Overlopende activa

In onderstaande tabellen zijn de nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen opgenomen. Deze zijn volgens de voorschriften onderverdeeld in de categorieën overheidslichamen en overige bedrijven of instellingen. Beide categorieën zijn in deze paragraaf verder gespecificeerd en nader toegelicht.

Overlopende activa31-12-201731-12-2018
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel. 18.945 16.366
Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen. 129.567 131.293
Totaal overlopende activa 148.512 147.659

Verdeling van te ontvangen bedragen van overheidslichamen naar herkomst:

Verdeling overheidslichamen naar herkomst31-12-2017Correctie/ overboekingToevoegingVrijgevallen bedragen31-12-2018
Overige Nederlandse overheidslichamen 18.124 -18.104 51.842 49.776 2.086
Europese overheidslichamen 437 0 873 701 609
Het Rijk 384 13.879 19.066 19.658 13.671
 Totaal 18.945 -4.225 71.781 70.135 16.366

Regeling31-12-2017Correctie/ overboekingToevoegingVrijgevallen bedragen31-12-2018Categorie
Subsidie ESF aanvragen 0 11.766 18.919 19.273 11.412 Rijk
Bommenregeling 0 2.113 0 43 2.070 Rijk
Subsidieverordening Verkeer en Vervoer 2012 931 0 2.389 2.237 1.083 Overige
Hoekse Lijn 0 -3.905 48.892 44.000 987 Overige
Interreg 2 Seas Mers Zeeën 2014-2020 0 110 761 543 328 EU
LIFE+ 251 0 0 43 208 EU
Pilot beginnen binnen (Ministerie Van Veiligheid) 147 0 147 147 147 Rijk
URBACT III 76 0 112 115 73 EU
Rijkssubsidiëring instandhouding monumenten (BRIM) 42 0 0 0 42 Rijk
Bijdrageregeling versterking economisch vestigingsklimaat Metropoolregio Rotterdam Den Haag 2015 0 -320 560 224 16 Overige
Subsidie ESF aanvragen 11.766 -11.766 0 0 0 Overige
Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) 2.726 0 1 2.727 0 Overige
Bommenregeling 2.113 -2.113 0 0 0 Overige
Centraal Orgaan Opvang 552 0 0 552 0 Overige
Besluit bijstandverlening zelfstandigen (BBZ) 195 0 0 195 0 Rijk
Interreg 2 Zeeën 2014-2020 109 -109 0 0 0 EU
Hepatitis B-vaccinaties (HBV) 2017 36 0 0 36 0 Overige
Interreg IVA 2 Mers Seas Zeeen 1 -1 0 0 0 EU
Totaal activa18.945 -4.225 71.781 70.135 16.366  

Correctie / Overboeking
De kolom correctie/overboeking heeft betrekking op overboekingen tussen overlopende activa en passiva medeoverheden, al naar gelang de debet- of creditstand per 31 december van de betreffende regeling. Daarnaast worden jaarlijks de benamingen van de regelingen en de categorie beoordeeld. Indien (een deel van) het saldo van een regeling onder een nieuwe naam wordt gepresenteerd, is middels de correctie/overboeking kolom het saldo overgeboekt.

 

Toevoeging / Vrijgevallen bedragen
De kolom “Toevoegingen” betreffen de daadwerkelijke uitgaven. De kolom “Vrijgevallen bedragen” bevat de nog te ontvangen bedragen na afrekening met de subsidieverstrekkers. Deze regelingen worden aan de activa kant van de balans gepresenteerd omdat per saldo de uitgaven hoger zijn dan de reeds van subsidieverstrekkers ontvangen bedragen. Hieronder volgt een toelichting op de grootste regelingen.

 

Subsidie ESF-aanvragen
Het betreft hier subsidieaanvragen uit het Europees Sociaal Fonds voor het project Rijnmond re-integratie en het vergroten mogelijkheden arbeidsinpassing. In boekjaar 2017 is deze subsdie ten onrechte in de kolom categorie Overige gepresenteerd. Door middel van de kolom Correctie/overboeking is dit hersteld naar de juiste categorie.

 

Bommenregeling
Bijdrage van het Rijk voor de opsporing en ruiming van conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in het kader van de openbare orde en veiligheid. De vergoeding loopt via het gemeentefonds.

 

Subsidieverordening Verkeer en Vervoer 2012
De Subsidieverordening Verkeer en Vervoer 2012 is een onderdeel van de Uitvoeringsregeling Brede Doel Uitkering Verkeer en Vervoer (BDU) 2012. BDU subsidies worden verleend ten behoeve van de uitvoering van verkeers- en vervoersbeleid binnen Rotterdam en de omliggende regio.

 

Hoekse Lijn

De Metropoolregio Rotterdam-Den Haag werkt aan de verbetering van het openbaar vervoer. Hierbij zal het bestaande tracé tussen Schiedam en Hoek van Holland worden omgevormd van een gewone spoorlijn naar een moderne metro en in Hoek van Holland worden doorgetrokken.

 

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL)
Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) is een plan om de luchtkwaliteit in Nederland te verbeteren. Het NSL is een samenwerkingsprogramma van de rijksoverheid en decentrale overheden. Onderdeel van de afspraken is de financiële ondersteuning door het rijk bij de financiering van luchtkwaliteitsmaatregelen.

Vooruitbetaalde en nog te ontvangen bedragen31-12-201731-12-2018
Vooruitbetaalde bedragen18.71534.908
Nog te ontvangen bedragen 110.852 96.385
Totaal vooruitbetaalde en nog te ontvangen bedragen 129.567 131.293

Vooruitbetaalde bedragen31-12-201731-12-2018
Vooruitbetaalde ICT kosten 10.367 12.694
Wigo4IT 0 5.851
Vooruitbetaalde huren en servicekosten 2.961 5.296
Overige vooruitbetaalde bedragen < € 5 mln 5.387 11.067
Totaal vooruitbetaalde bedragen 18.715 34.908

Vooruitbetaalde ICT kosten
Deze kosten hebben betrekking op onderhoud, service en licenties over de jaren 2019 tot en met 2021.


Wigo4IT
De sociale diensten van Rotterdam, Amsterdam, Den Haag en Utrecht werken samen op het gebied van informatievoorziening. Dit is ondergebracht in een coöperatie Wigo4IT, waaraan de gemeente voor 2019 een jaarlijkse bijdrage en een bedrag voor innovatie vooruit heeft betaald.

 

Vooruitbetaalde huren en servicekosten
Een voorschot voor de onderhoudskosten van het Timmerhuis van € 900 loopt in de komende jaren af. Het restant saldo van € 4,4 mln betreft vooruitbetaalde kosten die allemaal betrekking hebben op 2019.

 

Overige vooruitbetaalde bedragen
Van dit bedrag heeft grootste gedeelte betrekking op vooruitbetaalde Persoonsgebonden budget (PGB) januari 2019 voor € 3,3 mln en € 2,6 mln voor het doorontwikkelen informatie zorgvoorziening. Met betrekking tot BTW-herziening niet-economische activiteiten is er een bedrag opgenomen van € 2,1 mln. Voor € 1,2 mln vooruitbetaalde subsidies van o.a. Smartgrid € 195, Haeftenblok € 180, Tuin van Noord € 175. Aan regiogemeenten is € 755 vooruitbetaald. Rest nog € 1,1 mln voor diverse posten.

Nog te ontvangen bedragen31-12-201731-12-2018
Gemeentebelastingen 39.716 37.179
Wabo Leges 7.310 9.020
Pintransacties Parkeren 6.910 7.573
Te ontvangen rente en aflossing 6.176 5.156
Projectensaldi 4.619 4.963
Nog te verdelen crediteuren 5.070 2.519
Te ontvangen gelden inzake Persoonsgebonden budget 8.060 1.097
Dividendbelasting en slotdividend 5.398 1.101
Te verrekenen BTW 11.443 93
Overige nog te ontvangen bedragen < € 5 mln 58.674 27.684
Totaal nog te ontvangen bedragen 153.376 96.385

Gemeentebelastingen

Deze post is ultimo 2018 opgenomen voor de nog op te leggen aanslagen. Het aandeel Onroerende Zaakbelasting (OZB) omvatte per 31 december 2018 € 20,2 mln. Precario € 11,7 mln, Reclame en Logies € 4,5 mln en het restant van € 778 betreft Afvalstoffenheffing, Rioolheffing en Roerende Zaakbelasting.

 

Wabo leges

Het betreft hier nog te factureren leges op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Mutatie betreft afwikkeling 2017 en opboeking nieuwe posten 2018.

 

Pintransacties Parkeren
Het saldo heeft betrekking op individuele pintransacties Parkeren. Deze worden begin 2019 door de banken afgerekend.

 

Te ontvangen rente en aflossing

Bestaat uit overlopende rente van de vervaldatum van leningen tot ultimo 2018 en rente en aflossing van leningen met een vervaldatum van 31 december 2018 die begin 2019 zullen worden verrekend.

 

Projectensaldi

Dit zijn presentatiewijzigingen in verband met herrubricering (reclassificatie) van projecten met een creditsaldo naar de overlopende activa.

 

Nog te verdelen crediteuren

Saldo van € 2,2 mln heeft betrekking op disputen. Het restant van € 300 heeft betrekking op nog te verdelen kosten crediteuren over 2018.

 

Te ontvangen gelden inzake Persoonsgebonden Budget

Met een Persoonsgebonden Budget (PGB) kunnen Rotterdammers zelf zorg inkopen. Zij declareren de bedragen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) die hiervoor door de gemeente wordt bevoorschot. Afrekening met de SVB vind rond augustus plaats. Mutatie betreft afwikkeling PGB 2017 en opboeking nieuwe PGB 2018.

 

 

Dividendbelasting en slotdividend

Van het saldo is het € 700 voor BV Gemeenschappelijk Bezit Evides, € 200 voor Multi Employment Rotterdam BV, € 200 Multibedrijven Rotterdam BV en € 72 voor SSC FLEX BV.

 

Te verrekenen Btw

De Btw die de gemeente nog terugvordert bij de Belastingdienst. De afname wordt veroorzaakt doordat in 2017 in december een aantal grote, eenmalige facturen zijn ontvangen met een terug te vorderen BTW bedrag.

 

Overige nog te ontvangen bedragen < € 5 mln

Grootste posten hebben betrekking op Liquidatie Beurs € 3,9 mln, Vastgoed en Erfpacht € 2,9 mln, Sportbedrijf 2,8 mln, Randstadrail € 2 mln, energiekosten € 1,8 mln, zorginstelling € 1,8 mln, Verlegregeling € 1,6 mln en Warmtebedrijf € 1,5 mln. Rest nog € 9,4 mln voor diverse posten waarvan € 1,2 mln voor Lease de grootste is.