Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

In onderstaande tabel zijn de kortlopende vorderingen weergegeven volgens de voorgeschreven onderverdeling naar vorderingen op overheidslichamen, rekening-courant verhoudingen en overige vorderingen. De posten zijn onder de tabel afzonderlijk toegelicht, waarbij de overige vorderingen nog verder zijn gespecificeerd.

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar31-12-2017Nominaal bedragVoorziening oninbaarheid31-12-2018
Vorderingen op openbare lichamen 146.608 177.092 177.092
Rekening-courant verhoudingen met niet-financiële instellingen 11.790 12.206 12.206
Overige vorderingen 123.074 284.579 138.863 145.716
Totaal uitzettingen 281.472 473.877 138.863 335.014

Toelichting verloopstaat

Vorderingen op openbare lichamen
De vorderingen openbare lichamen bestaat voor het grootste gedeelte uit een vordering van € 137 mln op BTW- compensatiefonds. Het restant van € 40 mln heeft met name betrekking op ministeries, provincies, gemeenten en waterschappen.

 

Rekening-courant verhoudingen met niet-financiële instellingen
De post rekening-courant verhoudingen met niet financiële instellingen heeft voor € 4,3 mln betrekking op het NRF (Nationaal Restauratiefonds), voor € 8,1 mln op het SVN (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten). Het overige gedeelte van het saldo Rekening-courant heeft betrekking op diverse fondsen, waaronder bijvoorbeeld het Gildefonds.

 

Overige vorderingen
Onder de balanspost overige vorderingen is een grote verscheidenheid aan vorderingen opgenomen, waarvan onderstaand de grootste posten (na aftrek voorziening dubieuze debiteuren) worden toegelicht.

 

Overige vorderingen 31-12-201731-12-2018
Belastingaanslagen 39.506 38.277
Bijstandsvorderingen 40.365 37.125
Huren en exploitatiekosten 13.584 26.901
Parkeren 5.840 6.754
Vergunningen en Toezicht 7.397 6.771
Overige vorderingen kleiner dan € 5 mln 8.149 29.888
Totaal 114.841 145.716

Belastingaanslagen
Opgelegde gemeentelijke belastingaanslagen van € 51,1 mln, verminderd met de voorziening voor oninbaarheid die is gevormd voor een bedrag € 12,9 mln.

 

Bijstandsvorderingen
De vorderingen bedragen totaal € 144,6 mln, waarvan € 107,5 mln als oninbaar is voorzien.

 

Huren en exploitatiekosten
Binnen de gemeente Rotterdam zijn vastgoed objecten in beheer die verhuurd of verkocht worden aan diverse partijen. Van het saldo heeft € 17,9 mln betrekking op het Collectiegebouw.

 

Parkeren
Het betreft hier door de gemeente Rotterdam opgelegde parkeerboetes aan kentekenhouders.

 

Vergunningen en Toezicht
Het betreft hier vergunningen vanuit Bouw en Woningtoezicht (BWT). Het gepresenteerde bedrag is verminderd met de voorziening voor oninbaarheid van € 4,1 mln.

 

Overige vorderingen kleiner dan € 5 mln
De overige vorderingen zijn niet toe te rekenen aan een specifieke soort vordering, maar wel te categoriseren naar producten. De grootste producten hebben een aandeel van € 18 mln in dit saldo. Dit zijn respectievelijk de producten: Erfpacht € 4,5 mln; Afvalinzameling € 3,8 mln; Werk € 3,4 mln; Grondzaken € 3 mln; Lening- en garantieverstrekking € 1,7 mln; Wegen en openbare verlichting € 1,7 mln.

 

Voorziening oninbaarheid
Deze voorziening is getroffen op basis van de vastgestelde kaders inzake dubieuze debiteuren.