De clusterondersteuning omvat alle leidinggevenden en hun directe ondersteuning bij de clusters. Conform de BBV-regels presenteert de gemeente de kosten niet meer als programma- / productkosten, maar onder het programma Overhead. Hierdoor ontstaat een totaaloverzicht van deze kosten voor het gehele concern. De sturing vindt wel plaats vanuit de programma’s en producten.

Doelstellingen product

N.v.t.

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?

N.v.t.

Toelichtingen ontwikkelingen

N.v.t.

Wat heeft het gekost?

Overzicht van baten en lasten

Overzicht baten en lasten ClusterondersteuningRekening
2017
Oorspr.
Begroting
2018
Bijgestelde
Begroting 2018
Realisatie
2018
Afwijking
Baten exclusief reserves9794381.3411.492151

Totaal baten 979 438 1.341 1.492 151
Bijdragen rijk en mede-overheden 457 0 213 497 284
Opbrengsten derden 522 438 1.128 994 -133
Lasten exclusief reserves109.380102.638110.632110.341-291

Apparaatslasten 108.415 102.422 110.448 109.693 -755
Inhuur 9.558 4.827 8.314 8.486 172
Overige apparaatslasten 7.862 9.049 8.454 8.387 -67
Personeel 90.996 88.546 93.680 92.820 -860
Interne Lasten 962 216 185 635 451
Overige doorbelastingen 962 216 185 635 451
Programmalasten 3 0 0 12 12
Overige programmalasten 4 0 0 12 12
Salarislasten WSW en WIW -1 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -108.401 -102.200 -109.292 -108.849 442
Vennootschapsbelasting00000
Saldo voor reserveringen -108.401 -102.200 -109.292 -108.849 442
Mutaties reserves0060-6
Onttrekking aan reserves 0 0 6 0 -6
Saldo voor overhead -108.401 -102.200 -109.285 -108.849 436
Toerekening overhead aan programma'sRekening
2017
Oorspr.
Begroting
2018
Bijgestelde
Begroting
2018
Realisatie
2018
Afwijking
Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting 0 0 0 0 0
Overhead clustermanagement en ondersteuning 108.401 102.200 109.285 108.849 -436
Niet aan programma's toegerekende overhead 0 0 0 0 0

Toerekening overhead aan programma'sRekening
2017
Oorspr.
Begroting
2018
Bijgestelde
Begroting
2018
Realisatie
2018
Afwijking
Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting 0 0 0 0 0
Overhead clustermanagement en ondersteuning 108.401 102.200 109.285 108.849 -436
Niet aan programma's toegerekende overhead 0 0 0 0 0

Overzicht van afwijkingen

Overzicht afwijkingenAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking saldo
Afwijking baten en lasten 151 -285 436
1. Diverse mutaties Clusterondersteuning 151 -285 436
Afwijking reserves -6 -6 0
2. Bestemmingsreserve Doorontwikkeling Organisatie -6 -6 0
Saldo voor overhead 145 -291 436

Toelichting op overzicht van afwijkingen

1. Diverse mutaties Clusterondersteuning

Er is over 2018 sprake van een positief saldo op clusterondersteuning van € 0,4 mln. Het gaat hierbij om diverse mutaties binnen de beleidsprogramma's die een effect hebben op de overhead. De grootste onderschrijding op clusterondersteuning is te zien bij de programma’s Volksgezondheid en Zorg, Stedelijke Inrichting en Ruimtelijke Ontwikkeling.

2. Bestemmingsreserve Doorontwikkeling Organisatie

Binnen het Beleidsprogramma Volksgezondheid en Zorg zijn de onttrekkingen aan de bestemmingsreserve Doorontwikkeling Organisatie iets lager dan begroot. Dit heeft een gering effect op het product Clusterondersteuning.

Bijstellingen

Overzicht bijstellingen Clusterondersteuning8-maands 201810-maands 2018Totaal
Coalitieakkoord: Basispad 5090 509
Extra kosten maatwerkvoorzieningen - 49 0 - 49
Incidentele huisvestingskosten 578 0 578
Ramingbijstelling basispad coalitieakkoord overhead 16 0 16
Roadblocks - 36 0 - 36
Coalitieakkoord: Intensiveringen- 1390- 139
Aantrekkende economie Gebiedsontwikkeling - 139 0 - 139
Ramingsbijstellingen onvermijdelijk- 155- 731- 886
Actualisering budgetten 0 - 718 - 718
Budgetoverheveling binnen apparaatslasten 0 32 32
Kosten en dekking Digitaliseringsagenda en HR Uitvoeringsagenda 0 0 0
Rechtzetten budgetten 0 0 0
Rechzetten budgetten 0 0 0
Technische wijziging 0 - 46 - 46
Toename inhuur bedrijfsvoering - 155 0 - 155
Totaal 215 - 731 - 516

Toelichting op overzicht van bijstellingen

Bovenstaande bijstellingen betreffen allerlei bijstellingen die bij de clusters zijn verwerkt onder de apparaatslasten en (deels) een effect hebben op de clusterondersteuning.

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV)