Niet uit balans blijkende rechten en verplichtingen

De niet uit balans blijkende verplichtingen zijn langlopende overeenkomsten waaruit één of meerdere verplichtingen voortvloeien. Hiertoe rekenen we ook de verplichtingen die slechts voor één jaar of minder zijn aangegaan, die in de loop van het jaar zijn ontstaan en per ultimo van dat betreffende jaar nog voortduren.

Er dient gerapporteerd te worden over alle contracten die boven het drempelbedrag liggen van de Europese aanbestedingsregels. De meerjarige contracten nemen we op voor het volle bedrag waarover het contract is gesloten. De volgende verplichtingen worden onderscheiden:
– garantieverplichtingen
– inkoop- en afnameverplichtingen
– huurverplichtingen
– verplichtingen uit hoofde van personeelslasten
– subsidieverplichtingen
– leveringsverplichtingen

Onderstaand volgt de beschrijving van garanties en borgstellingen zoals wordt voorgeschreven in artikel 57 van het BBV. Vervolgens geven we u, conform artikel 53 van het BBV, een beschrijving van de belangrijkste overige financiële verplichtingen.

Achtervang, garanties en borgstellingen

De onder de buiten balanstelling opgenomen posten worden hieronder nader toegelicht. In lijn met de voorgaande jaren wordt onder de buiten balanstelling als totaalbedrag opgenomen de borgstellingen die de waarborgfondsen hebben afgegeven op Rotterdams grondgebied. Dit is niet het werkelijke risicobedrag voor de gemeente Rotterdam. De gemeente kan als achtervanger worden aangesproken om renteloze leningen te verstrekken aan de waarborgfondsen indien die in liquiditeitsproblemen komen. Bij de verdeling van de renteloze leningen over Rijk en gemeenten wordt het hier gepresenteerde bedrag als verdeelsleutel gehanteerd. In opdracht van de Minister voor Wonen ontwikkelt de VNG een methodiek ten aanzien van de verslaglegging over de achtervangpositie en de berekening van het risico waarmee de achtervangpositie gepaard gaat.

Achtervang, garanties en borgstellingen (bestaande uit waarborgfondsen, garanties volkshuisvesting particulieren, gemeenschappelijke regelingen)Gegarandeerd bedrag 01-01-2018Gegarandeerd bedrag 31-12-2018
1. Borgstellingen waarborgfondsen met achtervang gemeente Rotterdam* 10.350.324 10.211.456
2. Garanties volkshuisvesting particulieren* 44.774 40.691
3. Garanties ten behoeve van rechtspersonen 124.465 120.993
4. Indirecte garantstellingen uit hoofde van gemeenschappelijke regelingen 62.027 62.987
Totaal achtervang, garanties en borgstellingen 10.581.590 10.436.127

1. Borgstellingen van waarborgfondsen op Rotterdams grondgebied met achtervang gemeente

Ad 1.a Achtervang Waarborgfonds Eigen Woning

De Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) is in 1993 opgericht naar aanleiding van de wens van het Rijk en de gemeenten om te komen tot verzelfstandiging van het instrument gemeentegarantie met rijksdeelneming. Per 1 januari 1995 was deze verzelfstandiging een feit met de introductie van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Tegen betaling van een premie kan een huizenkoper (de hypotheekgever) via NHG een rentevoordeel op een hypothecaire geldlening verkrijgen en worden de financiële risico’s die samenhangen met deze lening beperkt. Het WEW biedt via de NHG aan de geldgevers zekerheid voor het geval de hypotheekgever niet aan zijn financiële verplichtingen voldoet. Bij gedwongen verkoop van de woning van de hypotheekgever kan de opbrengst van de woning lager zijn dan de restwaarde van de uitstaande hypotheekschuld. Als dat zo is en de geldgever heeft voldaan aan de door het WEW vastgestelde algemene voorwaarden, dan kan de geldgever het WEW aanspreken voor de restschuld. Het WEW beschikt hiervoor over een fondsvermogen (€ 1,0 mld) dat is gevormd door de ontvangen premies. Indien dit fondsvermogen ontoereikend is, wordt aanspraak gemaakt op de achtervang van Rijk en gemeenten. Deze dienen het fondsvermogen aan te vullen met renteloze leningen, die door het WEW worden terugbetaald als het fondsvermogen door nieuwe premieontvangsten weer op peil is gebracht. Voor nieuwe garanties vanaf 1 januari 2011 is sprake van 100% achtervang van het Rijk. Voor garanties die zijn afgegeven tot en met 31 december 2010 is sprake van 50% achtervang van het Rijk, 25% achtervang van de schadegemeenten en 25% achtervang van alle gemeenten op basis van het relatieve aandeel.

Volgens de laatste opgave van het WEW wordt borg gestaan voor leningen onder Rotterdamse achtervang (afgegeven tot 2011) met een oorspronkelijke leningbedrag van € 3,6 mld. Dit is 2% van het totaal door het WEW gegarandeerd bedrag (€ 196 mld). Aangezien er geen nieuwe leningen onder Rotterdamse achtervang meer worden aangegaan en er op bestaande leningen wordt afgelost, zal dit bedrag jaarlijks verder afnemen.

 

Ad 1.b Achtervang Waarborgfonds Sociale Woningbouw

De Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) is in 1983 opgericht met als doel om de toegang tot de kapitaalmarkt voor de deelnemende woningcorporaties te bevorderen. Tegen betaling van een borgstellingsvergoeding door de betreffende woningcorporaties biedt het WSW zekerheid aan geldgevers van die woningcorporaties voor de rente- en aflossingsverplichtingen van de geborgde geldleningen. Om te voorkomen dat het WSW wordt aangesproken op zijn borgstelling zijn er verschillende vangnetten en buffers. Een corporatie die niet voldoet aan de kredietwaardigheidseisen van het WSW komt in beginsel voor sanering in aanmerking. Daarbij ontvangt deze corporatie saneringssteun, opgebracht door de sector en geaccordeerd door de minister. Het fondsvermogen van het WSW is daarna de eerste buffer om aanspraken van geldgevers op te kunnen vangen. Deze reserve kan het WSW zo nodig aanvullen door het onderpand van de noodlijdende corporatie uit te winnen. De tweede buffer is de onderlinge waarborg van corporaties (het obligo). Corporaties voldoen op eerste verzoek 3,85% van hun geborgde schuldrestant aan het WSW. De derde en laatste buffer bestaat uit de achtervang van Rijk en gemeenten, die indien nodig het WSW voorzien van renteloze leningen. Deze renteloze leningen worden terugbetaald als het vermogen van het WSW weer op voldoende peil is. De renteloze leningen worden verdeeld volgens de verhouding 50% Rijk, 25% schadegemeenten en 25% alle gemeenten op basis van het relatieve aandeel. De meest recente opgave van het WSW geeft aan dat van het totaal van € 80,6 mld door het WSW geborgde bedrag, € 6,8 mld betrekking heeft op de achtervang van de gemeente Rotterdam.

Borgstellingen van waarborgfondsen op Rotterdams grondgebied met achtervang gemeenteGegarandeerd bedrag 01-01-2018Gegarandeerd bedrag 31-12-2018
a. Waarborgfonds Eigen Woning (WEW) 3.600.000 3.533.000
b. Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) 6.750.324 6.678.456
Totaal borgstellingen van waarborgfondsen 10.350.324 10.211.456

2. Garanties uit hoofde van volkshuisvesting – particulieren

Ad 2.a Hypotheekgaranties

Deze hypotheekgaranties zijn in het verleden rechtstreeks door de gemeente ten behoeve van particulieren verstrekt. Tot 1995 gold er een rijksregeling. Eventuele verliezen op grond van deze regeling waren voor 50% voor rekening van het Rijk. Het risico voor de gemeente is 50% van het verschil tussen restantschuld en de waarde van de woning bij verkoop. Bij de instelling van het WEW in 1995 eindigde deze rijksregeling.

Ad 2.b Garantielening NRF-leningen

In 1992 is de Samenwerkingsovereenkomst en de Overeenkomst inzake Zekerheidsfonds tussen de gemeente Rotterdam en de Stichting Nationaal Restauratiefonds (NRF) getekend. Hierbij heeft de gemeente Rotterdam zich garant gesteld voor door het NRF/RRF uitgegeven geldleningen aan particulieren.

 

Garanties volkshuisvesting particulierenGegarandeerd bedrag 01-01-2018Gegarandeerd bedrag 31-12-2018
a. Hypotheekgaranties (50% contragarantie Rijk) 38.127 35.403
b. Garantie NRF-leningen 6.647 5.288
Totaal garanties volkshuisvesting particulieren 44.774 40.691

3. Garanties ten behoeve van rechtspersonen

Ultimo 2018 was het totaal gegarandeerde bedrag € 121 mln (2017: € 124 mln); dit betrof 21 verschillende geldnemers (2017: 24) met totaal 35 geldleningen (2017: 46). De meeste borgstellingen zijn vóór 2008 afgegeven. In 2018 zijn geen nieuwe borgstellingen verleend. Hieronder worden de garanties met de grootste restantschuld nader toegelicht.

 

Ad 3.a Garanties ten behoeve van rechtspersonen, deelnemingen

Warmtebedrijf

De gemeente Rotterdam heeft een bestuursovereenkomst afgesloten waarin afspraken zijn gemaakt over de kapitalisatie van Warmtebedrijf Holding B.V. De gemeente heeft zich verplicht tot het storten van maximaal € 107,5 mln aan kapitaal in Warmtebedrijf Holding B.V. en maximaal € 10,6 mln aan additioneel kapitaal in Warmtebedrijf Holding B.V. indien de omzet van het Warmtebedrijf in Rotterdam in de jaren 2019-2023 achterblijft bij de prognoses.

Ombouw en verlenging Hoekse Lijn

Vanwege de vertraging in de ombouw en verlenging van de Hoekse Lijn is sprake van een budgetoverschrijding. Uitgaand van het worst-case scenario is sprake van een overschrijding van € 90 mln ten opzichte van het oorspronkelijk door de MRDH voor ombouw en verlenging gereserveerde bedrag. Met de betrokken partijen, MRDH en RET, zijn afspraken gemaakt over de dekking van deze kostenoverschrijding. De verdeling van deze ongedekte kosten is op basis van het worst-case scenario als volgt: MRDH € 27,5 mln, de RET € 27,5 mln en de gemeente € 35 mln. De bijdrage van MRDH is onder de voorwaarde van finale kwijting voor het gehele project inclusief verlenging. Dat houdt in dat de bijdrage van MRDH de maximale bijdrage is en dat het risico van overschrijving boven € 90 mln voor risico van de gemeente is.

A13/A16

Gemeente Rotterdam is in 2015 aangaande de aanleg van de rijksweg A16 Rotterdam de Inpassingsovereenkomst en een Regionaal Uitvoeringsprogramma aangegaan. Hierin zijn afspraken gemaakt ten aanzien van de realisatie, inpassing en bekostiging van de A16 Rotterdam. De gemeente Rotterdam heeft toegezegd in totaal voor € 43,3 mln (prijspeil 2017) hieraan bij te dragen.

Feyenoord City

In 2018 heeft de gemeente samen met de stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas een raamovereenkomst met betrekking tot Feyenoord City afgesloten. In deze overeenkomst zijn afspraken gemaakt ten aanzien van de bijdrage van de gemeente in het eigen vermogen van Feyenoord, de aankoop van de grond onder het nieuw te bouwen stadion, investeringen door de gemeente in infrastructuur en mobiliteit en de overdracht van gronden die zijn gelegen in het projectgebied Feyenoord City. De stichting voert voor eigen rekening en risico de grondexploitatie met betrekking tot het Projectgebied Feyenoord City (fase 1).

 

Ad 3.b Garanties ten behoeve van rechtspersonen, geen deelnemingen

Het merendeel van de garanties die in het segment Kunst zijn verstrekt hebben betrekking op de Stichting Kunstzinnige Vorming (SKVR) voor de aankoop en verbouwing van een drietal locaties. Het schuldrestant bedraagt € 0,8 mln (2017: € 1,0 mln).

De garantieverplichtingen in het segment Zorg betreffen voornamelijk leningen ten behoeve van de investeringen in zorginstellingen (Argos, Humanitas, Laurens, Careyn), waarbij de garanties in eerste instantie in de jaren 1970 – 1990 zijn afgegeven. In de jaren 90 zijn een aantal schulden geherfinancierd en wederom gegarandeerd. Ten behoeve van de Hefgroep is een aantal leningen gegarandeerd voor de aankoop van voornamelijk panden voor buurthuiswerk. Het totale schuldrestant van de leningen in het segment Zorg is teruggelopen van € 11 mln ultimo 2017 naar € 9,5 mln ultimo 2018.

In het segment Sport en recreatie staat voor € 5,0 mln aan garanties uit, waarvan het merendeel voor Diergaarde Blijdorp (€ 4,0 mln). Voor € 1,7 mln betreft dit leningen die zijn aangegaan in de periode 1997-2001 en voor € 2,3 mln betreft het een in 2014 opgenomen lening.

Achtervang, garanties en borgstellingen tbv rechtspersonenGeldnemerAandeel RotterdamHoofdsomGegarandeerd bedrag 01-01-2018Gegarandeerd bedrag 31-12-2018
Kunst 6.2302.0721.611

  Stichting Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta 100% 1.191 178 90
  Stichting KunstAccomodatieRotterdam 100% 857 514 428
  Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam 100% 3.696 1.011 799
  Stichting Meekers 100% 136 70 0
  Stichting Muziektheater de Ontmoeting 100% 350 299 294
Zorg 50.96011.0589.528

  Hefgroep Stichting 100% 2.874 804 666
  Stichting Argos Zorggroep 100% 13.403 4997 4300
  Stichting Beheer Welzijnsgebouw Rotterdam 100% 226 15 0
  Stichting Careyn 100% 3.140 662 533
  Stichting Horizon, instituut voor Jeugdzorg en Onderwijs 100% 1.029 355 319
  Stichting Humanitas 100% 11.345 885 817
  Stichting Laurens 100% 13.940 2576 2254
  Stichting Lelie Zorggroep 100% 817 245 225
  Stichting Perspect 100% 1.259 62 57
  Stichting Welzijn Hoogvliet 100% 545 40 0
  Stichting Zeemanshuis Rotterdam 100% 2.382 417 357
Sport en recreatie 38.1266.4335.009

  BV Recreatiecentrum Oostervant 100% 1.388 339 247
  Stadion Excelsior BV 100% 1.180 375 322
  Stichting Koninklijke Rotterdamse Diergaarde 100% 34.895 5.252 4.008
  Stichting Sporthal WION 100% 595 451 418
  Watersportvereniging Aegir 100% 68 16 14
 Overig 1.475902845

  Woonvereniging De Nieuwe Blauwen 100% 658 203 165
  Woonwerkvereninging de Lelie 100% 817 699 680
Garanties ten behoeve van rechtspersonen, deelnemingen          
Subtotaal garanties ten behoeve van rechtspersonen, niet-deelnemingen   96.791 20.465 16.993
Energie 104.000104.000104.000

  Warmtebedrijf Holding BV 100% 104.000 104.000 104.000
Subtotaal garanties ten behoeve van rechtspersonen, deelnemingen   104.000 104.000 104.000
Totaal garanties ten behoeve van rechtspersonen     200.791124.465120.993

4. Indirecte garantstellingen uit hoofde van gemeenschappelijke regelingen

Ad 4.a. Indirecte garantstellingen GR Grondbank RZG Zuidplas

De gemeente Rotterdam heeft een deelname van 40% in de rechten en verplichtingen van de gemeenschappelijke regeling Grondbank RZG Zuidplas. Volgens de concept jaarstukken 2018 heeft de gemeenschappelijke regeling Grondbank RZG Zuidplas ultimo 2018 voor € 90,8 mln aan leningen opgenomen. De gemeente Rotterdam staat indirect voor 40% van dit bedrag garant, dat wil zeggen voor € 36,3 mln.

Ad 4.b. Indirecte garantstellingen Nieuw Reijerwaard

De gemeente Rotterdam heeft een deelname van 33% in de rechten en verplichtingen van de gemeenschappelijke regeling Nieuw Reijerwaard. Volgens de concept jaarstukken 2018 heeft de gemeenschappelijke regeling voor € 80 mln aan leningen opgenomen. De gemeente Rotterdam staat indirect voor 33% van dit bedrag garant, dat wil zeggen voor € 26,7 mln.

Indirecte garantiestellingen uit hoofde van gemeenschappelijke regelingenGegarandeerd bedrag 01-01-2018Gegarandeerd bedrag 31-12-2018
a. Gemeenschappelijke regeling Grondbank RZG Zuidplas35.36036.320
b. Gemeenschappelijke regeling Nieuw Reijerwaard26.66726.667
Totaal indirecte garanties u.h.v. gemeenschappelijke regelingen62.02762.987

Overige niet uit de balans blijkende verplichtingen

Bankgaranties

Ultimo 2018 heeft de gemeente Rotterdam voor in totaal € 0,2 mln aan bankgaranties uitstaan. Dit betreft in de meeste gevallen huurgaranties. Het bedrag komt ten laste van obligoruimte bij ABN AMRO.

Renteswaps

De gemeente heeft in 2009 en 2010 renteswaps afgesloten om toekomstige renterisico’s te beperken. Daarna zijn geen nieuwe renteswaps meer afgesloten. Het totale volume van de lange financieringsbehoefte dat door middel van swaps tegen toekomstige renterisico’s is beschermd bedraagt per ultimo 2018 € 235 miljoen. Al deze swaps zijn afgesloten bij de Bank Nederlandse Gemeenten, een van de meest veilige banken ter wereld. De gemiddelde rente van de onderliggende financiering in combinatie met de swaps bedroeg in 2018 3,42%. De renteswaps zijn effectief.

Een renteswap heeft bij afsluiten een marktwaarde van € 0. Afhankelijk van ontwikkelingen in de marktrente kan zich gedurende de looptijd van een renteswap een (positieve of negatieve) marktwaarde ontwikkelen. De marktwaarde van de renteswaps zal echter aan het einde van de looptijd altijd weer teruglopen tot € 0. De theoretische marktwaarde van de renteswaps bedroeg ultimo 2018 -/- € 79,1 mln (ultimo 2017 was dit -/- € 74,7 mln). Deze marktwaarde is echter alleen van belang indien er sprake is van een bijstortverplichting – daarbij wordt een bedrag tot maximaal de marktwaarde ter zekerheid aan de tegenpartij in onderpand gegeven – of als er voortijdig moet worden afgekocht. Omdat voor de gemeente geen bijstortverplichting geldt en er contractueel geen bijzondere ontbindende voorwaarden bestaan, is deze theoretische marktwaarde voor de gemeente niet relevant.


 

BedragenBNG 212515BNG 253507BNG 253508BNG 260784
Type instrument Payer swap Payer swap Receiver swap Payer swap
Tegenpartij BNG Bank BNG Bank BNG Bank BNG Bank
Rating AAA AAA AAA AAA
Onderliggende waarde 50.000 100.000 -100.000 85.000
Jaar van afsluiten 2009 2010 2010 2010
Ingangsjaar 2009 2010 2010 2012
Looptijd 10 jaar 50 jaar 20 jaar 50 jaar
Betaalde rente 3,765% 3,103% Euribor 3,310%
Ontvangen rente Euribor Euribor 3,350% Euribor
Onderliggende lening(en)

10018730

10018771

10017700

10018710

10018720

10018750

10018760

Hoofdsom onderliggende lening(en) 50.000 100.000 85.000
Marktwaarde per 31-12-2017 -3.895 -49.231 27.453 -48.979
Marktwaarde per 31-12-2018 -1.974 -52.505 27.346 -51.982

Inkoopverplichtingen

Onderstaand worden de lopende contracten boven de € 500 vermeld waarvoor langlopende inkoopverplichtingen bestaan.

LeveranciernaamIngangsdatum contract (start A1)VervaldatumVerplichting (x € 1.000,-)
AVR-Afvalverwerking B.V.01-01-201331-12-2030545.110
Ballast Nedam Bouw & Ontwikkeling B.V.01-11-201331-10-2033118.553
Trevvel B.V.01-08-201731-07-2025155.335
Heijmans Utiliteit01-01-201331-12-202779.732
VolkerRail Nederland B.V.25-02-201615-02-201971.900
Coeur du Sud B.V.01-11-201331-10-203360.069
Combinatie Aanpak Maastunnel22-01-201631-12-202251.095
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Concern01-01-201831-12-203039.247
Eneco Zuid Nederland B.V.01-01-201631-12-201928.117
AVR-Afvalverwerking B.V.01-01-201313-12-203027.047
CSU Cleaning Services B.V.08-07-201607-07-202319.731
Greenchoice01-01-201431-12-201919.013
Stedin Netbeheer B.V.18-01-201331-12-202018.223
Randstad Resource Bedrijf Zakelijk B.V.21-08-201731-12-202016.405
Unique Diensten B.V.16-08-201731-12-201912.943
Tempo-Team Resource B.V.01-09-201731-08-202012.530
Combinatie VolkerRail - Mobilis25-02-201601-07-201910.400
Stichting Enver01-01-201831-12-202010.066
Stichting Enver01-01-201831-12-20209.175
Eurofiber Nederland01-10-201730-09-20258.922
Employee Performance Group B.V.01-01-201831-12-20198.869
Bouwfonds Office Value Fund N.V.15-05-201814-05-20288.251
Mouwrik Waardenburg B.V.03-07-201802-07-20208.237
Aannemingsmaatschappij Van Gelder B.V.01-04-201830-04-20217.427
Rijkswaterstaat01-01-201531-12-20256.783
Eneco Services B.V.01-01-201331-12-20256.731
Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V.01-07-201701-07-20196.302
Maas International B.V.01-05-201730-04-20246.185
Travelcard Nederland B.V.01-06-201831-05-20206.000
Bertens Bouw B.V.02-10-201831-12-20205.945
SSI Schafer B.V.09-02-201510-02-20195.852
Coeur du Sud B.V.23-12-201731-01-20385.751
Koninklijke PostNL B.V.01-06-201401-06-20286.185
Stichting Buurtwerk Alexander01-01-201831-12-20205.332
J Visser Klinkers & Kasseien B.V.01-06-201731-05-20195.075
Capgemini Nederland B.V.01-01-201831-12-20195.000
Evides N.V.01-02-201331-12-20254.965
Deloitte Consulting B.V.01-01-201831-12-20194.919
PA Consulting Services B.V.01-01-201831-12-20194.885
Verdonck, Klooster & Associates B.V.01-01-201831-12-20194.880
Rotterdamse Elektrische Tram N.V., afgekort R.E.T. N.V.07-12-201531-12-20194.868
CSU Cleaning Services B.V.08-07-201607-07-20234.845
Ro!Entree B.V.01-06-201731-05-20194.661
Accenture B.V.01-01-201831-12-20194.621
Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs Zadkine01-02-201831-12-20194.540
Berding Beton GMBH01-12-201330-06-20194.454
Nijmeegse Betonindustrie De Hamer B.V.01-12-201330-06-20194.262
combinatie Versluys-Kraaijeveld v.o.f.03-03-201802-07-20204.211
Den Boer Groenprojecten01-01-201631-12-20193.897
Boskalis Nederland B.V.16-07-201815-07-20203.500
Stichting Enver01-01-201831-12-20203.334
Gom Schoonhouden B.V.08-07-201607-07-20233.304
Valmont Nederland B.V.29-10-201828-10-20203.273
Boonstoppel Groen B.V.01-01-201631-12-20193.226
B&A WMO Diensten B.V.01-01-201831-12-20203.187
Gom Schoonhouden B.V.08-07-201607-07-20233.183
MBI B.V.01-05-201830-04-20202.994
Berding Beton GMBH01-01-201831-12-20192.880
KPN B.V.01-01-201316-11-20192.810
UTS Abbink B.V.01-08-201831-07-20222.782
Bertens Bouw B.V.03-12-201831-12-20192.774
CityTec B.V.01-04-201531-03-20232.747
T-Mobile Netherlands B.V.10-05-201628-06-20192.723
Nijmeegse Betonindustrie De Hamer B.V.01-01-201831-12-20192.722
Stichting MEE Rotterdam Rijnmond01-01-201831-12-20202.657
Scheidt & Bachmann Parkeersystemen B.V.01-05-201330-04-20202.639
Struyk Verwo Infra B.V.01-06-201831-05-20202.587
Oracle Nederland B.V.01-01-201301-06-20192.582
Gebr. Kloens Bestratingen B.V.01-12-201630-04-20192.383
Stichting SOL Samen Ondernemend Leren01-01-201831-12-20202.351
Vosko B.V.01-07-201530-06-20192.350
Stichting voor Interconf Beroepen Onderwijs en AVO en Ve R-Dam eo01-02-201831-12-20192.298
Boskalis Nederland B.V.16-07-201815-07-20202.206
Van Straaten Post Utrecht B.V.01-08-201631-07-20192.184
Ravo B.V.01-07-201530-06-20192.145
CityTec B.V.01-04-201531-03-20232.141
Sportclub Feijenoord19-05-201631-12-20272.100
NLeducatie B.V.01-02-201831-12-20192.087
N.V. IRADO01-01-201331-12-20232.063
Incentro Nederland B.V.01-09-201731-08-20202.005
Securitas Beveiliging B.V.01-11-201630-10-20191.977
RGG cluster zwembaden ESCo Invest01-01-201331-12-20211.961
J. van Huizen Groenvoorzieningen B.V.03-05-201831-12-20191.960
Baars Aannemerij B.V.20-08-201819-08-20201.959
GKB Realisatie B.V.20-08-201819-08-20201.955
GKB Realisatie B.V.01-01-201631-12-20191.919
RGG KPP ESCo Invest B.V.23-03-201531-12-20241.844
Kraaijeveld's Aannemingsbedrijf B.V.01-12-201630-04-20191.804
Stichting MEE Rotterdam Rijnmond01-01-201831-12-20201.795
COMPAREX Nederland B.V.01-06-201631-05-20191.695
Stichting MEE Rotterdam Rijnmond01-01-201831-12-20201.677
SSI Schafer B.V.09-02-201510-02-20191.674
Rijkswaterstaat01-05-201531-12-20191.638
Stichting MEE Rotterdam Rijnmond01-01-201831-12-20201.634
Ferro-Fix B.V.01-01-201330-08-20191.611
ADP Nederland B.V.01-09-201731-08-20231.583
Eneco Zakelijk B.V.01-02-201431-01-20291.566
Van Mossel MB B.V.01-11-201731-10-20191.529
BTL Bomendienst B.V01-01-201631-12-20191.508
Jean Heybroek B.V.15-12-201515-12-20191.500
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Concern17-07-201731-12-20191.467
Struyk Verwo Infra B.V.01-06-201331-03-20191.462
Capabel Taal B.V.01-04-201831-03-20201.452
Landgoed De "Poort" Natuurschoonwet B.V.01-01-201331-12-20191.381
Sagenn Re-integratie B.V.01-03-201830-09-20201.380
Schmit Parking Solutions B.V.01-01-201331-12-20191.373
Gemeente Westland01-02-201731-12-20501.320
Canon Nederland N.V.01-09-201531-08-20191.290
Istimewa Elektrotechniek B.V.15-02-201614-02-20201.264
Stichting JOZ01-01-201831-12-20201.262
Plan Bee Onderhoud en Advies B.V.01-03-201528-02-20191.247
Unique Diensten B.V.01-12-201730-11-20191.225
AMCS B.V.17-09-201830-04-20231.200
Lightwell B.V.01-06-201431-05-20221.196
Hendriks Infra B.V.01-04-201730-04-20191.183
Technisch Bureau Magema B.V.01-04-201831-03-20201.159
ChallengeNext B.V.01-10-201830-08-20191.144
GWW Houtimport B.V.20-02-201719-02-20191.136
Stroom Mediacommunicatie B.V.01-02-201731-01-20201.123
Buko Infrasupport B.V.01-08-201531-07-20191.120
Compass Group Nederland B.V.01-02-201301-10-20191.117
ROHDE & GRAHL B.V.01-08-201731-07-20231.098
Stichting Urgentiebepaling Woningzoekenden Rijnmond01-01-201331-12-20191.048
Aebi Schmidt Nederland B.V.01-07-201530-06-20191.040
Axians Communication Solutions B.V.01-03-201428-02-20191.003
Erasmus Universitair Medisch Centrum Rotterdam01-01-201831-12-20191.000
Vodafone Libertel B.V.18-09-201717-09-20221.000
Centric Netherlands B.V.17-03-201516-03-2019994
Heigo Nederland B.V.01-08-201610-07-2024982
Nationale Bomenbank B.V.01-01-201631-12-2019981
De Bruyn & Nelisse B.V.01-04-201730-04-2019968
OntwikkelingsMaatschappij Rijnmond B.V.01-01-201831-12-2019967
Recycling Kombinatie REKO B.V.27-11-201826-11-2019963
Van der Meer's Cultuurtechnische Werken01-12-201831-05-2019959
Eurofins Omegam B.V.01-08-201831-07-2020953
eibe Benelux B.V.07-07-201808-07-2020950
Kompan B.V.07-07-201808-07-2020950
Nijha B.V.07-07-201808-07-2020950
Yalp07-07-201808-07-2020950
Van Dorp installaties B.V.01-05-201530-04-2020932
ZZ_Alphatron Security Systems B.V.08-11-201707-11-2021931
Bomenwacht Nederland B.V.01-09-201731-08-2019918
Wegenbouwbedrijf J. Rutte B.V.01-01-201631-12-2019915
Nijha B.V.07-07-201808-07-2020900
Sas Institute B.V.01-09-201831-08-2020896
Cooperatie Dimpact U.A.02-02-201631-12-2019886
Amitron B.V.02-01-201731-12-2019883
eibe Benelux B.V.07-07-201808-07-2020874
Riederwaard C.V.01-06-201831-05-2028871
Flash Rental Services B.V.01-12-201730-11-2022859
Philips Lighting B.V.01-02-201631-05-2022835
ProRail B.V.13-05-201613-05-2020826
Yalp07-07-201808-07-2020822
Sanitronics International B.V.24-04-201723-04-2021818
Skidata B.V.01-01-201331-12-2021794
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.01-07-201501-07-2019791
Stichting MEE Rotterdam Rijnmond01-01-201831-12-2020790
Bodac B.V.01-06-201630-06-2019778
Ardea Auto B.V.01-11-201731-10-2019767
Doxis B.V.01-09-201728-02-2019755
Buko Infrasupport B.V.01-08-201531-07-2019746
Omniform Projects B.V.12-05-201611-05-2019745
PIMM Solutions B.V.01-03-201729-02-2020721
Pijnacker InFra17-02-201731-12-2019717
Calder Werkt B.V.15-02-201615-02-2019716
Dyka B.V.01-11-201631-10-2019708
De Krom Bestratingen B.V.01-12-201831-05-2019698
GKB Realisatie B.V.07-07-201808-07-2020679
Heigo Nederland B.V.19-01-201531-03-2024673
Architektenburo K. van Velsen B.V.19-12-201631-12-2020666
TIE Nederland B.V.01-08-201731-12-2021657
Ardea Auto B.V.01-11-201731-10-2019655
NISSAN WEST EUROPE SAS01-07-201830-06-2020646
Kompan B.V.07-07-201808-07-2020622
Buyitdirect.com N.V.17-03-201516-03-2019619
CityTec B.V.01-12-201830-11-2020618
Van Mossel MB B.V.01-02-201831-01-2020602
Amitron B.V.02-01-201731-12-2019600
Intermediad01-12-201801-12-2023597
Architektenburo K. van Velsen B.V.15-11-201631-03-2020582
Locus People Engineering B.V.26-05-201625-05-2019582
IN1001-06-201731-05-2020579
Struyk Verwo Infra B.V.01-06-201816-07-2020579
Struyk Verwo Infra B.V.01-06-201831-05-2020579
Mediad Data B.V.01-01-201831-12-2019572
Zorg van de Zaak N.V.01-01-201831-12-2019566
GKB Realisatie B.V.03-05-201831-12-2019561
Groenendijk Bedrijfskleding B.V.01-02-201501-01-2023555
Ingenieursbureau Multical B.V.01-07-201730-06-2019554
Struyk Verwo Infra B.V.01-06-201831-05-2020552
Astralift B.V01-01-201831-12-2021546
Hexta Hekwerk B.V.14-01-201613-01-2020537
Veenman+ B.V.01-09-201631-08-2019533
Tappan Communicatie B.V.01-06-201731-05-2020530
Dona Daria, Centrum voor Vrouwen en Emancipatie01-01-201831-12-2020528
Van Leeuwen Schoonmaak VLS B.V.08-07-201607-07-2023518
De Groot en Visser B.V.16-01-201831-05-2019518
Stichting Vitis Welzijn01-01-201831-12-2020516
Aannemingsbedrijf Van Driel B.V.01-03-201528-02-2019505
Auto Hoogenboom B.V.01-11-201731-10-2019504
GKB Realisatie B.V.25-10-201831-12-2019503
Valmont Nederland B.V.29-10-201828-10-2020503
Totaal1.681.833

Huurverplichtingen

Voor de vastgoedexploitatie wordt een aantal vastgoedobjecten meerjarig gehuurd. Onderstaande tabel toont de huurverplichtingen voor 2019 en de daaropvolgende jaren.

Huurverplichtingen

Huurverplichtingen BegindatumEinddatumVerplichting
Huurcontract voor:      
Concernhuisvesting 01-01-1997 15-11-2043 371.372
Onderwijs 23-10-2001 01-06-2055 219.867
Welzijn en Zorg 26-08-1998 09-09-2030 9.289
Sport en Recreatie 23-12-2017 31-01-2038 7.058
Kunst en Cultuur 20-04-2007 30-04-2022 6.042
Overige 03-12-2009 31-12-2022 3.066
Totaal   616.694

Subsidieverplichtingen

Verplichtingen boven de € 500.000 van subsidies die toegekend zijn in 2018 waarvan de activiteiten gedeeltelijk of geheel plaatsvinden in 2019.

Subsidieverplichtingen2018
Algemeen 1.691.100
Bijzondere bijstand 2.031.500
Jeugd – Drugs & Alcohol 554.351
Jeugd – Risicojongeren 1.842.084
Onderwijs Jonge Kind 28.600.073
Onderwijs PO 15.715.438
Onderwijs VO 3.163.042
Structureel dKC 45.672.000
Zorg en Maatschappelijke Opvang 1.771.517
Zorg en Veilig 2.569.033
Eindtotaal103.610.138

Leveringsverplichtingen

Huurvorderingen van huurcontracten boven de € 500.000 op jaarbasis op portefeuilleniveau.

PortefeuilleTotaal
BNK bedrijfsmatig Onr. Goed 41.545
Sport & Recreatie 37.903
Parkeren 36.504
Kunst & Cultuur 26.237
Brandstofverkooppunten 19.567
Welzijn & Zorg 12.561
Grond en Water 14.032
Onderwijs 12.053
GO Beheer GREX 8.401
Reclame 4.746
Eindtotaal 213.551

Schatkistbankieren

Om de staatsschuld te beperken moeten gemeenten overtollige liquide middelen aanhouden in de schatkist bij het Rijk of uitzetten bij medeoverheden. Om het cashmanagement van de gemeenten niet te veel te verstoren wordt het de gemeenten toegestaan een beperkt positief saldo op de bankrekeningen aan te houden. Gemiddeld per kwartaal mag dit saldo niet meer zijn dan een vastgesteld drempelbedrag. Het drempelbedrag is gerelateerd aan de omvang van de begroting – 0,75% over de eerste schijf van € 500 mln en 0,2% voor alles daarboven – en kwam voor 2018 uit op € 9,7 mln. In geen van de kwartalen heeft een overschrijding van het drempelbedrag plaatsgevonden. Gemiddeld over het jaar gemeten bedroeg het positieve saldo op de gemeentelijke bankrekeningen € 2,9 mln.

Toets drempel schatkistbankieren2016201720182018 Q12018 Q22018 Q32018 Q4
Grondslag: omvang begroting3.492.3983.619.7923.486.9943.486.9943.486.9943.486.9943.486.994
Drempel9.7359.9909.7249.7249.7249.7249.724
Gemiddelde omvang banksaldi3.7845.0392.9152.5523.3522.0643.692
Ruimte (+) / overschrijding (-)5.9514.9516.8097.1726.3727.6606.032

Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen met vergelijkbaar volume

Voor de arbeidskosten gerelateerde verplichtingen met vergelijkbaar volume is door het college een eenduidige gedragslijn ontwikkeld. Voor de arbeidskosten gerelateerde verplichtingen heeft de gemeente geen voorziening getroffen.

Uitgangspunt is het BBV waarin staat voorgeschreven dat voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen met een jaarlijks vergelijkbaar volume geen verplichting mag worden opgenomen. Uitzonderingen vormen specifieke posten voor pensioenen van bestuurders. Jaarlijks wordt een inventarisatie gemaakt van de arbeidskosten gerelateerde verplichtingen (met onderbouwing). Op grond van de onderbouwing wordt beoordeeld of de geïnventariseerde verplichtingen leiden tot een verstorend effect.

Er is sprake van een verstorend effect indien de mutaties in de omvang van de gemiddelde verplichtingen of de lasten voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen, over een periode van vier jaar meer dan 2% bedraagt van het totaal aan personele lasten van de jaarrekening. Indien sprake is van een verstorend effect, is sprake van een ‘niet vergelijkbaar volume’.

In dat geval wordt in de concernjaarrekening een voorziening gevormd voor het deel dat de norm van 2% overschrijdt. Indien het risico zich voordoet, dan beslist het college bij de bestuursrapportages over de budgettaire consequenties. De gemiddelde omvang van de aan arbeidskosten gerelateerde verplichtingen in de periode 2019 tot en met 2022 bedraagt € 8,8 mln. De tolerantienorm voor 2018 bedraagt circa € 17,3 mln. De gemeente blijft ruim onder de tolerantienorm.

Niet uit de balans blijkende rechten

Niet uit de balans blijkende rechten
1. BCF-suppletie onderhoud en investeringen begraafplaatsen 116
Totaal 116