Rotterdam zet in op verbetering van onderwijsresultaten, vermindering van schooluitval en aansluiting onderwijs op de arbeidsmarkt. Er worden wettelijke taken uitgevoerd zoals leerlingenvervoer, voor- en vroegschoolse educatie (vve) en onderwijsachterstandenbeleid. Daarnaast wordt er stedelijk beleid ontwikkeld en uitgevoerd, met inzet van gemeentelijke en rijksmiddelen. Hiermee werkt Rotterdam aan onderwijs dat uitdaagt, vormt en talent tot ontwikkeling brengt.

Doelstellingen product

Het college heeft voor de periode 2015-2018 het programma Leren Loont! vastgesteld. Leren Loont! is in samenwerking met schoolbesturen, leraren, ouders en andere betrokkenen tot stand gekomen. Het doel is de onderwijsresultaten van Rotterdamse leerlingen te verhogen door de kwaliteit van het onderwijs te vergroten. Leren Loont! is opgebouwd langs vijf thema’s. In samenhang met elkaar moeten verschillende maatregelen binnen deze thema’s de kwaliteit van het Rotterdamse onderwijs vergroten.

 

Vliegende Start
De opvang van de allerkleinste Rotterdammertjes moet van hoge kwaliteit zijn. Alle Rotterdamse peuters verdienen een vliegende start. Het streven is dat zij zonder achterstanden en goed voorbereid aan de basisschool beginnen. Naast bereik, investeert het college ook in kwaliteit van voorschoolse educatie.

De ambitie voor 2018 was:

 • toename van het aantal groepen 0
 • een peuter staat niet meer dan twee maanden op de wachtlijst voor de voorschool
 • bereik van 80% van de 3-jarige doelgroeppeuters in 2018

 

Kwaliteit door schoolontwikkeling
Rotterdam legt de lat hoog. Het onderwijs moet goed zijn en steeds beter worden. Dat alle Rotterdamse kinderen hun talenten kunnen ontwikkelen en kansrijk opgroeien, daar gaat het om. Dit betekent: zorgen voor goed onderwijs, hogere resultaten en minder uitval. Het college zet daarop onder andere in met gerichte arrangementen en goed gekwalificeerde professionals op school en voor de klas om zo de kwaliteit van scholen te verhogen en het aantal zwakke en risicovolle scholen af te laten nemen. De schoolbesturen ontvangen een schoolontwikkelingsbudget, waarbij de scholen zelf binnen kaders kunnen bepalen waar zij de subsidie voor inzetten.

De ambitie voor 2018 was:

 • de gemiddelde Rotterdamse cito score komt dichter bij het landelijke gemiddelde
 • verdere daling van het aantal zwakke en risicovolle scholen in het primair onderwijs

 

Beste Leraren
Goed onderwijs in Rotterdam vraagt om voldoende en om de beste leraren. Het college zet in op het aantrekken en behouden van leraren en op het verbeteren van de kwaliteit van leraren. Om leraren aan te trekken en te behouden voor de stad is de Rotterdamse Leraren cao ontwikkeld. De cao biedt maatregelen voor het verbeteren van de werkomstandigheden en de randvoorwaarden van Rotterdamse leraren. Zo ontvangen alle leraren (en onderwijsprofessionals) die werkzaam zijn in Rotterdam een Rotterdampas. Met de Welkomstpremie trekt Rotterdam leraren over de streep om voor onze stad te kiezen. Verder zijn er middelen beschikbaar voor een Excellente Leergang, werkdrukvermindering en zijinstroom.

 

Werken aan vakmanschap
Eén van de doelstellingen van het onderwijs is het opleiden naar een baan. De economie en arbeidsmarkt zijn sterk aan verandering onderhevig en de verwachting is, dat dit groot effect heeft, en gaat hebben, op de soorten werkgelegenheid in Rotterdam. Daarom zet Rotterdam in op het stimuleren van loopbaanoriëntatie (LOB) bij leerlingen en op het stimuleren van kiezen voor arbeidsmarktrelevante opleidingen.

De ambitie voor 2018 was:

 • stimuleren van pilots om van leerwerkbedrijven om meer aansluiting tussen vmbo en mbo te krijgen
 • uitrol Rotterdamse LOB-aanpak over bijna alle scholen
 • instrumenten ontwikkelen om meisjes te interesseren voor techniek

 

Aansluiting onderwijs en jeugdhulp
Elk kind verdient een kansrijke toekomst zonder belemmeringen. Voor sommigen betekent dat een onderwijsplek met de juiste ondersteuning en jeugdhulp. De uitdaging voor scholen, jeugdhulpverlening en gemeente ligt in het combineren van onderwijs en jeugdhulp om de kansen van leerlingen positief te beïnvloeden. Dit doet het college onder andere door de inzet van onderwijszorgarrangementen en de inzet van de Taskforce Thuiszitters. In sommige gevallen is het noodzakelijk om het onderwijs met zorg aan te vullen. Er is dan sprake van een onderwijszorgarrangement (OZA).

De ambitie voor 2018 was:

 • goede inzet vanuit het schoolondersteuningsteam gericht op preventie en schoolondersteuning
 • inzetten van OZA's voor regulier onderwijs, speciaal onderwijs en die leerlingen vrijgesteld zijn van zorgplicht
 • verder vermindering van het aantal thuiszitters en de duur van het thuiszitten

 

Masterplan Onderwijs
Met het Masterplan Onderwijs is in het najaar 2017 een algemene Rotterdamse onderwijsopdracht geformuleerd, waarbij het perspectief van het kind centraal staat. In dit plan is een meerjarige visie gemaakt op het onderwijs. Het doel is tweeledig: het onderwijs toekomstbestendiger maken en te onderzoeken hoe het onderwijs een bijdrage kan leveren aan een goede toekomst voor de stad. In 2018 wordt gewerkt aan een nieuw Rotterdams Onderwijsbeleid, het Masterplan zal als basis dienen voor dit nieuw beleid.

 

Onderwijs aan kinderen van statushouders en asielzoekers
Samen met het onderwijsveld biedt het college onderwijs aan kinderen van statushouders en asielzoekers door voldoende schakelklassen (primair onderwijs), internationale schakelklassen (in het voortgezet onderwijs) en een AZC-school te faciliteren.

De ambitie voor 2018 was:

 • twee pilots om de doorstroom VO-MBO te bevorderen
 • opzetten van MBO-trajecten voor nieuwkomers in samenwerking met MBO-instellingen

 

Aanpak schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten (vsv)
De gemeente zet zich samen met de Inspectie van het Onderwijs en het scholenveld actief in om schoolverzuim tegen te gaan. Schoolverzuim is een belangrijke indicator van voortijdig schoolverlaten. De gemeente doet dit onder andere door het handhaven van de leerplichtwet richting jongeren en hun ouders.

De ambitie voor 2018 was:

 • jongeren helpen aan een startkwalificatie of ondersteunen bij het vinden van een baan
 • extra aandacht voor jongeren afkomstig uit het praktijkonderwijs, het voortgezet speciaal onderwijs en de oud vsv'ers
 • beter aansluiten zorgstructuur op school en in de wijken
 • begeleiden van de overstappers naar het middelbaar beroepsonderwijs

 

NPRZ en Children's Zone
Met het Rijk en onze partners gaan we onverminderd verder met het Nationaal Programma Rotterdam Zuid. Met goed onderwijs, meer lestijd (minimaal zes uur per week) loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB) voor alle leerlingen vanaf groep 6 en de ondersteuning van gezinnen door de wijkteams blijft het college extra investeren in Zuid. Continuering van de inzet op het sturen op opleidingskeuzes voor de kansrijke sectoren zorg en techniek is van belang. Met financiële steun van de Europese Commissie kan het LOB-programma in 2018 en 2019 worden uitgevoerd onder de titel BRIDGE. Met werkgevers worden afspraken gemaakt over de beschikbaarheid van carrière startgaranties (momenteel is voor 420 jongeren uit Rotterdam Zuid zo’n garantie beschikbaar) en met scholen is afgesproken dat zij een volledig LOB-programma aanbieden aan de leerlingen. Eind 2017 wordt gestart met de voorbereiding op de nieuwe uitvoeringsperiode 2019-2022. In 2018 wordt het huidige uitvoeringsprogramma afgerond.

 

Schoolzwemmen
Het schoolzwemmen maakt deel uit van het bewegingsonderwijs in Rotterdam. Alle leerlingen van alle Rotterdamse scholen krijgen 2 schooljaren (4/5 of 5/6) een aanbod voor schoolzwemmen. De gemeente financiert het zwemmen, roostert het schoolzwemmen in en het regelt het vervoer.

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?

Vliegende Start
In 2018 hebben alle peuters in Rotterdam gebruik kunnen maken van de kinderopvang, of hun ouders nu wel of niet werken. Peuters met een indicatie extra spelen leren, kregen 6 extra uren gratis voor- en vroegschoolse educatie (vve). Hierdoor hebben alle kinderen en in het bijzonder kinderen met een verhoogd risico op achterstanden, toegang tot de kwalitatief goede vve. In 2018 hebben we een vve-monitor laten ontwikkelen die rapporteert over onder andere de kwaliteit van de vve. Uit deze monitor blijkt dat we goede resultaten hebben bereikt op het gebied van het verbeteren van de kwaliteit. De aandachtspunten voor 2019 zijn het versterken van de doorgaande leerlijn naar het primair onderwijs, de ouderbetrokkenheid en kwaliteitszorg en ambitie op de vve-groep.

Realisatie ambitie 2018:

 • het aantal van 583 geharmoniseerde groepen 0 is toegenomen naar 613 per oktober 2018
 • de wachtlijst is verder gedaald van 527 in oktober 2017 naar 195 in oktober 2018
 • de doelstelling uit Leren Loont! om 80% van de driejarige doelgroeppeuters te bereiken met vve in 2018 is behaald. Per oktober 2018 nam 82% van de driejarige doelgroeppeuters deel aan vve

 

Kwaliteit door schoolontwikkeling
Realisatie ambitie 2018:

 • het is gelukt om de onderwijsresultaten van Rotterdamse leerlingen te verhogen. Liep Rotterdam in 2010 nog meer dan 4 punten achter op de landelijke scores op de cito eindtoets, in 2018 is dit teruggebracht tot slechts 1,2 punten
 • begin 2017 heeft de gemeente samen met het scholenveld een plan van aanpak zwakke scholen ontwikkeld. Subsidieaanvragen van zwakke en risicovolle scholen worden door het Expertteam van advies voorzien. Hiermee wordt geborgd dat deze scholen het schoolontwikkelingsbudget inzetten ter bestrijding van de risico’s. Het aantal (zeer) zwakke scholen is gedaald van 6 naar 4 (zeer)zwakke scholen. De kanttekening moet hierbij gemaakt worden dat het aantal zwakke scholen is gedaald (van 5 naar 1) en dat het aantal zeer zwakke scholen is gestegen (van 1 naar 3). Deze laatste stijging is ook landelijk te zien

 

Beste Leraren
Het lerarentekort is een van de prioriteiten van het Rotterdamse onderwijsbeleid. Het Rotterdamse actieplan lerarentekort kende in schooljaar 2017-2018 3 actielijnen: Vergroten van de instroom; Beperken uitstroom; Professionaliseren en binden aan de stad. Vanuit Vergroten instroom is o.a. ingezet op stimuleren zij-instroom (64 trajecten), talentscouting (o.a. bezoeken aan havo-vwo locaties met promoteams) en is een extra klas gefinancierd vanuit het doorstroomprogramma mbo-pabo. Vanuit Beperken uitstroom zijn door schoolbesturen concrete aanpakken ontwikkeld voor vermindering werkdruk en startende docenten (25 projecten 2017-2018 en 53 projecten 2018-2019). Vanuit actielijn Professionalisering en binding aan de stad  is o.a. de lerarenbeurs volledig benut. Het aantal aangevraagde welkomstpremies is toegenomen, voornamelijk in het voortgezet onderwijs. Aan al het onderwijzend personeel in Rotterdam is een Rotterdampas verleend. Het aantal opleidingsplaatsen bij de OSR is uitgebreid met 100 plaatsen. Daarnaast is ingezet op het verbinden van de beroepsgroep en laten we via een campagne aan zittende en aankomende leraren zien wat Rotterdam extra aantrekkelijk maakt om hier te werken.

 

Werken aan vakmanschap
Het  Rotterdams Techniek en Technologiepact heeft geleid tot diverse activiteiten op de zes thema's in 2018 zoals:

 • conferentie Maakeducatie op 28 maart 2018. De conferentie heeft 95 professionals in het onderwijs, de overheid en het bedrijfsleven bij elkaar gebracht
 • het Lyceum Kralingen is schooljaar 2018/2019 gestart met een leerlijn Coderen vanaf brugklas tot met eindexamenjaar
 • 115 vmbo leerlingen uit de derde en de vierde klas hebben de projecten ‘Varen zonder fossiele brandstof’ en ‘Langer Thuis wonen’ gedaan bij het Techniek College Rotterdam. In deze projecten bezoeken ze een bedrijf en maken ze kennis met de mbo opleidingen
 • met het bedrijfsleven en de lerarenopleiding Techniek van de hogeschool Rotterdam is gestart is met het opzetten van een instructeurspool van hybride mbo-docenten in de techniek. Deze instructeurs werken deels in het bedrijfsleven en staan deels voor de klas. In 2018 zijn de eerste 15 hun opleiding gestart. Er is inmiddels een wachtlijst

Speciale aandacht is gegeven aan het interesseren van meisjes voor techniek. In 2018 organiseerde de gemeente Rotterdam weer Girlsday;  op 12 april, ontvingen 47 vrouwen die in een technisch beroep bij de gemeente Rotterdam werken 345 meiden op 24 verschillende locaties in de stad. Daar vertelden zij over hun werk en lieten de meiden met een opdracht aan de slag gaan. De bezoekende meiden kwamen van 8 verschillende Rotterdamse scholen: één basisschool en zeven middelbare scholen.

Eind 2018 is de IT campus geopend op het RDM terrein. Dit samenwerkingsverband tussen onderwijs en bedrijven in de it moet ertoe, leiden dat er veel meer jongeren een it opleiding gaan volgen.

De Rotterdamse LOB-aanpak is over bijna alle scholen uitgerold. Zo is bij beide roc's is de mbo-bedrijvendag010 tot stand gekomen. Hier kregen alle mbo-studenten praktische lessen om hun vaardigheden in het starten, onderhouden en benutten van netwerken. Na deze lessen konden de studenten hun vaardigheden in de praktijk brengen door bedrijven, waaronder de gemeente, te bezoeken. Voor een van de hbo-instellingen konden we een soortgelijke ondersteuning te bieden om een organisatie op te zetten voor jongeren zonder passend netwerk. Door de link tussen hun opleiding en bedrijven in dezelfde sector te verbinden kunnen zij een nieuw netwerk aanboren dat relevent is voor hun studie en het aansluitende werk.

Vele bedrijven hebben behoefte aan jongeren die werkend leren en zij bieden dan ook leerbanen aan. Voor jongeren een uitgelezen kans om aan de slag te gaan met een baan en een passende opleiding (mbo-beroepsbegeleide leerweg: bbl). Helaas is deze route bij vele jongeren onvoldoende bekend. We stimuleerden door een bbl-campagne de bekendheid. Dit bleek een succes door de vele bezoekers aan de bbl-dag in het WTC.

 

Aansluiting onderwijs en jeugdhulp
Realisatie ambitie 2018:

 • door inzet aan de voorkant in het regulier onderwijs kan worden voorkomen dat inzet van zwaarder en duurdere vormen van jeugdhulp nodig is. Verder zijn er acties ondernomen om de samenwerking tussen scholen, schoolmaatschappelijk werk en wijkteams te verbeteren. Er is een informatieblad met escalatieladder verspreid en is de aanmeldprocedure voor scholen naar de wijkteams vereenvoudigd. Ook zijn werkafspraken aangescherpt en nieuwe formulieren ontwikkeld
 • samen met de samenwerkingsverbanden passend onderwijs is een visie op onderwijszorgarrangementen ontwikkeld. Door pilots met deze onderwijszorgarrangementen hebben veel kinderen in het speciaal (voortgezet) onderwijs en praktijkonderwijs een passendere onderwijsplek hebben gekregen. Met ingang van schooljaar 2018-2019 worden de zorgarrangementen structureel ingekocht voor deze doelgroepen. Daarnaast kan het regulier onderwijs kan in beperkte mate gebruik maken van maatwerkarrangementen
 • een daling in van 75% van het aantal thuiszitters ten opzichte van 2015 is niet gehaald. Dit komt door wachtlijsten en lerarentekorten in het (voortgezet) speciaal onderwijs en in de jeugdhulp en de complexe gezinsproblematiek waar de thuiszitters mee te maken hebben. Meer thuiszitters zijn in beeld en het percentage thuiszitters die terug naar school gaan is hoger (van 77% in schooljaar 2014-2015 naar 86% in schooljaar 2017-2018). In het voorgezet onderwijs is dit jaar wel een daling te zien in het aantal thuiszitters

 

Masterplan Onderwijs
Met het Masterplan Onderwijs is in het najaar 2017 een algemene Rotterdamse onderwijsopdracht geformuleerd. In 2018 is het Masterplan en het coalitieakkoord “Nieuwe energie voor Rotterdam” gebruikt als basis voor het nieuw Rotterdams Onderwijsbeleid. In dit nieuwe onderwijsbeleid staat het toenemen van kansengelijkheid in het onderwijs voor ieder kind centraal. Het nieuwe onderwijsbeleid “Gelijke kansen voor Elk Talent” is op 15 januari 2019 vastgesteld door het college.
 

Onderwijs aan kinderen van statushouders en asielzoekers
Realisatie ambitie 2018:

 • de pilots verlopen goed, er is een toenemend aantal deelnemers. Daarnaast zijn er leerroutekaarten ontwikkeld voor leerlingen in schakelklassen
 • zowel in het primair onderwijs als het voortgezet onderwijs zijn geen wachtlijsten
 • de trajecten om doorstroom VO-MBO te bevorden lopen goed. Het traject bij het Albeda in samenwerking met de RVC de Hef loopt goed. Er zijn 3 klassen met ongeveer 55 studenten. Het traject bij het Zadkine samen met het Design college is vanwege de grote belasting veranderd in een voorlichtingsprogramma en loopt goed

 

Aanpak schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten (vsv)
Realisatie ambitie 2018:

 • met de doorontwikkeling van de bestrijding van voortijdig schoolverlaten is een eerste stap gezet. In de nieuwe aanpak versterken we de organisatie van de verzuim- en vsv-aanpak en werken we gebiedsgericht. Vanaf 2018 werken medewerkers leerplicht en vsv samen rond de jongere met andere specialisten in multidisciplinaire teams
 • door het Nederlands Jeugdinstituut is een onderzoek uitgevoerd dat zicht biedt op de verschillende manieren waarop mbo-scholen hun zorgstructuur vormgeven. Op basis van de aanbevelingen wordt naar een eenduidige zorgstructuur toegewerkt voor de leerlingen in de regio Rijnmond en de aansluiting met de zorg in de wijken versterkt. Er komen schoolcontactpersonen in de wijkteams voor de scholen. We zijn begonnen om voor 70 leerlingen onderwijszorgarrangementen in te zetten in het onderwijs voor de meest kwetsbare studenten in de entreeopleidingen van het middelbaar beroepsonderwijs
 • samen met de partners in de regio is het digitaal doorstroomdossier geïntroduceerd om de doorstroom naar het middelbaar beroepsonderwijs gemakkelijker te maken. Voor de meest kwetsbare jongeren is er een overstapcoach die met de jongere meegaat

 

NPRZ en Children's Zone
In het laatste uitvoeringsjaar van de uitvoeringsperiode 2014-‘18 heeft zowel de uitvoering als de opzet van het nieuwe uitvoeringsprogramma (2019-2022) centraal gestaan. Samen met de partners is het nieuwe uitvoeringsprogramma tot stand gekomen. Mede dankzij een forse extra impuls van het Rijk en co-financiering door de gemeente is er een flinke plus op Zuid voor de komende jaren mogelijk. Voor onderwijs gold dat het onderwijs in de focuswijken werd verrijkt met extra lestijd (minimaal zes uur per week) loopbaanoriëntatie en –begeleiding voor alle leerlingen vanaf groep 6 en de ondersteuning van gezinnen door de wijkteams blijft het college extra investeren in Zuid. Deze inzet levert resultaat op. De Cito-score van leerlingen uit de focuswijken is in de afgelopen jaren behoorlijk gestegen; van 528,5 over schooljaar 2013-‘14 naar 531,1 in schooljaar 2016-‘17.  En er is een toename zichtbaar bij de instroom op het MBO op de zorg- en techniekopleidingen.
 

Schoolzwemmen
In 2018 hebben de leerlingen van alle Rotterdamse scholen een aanbod voor 2 schooljaren (4/5 of 5/6) schoolzwemmen gekregen. Waar nodig is ook vervoer geregeld.

Toelichtingen ontwikkelingen

Met het Masterplan Onderwijs is in het najaar 2017 een algemene Rotterdamse onderwijsopdracht geformuleerd. In 2018 is het Masterplan en het coalitieakkoord “Nieuwe energie voor Rotterdam” gebruikt als basis voor het nieuw Rotterdams Onderwijsbeleid. In dit nieuwe onderwijsbeleid staat het toenemen van kansengelijkheid in het onderwijs voor ieder kind centraal. Het nieuwe onderwijsbeleid “Gelijke kansen voor Elk Talent” is op 15 januari 2019 vastgesteld door het college.

In 2018 is de zogenaamde regio-deal NPRZ afgesloten met het Rijk. In de periode 2018 tot en met 2022 vindt een versnelling op Rotterdam Zuid plaats op vijf thema’s, waarvoor een integrale aanpak wordt nagestreefd om tot het grootste maatschappelijk effect te komen. Onderwijs is één van de thema’s, waarbij de focus ligt op het aanpakken van onderwijsachterstanden, het vergroten van de ontwikkelkansen van kinderen en het toerusten van jongeren voor de arbeidsmarkt met name richting Techniek en Zorg. Hiertoe wordt onder meer de verlengde schooltijd in Rotterdam Zuid uitgebreid, ook buiten de wijken van de Children’s Zone, en investeren we in onderwijshuisvesting van het voortgezet onderwijs.

Wat heeft het gekost?

Overzicht van baten en lasten

Overzicht baten en lasten OnderwijsbeleidRekening
2017
Oorspr.
Begroting 2018
Bijgestelde
Begroting
2018
Realisatie
2018
Afwijking
Baten exclusief reserves56.41958.30167.34365.912-1.431

Totaal baten 56.419 58.301 67.343 65.912 -1.431
Bijdragen rijk en mede-overheden 56.400 58.301 67.212 65.701 -1.511
Opbrengsten derden 19 0 131 211 80
Lasten exclusief reserves112.966114.793118.549119.8871.338

Apparaatslasten 11.496 10.328 11.554 11.669 115
Inhuur 276 52 130 359 229
Overige apparaatslasten 228 236 202 226 25
Personeel 10.993 10.040 11.223 11.084 -139
Interne Lasten 11.215 10.910 10.962 10.954 -9
Overige doorbelastingen 11.215 10.910 10.962 10.954 -9
Programmalasten 90.254 93.554 96.032 97.264 1.232
Financieringslasten 0 0 500 0 -500
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 8.591 10.445 10.508 8.988 -1.520
Kapitaallasten 116 112 112 112 0
Overige programmalasten -83 0 0 3 3
Sociale uitkeringen 8.150 7.995 7.470 10.166 2.695
Subsidies en inkomensoverdrachten 73.480 75.002 77.442 77.995 553
Saldo voor vpb en reserveringen -56.546 -56.492 -51.205 -53.975 -2.769
Vennootschapsbelasting00000
Saldo voor reserveringen -56.546 -56.492 -51.205 -53.975 -2.769
Mutaties reserves345552347212-135
Toevoeging aan reserves 0 0 0 0 0
Onttrekking aan reserves 301 552 347 212 -135
Vrijval reserves 44 0 0 0 0
Saldo voor overhead -56.201 -55.940 -50.858 -53.763 -2.904

Toerekening overhead aan OnderwijsbeleidRekening
2017
Oorspr.
begroting
2018
Bijgestelde
Begroting
2018
Realisatie
2018
Afwijking
Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting 6.287 5.498 5.498 5.498 0
Overhead clustermanagement en ondersteuning 2.330 1.640 2.377 2.472 94
Saldo na overhead -64.819 -63.078 -58.734 -61.733 -2.999

Overzicht van afwijkingen

Overzicht afwijkingenAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking saldo
Afwijking baten en lasten -1.431 1.473 -2.904
1. Bridge -1.250 -1.245 -5
2. Leerlingenvervoer 0 2.512 -2.512
3. Diverse afwijkingen -181 206 -387
Afwijking reserves -135 -135 0
4. Overige reserves -135 -135 0
Saldo voor overhead -1.566 1.338 -2.904

Toelichting op overzicht van afwijkingen

1. Bridge
De gemeente Rotterdam heeft een Europese subsidie ontvangen voor het helpen van jongeren in Rotterdam Zuid om opleidingen te kiezen waarmee ze in de toekomst werk kunnen vinden. De onderbesteding wordt grotendeels veroorzaakt doordat het zwaartepunt van de uitvoering wat meer naar het einde van het project is opgeschoven (2019). De onderbesteding is nagenoeg saldo neutraal omdat de Europese baten mee schuiven binnen de looptijd van het project. 
 

2. Leerlingenvervoer
De lasten van het leerlingenvervoer zijn gestegen door een stijging van het aantal afgegeven indicaties, indexatie en frictiekosten door overgang naar een andere aanbieder.


3. Diverse afwijkingen
Dit is het saldo van diverse kleine over- en onderbestedingen.
 

4. Overige reserves
In het kader van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid is er minder gerealiseerd vanwege de doorontwikkeling naar het nieuwe uitvoeringsprogramma (2019-2022). Aan de bijhorende reserves (Vakmanschap in zorg, haven & techniek en Leertijduitbreiding) is hierdoor niet volledig onttrokken.
 

Bijstellingen

N.v.t.