Handhaven wet- en regelgeving

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Veiligheid en openbare orde vragen om een toeziend oog en waar nodig handhavende actie. Handhavers vormen de ruggengraat van het waarborgen en verbeteren van de wijkveiligheid. Handhavers pakken vervuiling en verloedering van de straten aan, treden op tegen woon- en jeugdoverlast en verbeteren de verkeersveiligheid en bereikbaarheid van de stad door handhaven op verkeerd parkeren en stilstaan. Ook controleren handhavers drank- en horeca-inrichtingen en de verkoop van alcohol aan minderjarigen. Handhavers treden ook op tegen milieuverontreiniging en -vervuiling, zoals verkeerd omgaan met bedrijfsafval en asbest en verontreiniging van riool en bodem.

Doelstellingen product

De prioriteiten in het veiligheidsbeleid zijn het verbeteren van de wijkveiligheid, het tegengaan van vervuiling en verloedering van
straten, het aanpakken van woon- en jeugdoverlast en straatintimidatie en het bestrijden van alcoholverkoop aan minderjarigen. Een andere prioriteit is het aanpakken van ondermijnende structuren - met name heling - op het bedrijventerrein Spaanse Polder als onderdeel van de integrale gebiedsgerichte ontwikkeling.

 

Bij de aanpak van deze prioriteiten is niet alleen toezicht en handhaving van belang, maar ook andere vormen van gedragsbeïnvloeding, om problemen zo snel mogelijk aan te pakken of zelfs te voorkomen. Handhavers doen dit door mensen actief te benaderen en aan te spreken en door hen voorlichting te geven over ongewenst gedrag en over alternatieven. Gastheerschap is hierbij leidend: het op straat aanwezig zijn als gezicht en aanspreekpunt van de gemeente.

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?

Ook in 2018 heeft het Handhavingsteam Schoon als uitwerking van de Nota Schone Stad inzet gepleegd bij de aanpak van vervuiling en verloedering van straten, zoals de aanpak van zwerfvuil en verkeerd aangeboden huisvuil. Dit team zorgde met extra en gerichte inzet voor een grotere pakkans op heterdaad-overtredingen. Voorjaar 2019 wordt een eindrapportage over de Nota Schone Stad opgeleverd, evenals een nader advies over het voortzetten van succesvolle initiatieven uit deze nota. De aanpak van naastplaatsingen (verkeerd aangeboden afval naast containers) is in de huidige collegeperiode één van de prioriteiten.

Ook in 2018 hebben handhavers de mobiele toezichtspost ingezet. Inzet van deze toezichtspost vindt plaats bij behoefte aan extra zichtbare aanwezigheid van handhavers in straten en buurten na incidenten of bij onveilige situaties. Het is de bedoeling om in 2019 een tweede mobiele toezichtspost in te zetten.

Vanaf 1 april 2018 zijn handhavers begonnen met de handhaving van het verbod op straatintimidatie in de Algemene plaatselijke verordening Rotterdam 2012. Dit heeft geresulteerd in een achttal processen-verbaal van gemeentelijke handhavers en de politie, vervolging door het Openbaar Ministerie in twee principezaken en veroordeling door de rechter van de verdachte in deze beide zaken.

In 2018 hebben gemeentelijke handhavers diverse handhavingsacties gehouden om de verkeersveiligheid te verbeteren. Er zijn 40 scholenacties gehouden, waarbij de focus lag op onveilige verkeerssituaties en parkeeroverlast door auto’s bij scholen op drukke haal- en brengtijden. Daarnaast zijn 40 handhavingsacties gehouden - voornamelijk in winkelgebieden - gericht op fietsen in voetgangersgebieden en met een bromfiets op het fietspad rijden.

De gemeente Rotterdam beheert het meldpunt gevaarlijke honden. Sinds de start eind 2017 zijn bij dit meldpunt ruim 160 meldingen gedaan. De meeste meldingen gaan over honden die loslopen waar dat niet mag of agressief gedrag vertonen richting mensen of andere honden. Mede naar aanleiding van deze meldingen heeft de gemeente in 2018 20 muilkorfverboden opgelegd.

De uitkijkkamer van Cameratoezicht werkt ook aan het schoon krijgen en houden van de stad. Cameratoezicht is als middel gebruikt bij het in beeld brengen van het plaatsen van afval naast containers. De informatie hierover wordt in samenwerking met de handhavers gebruikt bij handhaving op deze naastplaatsingen.

De gemeente Rotterdam heeft het centraal en op afstand bedienen van alle onder beheer van de gemeente vallende beweegbare objecten (bruggen en sluizen) onderzocht. Daarbij is een eerste stap gezet in het concretiseren hiervan. Er is gekozen voor op afstand bedienen vanuit meerdere centraal gepositioneerde locaties in de stad.

Problemen in de stad worden gerichter en effectiever aangepakt door informatiegestuurd werken vanuit de gemeentelijke meldkamer. De samenhang wordt vergroot en verbetert op onderwerpen als schoon, heel, veilig en bereikbaar. Er is in 2018 een eerste stap gezet door het opleiden van operators met een bevoegdheid tot BOA (Buitengewoon Opsporingsambtenaar). Hiermee is er uitbreiding in de dienstverlening van cameratoezicht. In samenwerking met de meldkamer krijgt cameratoezicht een steeds centralere rol in de aansturing van de handhavers op straat.

Toelichtingen ontwikkelingen

Gemeentelijke handhavers en de politie gaan intensiever samenwerken, inclusief betere informatie-uitwisseling en betere toegang van handhavers tot politie-locaties. In 2019 zal hiervoor een proef starten.

Sinds half november 2018 zijn in een verlengde pilot 50 handhavers met een bodycam uitgerust. Een bodycam is een kleine draagbare camera die handhavers aan het uniform dragen. De bodycam kan opnames maken van situaties waarin mensen agressief worden en zo een bedreiging vormen voor de handhavers en eventuele omstanders.

In 2018 heeft de gemeente ook een proef voorbereid waarbij handhavers in de loop van 2019 in het centrum een mobiel pinapparaat gaan dragen. Daarmee kunnen personen met een pinpas of creditcard het boetebedrag bij overtreding direct betalen. Het gaat dan om overtredingen zoals afval op straat gooien, wildplassen of foutparkeren. De pilot van een jaar is bedoeld om te onderzoeken hoe groot de bereidheid is van overtreders om vrijwillig een boete te betalen bij een overtreding en of het aantal overtredingen in het centrum van de stad afneemt.

De gemeente heeft in 2018 een nieuwe stap gezet in de verdere professionalisering van het handhavingsapparaat. Onder andere is de nieuwe functie van handhaver A gecreëerd. Deze functie geeft zowel de handhavers als de organisatie meer doorgroeimogelijkheden naar taakuitvoering met meer verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Met deze nieuwe functie van handhaver A kan de gemeente effectiever en flexibeler overlast en onveiligheid in de stad aanpakken.

Wat heeft het gekost?

Overzicht van baten en lasten

Overzicht baten en lasten Handhaven wet- en regelgevingRekening
2017
Oorspr.
Begroting 2018
Bijgestelde
Begroting
2018
Realisatie
2018
Afwijking
Baten exclusief reserves1.7671.0711.2451.730485

Totaal baten 1.767 1.071 1.245 1.730 485
Bijdragen rijk en mede-overheden 169 0 0 100 100
Opbrengsten derden 1.591 1.071 1.245 1.628 384
Overige baten 7 0 0 1 1
Lasten exclusief reserves38.29737.83940.92740.730-196

Apparaatslasten 44.810 42.156 38.795 38.449 -346
Inhuur 6.265 1.799 2.405 1.987 -418
Overige apparaatslasten 702 685 919 940 22
Personeel 37.843 39.671 35.471 35.522 51
Interne Lasten -10.513 -8.369 -662 -741 -78
Concernbrede bedrijfsvoeringskosten 0 0 0 0 0
Overige doorbelastingen -10.513 -8.369 -662 -741 -78
Programmalasten 3.999 4.052 2.794 3.022 227
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 3.463 3.495 2.238 2.535 297
Kapitaallasten 437 418 418 419 1
Overige programmalasten 99 138 138 60 -77
Subsidies en inkomensoverdrachten 0 0 0 8 8
Saldo voor vpb en reserveringen -36.529 -36.768 -39.682 -39.000 682
Vennootschapsbelasting00000
Saldo voor reserveringen -36.529 -36.768 -39.682 -39.000 682
Mutaties reserves
Saldo voor overhead -36.529 -36.768 -39.682 -39.000 682

Toerekening overhead aan Handhaven wet- en regelgevingRekening
2017
Oorspr.
begroting
2018
Bijgestelde
Begroting
2018
Realisatie
2018
Afwijking
Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting 10.957 10.480 10.480 10.480 0
Overhead clustermanagement en ondersteuning 11.372 11.645 8.535 8.128 -408
Saldo na overhead -58.859 -58.892 -58.697 -57.608 1.089

Overzicht van afwijkingen

Overzicht afwijkingenAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking saldo
Afwijking baten en lasten 485 -196 682
1. Opbrengsten handhaving 485 0 485
2. Inhuurkosten 0 -418 418
3. Diverse afwijkingen 0 222 -222
Saldo voor overhead 485 -196 682

Toelichting op overzicht van afwijkingen

1. Opbrengsten handhaving
De meeropbrengsten van € 0,5 mln zijn grotendeels te verklaren uit hogere opbrengsten bestuurlijke boetes huisvestingsvergunning. Dit komt door gerichte handhavingsacties op specifieke overtreders en op recidivisten waar een hogere boete van toepassing is. Daarnaast is sprake van niet begrote opbrengsten uit dwangsommen en diverse incidentele baten.

 

2. Inhuurkosten
Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren is gezien de onderbezetting tijdelijk capaciteit ingehuurd. Het aantrekken van geschikt personeel vergde meer tijd, waardoor de kosten lager zijn uitgevallen.

 

3. Diverse afwijkingen
Er zijn diverse kleinere voor-en nadelige afwijkingen op de overige lasten welke uiteindelijk hebben geleid tot een nadeel van € 0,2 mln.

Bijstellingen

Overzicht bijstellingen Handhaven wet- en regelgeving8-maands 201810-maands 2018Totaal
Coalitieakkoord: Basispad 1750 175
Incidentele huisvestingskosten 175 0 175
Totaal 175 0 175

Toelichting op overzicht van bijstellingen

Incidentele hogere kosten Concernhuisvesting
Bij de tweede herziening 2018 is er binnen programma Overhead melding gemaakt van incidenteel hogere huisvestingskosten van € 3,1 mln. Dit betrof niet activeerbare projectkosten ad € 1,7 mln en € 1,4 mln hogere huisvestingslasten als gevolg van een langere overgangsperiode voor de verhuizing van het archief en de dienstverlening van de kredietbank naar de nieuwe Stadhuis XL+ winkel. Deze incidenteel hogere huisvestingslasten van € 3,1 mln zijn verdeeld over diverse producten. Vanuit dit product is een budgetbedrag van € 175 overgeheveld. Voor de uiteindelijke realisatie van deze bijstelling wordt verwezen naar het product concernhuisvesting.