De gemeente beheert de basisregistratie personen (BRP) en voert alle processen uit rond burgerzaken.

Doelstellingen product

n.v.t.

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?

Er zijn in de begroting 2018 geen doelstellingen en indicatoren, zoals de zelfevaluaties,  meer opgenomen. De reden hiervan is omdat de zelfevaluatie geen eindoordeel meer oplevert. In 2018 zijn uiteraard de werkzaamheden en activiteiten binnen het staand beleid gecontinueerd.

Toelichtingen ontwikkelingen

Burgerzaken en Basisregistratie Personen (BRP)

De BRP moet een weergave zijn van de werkelijkheid en een accuraat beeld geven van de personen die in Rotterdam wonen. Het is een randvoorwaarde voor een kwalitatief goede dienstverlening aan de burger en voor naleving en handhaving van regelgeving. Ook in 2018 is aandacht besteed aan het proactief opsporen van fraude die de BRP raakt. Hiervoor is een centraal meldpunt persoonsgegevens (CMP) ingesteld, dat zowel signalen over adres- als identiteitsgerelateerde afwijkingen in de basisregistraties onderzoekt en beoordeelt. Dit heeft geleid tot de ontdekking van fraude rondom valse huurcontracten. Naar aanleiding van signalen van burgers heeft de gemeente Rotterdam ook in G4-verband gewerkt aan de verbetering van de kwaliteit van de BRP gegevens.

Wettelijk zijn gemeenten jaarlijks verplicht om zelf onderzoeken te verrichten naar de inrichting, de werking en de beveiliging van de Basisregistratie Personen (BRP) en de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) en naar de verwerking van gegevens in deze persoonsregistraties. Ook wordt periodiek onderzoek gedaan naar de kwaliteit en veiligheid van het aanvraag- en uitgifteproces van Nederlandse reisdocumenten, paspoorten en Nederlandse identiteitskaarten (PNIK). De uitkomsten van Rotterdam voor deze zelfevaluaties waren ook in 2018 boven de norm. Uit de zelfevaluaties zijn actiepunten en aanbevelingen geformuleerd ten einde verbeteringen in de processen aan te brengen.

 

Wat heeft het gekost?

Overzicht van baten en lasten

Overzicht baten en lasten BurgerzakenRekening
2017
Oorspr.
Begroting 2018
Bijgestelde
Begroting
2018
Realisatie
2018
Afwijking
Baten exclusief reserves742629100326226

Totaal baten 742 629 100 326 226
Bijdragen rijk en mede-overheden 25 0 0 46 46
Opbrengsten derden 716 629 100 280 180
Lasten exclusief reserves11.44212.0066.1116.477366

Apparaatslasten 8.039 7.848 5.857 6.242 385
Inhuur 493 332 230 277 47
Overige apparaatslasten 290 229 138 136 -2
Personeel 7.257 7.287 5.489 5.829 340
Interne Lasten 520 -3 53 167 114
Overige doorbelastingen 520 -3 53 167 114
Programmalasten 2.882 4.161 200 67 -133
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 2.176 3.478 200 67 -134
Kapitaallasten 668 633 0 0 0
Overige programmalasten -11 0 0 1 1
Sociale uitkeringen 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 50 50 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -10.700 -11.377 -6.011 -6.150 -140
Vennootschapsbelasting00000
Saldo voor reserveringen -10.700 -11.377 -6.011 -6.150 -140
Mutaties reserves522671000
Toevoeging aan reserves 1.829 1.329 0 0 0
Onttrekking aan reserves 1.880 2.000 0 0 0
Vrijval reserves 471 0 0 0 0
Saldo voor overhead -10.178 -10.706 -6.011 -6.150 -140

Toerekening overhead aan BurgerzakenRekening
2017
Oorspr.
begroting
2018
Bijgestelde
Begroting
2018
Realisatie
2018
Afwijking
Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting 4.566 4.681 4.681 4.681 0
Overhead clustermanagement en ondersteuning 1.090 870 767 887 120
Saldo na overhead -15.835 -16.258 -11.459 -11.719 -260

Overzicht van afwijkingen

Overzicht afwijkingenAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking saldo
Afwijking baten en lasten 226 366 -140
1. Hogere apparaatslasten 0 385 -385
2. Diverse afwijkingen 226 -19 245
Saldo voor overhead 226 366 -140

Toelichting op overzicht van afwijkingen

Toelichting per afwijking

1. Hogere apparaatslasten

Er is in 2018 extra personeel ingezet voor het uitvoeren van adresonderzoeken en fraudeonderzoeken. Deze extra inzet heeft een bijdrage geleverd aan de kwaliteit van de Basisregistratie persoonsgegevens.

 

2. Diverse afwijkingen

Dit betreft het saldo van diverse kleine afwijkingen.

Bijstellingen

Overzicht bijstellingen Burgerzaken8-maands 201810-maands 2018Totaal
Coalitieakkoord: Basispad 250 25
Incidentele huisvestingskosten 25 0 25
Totaal 25 0 25

Toelichting op overzicht van bijstellingen

Incidentele hogere kosten Concernhuisvesting
Bij de tweede herziening 2018 is er binnen programma Overhead melding gemaakt van incidenteel hogere huisvestingskosten van € 3,1 mln. Dit betrof niet activeerbare projectkosten ad 1,7 mln en 1,4 mln hogere huisvestingslasten als gevolg van een langere overgangsperiode voor de verhuizing van het archief en de dienstverlening van de kredietbank naar de nieuwe Stadhuis XL+ winkel.Deze incidenteel hogere huisvestingslasten van € 3,1 mln zijn verdeeld over diverse producten. Vanuit dit product is een budgetbedrag van € 25 overgeheveld.Voor de uiteindelijke realisatie van deze bijstelling wordt verwezen naar het product concernhuisvesting.

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Directe invloed door Rotterdammers!