Op dit product worden de baten en lasten verantwoord die zijn verbonden aan alle activiteiten die voorzien in de vermogensbehoefte van de gemeente. Dit heeft betrekking op het lenen van geld en het uitzetten van tijdelijk overtollig geld. Daarbij is aandacht voor de financiële risico's die gepaard gaan met geldstromen, de financiële posities en vermogenswaarden.

Doelstellingen product

Het financieringsbeleid is erop gericht om de gemeentelijke vermogenskosten te beheersen en de daarmee samenhangende risico's te beperken. Deze vermogenskosten bestaan uit de betaalde rente op de externe geldleningen en de bespaarde rente over de reserves en voorzieningen. Voor het product Financiering kan geen directe koppeling worden gelegd tussen doelstellingen en middelen. De hier verwoorde middelen dienen als dekking voor uitgaven en doelstellingen in overige programma's. Via het product Financiering worden de vermogenskosten toegerekend aan de overige producten binnen de gemeente.

Voor dit product gelden de volgende indicatoren:

  • Drempel schatkistbankieren
  • Kasgeldlimiet
  • Renterisiconorm

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?

De paragraaf Financiering bevat een uitgebreide toelichting op de ontwikkeling van de financiering, de rente en het renterisicobeheer.
Bovenstaande indicatoren worden verder toegelicht bij het onderdeel wettelijke normen in de paragraaf Financiering.

Toelichtingen ontwikkelingen

Bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2017 is besloten om per 2018 de Financieringsreserve op te heffen en het saldo van € 82 mln toe te voegen aan de Algemene reserve.

Het renteomslagstelsel is geregeld in de gemeentelijke regelgeving. Dit stelsel houdt in dat de vermogenskosten aan de gemeentelijke producten worden doorberekend op basis van de boekwaarde van de onderliggende investeringen. De rente die hiervoor wordt gehanteerd, is de omslagrente. Deze rente wordt jaarlijks bij de begroting vastgesteld op basis van richtlijnen van de commissie BBV. Voor 2018 bedroeg deze omslagrente 2,5%. Voor de begroting 2019 is deze omslagrente vastgesteld op 2,25%.

Wat heeft het gekost?

Overzicht baten en lasten FinancieringRekening
2017
Oorspr.
Begroting 2018
Bijgestelde
Begroting
2018
Realisatie
2018
Afwijking
Baten exclusief reserves-17.295-14.74864329266

Totaal baten -17.295 -14.748 64 329 266
Financieringsbaten 32 0 1.598 1.869 271
Opbrengsten derden 0 0 0 0 0
Overige baten -17.327 -14.748 -1.534 -1.539 -5
Lasten exclusief reserves-61.111-31.489-37.992-36.8461.146

Apparaatslasten 0 0 0 0 0
Overige apparaatslasten 0 0 0 0 0
Interne Lasten 0 0 0 0 0
Overige doorbelastingen 0 0 0 0 0
Programmalasten -61.111 -31.489 -37.992 -36.846 1.146
Financieringslasten 50.233 52.747 42.243 41.000 -1.244
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 84 851 211 186 -25
Kapitaallasten -112.123 -85.897 -81.156 -78.749 2.408
Overige programmalasten 695 810 710 717 7
Saldo voor vpb en reserveringen 43.816 16.741 38.056 37.175 -881
Vennootschapsbelasting00000
Saldo voor reserveringen 43.816 16.741 38.056 37.175 -881
Mutaties reserves-28.533-14.529-29.034-29.0340
Toevoeging aan reserves 28.533 14.529 29.034 29.034 0
Saldo voor overhead 15.284 2.212 9.022 8.141 -881

Rekening
2017
Oorspr.
begroting
2018
Bijgestelde
Begroting
2018
Realisatie
2018
Afwijking
Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting
Overhead clustermanagement en ondersteuning
Saldo na overhead 15.284 2.212 9.022 8.141 -881

Overzicht van afwijkingen

Overzicht afwijkingenAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking saldo
Afwijking baten en lasten 266 1.146 -881
1. Financieringsbaten 266 0 266
2. Rentetoerekening 0 1.146 -1.146
Saldo voor overhead 266 1.146 -881

Toelichting op overzicht van afwijkingen

1. Financieringsbaten

De financieringsbaten kwamen € 266 hoger uit dan geraamd. Dit komt hoofzakelijk doordat de gemeente eind 2018 een lening heeft afgesloten met een looptijd van 2 jaar. Omdat de marktrente negatief was heeft de gemeente eenmalig € 270 ontvangen. 


2. Rentetoerekening
De gemiddelde omvang van de investeringen in 2018 was lager dan geraamd (zie paragraaf Investeringen). Hierdoor was de rentetoerekening aan de diverse gemeentelijke producten en projecten lager dan geraamd.

Bijstellingen

Overzicht Bijstellingen Financiering8-maands 201810-maands 2018Totaal
Coalitieakkoord: Basispad2.30002.300
Gederfde rentebaten aflossing leningen Havenbedrijf -2.000 0 -2.000
Renteverlaging coalitieakkoord 4.000 0 4.000
Vrijval stelpost omslagrente 300 0 300
Ramingsbijstellingen onvermijdelijk3.4259694.393
Actualisatie rente Financiering 3.225 969 4.194
Vrijval stelpost omslagrente 200 0 200
Totaal 5.725 969 6.693

Toelichting op overzicht van bijstellingen

Gederfde rentebaten aflossing leningen Havenbedrijf
Het Havenbedrijf Rotterdam (HbR) heeft in 2017 een drietal leningen afgekocht, zie ook toelichting bij het product Lening- en garantieverstrekking. Daarmee is de toerekening van rente van het product Financiering aan het product Lening- en garantieverstrekking vervallen.

 

Renteverlaging coalitieakkoord
In het coalitieakkoord is voor het boekjaar 2018 rekening gehouden met een lagere te vergoeden externe rente op aan te trekken leningen.

 

Vrijval stelpost omslagrente
Bij de oorspronkelijke begroting 2018 zijn de financiële effecten van de verlaging van de omslagrente van 3,0 % naar 2,5 % voor het gehele concern verwerkt. Daarbij was op het product Financiering een stelpost (€ 500) opgenomen voor eventuele onvoorziene effecten van de verlaging van de omslagrente. Bij het coalitieakkoord is besloten om € 300 te laten vrijvallen.

 

Actualisatie rente Financiering
Het betreft de gevolgen van de lager dan geraamde rentetarieven enerzijds en volumemutaties als gevolg van actualisatie van de investeringen en ontwikkelingen van de reserves en voorzieningen anderzijds.

 

Vrijval stelpost omslagrente 
Bij de 8 maandsrapportage is het resterende bedrag van de stelpost voor eventuele onvoorziene effecten van de verlaging van de omslagrente vrijgevallen ten gunste van het algemene beeld.