Het product Belastingen geeft inzicht in de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de invordering en heffing van de gemeentelijke belastingsoorten onroerendezaakbelasting, roerendezaakbelasting, logiesbelasting, hondenbelasting, precariobelasting en reclamebelasting. Ook wordt inzicht gegeven in de kosten die de gemeente moet maken voor de heffing en invordering van belastingen – de perceptiekosten – en de ontvangen vergoeding van een groot aantal heffingen die Belastingen voor andere gemeentelijke organisaties verzorgt. Onder die laatste heffingen vallen bijvoorbeeld de afvalstoffenheffing, rioolheffing en parkeerbelasting. De inkomsten uit deze heffingen en invorderingen voor andere gemeentelijke organisaties worden verantwoord op de bijbehorende beleidsproducten.

Doelstellingen product

In 2018 waren er geen nieuwe doelstellingen op het gebied van lokale lasten. Met de komst van een nieuw college zijn nieuwe prioriteiten vastgesteld. Deze zijn uitgewerkt in het beleidskader lokale lasten.

IndicatorSoort indicatorMonitorRealisatie 2017Doel 2018Realisatie 2018
Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden BBV COELO               673,24      672,61               673,65
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden BBV COELO               712,94      716,91               717,95
Gemiddelde WOZ-waarde woningen (x € 1.000) BBV CBS               153       166

              166

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?

In 2018 is het nieuwe beleidskader lokale lasten opgesteld waarin de prioriteiten van het nieuwe college zijn verwerkt. Dit kader is vastgesteld en vormt hiermee de leidraad voor het lokale belastingbeleid voor de komende jaren. Op basis van dit kader zijn daarnaast ook de belastingverordeningen voor 2019 gemaakt en vastgesteld door de raad.

Andere ontwikkelingen zijn het verder doorvoeren van de digitale aanslag, het meervoudig gebruik gegevens basisgegevens en ontwikkelingen rondom E-dienstverlening en Mijn Loket. Dit wordt verder toegelicht in de paragraaf Lokale Heffingen.

Toelichtingen ontwikkelingen

Alle ontwikkelingen worden nader toegelicht in de paragraaf Lokale Heffingen.

Wat heeft het gekost?

Overzicht van baten en lasten

Overzicht baten en lasten BelastingenRekening
2017
Oorspr.
Begroting 2018
Bijgestelde
Begroting
2018
Realisatie
2018
Afwijking
Baten exclusief reserves289.037277.740283.714291.3677.653

Totaal baten 289.037 277.740 283.714 291.367 7.653
Belastingen 248.466 246.679 251.554 251.361 -193
Bijdragen rijk en mede-overheden 43 0 0 27 27
Opbrengsten derden 33.465 31.060 31.941 34.842 2.901
Overige baten 7.063 0 219 5.137 4.918
Lasten exclusief reserves19.00618.54520.11718.499-1.618

Apparaatslasten 14.760 13.355 14.038 13.491 -547
Inhuur 1.895 198 2.180 1.640 -540
Overige apparaatslasten 316 536 498 302 -195
Personeel 12.548 12.621 11.360 11.548 188
Interne Lasten -6.671 -4.681 -6.123 -6.251 -128
Overige doorbelastingen -6.671 -4.681 -6.123 -6.251 -128
Programmalasten 10.918 9.871 12.201 11.259 -942
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 1.625 952 2.377 1.848 -529
Kapitaallasten 1.979 2.409 1.914 1.924 11
Overige programmalasten 7.314 6.510 7.910 7.487 -423
Saldo voor vpb en reserveringen 270.031 259.195 263.598 272.868 9.270
Vennootschapsbelasting00000
Saldo voor reserveringen 270.031 259.195 263.598 272.868 9.270
Mutaties reserves
Saldo voor overhead 270.031 259.195 263.598 272.868 9.270

Toerekening overhead aan BelastingenRekening
2017
Oorspr.
begroting
2018
Bijgestelde
Begroting
2018
Realisatie
2018
Afwijking
Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting 8.418 7.423 7.423 7.423 0
Overhead clustermanagement en ondersteuning 2.220 1.780 1.829 1.980 151
Saldo na overhead 259.393 249.991 254.345 263.465 9.120

Overzicht van afwijkingen

Overzicht afwijkingenAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking saldo
Afwijking baten en lasten 7.653 -1.618 9.270
1. Lagere belastingopbrengsten -193 0 -193
2. Vrijval Voorzieningen 2.135 98 2.037
3. Meeropbrengsten 5.685 -575 6.260
4. Lagere apparaatslasten 0 -547 547
5. Diverse afwijkingen 26 -593 619
Saldo voor overhead 7.653 -1.618 9.270

Toelichting op overzicht van afwijkingen

1. Lagere belastingopbrengsten

Er is een hogere opbrengst logiesbelasting van € 0,1 mln. Gezien de heffingsgrondslag volgt de opbrengst direct de prijs- en bezettingsontwikkeling in de hotelbranche. De bezettingsgraad en gemiddelde kamerprijs zijn vorig jaar toegenomen. Deze toename heeft geleid tot een hogere opbrengst in 2018.

Daarnaast is er een lagere opbrengst onroerende zaakbelasting van € 0,3 mln. De lagere opbrengst is het saldo van areaaluitbreidingen, de opvoering van nieuwe objecten, de verwerking van een belastingcompromis met een belastingplichtige en een iets lagere opbrengst over het belastingjaar 2016. Daarnaast zijn er diverse kleinere verschillen bij andere belastingen.

2. Vrijval voorzieningen

De Voorziening debiteuren is € 2 mln hoger uitgevallen dan begroot. Dit komt door een vrijval op het onderdeel dubieuze debiteuren. Opschoning in de plicht bezwaren administratie tot en met 2018 is de voornaamste reden van deze vrijval.

3. Meeropbrengsten

Op 19 maart 2019 heeft het gerechtshof van Den Haag de Gemeente Rotterdam in het gelijk gesteld in een juridisch geschil inzake de precariobelasting. Enerzijds heeft dit geresulteerd in een vrijval van voorziening van € 3.2 mln. Anderzijds heeft dit geleid tot hogere opbrengsten precariobelasting uit oudere jaren ad € 2.7 mln. Daarnaast is voor de recente belastingjaren als gevolg van een compromis het verschil tussen de betwiste en de opgelegde WOZ-waarde met € 171 verlaagd, hetgeen eveneens tot een vrijval heeft geleid. Verder zijn de aanmanings- en vervolgingskosten € 0.2 mln hoger dan verwacht. Deze hogere opbrengst is het gevolg van het feit dat een aantal belastingplichtigen niet voor de vervaldatum aan hun verplichtingen hebben voldaan.

4. Lagere apparaatslasten

Er is in 2018 minder aan apparaatslasten uitgegeven (€ 547). Dit komt hoofdzakelijk door een onderbesteding op inhuur vanwege het feit dat sommige expertises, voornamelijk taxateurs, lastig uit de markt bleken te halen.

5. Diverse afwijkingen

De belangrijkste afwijking komt doordat minder aan incassokosten is uitgegeven dan vooraf is begroot. Door een efficiëntieslag en ICT-ontwikkeling bij de gemeentelijke deurwaarders heeft de gemeente minder externe deurwaarders ingezet. Verder zijn er nog diverse kleine afwijkingen.

Bijstellingen

Overzicht bijstellingen Belastingen8-maands 201810-maands 2018Totaal
Coalitieakkoord: Basispad- 3480- 348
Incidentele huisvestingskosten 55 0 55
Wettelijke verplichting BAG / WOZ - 403 0 - 403
Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 907 1.108 2.015
Dotatie en vrijval voorziening 0 322 322
Dotatie voorziening belastinggeschillen - 803 0 - 803
Hogere invorderingskosten - 799 0 - 799
Hogere opbrengst logiesbelasting 1.278 0 1.278
Hogere opbrengst Logiesbelasting 0 597 597
Hogere opbrengst OZB belasting 3.000 0 3.000
Hogere opbrengst vervolgings-en aanmaningskosten 952 0 952
Kosten en dekking Digitaliseringsagenda en HR Uitvoeringsagenda 0 486 486
Lagere opbrengst reclame belasting - 721 0 - 721
Toename aanmanings- en vervolgingsopbrengsten 0 500 500
Toename inhuur bedrijfsvoering - 2.000 0 - 2.000
Toename te vergoeden rente 0 - 300 - 300
Verlaging overige opbrengsten 0 - 497 - 497
Totaal 559 1.108 1.667

Toelichting op overzicht van bijstellingen

Incidentele Huisvestingskosten
Deze post is de doorbelasting van de door diverse oorzaken duurdere concernhuisvestingskosten.

 

Wettelijke verplichting BAG / WOZ
Deze post heeft betrekking op het optimaliseren van de aansluiting tussen de Basisregistraties adressen en gebouwen (BAG) en WOZ-uitvoering. Het betreft de derde fase van het project. In eerdere fases is een deel van deze aansluiting al tot stand gebracht. Met de realisatie van de laatste fase van het project BAG / WOZ (fase 3) voldoet de Gemeente Rotterdam straks aan de wettelijke verplichting van het gebruik van de BAG.

 

Dotatie en vrijval voorziening
Betreft een vrijval van de dubieuze debiteuren.

 

Dotatie voorziening belastinggeschillen
De dotatie heeft betrekking op twee belastinggeschillen.

 

Hogere invorderingskosten
Vanwege het afsluiten van belasting compromissen met een component wettelijke rente neemt de post invorderingsrente toe.

 

Hogere opbrengst logiesbelasting
De stad Rotterdam ontwikkelt zich als een stad die door steeds meer toeristen gewaardeerd wordt. Dit heeft een positieve invloed op de opbrengsten logiesbelasting.

 

Hogere opbrengst OZB belasting
De hogere opbrengst van de onroerende zaak belasting wordt voornamelijk veroorzaakt door een hogere waardestijging van zowel woningen als niet -woningen in de stad, waardoor de opbrengst in belastingjaar 2018 met 3 mln toeneemt.

 

Lagere opbrengst reclame belasting
Er is een lagere opbrengst aan reclamebelasting met € 721 vanwege een daling van het aantal reclame-uitingen in de stad. 

 

Toename aanmanings- en vervolgingsopbrengsten
Vanwege extra invorderingsinspanningen is er sprake van een stijging van de aanmanings- en
vervolgingsopbrengsten zonder dat dit een structureel karakter kent.

 

Kosten en dekking Digitaliseringsagenda en HR Uitvoeringsagenda
In 2018 is een start gemaakt met de uitvoering van de Digitaliseringsagenda en de HR Uitvoeringsagenda. De hiermee samenhangende kosten zijn gerealiseerd binnen verschillende producten, w.o. het product Belastingen. Bij de 10-maands 2018 is de begroting 2018 hiervoor aangepast.

 

Toename inhuur bedrijfsvoering
Om structurele werkzaamheden uit te kunnen blijven voeren was het noodzakelijk het inhuurbudget met 2 mln te verhogen.

 

Toename te vergoeden rente
In het laatste kwartaal is een inhaalslag gemaakt inzake het afronden van bezwaren over oudere jaren. Dit leidt tot een groter dan verwacht aantal verminderingen en vernietigingen van aanslagen waardoor terugbetaald moet worden.  

 

Verlaging overige opbrengsten
Betreffen diverse verlagingen.

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Kadernota lokale lasten