Griffie, Rekenkamer en Ombudsman

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

De gemeenteraad en de raadscommissies worden procesmatig en inhoudelijk (niet-politiek) ondersteund door de griffie. De belangrijkste taak van de griffie is het adviseren en logistiek ondersteunen van de gemeenteraad en zijn raadscommissies.

De Rekenkamer publiceert gemiddeld 6 tot 8 onderzoeken per jaar. Met deze onder-zoeken probeert de Rekenkamer, het college, de gemeenteraad en de Rotterdammers een spiegel voor te houden over het gevoerde beleid en de resultaten daarvan.

De (kinder)ombudsman is onafhankelijk en onderzoekt als tweedelijns instantie klachten van burgers, ondernemers en organisaties over de gemeente Rotterdam.

Doelstellingen product

Prioriteiten

  • verbeteren informatievoorziening aan de gemeenteraad
  • verbeteren van het interne en externe informatiebeheer
  • werkprocessen efficiënter en effectiever inrichten
  • processen verder optimaliseren

 

Indicatoren

  • tevredenheid raadsleden
  • medewerkers tevredenheid
  • tevredenheid samenwerkingspartners

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?

Verbeteren informatievoorziening aan de gemeenteraad
De griffie heeft als prioriteit om de informatievoorziening aan de gemeenteraad te verbeteren. Stapsgewijs wordt geïnvesteerd in een verbeterd raadsinformatiesysteem. In 2018 is het nieuwe dashboard voor raadsleden opgeleverd.

Verbeteren van het interne en externe informatiebeheer
De griffie zet in op het verbeteren van interne en externe informatiebeheer. Met als doel informatie beter vindbaar, doorzoekbaar, aanpasbaar en herleidbaar te maken. Het mes snijdt hier aan twee kanten, door het interne informatiebeheer voor de gemeenteraad te verbeteren, verbetert het ook voor de inwoners van Rotterdam.

Werkprocessen efficiënter en effectiever inrichten
De werkprocessen binnen de griffie worden met behulp van de leanmethodiek efficiënter en effectiever ingericht. Dit is een eerste stap naar een verbeterde en ‘op maat‘ informatievoorziening en - ontsluiting naar raad, fracties, Rotterdammers en andere geïnteresseerden. In 2018 zijn diverse stappen gezet, die in 2020 tot het gewenste eindresultaat moeten leiden.

Processen verder optimaliseren
Zonder afbreuk te doen aan het duale karakter van de griffie gaat deze in het komende jaren haar processen verder optimaliseren in samenwerking met de gemeentelijke organisatie. Het doel hiervan is het verkorten van doorlooptijden, verbeteren van de informatievoorziening en het tegengaan van inefficiënties in de totale organisatie.

Toelichtingen ontwikkelingen

Zie wat hebben we bereikt.

Wat heeft het gekost?

Onderstaande tabel bevat de belangrijkste afwijkingen voor dit product. Onder de tabel wordt per afwijking een korte toelichting gegeven. Deze toelichting bevat een analyse en een verklaring van het verschil tussen de laatst bijgestelde begroting en de realisatie 2018.

Overzicht van baten en lasten

Overzicht baten en lasten Griffie, Rekenkamer en OmbudsmanRekening
2017
Oorspr.
Begroting 2018
Bijgestelde
Begroting
2018
Realisatie
2018
Afwijking
Baten exclusief reserves37036042744316

Totaal baten 370 360 427 443 16
Bijdragen rijk en mede-overheden 0 0 25 42 17
Opbrengsten derden 370 360 402 401 -2
Lasten exclusief reserves6.6217.1337.3506.940-410

Apparaatslasten 5.578 5.658 5.818 5.626 -192
Inhuur 469 225 273 299 26
Overige apparaatslasten 250 263 260 258 -2
Personeel 4.859 5.170 5.284 5.069 -215
Interne Lasten 211 298 285 261 -24
Overige doorbelastingen 211 298 285 261 -24
Programmalasten 831 1.176 1.247 1.053 -194
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 792 1.139 1.209 1.008 -202
Kapitaallasten 39 38 38 38 0
Overige programmalasten 0 0 0 7 7
Saldo voor vpb en reserveringen -6.251 -6.774 -6.922 -6.497 426
Vennootschapsbelasting00000
Saldo voor reserveringen -6.251 -6.774 -6.922 -6.497 426
Mutaties reserves45011762-55
Onttrekking aan reserves 45 0 117 62 -55
Vrijval reserves 0 0 0 0 0
Saldo voor overhead -6.206 -6.774 -6.805 -6.435 371

Toerekening overhead aan Griffie, Rekenkamer en OmbudsmanRekening
2017
Oorspr.
begroting
2018
Bijgestelde
Begroting
2018
Realisatie
2018
Afwijking
Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting 0 32 32 32 0
Overhead clustermanagement en ondersteuning
Saldo na overhead -6.206 -6.805 -6.837 -6.466 371

Overzicht van afwijkingen

Overzicht afwijkingenAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking saldo
Afwijking baten en lasten 16 -354 371
1. Extra baten 16 0 16
2. Apparaatslasten 0 -184 184
3. Programmalasten 0 -170 170
Afwijking reserves -55 -55 0
4. Egalisatiereserve Ombudsman -31 -31 0
5. Bestemmingsreserve Gemeentelijke klokkenluidersregeling -24 -24 0
Saldo voor overhead -39 -410 371

Toelichting op overzicht van afwijkingen

1. Extra baten
In 2018 is een niet begrote bijdrage ontvangen vanuit de WAO/WIA.

 

2. Apparaatslasten
In 2018 zijn de personeelskosten lager uitgevallen dan begroot. Dit is voornamelijk veroorzaakt door een niet begroot accres en openstaande vacatureruimte.

 

3. Programmalasten
De Griffie heeft in 2018 lagere kosten voor beleidsondersteunend onderzoek en uitbestedingen dan begroot. Tegenover deze onderbesteding staat een overbesteding van de Ombudsman voor ICT-kosten.

 

4. Egalisatiereserve Ombudsman
Voor de ombudsman is de begrote onttrekking aan de reserve niet gerealiseerd. Van de geraamde € 50 is € 31 minder onttrokken door achterblijvende kosten op inhuur van extern personeel.

 

5. Bestemmingsreserve Gemeentelijke Klokkenluidersregeling
De begrote onttrekking is gelijk gezet aan de realisatie in 2017, in 2018 is minder ondersteuning benodigd geweest en daarmee minder onttrokken uit de reserve.

Bijstellingen

N.v.t.