Financiële hoofdlijnen

Met deze jaarstukken legt het college van burgemeester en wethouders verantwoording af aan de gemeenteraad over het gevoerde beleid in 2018 en de daarbij horende financiën.

Het rekeningresultaat komt uit op een positief saldo van € 57,3 mln. De gemeente had bijna € 100 mln meer inkomsten dan was begroot. Een groot deel hiervan, ongeveer € 65 mln, zijn extra inkomsten die Rotterdam kreeg van het Rijk omdat de gemeente nieuwe taken heeft gekregen en sommige bestaande taken zijn veranderd. Het Rijk informeert gemeenten in circulaires over verhogingen of verlagingen van de uitkeringen aan de gemeenten. De laatste van deze circulaires verstuurt het Rijk pas aan het einde van het jaar. Daardoor kon het college in de begroting geen rekening met deze circulaire houden.

Ook heeft de gemeente bijna € 40 mln meer uitgegeven dan was begroot. Er is een bestuursovereenkomst gesloten met de provincie Zuid-Holland inzake het Warmtebedrijf Rotterdam; dit bedrijf verwarmt in de toekomst huishoudens en bedrijven met restwarmte uit de industrie. Als gevolg van de gemaakte afspraken in de bestuursovereenkomst zijn de eigendomsverhoudingen tussen de gemeente Rotterdam en de provincie gewijzigd, met een lager aandelenpercentage voor de gemeente. Dit lagere aandelenpercentage gaf aanleiding de boekwaarde van het Warmtebedrijf Rotterdam met € 25,6 mln af te waarderen. Daarnaast is er sprake van een tegenvaller op het product Vastgoed, doordat de onderhouds- en energielasten hoger uitvielen dan was begroot. Met de Uitvoeringsagenda Vastgoed werkt de gemeente aan een betere begrotingstechniek om te voorkomen dat het college in de toekomst opnieuw verrast wordt door afwijkingen. 

Het positieve rekeningresultaat zet het college in 2019 volledig in voor al aangegane verplichtingen voor onder meer het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ), het aardgasvrij maken van de Rotterdamse wijken, de bodemsanering en een verdere verbetering van de luchtkwaliteit. Er blijft dus geen geld over voor andere doeleinden.

De gemeente is verplicht om over een aantal financiële kengetallen te rapporteren, waaronder de netto schuldquote, het structurele exploitatiesaldo en de solvabiliteitsratio. De provincie Zuid-Holland houdt daar toezicht op. De financiële positie van gemeente Rotterdam is per eind 2018 solide te noemen. De netto schuldquote onderstreept dit. Deze quote geeft het niveau aan van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen, en komt voor Rotterdam uit op 54,1%. Daarmee zit Rotterdam in de categorie ‘minst risicovol’. Structurele lasten moeten worden gedekt door structurele baten (het structurele exploitatiesaldo). Dat is in Rotterdam het geval, waardoor de gemeentebegroting in evenwicht is. De solvabiliteitsratio geeft het eigen vermogen weer als percentage van het balanstotaal. De solvabiliteitsratio is met 30,8% ruim boven de norm van 20% van de provincie uitgekomen.

Het weerstandsvermogen geeft aan of de gemeente in staat is om financiële tegenvallers op te vangen zonder de noodzaak om direct te bezuinigen. Met een weerstandsvermogen van 1,41 is Rotterdam ruim boven de norm van 1,0 uitgekomen die in het coalitieakkoord is vastgelegd. Hiermee heeft Rotterdam een goede financiële uitgangspositie voor de komende jaren.

Met het aanbieden van deze jaarstukken voldoet het college aan de wettelijk gestelde informatieplicht. In de jaarstukken 2018 rapporteert het college voor de laatste keer over producten en programma’s. Met ingang van 2019 gaat de rapportage alleen over taken (taakvelden) en programma’s. Dat is gedaan om de Rotterdamse prestaties beter te kunnen vergelijken met die van andere gemeenten. Daarnaast houdt het college bij de jaarstukken 2018 de nieuwe indeling aan die bij de begroting 2019 is ontwikkeld. Zo zijn de cijfers en ontwikkelingen in de jaarrekening, voorjaarsnota en begroting beter met elkaar in verband te brengen.


 


 

Financieel resultaat

Hieronder staat een overzicht van de bijstellingen die gedurende 2018 zijn doorgevoerd, het overzicht van baten en lasten, van het concern en per programma en product.

Overzicht bijstellingen 4-maands8-maands10-maandsTotaal
Coalitieakkoord: Basispad01.51701.517
Coalitieakkoord: Bezuinigingen05.00005.000
Coalitieakkoord: Intensiveringen0- 6.5000- 6.500
Ramingsbijstellingen onvermijdelijk059.9877.18167.168
Ramingsbijstellingen vermijdbaar0- 3.071- 3.765- 6.836
Reserves0- 56.933- 3.416- 60.349
Taakmutaties0000
Technische wijzigingen0000
Totaal0000

Resultaat Concern inclusief reservesRekening
2017
Oorspr.
Begroting
2018
Bijgestelde
Begroting
2018
Realisatie
2018
Afwijking
Baten 3.828.721 3.486.994 3.751.585 3.846.649 95.064
Lasten 3.798.946 3.486.994 3.751.585 3.789.329 37.743
Saldo 29.775 0 0 57.320 57.320

Programma / ProductBatenLastenToevoeging
reserves
Ontrrekking
reserves
Vrijval reservesSaldo
Bestuur en dienstverlening 17.534 100.012 2.160 2.524 119- 81.995

Raad 320 5.164 430 203 30 - 5.041
Griffie, Rekenkamer en Ombudsman 443 6.972 0 62 0 - 6.466
College 1.147 5.314 401 8 0 - 4.560
Gebieden 911 35.381 1.329 2.117 89 - 33.593
Dienstverlening (frontoffice) 14.381 35.131 0 134 0 - 20.617
Burgerzaken 332 12.051 0 0 0 - 11.719
Openbare orde en veiligheid 9.631 166.9300 1.1070- 156.191

Veilig 2.779 47.010 0 1.107 0 - 43.123
Crisisbeheersing en Regionale Veiligheid 5.100 60.560 0 0 0 - 55.461
Handhaven wet- en regelgeving 1.752 59.360 0 0 0 - 57.608
Verkeer en Vervoer 154.996 161.0250 11.5050 5.476

Stedelijke bereikbaarheid 3.198 22.384 0 8.717 0 - 10.470
Parkeren 100.663 71.160 0 30 0 29.534
Duurzame mobiliteit 51.135 67.481 0 2.759 0 - 13.588
Economische Zaken 2.959 32.696 1.188 1.4940- 29.431

Economie 937 29.391 1.188 1.494 0 - 28.148
Markten 2.022 3.305 0 0 0 - 1.283
Onderwijs 67.157 193.5590 2120- 126.190

Onderwijshuisvesting 1.195 65.653 0 0 0 - 64.458
Onderwijsbeleid 65.961 127.906 0 212 0 - 61.733
Cultuur, sport en recreatie 12.157 222.2970 2.677 250- 207.213

Cultuur 1.381 129.658 0 661 250 - 127.367
Sport en Recreatie 10.777 92.639 0 2.016 0 - 79.846
Volksgezondheid en zorg 35.063 714.563 10.000 8.3790- 681.121

Openbare gezondheidszorg 12.872 29.566 0 0 0 - 16.694
Zorg jeugd 2.501 256.050 0 0 0 - 253.549
Zorg volwassenen 19.690 428.947 10.000 8.379 0 - 410.878
Werk en inkomen 566.898 803.447 5.895 2.670 46.127- 193.647

Werk 21.707 169.214 0 1.464 0 - 146.042
Inkomen 545.190 634.233 5.895 1.206 46.127 - 47.604
Maatschappelijke Ondersteuning 14.755 162.9520 2.1270- 146.070

Maatschappelijke Begeleiding en Advies 1.451 53.896 0 350 0 - 52.095
Maatschappelijke Participatie en Activering 12.525 38.856 0 1.777 0 - 24.554
Armoedebestrijding 779 70.200 0 0 0 - 69.421
Beheer van de stad 230.799 404.134 8.000 5.1010- 176.233

Afvalinzameling 139.002 120.745 0 0 0 18.258
Reiniging 2.476 60.721 0 0 0 - 58.245
Riolen en gemalen 71.751 61.646 0 0 0 10.105
Wegen en Openbare Verlichting 3.545 90.532 8.000 4.850 0 - 90.136
Water en Groen 14.025 70.490 0 251 0 - 56.215
Stedelijke inrichting 24.913 97.496 1.929 18.405 1.395- 54.711

Vergunningen en toezicht 21.142 35.012 0 3.763 0 - 10.107
Ruimte en wonen 2.168 23.210 343 2.523 143 - 18.719
Milieu 958 28.529 586 11.399 252 - 16.505
Duurzaam 646 10.745 1.000 720 1.000 - 9.379
Ruimtelijke ontwikkeling 277.874 317.655 94.179 50.025 92.038 8.103

Gebiedsontwikkeling 8.735 69.775 5.740 24.455 5.740 - 36.585
Grondzaken 58.001 60.473 87.906 20.420 85.765 15.807
Erfpacht 39.273 9.171 0 0 0 30.103
Commercieel vastgoed 92.687 79.362 0 925 0 14.249
Maatschappelijk vastgoed 71.571 91.315 533 4.226 533 - 15.518
Projectmanagement en engineering 7.607 7.559 0 0 0 48
Algemene middelen 2.055.698 51.326 148.914 9.358 101.718 1.966.534

Belastingen 291.370 27.905 0 0 0 263.465
Beheer algemene middelen 1.646.908 6.517 113.332 0 100.702 1.627.762
Deelnemingen 109.316 37.132 0 1.141 0 73.324
Financiering 329 - 36.846 29.034 0 0 8.141
Lening- en garantieverstrekking 7.510 7.135 2.029 0 0 - 1.654
Van Werk naar Werk 265 9.483 4.519 8.217 1.016 - 4.504
Overhead 11.032 87.971 1.000 7.9490- 69.990

Verzekeringen 4.849 6.676 0 0 0 - 1.826
Concernondersteuning 4.701 45.748 1.000 6.501 0 - 35.547
Concernhuisvesting 1.431 19.170 0 1.182 0 - 16.556
Audits & Control 51 16.378 0 266 0 - 16.061
Totaal 3.481.466 3.516.064 273.265 123.534 241.648 57.320