Het product College bevat, naast de vergoedingen voor het college van B en W, ook de pensioen- en wachtgeldkosten van de voormalig deelgemeentebestuurders. Ook het budget voor representatie en dienstreizen valt onder dit product.

Doelstellingen product

Zie voor de prioriteiten de pagina Bestuurlijke hoofdlijnen / collegebeleid prioriteiten en collegetargets.

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?

Onze inzet blijft om samen met de stad te bouwen aan een sterk Rotterdam. Onze stad is gegroeid: er komen meer (internationale) bezoekers, het inwoneraantal neemt toe, het opleidingsniveau van de Rotterdammers stijgt, onze economie groeit en Rotterdam is een populaire woonstad. Daar zijn wij, net zoals heel veel Rotterdammers, trots op. De komende periode maken wij ons weer sterk voor het uitvoeren van plannen voor een veilige, gezellige en groene, maar bovenal sterke stad.

Toelichtingen ontwikkelingen

N.v.t.

Wat heeft het gekost?

Onderstaande tabel bevat de belangrijkste afwijkingen voor dit product. Onder de tabel wordt per afwijking een korte toelichting gegeven.
Deze toelichting bevat een analyse en een verklaring van het verschil tussen de laatst bijgestelde begroting en de realisatie 2018.

Overzicht van baten en lasten

Overzicht baten en lasten CollegeRekening
2017
Oorspr.
Begroting 2018
Bijgestelde
Begroting
2018
Realisatie
2018
Afwijking
Baten exclusief reserves5.9494311.1451.1472

Totaal baten 5.949 431 1.145 1.147 2
Opbrengsten derden 315 0 0 4 4
Overige baten 5.634 431 1.145 1.143 -2
Lasten exclusief reserves4.3394.6675.0335.311278

Apparaatslasten 2.517 3.221 3.255 2.746 -509
Overige apparaatslasten 1.559 1.892 1.267 849 -418
Personeel 958 1.329 1.988 1.898 -90
Interne Lasten 8 8 8 11 3
Overige doorbelastingen 8 8 8 11 3
Programmalasten 1.814 1.437 1.770 2.554 784
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 63 208 228 84 -144
Overige programmalasten 1.740 1.230 1.542 2.461 919
Subsidies en inkomensoverdrachten 11 0 0 9 9
Saldo voor vpb en reserveringen 1.610 -4.236 -3.888 -4.164 -276
Vennootschapsbelasting00000
Saldo voor reserveringen 1.610 -4.236 -3.888 -4.164 -276
Mutaties reserves00-381-393-12
Toevoeging aan reserves 0 0 401 401 0
Onttrekking aan reserves 0 0 20 8 -12
Saldo voor overhead 1.610 -4.236 -4.269 -4.557 -288

Rekening
2017
Oorspr.
begroting
2018
Bijgestelde
Begroting
2018
Realisatie
2018
Afwijking
Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting
Overhead clustermanagement en ondersteuning 3 0 0 3 3
Saldo na overhead 1.607 -4.236 -4.269 -4.560 -290

Overzicht van afwijkingen

Overzicht afwijkingenAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking saldo
Afwijking baten en lasten 2 290 -288
1. Diverse afwijkingen 2 290 -288
Afwijking reserves -12 -12 0
2. Bestemmingsreserve B&W fonds -12 -12 0
Saldo voor overhead -10 278 -288

Toelichting op overzicht van afwijkingen

1. Diverse afwijkingen

Door de wisseling van collegeleden na de verkiezingen in 2018 zijn de gerealiseerde overige apparaatslasten lager dan begroot. Dit komt tot uitdrukking in lagere kosten voor dienstreizen en commissiebetalingen. Tevens is een onderbesteding op de loonkosten zichtbaar door een ruimere budgettering om de overgang van collegeleden op te kunnen vangen.

 

2. Bestemmingsreserve B&W fonds

In 2018 is de dotatie aan de pensioenvoorziening hoger dan begroot door een herberekening van de rekenrente. Tegenover de hogere dotatie aan de voorziening staan lagere uitgaven voor inkoop en uitbesteding.

 

Bijstellingen

Overzicht bijstellingen College8-maands 201810-maands 2018Totaal
Ramingsbijstellingen onvermijdelijk000
Actualisatie rente 0 0 0
Totaal 0 0 0

Toelichting op overzicht van bijstellingen

N.v.t.

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

N.v.t.