Voorzieningen

Voorzieningen worden gevormd voor verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs is in te schatten.

Voorzieningen31-12-2017ToevoegingAanwendingVrijval31-12-2018
Voorziening Pensioenen Gebieden 32.996 1.572 997 0 33.571
Voorziening Pensioenen Bestuurders 12.126 702 476 0 12.352
Voorziening Garantstelling Grondbank Zuidplaspolder 8.583 0 0 1.433 7.150
Voorziening Verzekeringen 2.622 3.573 1.402 1.380 3.413
Voorziening Tussenvonnis Nesselande 0 1.773 0 0 1.773
Voorziening Leges Leidingen 531 1.075 0 531 1.075
Voorziening Afkoop Onderhoudsplicht Begraafplaatsen 0 327 0 0 327
Voorziening Belastinggeschillen 3.332 52 0 3.065 319
Voorziening Huursuppletie Cultuurwerkplaats 412 0 103 0 309
Voorziening Concernhuisvesting 300 0 0 0 300
Voorziening Pensioenvoorziening ex Raadsleden 159 100 0 0 259
Voorziening Garantstelling C2 Deponie 300 100 300 0 100
Voorziening Bomenfonds 9 0 0 0 9
Voorziening Verlegregeling Grondzaken 14.708 0 14.708 0 0
Voorziening Verlegregeling (voormalig ORM) 5.281 0 5.088 193 0
Verlegregeling (voormalig KPBG) 1.926 0 1.926 0 0
Voorziening Parkeereisen 1.925 0 876 1.049 0
Voorziening ESF 888 0 0 888 0
Voorziening Funderingsleningen 600 1 0 601 0
Voorziening Leningen aan Culturele Organisaties 452 0 0 452 0
Voorziening Onrendabel Contract Hoofdweg 420 0 420 0 0
Voorziening B & W Fonds 401 0 2 399 0
Voorziening Open Venster 322 0 322 0 0
Voorziening Voorlichting/Communicatie Verkiezingen 300 0 0 300 0
"Voorziening Scoren met Energie" 260 0 0 260 0
Voorziening SV-leningen 174 0 0 174 0
Voorziening Project EU Transform 43 0 43 0 0
Voorziening Fonds Groot Onderhoud Landhuis de Oliphant 13 0 13 0 0
Voorziening Subsidievoorschotten bij Culturele Organisaties 0 200 0 200 0
Voorziening Vervangingsinvesteringen Riolering 0 30.643 30.643 0 0
Totaal Voorzieningen 89.083 40.118 57.319 10.925 60.957

Toelichting verloopstaat

Hieronder volgt een toelichting van de voorzieningen met een eindsaldo groter dan € 5 mln. Een nadere toelichting op de voorzieningen is terug te vinden in de hierop volgende pagina Vermogensspecificaties voorzieningen.

 

Voorziening Pensioenen Gebieden
De voorziening is gevormd om over voldoende vermogen te beschikken om aan de (toekomstige) pensioenverplichtingen van politiek ambtsdragers van Gebied en ex deelgemeenten te kunnen voldoen. De hoogte van de voorziening is volledig conform de berekening van een externe deskundige.

 

Voorziening Pensioenen Bestuurders
De voorziening Pensioenen Bestuurders is gevormd om aan de (toekomstige) pensioenverplichtingen van politiek ambtsdragers van het college van B&W te kunnen voldoen. Het saldo van deze voorziening is conform de berekening van een externe deskundige.

 

Voorziening Garantstelling Grondbank Zuidplaspolder
Deze voorziening is gevormd omdat de gemeente Rotterdam voor 40% deelneemt in de rechten en verplichtingen van de gemeenschappelijke regeling Grondbank RZG Zuidplas. De beoordeling van de grondverkopen en het ontwikkelperspectief vindt jaarlijks plaats na vaststelling van de jaarstukken van de Grondbank.