Het Product Concernhuisvesting is opgezet om een efficiënte en duurzame huisvesting te realiseren voor de gemeentelijke medewerkers. Onder de integrale afdeling Concernhuisvesting valt Beveiliging gemeentelijke gebouwen, Facilitair en delen van het voormalige programma Concernhuisvesting.

Doelstellingen product

In 2018 is het flex-concept geëvalueerd. De bevindingen daarvan worden in 2019 verder uitgewerkt. Daarbij staan de medewerker en de werkplek centraal, met focus op een goede dienstverlening aan de Rotterdammer en aansluitend bij modern werkgeverschap.

Doordat taken van de rijksoverheid zijn overgeheveld naar de gemeenten, de taken van de gemeente veranderen en doordat de economie aantrekt, groeit ook de gemeentelijke organisatie. Het aantal werkplekken stijgt daardoor, wat tot hogere kosten leidt.

Voor meer informatie, zie paragraaf Bedrijfsvoering.

Toelichtingen ontwikkelingen

Algemene opmerking ten aanzien van de vergelijkende cijfers 2017

De vergelijkende cijfers van de jaarrekening 2017 in onderstaande tabel zijn voor wat betreft de lasten circa € 87 mln. te laag gepresenteerd. Als gevolg van een aanpassingen in de hiërarchieën heeft een verschuiving plaatsgevonden naar het programma Ruimtelijke Ontwikkeling. Het saldo van baten en lasten van het product concernhuisvesting in de jaarrekening 2017 bedroeg € 87,5 mln.

In de oorspronkelijke begroting 2018 was de begroting van concernhuisvesting nog gebaseerd op de begroting van het voormalige programma concernhuisvesting. Vervolgens is bij de Omissieregeling de nieuwe afdeling Concernhuisvesting in de begroting verwerkt door het samenbrengen van de begrotingen van het voormalige programma concernhuisvesting, beveiliging gemeentelijke gebouwen en facilitair. Hierdoor steeg de oorspronkelijke begroting 2018 van € 74,0 mln naar € 84,6 mln.

 

Voor meer informatie, zie paragraaf Bedrijfsvoering.

Wat heeft het gekost?

Overzicht van baten en lasten

Overzicht baten en lasten ConcernhuisvestingRekening
2017
Oorspr.
Begroting 2018
Bijgestelde
Begroting
2018
Realisatie
2018
Afwijking
Baten exclusief reserves02.5107461.431686

Totaal baten 0 2.510 746 1.431 686
Bijdragen rijk en mede-overheden 0 0 125 78 -47
Opbrengsten derden 0 2.510 621 1.354 733
Overige baten 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves5.94976.79994.46293.771-691

Apparaatslasten 0 0 16.406 16.808 402
Inhuur 0 0 6.367 6.790 423
Overige apparaatslasten 0 0 1.354 1.689 335
Personeel 0 0 8.685 8.329 -356
Interne Lasten 1.703 6.425 43.051 46.260 3.209
Beleidspecifiek vastgoed 0 0 0 9 9
Concernbrede bedrijfsvoeringskosten 0 0 0 0 0
Overige doorbelastingen 1.703 6.425 43.051 46.251 3.201
Programmalasten 4.246 70.374 35.005 30.703 -4.302
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 3.788 50.252 33.886 28.986 -4.900
Kapitaallasten 7 18.846 1.055 1.663 608
Overige programmalasten 451 1.276 64 54 -10
Sociale uitkeringen 0 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -5.949 -74.288 -93.716 -92.339 1.377
Vennootschapsbelasting00000
Saldo voor reserveringen -5.949 -74.288 -93.716 -92.339 1.377
Mutaties reserves2.2102691.1841.182-1
Onttrekking aan reserves 2.210 269 1.184 1.182 -1
Saldo voor overhead -3.739 -74.019 -92.533 -91.157 1.375

Toerekening overhead aan programma'sRekening
2017
Oorspr.
begroting
2018
Bijgestelde
Begroting
2018
Realisatie
2018
Afwijking
Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting 75.235 74.601 74.601 74.601 0
Overhead clustermanagement en ondersteuning
Niet aan programma's toegerekende overhead 71.496 582 -17.932 -16.556 1.375

Overzicht van afwijkingen

Overzicht afwijkingenAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking saldo
Afwijking baten en lasten 685 -690 1.375
1. Huurdersonderhoud 0 - 1.099 1.099
2. Opbrengsten intern en extern 155 - 721 876
3. Projectkosten 0 - 898 898
4. Kapitaallasten 0 601 -601
5 . Diverse afwijkingen 530 1.427 - 897
Afwijking reserves -1 - 1 0
6. Bestemmingsreserve Vastgoed gebieden - 1 -1 0
Saldo voor overhead 684 - 691 1.375

Toelichting op overzicht van afwijkingen

1. Huurdersonderhoud

Begin 2018 werd duidelijk dat er sprake was van een aantal tegenvallers (zie ook punt 4), die zijn voor een deel opgelost door extra bijdragen vanuit de beleidsprogramma's en deels door het incidenteel bijstellen van het huurdersonderhoud.

2. Opbrengsten intern en extern

De afwijking wordt veroorzaakt door het realiseren van hogere interne en externe doorbelastingen van concernhuisvesting en daarmee samenhangende facilitaire diensten.

3. Projectkosten

De geplande projecten konden niet gerealiseerd worden doordat de aannemersmarkt vanwege de economische groei niet kon leveren. Daarnaast was inhuur projectleiders om dezelfde reden problematisch. De projectkosten zijn hierdoor lager uitgevallen.

4. Kapitaallasten

Er is sprake van hogere kapitaallasten door het eerder activeren van investeringen en een extra afschrijving als gevolg van het eerder verlaten van een pand.

5. Diverse afwijkingen

Tenslotte is er sprake van een aantal overige afwijkingen. De hogere lasten betreffen intern doorbelaste servicekosten, rioolheffing en reststoffen, alsmede kosten die voortvloeien uit de verzelfstandiging van het Sportbedrijf. Deze kosten zijn doorbelast aan het Sportbedrijf dat na de verzelfstandiging als externe partij wordt aangemerkt. Dit verklaart de afwijking op de baten van € 530.

6. Bestemmingsreserve Vastgoed gebieden

De onttrekking aan de Bestemmingsreserve Vastgoed Gebieden is iets lager dan begroot. Dit is het gevolg van een geringe afwijking in de kapitaallasten.

Bijstellingen

Overzicht bijstellingen Concernhuisvesting8-maands 201810-maands 2018Totaal
Coalitieakkoord: Basispad- 3.1000- 3.100
Incidentele huisvestingskosten - 3.100 0 - 3.100
Totaal - 3.100 0 - 3.100

Toelichting op overzicht van bijstellingen

Bij de 2e herziening 2018 is de begroting aangepast voor incidenteel hogere huisvestingskosten van € 3,1 mln. Dit betrof een langere overgangsperiode om de verhuizing van het archief en de dienstverlening van de Kredietbank in goede banen te leiden. Als gevolg hiervan moest/moet de huidige locatie een half jaar langer aangehouden worden hetgeen leidde tot hogere huur- en facilitaire kosten (€ 1,4 mln). Van de hoger verwachte exploitatiekosten betreffende het project Businesscase Gebieden (raming € 1,7 mln) is € 1 mln gerealiseerd. Dit houdt verband met de krapte op de aannemersmarkt waardoor niet alle geplande werkzaamheden uitgevoerd konden worden.

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Niet van toepassing.