 187 in 2024, € 175 in 2025 en € 229 in 2026).

Omschrijving taakveld

Rotterdam heeft de ambitie om zoveel mogelijk Rotterdammers naar vermogen onderdeel te laten zijn van de maatschappij. Een deel van hen profiteert niet van de aantrekkende economie en groeiende werkgelegenheid. Oorzaak is vaak een arbeidsbeperking en het niet of minder kunnen voldoen aan de werkgeverseisen op de reguliere arbeidsmarkt. Deze inwoners hebben een kwetsbare arbeidsmarktpositie, hebben soms aangepast werk nodig, met begeleiding op of aanpassing van de werkplek. In veel gevallen ligt hun verdienvermogen (de loonwaarde) op de reguliere arbeidsmarkt onder het wettelijk minimumloon. De gemeente zorgt voor passend werk en werk dat actief bijdraagt aan groei en ontwikkeling voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt.
 
Tot dit taakveld behoren voorzieningen ter bevordering van maatschappelijke participatie van:

  • mensen die onder de Participatiewet vallen en die niet zelfstandig het wettelijk minimumloon (WML) kunnen verdienen, waaronder de doelgroep die op een beschutte werkomgeving is aangewezen.

 

Tot dit taakveld behoren niet:

  • participatievoorzieningen gericht op (her)integratie in het arbeidsproces, die vallen onder Arbeidsparticipatie - Werk en Arbeidsparticipatie - Maatschappelijk
  • de baten die betrekking hebben op het Wsw-budget (integratie-uitkering sociaal domein). Deze horen thuis onder taakveld Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds
  • doelgroep dagbesteding. Dagbesteding zelf valt onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) 
  • maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo en Geëscaleerde zorg 18+)

 

Er zijn twee prioritaire doelgroepen:

  • primair de mensen voor wie de gemeente Rotterdam als werkgever vanuit diverse wettelijke regelingen en/of verplichtingen altijd werk heeft gecreëerd (vooral wet sociale Werkvoorziening), Nieuw Beschut Werken, gemeentelijke garantiebanen, HPK 1 t/m 3), gericht op duurzame inzetbaarheid
  • secundair voor Rotterdammers om vanuit een werkende positie hun mogelijkheden met betrekking tot werk optimaal te ontdekken, ontwikkelen en benutten

 
De basis voor de arrangementen is gevarieerd: soms via een arbeidscontract, dan wel via het aanbieden van werkervaringsplaatsen of het faciliteren van ontwikkeling of dagbesteding (zonder arbeidsrelatie). In welke vorm dan ook betekent het dat mensen werken aan het verwezenlijken van hun potentie op hun eigen niveau en daarmee werken aan een positief zelfbeeld: trots op hun werk en bijdrage.

Om de doelen te bereiken bouwt de gemeente onder meer aan een arbeids- en mensontwikkelbedrijf voor een brede doelgroep, dat via methodische coaching en begeleiding mensen ondersteunt en in staat stelt hun aspiraties, vaardigheden en competenties te ontwikkelen en te behouden.