Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling

In november 2017 heeft de gemeenteraad besloten tot de vorming van de bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling door bundeling van gemeentelijke middelen voor buitenruimte projecten. Deze middelen waren eerst ondergebracht in het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV3) en in het begrotingsproduct Grondzaken van cluster Stadsontwikkeling. De bestemmingsreserve wordt jaarlijks met maximaal €10 mln. aangevuld vanuit het positieve jaarrekening-resultaat van het product Grondzaken van cluster Stadsontwikkeling.

De middelen in de bestemmingsreserve worden gebruikt als dekking voor fysieke projecten die bijdragen aan de gemeentelijke doelstellingen met betrekking tot aantrekkelijke en gezonde woon- en leefmilieus. Het betreft buitenruimteprojecten gekoppeld aan gebiedsontwikkeling en projecten gekoppeld aan vergroening.

Toevoegingen

In 2018 zijn op basis van het eerder genomen raadsbesluit de bestemmingsreserves ISV (ISV3) en Investeringsplannen zonder gronduitgifte (IPzG) vervallen en toegevoegd aan de bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling.

Conform het raadsbesluit is op basis van resultaatneming op uitvoeringsprojecten binnen product Grondzaken het maximale bedrag van € 10 mln aan de bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling toegevoegd.

Onttrekkingen

De grootste uitgaven in 2018 betreffen uitgaven voor de navolgende buitenruimteprojecten: Rotterdam Central District (RCD) (€ 1,7 mln); Distributie Terbregge Oost (€ 374); parkeergarage Bajonet (€ 480); Hof van Zuidwijk (€ 673); Bodemsanering (€ 332) en Buitenruimte Kop van Feijenoord (€ 293). De uitgave van € 1,5 mln voor project Motorstraat heeft betrekking op een verliesvoorziening gerelateerd aan de betreffende grondexploitatie.

De onderbesteding ten opzichte van de begroting 2018 wordt vooral veroorzaakt door lagere bestedingen bij de aanpak bestaande particuliere voorraad (€ 1,7 mln). De overige onderbesteding is veroorzaakt door buitenruimte Bajonet (€ 490), buitenruimte Kop van Feijenoord (€ 287), het Nieuwe Dorp op Heijplaat (€ 210), het Masterplan buitenruimte Maasranden (€ 267) en een groot aantal andere projecten.

Hieronder wordt per project inzicht gegeven in de projectomschrijving, de inhoudelijke toelichting op hetgeen in 2018 is gerealiseerd en een financiële toelichting op het verschil tussen de begroting en realisatie.
 

Vrijval

In 2017 is door de raad besloten tot het vormen van een bestemmingsreserve voor het Nationaal Programma Rotterdam Zuid pijler wonen (NPRZ-wonen). Voor 2018 heeft dit geleid tot overheveling van het binnen de bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling nog beschikbare budget voor Buitenruimte Vreewijk (€ 5,74 mln) naar de bestemmingsreserve NPRZ-wonen.