Financiële vaste activa

De Financiële vaste activa geeft inzage in de kapitaalverstrekkingen, de leningen en de overige financiële vaste activa.

 31-12-2017VermeerderingVerminderingen en aflossingenBuitengewone waardevermindering31-12-2018
Kapitaalverstrekkingen:          
Deelnemingen 390.320 5.6180 25.600 370.338
Overige verbonden partijen 11.328 0630 0 10.698
Subtotaal kapitaalverstrekkingen401.6485.61863025.600381.036
           
Leningen:          
Woningbouwcorporaties 145.305 0 7.858 0 137.447
Deelnemingen 219.760 0 152.260 -150 67.650
Overige verbonden partijen 11.126 556 781 0 10.901
Subtotaal leningen376.191556160.899-150215.998
           
Overige financiële vaste activa:          
Overige langlopende leningen 21.534 2.836 2.249 1.464 20.657
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer 1.500 0 750 0 750
Subtotaal overige financiële vaste activa23.0342.8362.9991.46421.407
           
Totaal financiële vaste activa 800.873 9.010 164.528 26.914 618.441

Toelichting verloopstaat

Kapitaalverstrekkingen

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

Het beginsaldo bestaat hoofdzakelijk uit kapitaalverstrekkingen aan het Havenbedrijf Rotterdam NV van € 327,1 mln en aan het Warmtebedrijf Exploitatie NV van € 52,5 mln. In december heeft er een afboeking plaatsgevonden op de boekwaarde van het Warmtebedrijf voor € 25,6 mln. Dit als gevolg van de afspraken uit de Bestuursovereenkomst met provincie Zuid-Holland inzake de realisatie van de warmteleiding van Rotterdam naar Leiden (Leiding over Oost). Deze Bestuursovereenkomst leidt tot een extra kapitaalstorting vanuit de gemeente in het bedrijf en gewijzigde eigendomsverhoudingen met een lager aandelenpercentage voor de gemeente. Dit lagere aandelenpercentage geeft aanleiding de boekwaarde te herzien. De raad heeft op 7 februari 2019 hiermee ingestemd. Daarnaast heeft er in 2018 heeft voor € 5,6 mln een agiostorting plaatsgevonden in het Sportbedrijf Rotterdam.

Kapitaalverstrekkingen aan overige verbonden partijen

Dit zijn kapitaalverstrekkingen aan voormalige gemeentelijke instellingen. Per 1 januari 2018 was de boekwaarde € 11 mln. In 2018 is de boekwaarde met € 630 verminderd.

 

Leningen

Leningen aan woningcorporaties

Tot begin jaren ’90 heeft de gemeente leningen verstrekt aan de woningcorporaties voor de bouw en renovatie van woningen. Voor deze leningen betalen de woningcorporaties jaarlijks rente en aflossing. In 2018 is een bedrag van € 7,8 mln afgelost.

Leningen aan deelnemingen

Per 1 januari 2007 is de Rotterdamse Electrische Tram (RET) verzelfstandigd. Bij de verzelfstandiging van de RET is besloten dat de financiering van de RET Infrastructuur BV via de gemeente kon blijven lopen. In 2010 heeft de gemeente de financiering van het rail gebonden materieel (metro’s en trams) op zich genomen. Dit omdat de RET NV zich door de marktomstandigheden niet zelfstandig kon financieren. In 2016 heeft de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) aangegeven de financiering van de gemeente te willen overnemen. In 2017 heeft de MRDH een eerste deel van de verstrekte geldleningen overgenomen. In 2018 is door MRDH het tweede deel van de verstrekte leningen overgenomen met een schuldrestant van € 143 mln. Daarnaast heeft de RET op de bij de gemeente resterende leningen € 9 mln afgelost.

Leningen aan overige verbonden partijen

Dit betreft verstrekte leningen aan het Nationaal Restauratie Fonds (€ 4,1 mln) en het funderingsfonds verstrekt aan het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (€ 6,8 mln).

 

Overige financiële vaste activa

Overige langlopende leningen

Sinds 2016 is een lening aan Cambridge Innovation Center (CIC) verstrekt. Aan deze lening is in 2018 een bedrag van € 1,8 mln toegevoegd. Daarnaast is er voor € 899 door de Krediet Bank Rotterdam (KBR) aan nieuwe leningen verstrekt aan cliënten in de schuldhulpverlening. De leningen verstrekt aan het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVN) is toegenomen met € 106.

De reguliere waardevermindering is het saldo van aflossingen op diverse leningen. Dit zijn leningen aan sportverenigingen en kunst- en welzijnsorganisaties om investeringen te kunnen financieren, maar ook leningen voor economische ontwikkeling. In 2018 is voor € 1,1 mln op deze leningen afgelost. Daarnaast is er op lopende leningen die verstrekt zijn door de KBR in 2018 voor € 1,1 mln afgelost.

Overige uitzettingen met een rente typische looptijd van één jaar of langer

Dit is de voorfinanciering van subsidiegelden aan het Warmtebedrijf. Deze voorfinanciering wordt terugontvangen via gelden van het programma Bestaand Rotterdams Gebied leefbaarheidsprojecten (BRG) en loopt tot en met 2019.