Deelname aan het maatschappelijke en economische verkeer brengt risico’s met zich mee. Uit beleidsmatige en budgettaire overwegingen, houdt de gemeente een groot deel van deze risico's in eigen beheer. De risico’s boven het eigen beheer verzekert de gemeente bij verzekeraars.

Doelstellingen product

Binnen het product is de aanbesteding van verzekeringen als prioriteit benoemd. De verzekeringsmarkt is stabiel, maar voor enkele producten - zoals de algemene aansprakelijkheidsverzekering - is sprake van een krappe marktsituatie. Dit kan leiden tot verhoging van premies.

Toelichtingen ontwikkelingen

Er zijn geen relevante ontwikkelingen die van invloed zijn geweest op het product Verzekeringen.

Wat heeft het gekost?

Overzicht van baten en lasten

Overzicht baten en lasten VerzekeringenRekening
2017
Oorspr.
Begroting 2018
Bijgestelde
Begroting
2018
Realisatie
2018
Afwijking
Baten exclusief reserves4.3593.7623.2824.8491.567

Totaal baten 4.359 3.762 3.282 4.849 1.567
Bijdragen rijk en mede-overheden 0 2 0 11 11
Opbrengsten derden 2.895 3.650 3.115 3.097 -18
Overige baten 1.465 110 167 1.741 1.574
Lasten exclusief reserves4.2905.7715.2716.6761.404

Apparaatslasten 664 613 648 683 35
Inhuur 0 0 0 7 7
Overige apparaatslasten 0 0 14 1 -12
Personeel 664 613 634 675 40
Interne Lasten -4.422 -3.840 -3.580 -3.571 8
Overige doorbelastingen -4.422 -3.840 -3.580 -3.571 8
Programmalasten 8.047 8.998 8.203 9.564 1.361
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 7.056 8.998 8.203 5.989 -2.214
Overige programmalasten 991 0 0 3.576 3.576
Subsidies en inkomensoverdrachten 0 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen 70 -2.010 -1.989 -1.826 163
Vennootschapsbelasting00000
Saldo voor reserveringen 70 -2.010 -1.989 -1.826 163
Mutaties reserves
Saldo voor overhead 70 -2.010 -1.989 -1.826 163

Toerekening overhead aan programma'sRekening
2017
Oorspr.
begroting
2018
Bijgestelde
Begroting
2018
Realisatie
2018
Afwijking
Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting 0 0 0 0 0
Overhead clustermanagement en ondersteuning
Niet aan programma's toegerekende overhead 70 -2.010 -1.989 -1.826 163

Overzicht van afwijkingen

Overzicht afwijkingenAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking saldo
Afwijking baten en lasten 1.567 1.404 163
1.Mutatie voorziening verzekeringen (aansprakelijkheid) 1.380 2.172 -792
2.Resultaten schadeverrekeningen derden 0 -602 602
3.Overige verschillen 187 -166 353
Saldo voor overhead 1.567 1.404 163

Toelichting op overzicht van afwijkingen

1. Mutatie voorziening verzekeringen (aansprakelijkheid)

Afhankelijk van de ontwikkelingen in de schadeportefeuille, wordt aan de voorziening toegevoegd en/of onttrokken. Per saldo is in 2018 een bedrag van € 792 toegevoegd.

 

2. Resultaten schadeverrekeningen derden

De schadeverrekeningen, met name uit brand- en autoverzekering, met derden-verzekerden vallen lager uit dan geschat.

 

3. Overige verschillen

Diverse overige verschillen tussen baten en lasten.

Bijstellingen

N.v.t.

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

N.v.t.