De gemeente stimuleert het sportieve klimaat in de stad. Doel is de sportparticipatie van Rotterdammers te vergroten door een uitgebreid aanbod aan voorzieningen en activiteiten. Talentontwikkeling, activering en verbinding zijn kernbegrippen. Natuur- en milieulessen, bewegingslessen en schooltuinieren dragen bij aan een gezond en duurzaam Rotterdam.

Doelstellingen product

Voor Sport, Natuur en Recreatie hebben we verschillende doelstellingen:

 • de stad nodigt uit tot bewegen en sport
 • meer Rotterdammers in beweging
 • sport brengt meer in beweging
 • Rotterdam ademt sportambitie en -innovatie
 • via kinderboerderijen en natuur- en milieueducatie Rotterdamse kinderen en gezinnen betrekken bij duurzaamheid en dierenwelzijn
 • spel- en speelmogelijkheden via speeltuinen en scouting

In 2018 hebben we hieraan gewerkt door onder andere:

 • kwaliteitsslag sportcomplexen
 • versterking van sportvoorzieningen (onder andere de oplevering 50-meter bad)
 • capaciteitsplan sportterreinen
 • start van het verzelfstandigd Sportbedrijf
 • verzelfstandiging van de kinderboerderijen en de natuur- en milieueducatie
 • uitvoering nieuw beleid Lokale Cultuurcentra
 • doorontwikkeling van het Programma Lekker Fit!

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?

De stad nodigt uit tot bewegen en sport

Het investeringsprogramma voor de sportvoorzieningen heeft in 2018 een vervolg gekregen. De sportcapaciteit in de stad is hiermee verder uitgebreid, terwijl er ook kwaliteit is toegevoegd aan de bestaande faciliteiten. Hiermee wordt verder gewerkt aan een belangrijke randvoorwaarde om zoveel mogelijk Rotterdammers aan het sporten te krijgen: voldoende en aantrekkelijke voorzieningen. De onderstaande maatregelen zijn uitgevoerd:

Buitensportvoorzieningen

In 2018 zijn de volgende maatregelen uitgevoerd om de kwaliteit van sportvoorzieningen te verhogen en waar nodig de capaciteit uit te breiden.

 • zes hybride voetbalvelden zijn omgezet naar kunstgras waardoor de bespelingscapaciteit is vergroot
 • er is uitvoering gegeven aan de ‘Eenmalige subsidieregeling inhaalslag achterstallig onderhoud clubgebouwen’. Op basis van eerdere schouwresultaten konden veldsportverenigingen met eigen opstallen, subsidie aanvragen voor het wegwerken van achterstallig onderhoud. Uiteindelijk zijn er (in 2017 en 2018) 68 aanvragen voor deze regeling ingediend
 • de subsidieregeling ‘Energiebesparende maatregelen sportaccommodaties’ is aangepast voor de jaren 2019 en 2020. Ook scouting- en speeltuinverenigingen kunnen nu van de regeling gebruikmaken. In de periode 2017 en 2018 zijn 13 aanvragen op gehonoreerd
 • de investeringssubsidie voor sport-, scouting- en speeltuinverenigingen is in werking. In totaal zijn in 2018 14 aanvragen toegekend dan wel in behandeling
 • de kwaliteitsslag sportcomplexen heeft een vervolg gekregen. Bij zowel IJvv Zwervers als de Rotterdamse Rugby Club is er vanuit deze maatregel een nieuw kunstgrasveld opgeleverd, net als eerder (2017) bij vv Pernis het geval was. Voorbereidingen zijn getroffen voor investeringen aan de Noorderbocht (nieuw complex), LMO/Zwervers (nieuw clubgebouw), vv Pernis (extra kleedkamers), Honkbal op Zuid (herontwikkeling complex Oldegaarde), Wielerclub Ahoy / SV Rotterdam (aanleg inline skatebaan) en The Hookers (extra veldcapaciteit). Ook is besloten om een extra kunstgrasveld aan te leggen bij Neptunus-Schiebroek en om ditzelfde te onderzoeken voor de locatie Schulpweg (FC Pretoria / Egelantier Boys

Binnensportvoorzieningen

 • het programma toegankelijkheid sportaccommodaties is afgerond: alle sporthallen zijn toegankelijk gemaakt voor mindervaliden
 • diverse binnensportaccommodaties zijn gerenoveerd: renovaties van douche- en kleedruimtes, verbeteringen van akoestiek en klimaat, het realiseren van extra bergingen en verbeteringen in de buitenruimte

 

Meer Rotterdammers in beweging

 • de inzet van Sportsupport op het verder ontwikkelen en ondersteunen van de sportverenigingen is voortgezet. Het thema toekomstbestendigheid van verenigingen is verkend. En er is weer een groot sportcongres georganiseerd. Eind 2018 waren er 28 sportplusverenigingen
 • via Schoolsport010 maakte de basisschooljeugd in 2018 kennis met verschillende takken van sport en nieuwe sportvormen. Schoolsport010 wordt aangeboden op de scholen zonder Lekker Fit! programma omdat vanuit Lekker Fit! op die scholen al clinic aanbod is. Eind 2018 (dus eerste helft schooljaar 2018/2019) namen 84% van de betreffende scholen deel aan schoolsport010. Totaal zijn in de eerste helft van schooljaar 18/19 gedurende 372 dagen clinics door 25 aanbieders. Per dag worden meerdere clinics aan verschillende groepen van de school verzorgd
 • de inzet op de schoolsportverenigingen is voortgezet. Eind 2018 waren er 24 schoolsportverenigingen. In 2018 (niveau november) hebben ruim 2300 leerlingen gesport via de schoolsportvereniging en zijn ruim 480 kinderen doorgestroomd naar een reguliere vereniging
 • in 2018 is het VSK beleid door het college vastgesteld en is uitvoering gestart. Er is een meetlat VSK voor sportverenigingen ontwikkeld
 • via de regeling sportinitiatieven, Citylab010 en SportRegie zijn innovatie en vernieuwende activiteiten en initiatieven
  ondersteund
 • het aantal bezoekers aan Rotterdamse zwembaden is ten opzichte van 2017 licht gedaald. Toch werd ook vorig jaar ruim 1,9 miljoen keer gezwommen in een Rotterdams zwembad. Het nieuwe Zwemcentrum trok ruim 300.000 bezoekers. Dat aantal kan nog groeien, en ligt hoger dan het bezoek aan het voormalige zwembad Charlois. De zwembaden Zevenkampse Ring, het Van Maanenbad, De Wilgenring en Oostervant waren (meer dan) optimaal bezet. De zwembaden Overschie, Alexanderhof en Hoogvliet blijven qua bezoek wat achter ten opzichte van hun maximale capaciteit. Nieuw aanbod in deze baden wordt onderzocht. De buitenbaden in Pernis en Hoek van Holland hadden door de goede zomer ten opzichte van 2017 resp. 40% en 22% meer bezoekers getrokken. De klantbeoordeling van de zwembaden was wederom positief. De beoordeling van de klanten van het Sportbedrijf steeg naar 7,6

 

Sport brengt meer in beweging

 • bewegen en sport komen expliciet terug in de aanbestedingen 2018+ van zorg, welzijn, jeugdhulp en werkgelegenheid
 • de Samenwerkingsagenda ‘Rotterdam, ouder en wijzer’ benut bewegen en sport als middel om Rotterdam én de Rotterdammers voor te bereiden op de toekomst. Met name pijler 1: Vitaal (gezond door verstandige voeding en sport) betreft bewegen en sport als middel

 

Rotterdam ademt sportambitie en -innovatie

 • de ondersteuning van topsportverenigingen, regionale talentencentra en topsportevenementen door Rotterdam Topsport is voortgezet.
 • Rotterdam Topsport werkte aan de groei en ontwikkeling van het Centrum van Topsport en Onderwijs, dat samen met de
  gemeenten Den Haag en Dordrecht werd opgericht en door NOC*NSF in december 2017 werd geaccrediteerd. Een belangrijk deel van de werkzaamheden richtte zich op het in Rotterdam huisvesten van een topsportprogramma van één van de nationale sportbonden. De gesprekken hierover zetten zich in 2019 voort: huisvesting is voorzien eerst na de Olympische Spelen van 2020 zodat de sporters niet met een verhuizing geconfronteerd worden gedurende hun voorbereiding op de Spelen
 • in 2018 is de samenwerking in het netwerk Kracht van Sport voortgezet. Sportevenementen van de landelijke topevenementenkalender konden rekenen op aandacht in ieder van de aan het netwerk deelnemende steden. Tijdens Volley2018 stond Nederland in het teken van volleybal. In Rotterdam vonden plaats het EK Beachvolleybal en het WK Rolstoelbasketbal. Beide evenementen op iconische locaties: met het SS Rotterdam als decor respectievelijk in het Luxor Theater. Door het Sportbedrijf werden, in samenwerking met Rotterdam Topsport en de Nevobo, diverse side events georganiseerd.
 • in september vond het Rotterdam Street Culture Weekend WOOOSH plaats, in een samenwerking tussen Rotterdam Topsport, Rotterdam Festivals en diverse derden. Een weekend waarin de urban sports en street culture in één festival werden gecombineerd, met onder andere het POW!WOW! festival (street art) en de World Cup Skateboarden

 

Verzelfstandiging van uitvoerende taken voor sport

 • per 1 januari 2018 is het sportbedrijf verzelfstandigd. De gemeente geeft het sportbedrijf opdracht voor het beheer en de exploitatie van sportvoorzieningen (zwembaden, sporthallen, gymzalen en sportvelden) en sportprogrammering (sportregie, schoolsport, buurtsport en sportieve evenementen). De afspraken tussen gemeente en sportbedrijf zijn vastgelegd in een jaarovereenkomst
 • het sportbedrijf ligt op schema met de prestatie indicatoren die zijn vastgesteld voor alle producten (zwembaden, binnensport, buitensport en sportprogrammering). In 2018 is een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. De scores lagen voor alle producten hoger dan in 2015. De klanten waardeerden de producten van het sportbedrijf met cijfers variërend tussen 6.6 en 7.6. De resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek worden gebruikt voor een meer klantgerichte benadering en een betere aansluiting op de behoefte van de klant
 • het sportbedrijf heeft met haar nieuwe huisstijl de zichtbaarheid en uitstraling van de sportaccommodaties verbeterd. Enkele mijlpalen in het eerste jaar van het sportbedrijf waren de opening van Sportcomplex Olympia en het Zwemcentrum Rotterdam, tevens hoofdkantoor van het sportbedrijf. En ook de opening van de multifunctionele accommodaties, met sportzalen, Villa Vonk in Hoogvliet en Bonte Koe in Pernis

 

Verzelfstandiging van de kinderboerderijen en de natuur- en milieueducatie

 • de uitvoering van de natuur- en milieueducatie is met ingang van 1 januari 2019 verzelfstandigd als vervolg op een besluit van het college van juni 2017 over de voorgenomen verzelfstandiging van deze taken. Op 24 september 2018 is de stichting Natuurstad opgericht. Deze stichting neemt met ingang van 2019 de exploitatie en het beheer van de acht kinderboerderijen en 14 educatieve tuinen over van de gemeente. Dit inclusief de educatieve lessen en de educatieve tuinprogramma’s met ingang van 2019
 • ruim 90% van de leerlingen van de Rotterdamse basisscholen neemt jaarlijks deel aan een of meer educatieve activiteiten op het gebied van natuur- en milieueducatie. De kinderboerderijen trekken ieder jaar rond de miljoen bezoekers

 

Uitvoering nieuw beleid Lokale Cultuurcentra

 • het college heeft per 1 januari 2018 de exploitatie van vier Lokale Cultuurcentra overgedragen aan private organisaties: ‘t Klooster Feijenoord (is ook een Huis van de Wijk) aan Humanitas, de Hoekstee in Hoek van Holland (ook een Huis van de Wijk) aan Vitis/Humanitas, Musica Overschie aan de stichting CultuurRijk en de Castagnet Schiebroek aan de stichting Mundo. Deze organisaties krijgen een subsidie voor wijkgerichte culturele programmering
 • het college is een haalbaarheidsonderzoek gestart naar de toekomst van lokaal cultuurcentrum de Romeynshof en de
  huurders, waaronder de bibliotheek, dat medio 2019 wordt opgeleverd. De Romeynshof blijft tot nader order open, onder beheer van de gemeente

 

Programma Lekker Fit!

 • met activiteiten voor kinderen tot 4 jaar zijn in 2018 in totaal 6.100 kinderen bereikt via 145 kinderopvanglocaties, die het volledige programma hebben gevolgd. Dit is gelijk aan 2017. Daar bovenop zijn nog eens 41 kinderopvanglocaties gestart met onderdelen van het programma
 • met de aanpak Lekker Fit!-kleuters werkt de gemeente aan deskundigheidsbevordering van de groepsleerkrachten en aan de aanpak van de gezonde leefstijl in de kleutergroepen. Deze aanpak is gefaseerd uitgebreid naar alle Lekker Fit!-scholen, waar in totaal ruim 7.000 kleuters worden bereikt. In 2018 hanteren 87 van de 94 Lekker Fit! scholen de kleuteraanpak en zijn er 77 scholen gecertificeerd
 • de Lekker Fit!-gebiedsaanpak vindt plaats in de gebieden met het hoogste overgewicht: Delfshaven, Feijenoord, Crooswijk en IJsselmonde en op sommige aspecten ook Charlois. Met de gebiedsaanpak werken we volgens de pijlers van het landelijke ‘Jongeren op Gezond Gewicht’ (JOGG)
 • in IJsselmonde en Crooswijk gestart met een pilot ‘ketenaanpak verbinding preventie-zorg voor kinderen met ernstig overgewicht/obesitas‘
 • op basis van het Lekker Fit!-programma is in 2018 de derde gymzaal opgeleverd en door het Sportbedrijf in gebruik genomen. Deze gymzaal ligt in Kralingen-Crooswijk en draagt daarbij aan de oplossing van een knelpunt in de inroostering
 • Lekker Fit! ondersteunt gemeentelijke accommodaties in het aantrekkelijker en gezonder maken van het voedingsaanbod in de kantines. In 2018 hebben 3 zwembaden een gouden certificaat behaald en 5 sporthallen/zwembaden een zilveren certificaat die voldoen aan de Richtlijnen Gezondere Kantines van het Voedingscentrum. Begin 2019 wordt de uitslag van de 5 kinderboerderijen verwacht

 

Speeltuinen

 • in september 2017 is een nieuwe subsidieregeling voor de speeltuinen in werking getreden met normbedragen voor de subsidie. Op grond van deze regeling worden speeltuinen gekwalificeerd als vitaal of plus. Speeltuinen dienen eind 2020 allemaal te voldoen aan de voorwaarden voor een vitale speeltuin
 • op het merendeel van de speeltuinen wordt een deel van de week een gesubsidieerde toezichthouder ingezet

 

Scouting

 • met de uitvoering van de motie Rotterdam moet zijn knopen tellen is een eerste aanzet gegeven voor het samen met Scouting Rotterdam en Nederland ontwikkelen van vitale scoutinggroepen door verruiming van subsidiemogelijkheden zoals het openstellen van de investeringssubsidie; het voeren van gesprekken met de individuele groepen over kansen en problemen en maatwerk. De informatie zal worden betrokken bij het actieprogramma verenigingen/scouting

 

Jeugdsportfonds

 • in 2018 heeft het Jeugdsportfonds 5248 aanvragen toegekend voor vergoeding van contributie van een sportvereniging voor kinderen in armoede. De voorgenomen groei van het bereik in 2017 is niet gerealiseerd. Wel waren dit ruim 400 aanvragen meer dan vorig jaar. De gemiddelde vergoeding bedraagt € 200 per jaar
 • 2018 heeft grotendeels in het teken gestaan van het vormgeven van de beoogde samenwerking met de andere fondsen (JCF en Meedoen). De ontwikkeling van de wijkorganisatie is opgepakt en biedt potentie voor het werven van intermediairs. Dit moet zijn vruchten afwerpen in 2019

Toelichtingen ontwikkelingen

 • in 2018 is gestart met het opstellen van het actieprogramma verenigingen wat in Q2 van 2019 gereed zal zijn. Binnen het onderdeel sportverenigingen worden resultaten en acties opgenomen die bijdragen aan de verdere vitalisering van sportverenigingen en het toekomstbestendig maken van de verengingen
 • huisvesting eerste topsportprogramma niet eerder dan na Olympische Spelen 2020
 • in 2018 is hard gewerkt aan een nieuwe visie en programmaplan voor de periode 2019-2022. Het programmaplan wordt naar verwachting in Q1 van 2019 vastgesteld
 • scouting is onderdeel van het actieprogramma Verenigingen gericht op vitaliteit van verenigingen nu en in de toekomst
 • de leeftijdscriteria waarvoor vergoeding van contributie/lidmaatschap kan worden aangevraagd is verlaagd naar 2 en 3-jarigen. Dit is in lijn met het landelijk sportakkoord om ook aan kinderen onder de 4 jaar een vergoeding van lidmaatschapskosten /contributie mogelijk te maken. De drie fondsen (Jeugd Sportfonds, Jeugdcultuurfonds en Stichting Meedoen) werken nauw samen. Er vinden overlegsessies en projectgroepen plaats met oog op toekomstige fusie tot “Jeugdfonds Rotterdam”
 • in 2018 is het zwemcentrum Rotterdam geopend. Hiermee heeft daarmee Rotterdam weer een 50-meterbad. In combinatie met het 25-meterbad in het Zwemcentrum is er in Rotterdam-Zuid weer voldoende capaciteit voor schoolzwemmen en een goede faciliteit voor verenigingen. De vervanging van het Afrikaanderbad per 2022 is voorbereid. Van de vier zwembaden die theoretisch aan het einde van hun economische levensduur zijn (Buitenbad Pernis (2020), Overschie (2021), Oostervant (2022) en Zevenkampse Ring 2022)) is in lijn met het beleidskader Zwemmen (kwaliteit boven kwantiteit, nieuwe planningsnorm) en motie Bokhove (‘niet zomaar zwembaden sluiten’) door een gespecialiseerd extern bureau een nieuwe termijn voor een nieuwe economisch verantwoorde levensduur bepaald
 • in 2017 gaf de Stichting Willem Alexander Baan aan de exploitatie van de roeibaan per 1 januari 2018 terug te geven aan de gemeente. Daarom heeft de gemeente 2017, met deze wetenschap, gebruikt om samen met de Koninklijke Nederlandse Roeibond, het Sportbedrijf Rotterdam i.o en de Stichting Willem Alexander Baan een nieuw beheermodel, gericht op het realiseren van een zo optimaal mogelijk gebruik van de roeibaan, te ontwikkelen. Dit leidde tot het besluit om het beheer en de exploitatie van de roeibaan vanaf 1 januari 2018 over te dragen aan het Sportbedrijf Rotterdam BV. Het Sportbedrijf is in 2018 een professionaliserings-traject gestart, zodat de roeibaan in dat jaar zo optimaal als mogelijk is gebruikt

Wat heeft het gekost?

Overzicht van baten en lasten

Overzicht baten en lasten Sport en RecreatieRekening
2017
Oorspr.
Begroting 2018
Bijgestelde
Begroting
2018
Realisatie
2018
Afwijking
Baten exclusief reserves11.9745.3644.72610.3025.576

Totaal baten 11.974 5.364 4.726 10.302 5.576
Bijdragen rijk en mede-overheden 68 0 0 58 58
Opbrengsten derden 11.904 5.364 4.726 9.984 5.257
Overige baten 2 0 0 261 261
Lasten exclusief reserves83.11685.38980.91684.7513.835

Apparaatslasten 24.642 10.133 10.302 10.166 -137
Inhuur 1.164 161 321 345 24
Overige apparaatslasten 626 240 233 302 69
Personeel 22.851 9.733 9.748 9.518 -230
Interne Lasten 10.739 9.331 -4.025 -3.635 390
Beleidspecifiek vastgoed 22.073 20.957 7.882 7.699 -182
Overige doorbelastingen -11.334 -11.626 -11.907 -11.335 572
Programmalasten 47.736 65.925 74.639 78.221 3.582
Financieringslasten 0 0 0 0 0
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 27.125 43.237 52.881 56.096 3.215
Kapitaallasten 1.597 1.485 1.497 1.579 81
Overige programmalasten 1.166 1.092 1.086 917 -169
Sociale uitkeringen 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 17.848 20.110 19.175 19.629 454
Saldo voor vpb en reserveringen -71.143 -80.024 -76.190 -74.449 1.741
Vennootschapsbelasting00000
Saldo voor reserveringen -71.143 -80.024 -76.190 -74.449 1.741
Mutaties reserves1.8071.1552.6082.016-592
Toevoeging aan reserves 1.700 0 0 0 0
Onttrekking aan reserves 3.290 1.155 2.608 2.016 -592
Vrijval reserves 217 0 0 0 0
Saldo voor overhead -69.336 -78.869 -73.582 -72.432 1.149

Toerekening overhead aan Sport en RecreatieRekening
2017
Oorspr.
begroting
2018
Bijgestelde
Begroting
2018
Realisatie
2018
Afwijking
Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting 7.568 5.110 5.110 5.110 0
Overhead clustermanagement en ondersteuning 6.691 2.318 2.238 2.303 65
Saldo na overhead -83.595 -86.298 -80.930 -79.846 1.084

Overzicht van afwijkingen

 

Overzicht afwijkingen

Afwijking batenAfwijking lastenAfwijking saldo
Afwijking baten en lasten 5.576 4.427 1.149
1. Energie 0 780 -780
2. Frictiekosten Lokale Culturele Centra 0 485 -485
3. Frictiekosten Natuur Milieu Educatie 0 664 -664
4. Directie 0 -437  437
5. Tekort Overhead berekening 0 1.000 -1.000
6. Verkoop Activa 5.550 5.000  550
7. Lekker Fit 0 -350  350
8. Kostendekkende huur 0 -1.000  1.000
9. Personeel 0 -200  200
10. Beleidsondersteunend onderzoek en communicatie 0 -200  200
11. Sportaccommodaties 0 -760  760
12. Recreatieoord 0 -160  160
13. Lokaal Cultureel Centrum Romeijnshof -173 -122  -51
14. Vrijval voorziening Scoren met Energie 261 0  261
15. Overig -62 -273  211
Afwijking reserves -592 -592 0
16. Lagere onttrekking Gebieden -365 -365 0
       
17. Lagere onttrekking Lokaal cultureel centra -227 -227 0
Saldo voor overhead 4.984 3.835 1.149

Toelichting op overzicht van afwijkingen

1. Energiekosten
Vanwege de hogere eindafrekening van 2017 in verband met het gasverbruik bij sportaccommodaties en Lokale culturele centra (LCC’ s) is een overbesteding gerealiseerd.

 

2. Frictiekosten Lokale Culturele Centra
De overbesteding op deze post wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de herplaatsingskandidaten in de loonschalen 4+. Hiervoor was in 2018 geen frictiebudget beschikbaar.

 

3. Frictie Natuur Milieu Educatie
De overbesteding op deze post wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de doorbelasting van inzet van intern personeel en de herberekening van aanspraken verlofsaldi. Daarnaast heeft de storting van het weerstandsvermogen reeds in 2018 plaatsgevonden, terwijl deze begroot is in het boekjaar 2019.

 

4. Directie
In verband met de transitie van de activiteiten van Natuur-en milieueducatie was rekening gehouden met extra inzet van extern personeel. Tijdens de transitie is echter gebruik gemaakt van interne inzet van personeel. Deze interne kosten zijn verantwoord onder de frictiekosten van Natuur- en milieueducatie. Dit leidt tot een onderschrijding op het directiebudget.

 

5. Tekort overhead berekening
Bij de ontvlechting van de begroting en herijking van de budgetten binnen sport en vanuit de overhead, is het beschikbaar budget voor overhead incorrect berekend. Dit knelpunt heeft feitelijk niets met de verzelfstandiging van doen, maar is wel dankzij de ontvlechting van de budgetten naar voren gekomen. 

 

6. Verkoop activa
Bij het oprichten van het Sportbedrijf is door Gemeente Rotterdam inventaris verkocht aan het Sportbedrijf. De opbrengsten zijn hoger uitgevallen dan geraamd.

 

7. Lekker Fit
Als gevolg van landelijk tekort aan vakleerkrachten zijn er minder vakleerkrachten ingezet, waardoor de uitgaven achterblijven.

 

8. Kosten dekkende huur
De onderbesteding wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de vrijval van de kapitaalslasten van kunstgrasvelden, waaronder het project Visie Voetbal Vitaal en de budgettaire ruimte in de compensatie portefeuille van sportverenigingen.

 

9. Personeel
De onderbesteding op personeel betreft het niet opvullen van vacatureruimte.

 

10. Beleidsondersteunende onderzoeken en communicatie
Minder uitgaven op beleidsondersteunende onderzoeken en communicatie.

 

11. Minder uitgaven bij Sportaccommodaties
Lagere realisatie bij Sportaccommodaties vanwege nog niet afgeronde projecten ten behoeve van kwaliteitsslag sportcomplexen.

 

12. Minder lasten bij het Recreatieoord
De onderbesteding is slechts administratief van aard, omdat de doorbelasting van algemene kosten als schoonmaak, water en elektra op afdelingsniveau wordt verantwoord en niet is toegerekend aan het product recreatieoord zelf.

 

13. Lokaal Cultureel Centra Romeijnshof
Vanwege het voorgenomen besluit tot sluiting van LCC Romeijnshof zijn huurders vertrokken en hebben minder activiteiten plaats gevonden.

 

14. Vrijval voorziening Scoren met energie

Deze voorziening is in 2014 gevormd vanwege garantstelling aan Sportsupport tot en met 2028 met betrekking tot Scoren met Energie. Besloten is om het bedrag vrij te laten vallen.

 

15. Overig
Onder deze post vallen diverse verschillen binnen het product.

 

16. Lagere onttrekking Gebieden
Vanwege afhankelijkheid van andere partijen hebben enkele projecten vertraging opgelopen.

 

17. Lagere onttrekking Lokaal Cultureel Centra
In 2018 zijn herplaatsingskandidaten in fsk 1-3 begeleid naar een nieuwe werkplek en geplaatst. Hierdoor zijn zowel de kosten als de onttrekking aan de bestemmingsreserve lager dan begroot.

Bijstellingen

Overzicht bijstellingen Sport en Recreatie8-maands 201810-maands 2018Totaal
Ramingsbijstellingen onvermijdelijk- 6 700 694
Actualisering budgetten 0 700 700
Bestemmingsreserve IFR - Toegankelijkheid sportaccommodaties - 12 0 - 12
Kasschuif Frictiekosten Sportbedrijf - 158 0 - 158
Kosten en dekking Digitaliseringsagenda en HR Uitvoeringsagenda 0 0 0
Omslagrente aandelenkapitaal Sportbedrijf Rotterdam B.V. 164 0 164
Ramingsbijstellingen vermijdbaar0 1.100 1.100
Onderschrijding lagere onderhoudsuitgaven 0 1.100 1.100
Totaal - 6 1.800 1.794

Toelichting op overzicht van bijstellingen

Actualisering budgetten

Clusterbrede budgetten belasten de programma's onevenredig. Een correctie in de doorbelasting zorgt voor een evenredige belasting van deze lasten op de programma's. De bijstelling is hiermee conform gerealiseerd.

 

Bestemmingsreserve IFR - Toegankelijkheid sportaccommodaties

De kapitaalslasten van toegankelijkheid sportaccommodaties zijn volledig gerealiseerd.

 

Kasschuif Frictiekosten Sportbedrijf

De frictiekosten van herplaatsingskandidaten zijn in 2018 volledig gerealiseerd.

 

Omslagrente aandelenkapitaal Sportbedrijf Rotterdam B.V.

Omslagrente aandelenkapitaal Sportbedrijf is gerealiseerd.

 

Onderschrijding lagere onderhoudsuitgaven

Budget is afgeroomd vanwege de lagere onderhoudskosten in 2018.