Het product gebieden bestaat uit de middelen voor: het onderdeel gebieden van de directie Gebieden, Participatie en Stadsarchief binnen het cluster Dienstverlening; het participatiebudget van de gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités; de vergoedingen voor de leden van de gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomité's. In het hoofdstuk Wijken zijn de gebiedsverslagen 2018 van de gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomité's opgenomen.

Doelstellingen product

Het vergroten van de betrokkenheid van bewoners, ondernemers en organisaties bij gemeentelijke beleidsbepaling en –uitvoering.

IndicatorSoort indicatorMonitorRealisatie 2017Doel 2018Realisatie 2018

% terugkoppeling van het college op de (on) gevraagde adviezen van de gebiedscommissies aan het college

  68%90%59%

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?

Inspraak en participatie

Mede dankzij de steeds groter wordende community van CityLab010 bestaande uit initiatiefnemers, experts van de gemeente en partners uit de stad is ook dit jaar CityLab010 weer verder doorontwikkeld tot een platform voor verbinding en co-creatie. Laagdrempeligheid stond hierbij voorop. In 2018 hebben 67 initiatieven financiële ondersteuning gekregen.

In 2018 heeft de aanpak van Right 2 Challenge zich verder geprofessionaliseerd. De interne structuur is verstevigd en in plaats van af te wachten tot een challenge ingebracht wordt, zijn ambtenaren actief betrokken bij het uitwerken van het plan. Er zijn tot nu toe tien challenges toegekend.

In 2018 is een bijdrage geleverd aan het vormgeven van inspraak en participatie rondom een aantal grotere transities en projecten, waaronder de Omgevingswet, de Energietransitie en het project Feyenoord City/Ontwikkeling Stadionpark.

De beweging van gebied naar wijk is ook doorgevoerd in de vorming van beleid voor de komende jaren. Bij de vaststelling van de begroting 2019 zijn ook de 48 wijkagenda’s vastgesteld. Hierin staan op wijkniveau de 5 ER-doelen voor de komende vier jaar in opgesteld. Aan de hand van de wijkagenda’s worden er ambtelijk jaarlijkse wijkactieplannen opgesteld om zo uitvoering te geven aan de gestelde doelen.

Het college heeft de ambitie om 90% van de adviezen van gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomité’s van een terugkoppeling te voorzien. In 2018 is deze ambitie – net als in eerdere jaren - niet gerealiseerd. Met het oog hierop is een nieuwe functie ontwikkeld binnen de applicatie Notubiz, die wethouders en hun staven beter in staat stelt om te bewaken dat de gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomité’s een terugkoppeling ontvangen. De verwachting is dat met deze maatregel het terugkoppelingspercentage zal stijgen.

 

Verkiezingen

De verkiezingsdag van maart vormde het middelpunt. In het eerste kwartaal hebben we aandacht besteed aan de kandidaatstelling met de campagne ‘kom op voor je wijk’. Op 21 maart 2018 hebben we 374 stembureaus geopend waar er gekozen kon worden voor de gemeenteraad, 12 verschillende gebiedscommissies en 14 verschillende wijkraden. Daarnaast werd in alle stembureaus het landelijke raadgevend referendum WiV afgenomen. De weken na de verkiezingsdag zijn er zes wijkcomités geloot en hiermee was de lokale volksvertegenwoordiging rond.

 

Stadsarchief

Net als in voorgaande jaren fungeerde het Stadsarchief ook in 2018 veelvuldig als vraagbaak en bron van informatie over de geschiedenis van de stad en haar bewoners. Het droeg actief bij aan tal van herdenkingen, evenementen, publicaties, radio- en televisieprogramma’s en tentoonstellingen, waaronder een kleine expositie van unieke kleurendia's uit de periode 1936-1945 in samenwerking met Museum Rotterdam. Verder verschafte het archief onderdak aan historici van het NIOD en het KITLV, die in opdracht van de gemeenteraad onderzoek doen naar respectievelijk het Joods rechtsherstel na de Tweede Wereldoorlog en het Rotterdamse koloniale- en slavernijverleden. Een mijlpaal in 2018 was de toevoeging van 1,2 miljoen inschrijvingen uit het bevolkingsregister aan de personenzoekmachine. Daarmee zijn alle Rotterdamse registers uit de periode 1850-1930 digitaal doorzoekbaar. Vermeldenswaardig is daarnaast de digitalisering van ruim 7000 glasnegatieven uit het archief van de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij (RDM) van 1903 tot in de jaren tachtig van de vorige eeuw. Indrukwekkend was de overdracht van de gedigitaliseerde muziek van het Rotterdamse platenlabel Morabeza aan de president van Kaapverdië onder toeziend oog van koning Willem-Alexander.

Toelichtingen ontwikkelingen

Inspraak en participatie

De Burgerjury kwam op 3 april 2018 voor de zevende en laatste keer samen voor het beoordelen van het beleid van de gemeente Rotterdam en het geven van advies. Tijdens deze afsluitende bijeenkomst gingen de leden met elkaar en met wethouder Eerdmans in gesprek over ‘Democratische vernieuwing’ en is er extra stil gestaan bij wat de Burgerjury heeft betekend voor vernieuwing en verandering op dit gebied.

Op 24 mei 2018 heeft de raad de Verordening inspraak, burgerinitiatief, digitale meningspeiling en referenda Rotterdam besproken en vastgesteld. Deze is op 31 mei 2018 inwerking getreden, met uitzondering van de digitale meningspeiling die later van start zal gaan. De verwachting is dat het in het tweede kwartaal van 2019 zal zijn.

In 2018 heeft de Erasmus Universiteit een onderzoeksvoorstel opgesteld over de monitoring en evaluatie van wijkraden en wijkcomités: twee nieuwe bestuursvormen waarmee in deze bestuursperiode (2018-2022) in enkele gebieden wordt geëxperimenteerd. Dit voorstel is in december 2018 besproken in de Commissie Veiligheid en Bestuur en wordt uitgevoerd in 2019 t/m 2021.

 

Verkiezingen

16- en 17-jarigen mochten zich voor het eerst verkiesbaar stellen voor de gebiedscommissies en wijkraden en hun stem hierop uitbrengen.

De resterende maanden van het jaar zijn er verschillende grotere en kleinere verbetertrajecten doorgevoerd rondom de stembureaus, de stembureauleden en de projectorganisatie. Er heeft onder andere een uitgebreide locatieschouw plaatsgevonden en hebben we geïnvesteerd in nieuwe stemhokjes. In oktober 2018 is de projectorganisatie opgeschaald en zijn we gestart met de organisatie van de verkiezingen van 2019 in maart en mei.

 

Stadsarchief

De landelijke samenwerking op het gebied van keteninspectie resulteerde in een rapport over de Regionale Informatie en Expertise Centra (RIEC's) met onder meer als conclusie dat zij onder de werking van de Archiefwet moeten worden gebracht.

Wat heeft het gekost?

Overzicht van baten en lasten

Overzicht baten en lasten GebiedenRekening
2017
Oorspr.
Begroting 2018
Bijgestelde
Begroting
2018
Realisatie
2018
Afwijking
Baten exclusief reserves560905904-1

Totaal baten 56 0 905 904 -1
Bijdragen rijk en mede-overheden 3 0 0 50 50
Opbrengsten derden 53 0 905 854 -51
Lasten exclusief reserves17.22717.39329.51428.123-1.391

Apparaatslasten 11.184 10.099 16.990 17.753 763
Inhuur 17 0 220 364 144
Overige apparaatslasten 511 375 202 679 476
Personeel 10.655 9.724 16.567 16.710 143
Interne Lasten 179 0 39 393 354
Overige doorbelastingen 179 0 39 393 354
Programmalasten 5.864 7.294 12.486 9.977 -2.509
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 1.021 2.505 6.710 5.055 -1.654
Kapitaallasten 0 0 633 633 0
Overige programmalasten 0 0 0 -30 -30
Subsidies en inkomensoverdrachten 4.844 4.789 5.143 4.319 -824
Saldo voor vpb en reserveringen -17.171 -17.393 -28.610 -27.219 1.390
Vennootschapsbelasting00000
Saldo voor reserveringen -17.171 -17.393 -28.610 -27.219 1.390
Mutaties reserves50211.224877-347
Toevoeging aan reserves 0 0 1.329 1.329 0
Onttrekking aan reserves 50 21 2.553 2.117 -436
Vrijval reserves 0 0 0 89 89
Saldo voor overhead -17.121 -17.372 -27.385 -26.342 1.043

Toerekening overhead aan GebiedenRekening
2017
Oorspr.
begroting
2018
Bijgestelde
Begroting
2018
Realisatie
2018
Afwijking
Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting 0 5.191 5.191 5.191 0
Overhead clustermanagement en ondersteuning 1.880 1.580 1.794 2.061 266
Saldo na overhead -19.001 -24.143 -34.370 -33.593 777

Overzicht van afwijkingen

Overzicht afwijkingenAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking saldo
Afwijking baten en lasten -1 -1.044 1.043
1. Apparaatslasten 0 763 -763
2. Participatiebudget 0 -785 785
3. Diverse afwijkingen -1 -1.022 1.021
Afwijking reserves -347 -347 0
4. Diverse afwijkingen -347 -347 0
Saldo voor overhead -348 -1.391 1.043

Toelichting op overzicht van afwijkingen

1. Apparaatslasten

De overschrijding van de begroting is grotendeels veroorzaakt door de loonkostenproblematiek. Dit wordt gecompenseerd door de onderbesteding op de programmalasten.

 

2. Participatiebudget

Het participatiebudget van de gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités is niet volledig besteed.

 

3. Diverse afwijkingen

Een flexibel budget voor participatie en wijkgestuurd werken is niet volledig besteed (€ 477). Het Stadsarchief heeft per saldo € 272 overgehouden. Het budget voor verkiezingen hoefde niet volledig te worden aangewend. Daarnaast zijn er nog diverse kleine onderbestedingen.

 

4. Diverse afwijkingen

De lasten zijn lager uitgevallen dan begroot. Om deze reden hoefde er minder te worden onttrokken aan de reserves. Daarnaast valt een klein deel van de reserves vrij en wordt daarmee toegevoegd aan de algemene middelen.

Bijstellingen

Overzicht bijstellingen Gebieden8-maands 201810-maands 2018Totaal
Coalitieakkoord: Basispad- 8300- 830
Incidentele huisvestingskosten 55 0 55
Knelpunt Verkiezingen 2018 - 885 0 - 885
Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 235- 130 105
Kosten en dekking Digitaliseringsagenda en HR Uitvoeringsagenda 0 - 130 - 130
verschuiving budget Joods Rechtsherstel 235 0 235
Totaal - 595 - 130 - 725

Toelichting op overzicht van bijstellingen

Incidentele huisvestingskosten

Bij de 8-maands 2018 is er binnen het programma Overhead melding gemaakt van incidenteel hogere huisvestingskosten van € 3,1 mln. Dit betrof niet-activeerbare projectkosten ad 1,7 mln en 1,4 mln hogere lasten als gevolg van een langere overgangsperiode voor de verhuizing van het archief en de dienstverlening van de kredietbank naar de nieuwe stadswinkel XL+ in het stadhuis. Met het oog hierop is er vanuit alle producten budget overgeheveld naar het programma Overhead. Vanuit het product Gebieden is er € 55 overgeheveld.

 

Knelpunt verkiezingen 2018

Bij de 8-maands 2018 is de begroting van het product Gebieden met € 885 opgehoogd, gelet op de extra kosten die waren ontstaan als gevolg het besluit om te experimenteren met gekozen wijkraden en gelote wijkcomité’s en om deel te nemen aan het experiment ‘Centrale Stemopneming’.

 

Kosten en dekking Digitaliseringsagenda en HR Uitvoeringsagenda

In 2018 is een start gemaakt met de uitvoering van de Digitaliseringsagenda en de HR Uitvoeringsagenda. De hiermee samenhangende kosten zijn gerealiseerd binnen verschillende producten, w.o. het product Gebieden. Bij de 10-maands 2018 is de begroting 2018 hiervoor aangepast.

 

Verschuiving budget Joods Rechtsherstel

In de begroting voor 2018 is € 455 beschikbaar voor het onderzoek dat plaatsvindt in het kader van ‘Joods Rechtsherstel’. Het onderzoek wordt echter uitgevoerd in de periode 2018 tot en met 2020. Bij de 8-maands 2018 is om deze reden besloten om het budget deels over te hevelen naar de begroting voor 2019 en 2020.

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Verordening op de gebiedscommissies, de bijbehorende bevoegdhedenlijst en het experimentenbesluit gekozen en gelote wijkraden