Bestemmingsreserve NPRZ

Het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) bestaat uit de pijlers Onderwijs, Werk en Wonen. De bestemmingsreserve NPRZ-wonen wordt gebruikt als dekking van projecten binnen de pijler Wonen van het NPRZ. Door het Rijk is via het Gemeentefonds een bedrag beschikbaar gesteld waarmee in 2013 de bestemmingsreserve is gevormd. De bestemmingsreserve is in 2017 aangevuld met gemeentelijke financiële middelen voor fysieke projecten in Rotterdam Zuid, die eerst waren ondergebracht in de bestemmingsreserves Investeringsfonds Rotterdam (IFR) en Investeringsbudget stedelijke vernieuwing (ISV3). De middelen in de bestemmingsreserve worden gebruikt als dekking voor projecten in de focuswijken, tuinsteden en tuindorpen in Rotterdam Zuid, die bijdragen aan de fysieke doelstellingen van het NPRZ-programma. De projecten zijn concreet opgezet om invulling te geven aan de gemeentelijke opgave binnen het NPRZ of dienen ter ondersteuning en facilitering van de opgave van derden (zoals woningcorporaties).

Toevoegingen

De gemeenteraad heeft op 29 juni 2017 besloten tot de vorming van één bestemmingsreserve voor het programma NPRZ pijler Wonen door gemeentelijke middelen voor projecten in Rotterdam zuid te bundelen.

Na de administratieve bundeling in 2017 zijn in 2018 nog een aantal projecten toegevoegd. Het betreft € 5,74 mln voor het project Buitenruimte Vreewijk, dat eerder was ondergebracht in de bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling en € 1,66 mln voor de projecten Buitenruimte Vreewijk en Putsebocht, die eerder waren ondergebracht in de bestemmingsreserves IFR.

Daarnaast is in 2018 € 5 mln toegevoegd aan de bestemminsreserve NPRZ-wonen vanuit het IFR. Deze toevoeging vloeit voort uit de gemeentelijke verplichting om – als cofinanciering bij de korting verhuurdersheffing van woningcorporaties voor de transformatie-opgave in Rotterdam zuid – in totaal € 50 mln binnen de gemeentelijke begroting te reserveren.

Onttrekkingen

In totaal is er in 2018 € 14,73 mln onttrokken aan de bestemmingsreserve NPRZ-wonen. De grootste uitgaven in 2018 betreffen compensatie voor verliesneming bij de grondexploitatie Tweebosbuurt (€ 5,8 mln), een subsidie aan woningcorporatie Woonbron voor project Urkersingel (€ 2,8 mln), het programma Steigers op Zuid (€ 2,8 mln) en uitvoeringskosten voor Mijnkintbuurt blok 1+2 (€ 1,4 mln).

De onderbesteding ten opzichte van de begroting 2018 wordt vooral veroorzaakt door lagere bestedingen bij programma Steigers op Zuid (€ 2,7 mln). De overige onderbesteding is veroorzaakt door lagere compensatie voor verliesneming bij de grondexploitaties Tweebosbuurt (€ 216) en Revitalisering Plein 1953 (€ 220) en tragere bestedingen voor Buitenruimte Vreewijk Valkeniersbuurt (€ 181).

Hieronder wordt per project inzicht gegeven in de projectomschrijving, de inhoudelijke toelichting op hetgeen in 2018 is gerealiseerd en een financiële toelichting op het verschil tussen begroting en realisatie.

Tekst

Vrijval

N.v.t.