Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht geeft een overzicht van de banksaldi en liquide middelen die beschikbaar zijn gekomen en van het gebruik van deze geldmiddelen in 2018. Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode en bestaat uit kasstromen operationele-, investerings- en financieringsactiviteiten.

KASSTROMEN UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN2018
Exploitatieresultaat-34.598
Aanpassing voor: 
Afschrijvingen MVA en waardeverminderingen125.176
Afschrijvingen bijdragen aan activa in eigendom van derden852
Mutatie voorzieningen-28.126
Mutatie vaste schulden (excl. Leningen og)3.780
Subtotaal101.682
  
Voorraden en onderhanden werk-1.325
  
Mutatie in werkkapitaal 
Kortlopende uitzettingen (excl. Liquide middelen)-53.542
Kortlopende schulden (excl. Rek.-couranten en kortlopende leningen)1.787
Overlopende activa-853
Overlopende passiva-30.292
 -82.900
Kasstroom uit operationele activiteiten-17.141
KASSTROMEN UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN2018
Investeringen-247.308
Desinvesteringen en bijdragen derden80.155
Subtotaal-167.153
  
Verstrekking leningen ug (woningcorporaties en verbonden partijen)-556
Aflossingen leningen ug (woningcorporaties en verbonden partijen)160.749
Subtotaal160.193
  
Verstrekking overige leningen ug en uitzettingen > 1 jaar-2.836
Aflossingen overige leningen ug en uitzettingen > 1 jaar4.463
Subtotaal1.628
  
Mutatie kapitaalverstrekkingen31.848
Kasstroom uit investeringsactiviteiten26.515
KASSTROMEN UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN2018
Mutatie kortlopende geldleningen-88.000
Aangetrokken leningen og510.000
Aflossingen leningen og-415.508
Kasstroom uit financieringsactiviteiten6.492
Mutatie geldmiddelen15.866