Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

In de volgende tabel zijn de vaste schulden met een looptijd van één jaar of langer opgenomen.

 31-12-2017VermeerderingVermindering31-12-2018* Rente:
Obligatieleningen 57 0 1 56 N.v.t.
Medium Term Notes 206.500 435.000 38.500 603.000 4.019
Subtotaal obligatieleningen:206.557435.00038.501603.0564.019
Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen 50.000 75.000 50.000 75.000 -120
Binnenlandse banken en overige financiële instellingen 1.155.721 0 320.200 835.521 37.201
Openbare lichamen 75.000 0 0 75.000 922
Overige binnenlandse sectoren 5.000 0 0 5.000 180
Buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren 6.807 0 6.807 0 326
Subtotaal onderhandse leningen1.292.52875.000377.007990.52138.509
Door derden belegde gelden 27 0 0 27 N.v.t.
Waarborgsommen 2.733 901 1.220 2.414 N.v.t.
Vooruit ontvangen afkoopsommen erfpacht 30.264 5.327 1.228 34.363 N.v.t.
Subtotaal overige leningen33.0246.2282.44836.804N.v.t.
Totaal vaste schulden 1.532.109 516.228 417.956 1.630.381 42.528

Toelichting verloopstaat

De behoefte aan nieuwe financieringsmiddelen is afhankelijk van de ontwikkeling van de gemeentelijke investeringen in vaste activa en onderhanden werk, de ontwikkeling van de interne financieringsmiddelen en de ontwikkeling van de bestaande in portefeuille opgenomen geldleningen.

 

Obligatieleningen

Obligatieleningen
Tot in de jaren ’50 van de vorige eeuw heeft de gemeente obligaties uitgegeven om in de financieringsbehoefte te voorzien. De rentecoupons op de obligaties zijn verlopen en er wordt dus geen rente meer uitbetaald. Een klein deel van de in het verleden uitgegeven obligaties is nog niet geïnd door de houders.

 

Medium Term Notes
Medium term Notes (MTN’s) zijn waardepapieren die worden uitgegeven onder het MTN-programma Nederlandse Gemeenten dat wordt verzorgd door de Bank Nederlandse Gemeenten. In 2018 is voor € 435 mln aan nieuwe MTN’s uitgegeven en is er voor € 38,5 mln afgelost.

 

Onderhandse leningen

Onderhandse leningen binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen
In 2018 is een lening van € 75 mln afgesloten bij verzekeringsinstelling SRLEV NV. Een lening van € 50 mln bij verzekeringsinstelling Reaal Schadeverzekeringen NV is in 2018 volledig afgelost.

 

Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen
Bij de volgende banken en overige financiële instellingen zijn onderhandse leningen opgenomen:

 31-12-201731-12-2018
Bank Nederlandse Gemeenten 749.989 436.568
Nederlandse Waterschapsbank 380.732 373.953
ASN Bank 25.000 25.000
Totaal 1.155.721 835.521

De gemeente heeft een aantal onderhandse leningen bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) overgedragen aan de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH).

 

Onderhandse leningen van openbare lichamen
Betreft een lening van de provincie Noord-Brabant die medio 2024 zal zijn afgelost.

 

Onderhandse leningen van overige binnenlandse sectoren
Betreft een onderhandse lening van Vereniging voor Vreemdelingenverkeer Nederland BV (VVV) die medio 2020 zal zijn afgelost.

 

Onderhandse leningen van buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren
Het saldo betrof een onderhandse lening van de Europese Investeringsbank. Deze is in 2018 volledig afgelost.

 

Overige leningen


Door derden belegde gelden
Dit betreft een renteloze lening van de voormalige PTT in verband met uitgifte grond Veenweg.

 

Waarborgsommen
Dit betreft ontvangen waarborgsommen bij woningen en bedrijfsmatig onroerend goed welke bij beëindiging van het huurcontract worden terugbetaald.

 

Vooruit ontvangen afkoopsommen erfpacht
De post vooruit ontvangen afkoopsommen erfpacht omvat het nog niet vrijgevallen deel van de vooruit ontvangen afkoopsommen uit hoofde van niet-eeuwigdurende erfpacht.

Balans per 31-12-201730.264
Toevoeging afkoopsommen 5.327
Vrijval 2018/verminderingen1.228
Balans per 31-12-2018 34.363