Overhead

De gemeentelijke primaire processen (opgenomen in de andere programma’s) worden centraal ondersteund. Dit gebeurt door bestuurlijke besluitvorming, financiën, inkoop, verzekeringen, juridische diensten, communicatie, HR, ICT, facilitair, onderzoek, concernhuisvesting, auditing, control en alle leidinggevenden en de daarbij horende ondersteuning. Het doel is een kwalitatief hoogwaardige en zo efficiënt mogelijke organisatie, die samenwerkt met de uitvoering met als doel het verbeteren van de dienstverlening aan de Rotterdammer. Zo draagt het programma bij aan de collegedoelstellingen.

PRODUCT 1

Concernondersteuning

Het doel van de concernondersteuning is een kwalitatief hoogwaardige en efficiënte organisatie met ondersteunende functies, die samenwerkt met de uitvoerende organisatie-eenheden. Gezamenlijk zetten zij zich in voor het verbeteren van de dienstverlening aan de Rotterdammer. Zo draagt het product concernondersteuning bij aan de collegedoelstellingen.

PRODUCT 2

Audits & Control

De afdelingen vallend onder Audits & Control ondersteunen het bestuur en management van de gemeente Rotterdam in het realiseren van organisatiedoelstellingen.

PRODUCT 3

Concernhuisvesting

Het Product Concernhuisvesting is opgezet om een efficiënte en duurzame huisvesting te realiseren voor de gemeentelijke medewerkers. Onder de integrale afdeling Concernhuisvesting valt Beveiliging gemeentelijke gebouwen, Facilitair en delen van het voormalige programma Concernhuisvesting.

PRODUCT 4

Verzekeringen

Deelname aan het maatschappelijke en economische verkeer brengt risico’s met zich mee. Uit beleidsmatige en budgettaire overwegingen, houdt de gemeente een groot deel van deze risico's in eigen beheer. De risico’s boven het eigen beheer verzekert de gemeente bij verzekeraars.

PRODUCT 5

Clusterondersteuning

De clusterondersteuning omvat alle leidinggevenden en hun directe ondersteuning bij de clusters. Conform de BBV-regels presenteert de gemeente de kosten niet meer als programma- / productkosten, maar onder het programma Overhead. Hierdoor ontstaat een totaaloverzicht van deze kosten voor het gehele concern. De sturing vindt wel plaats vanuit de programma’s en producten.

Wat heeft het gekost?

Overzicht van baten en lasten OverheadRekening
2017
Oorspr.
Begroting
2018
Bijgestelde
Begroting
2018
Realisatie
2018
Afwijking
Baten exclusief reserves9.24312.11210.89212.5241.632

Totaal baten 9.243 12.112 10.892 12.524 1.632
Bijdragen rijk en mede-overheden 1.317 2 641 1.787 1.145
Dividenden 1.000 0 1.821 1.861 40
Financieringsbaten 0 0 0 0 0
Opbrengsten derden 5.461 12.000 8.263 7.135 -1.128
Overige baten 1.465 110 167 1.741 1.574
Lasten exclusief reserves369.738433.606461.178453.864-7.315

Apparaatslasten 308.602 292.666 335.471 333.293 -2.178
Inhuur 31.616 17.294 35.616 35.856 240
Overige apparaatslasten 13.374 13.184 13.173 13.569 396
Personeel 263.613 262.189 286.682 283.868 -2.814
Interne Lasten -18.308 -8.808 17.828 19.532 1.704
Beleidspecifiek vastgoed 0 0 0 34 34
Concernbrede bedrijfsvoeringskosten 0 0 0 0 0
Overige doorbelastingen -18.308 -8.808 17.828 19.498 1.671
Programmalasten 79.444 149.748 107.880 101.039 -6.841
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 64.323 114.754 92.780 82.101 -10.679
Kapitaallasten 11.468 31.290 12.756 13.262 506
Overige programmalasten 1.337 1.320 64 3.627 3.563
Salarislasten WSW en WIW -1 0 0 0 0
Sociale uitkeringen 0 0 0 2 2
Subsidies en inkomensoverdrachten 2.316 2.384 2.280 2.047 -233
Saldo voor vpb en reserveringen -360.496 -421.495 -450.287 -441.340 8.947
Vennootschapsbelasting00000
Saldo voor reserveringen -360.496 -421.495 -450.287 -441.340 8.947
Mutaties reserves4.2664.0087.9626.949-1.013
Toevoeging aan reserves 2.000 1.000 1.000 1.000 0
Onttrekking aan reserves 6.266 5.008 8.962 7.949 -1.013
Vrijval reserves 0 0 0 0 0
Saldo voor overhead -356.230 -417.487 -442.319 -434.391 7.928

Toerekening overhead aan programma'sRekening
2017
Oorspr.
Begroting
2018
Bijgestelde
Begroting
2018
Realisatie
2018
Afwijking
Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting 259.728 255.552 255.552 255.552 0
Overhead clustermanagement en ondersteuning 108.401 102.200 109.285 108.849 -436
Niet aan programma's toegerekende overhead 11.899 -59.735 -77.482 -69.990 7.492

Toelichting op overzicht baten en lasten

Algemene opmerking ten aanzien van de vergelijkende cijfers 2017

De vergelijkende cijfers van de jaarrekening 2017 zijn voor wat betreft de lasten circa € 87 mln te laag gepresenteerd. Als gevolg van een aanpassingen in de hiërarchieën, heeft een verschuiving plaatsgevonden naar het programma Ruimtelijke Ontwikkeling. Het vergelijkbare saldo van baten en lasten voor 2017 bedraagt € 448 mln. Zie de grondslagen voor een uitgebreidere toelichting.

In de oorspronkelijke begroting 2018 was de begroting van concernhuisvesting nog gebaseerd op de begroting van het voormalige programma concernhuisvesting. Vervolgens is bij de Omissieregeling de nieuwe afdeling Concernhuisvesting in de begroting verwerkt door het samenbrengen van de begrotingen van het voormalige programma concernhuisvesting, beveiliging gemeentelijke gebouwen en facilitair. Hierdoor steeg de oorspronkelijke begroting 2018 met ruim € 10 mln.

 

Het programma Overhead laat een onderschrijding zien van € 7,9 mln. Dit is opgebouwd uit een positief saldo op Concernondersteuning, Concernhuisvesting, Audits & Control en Verzekeringen (€ 7,5 mln) dat voornamelijk veroorzaakt is door:

  • activiteiten die doorschuiven in de tijd
  • hogere interne baten als gevolg van meer geleverde interne dienstverlening en de inzet op het maken van goede afspraken met de clusters
  • onderschrijding op de projectkosten als gevolg van krapte op de markt om opdrachten weg te zetten
  • onderschrijding op de personeelskosten als gevolg van niet ingevulde vacatureruimte

 

Tevens is er sprake van een positief saldo op clusteroverhead van € 0,4 mln. Het gaat hierbij om diverse mutaties binnen de beleidsprogramma's die een effect hebben op de overhead. De grootste onderschrijding op clusteroverhead is te zien bij de programma’s Volksgezondheid en Zorg, Stedelijke Inrichting en Ruimtelijke Ontwikkeling.

BBV-indicatoren

Niet van toepassing.