Projectmanagement en engineering

Het product Projectmanagement en Engineering levert proces-, project- en programmamanagement, engineering en technisch advies ten behoeve van de stedelijke ontwikkeling en het beheer van de stad.

Doelstellingen product

Het product Projectmanagement en Engineering levert proces-, project- en programmamanagement, engineering en technisch advies ten behoeve van de stedelijke ontwikkeling en het beheer van de stad.

Bij multidisciplinaire programma's en projecten wordt het projectmanagement verzorgd in een complexe stedelijke omgeving waarbij een eenduidig begrippenkader wordt gehanteerd - de RSPW - voor bestuurlijke en ambtelijke opdrachtgevers.

Door de inzet worden de ontwikkel- en beheeropgaven voor de buitenruimte, infrastructuur en gebiedsontwikkeling gerealiseerd. Dit gebeurt op basis van een professionele marktbenadering en de inzet van technische hoogwaardige expertise.

Daarnaast wordt geadviseerd bij nieuwe ontwikkelingen over de gevolgen voor de werking van de stad. Het gaat daarbij over onderwerpen als afvalwater, bereikbaarheid, luchtkwaliteit en informatievoorziening.

Voorbeelden van projecten waar in 2018 aan gewerkt is, zijn de renovatie van de Maastunnel, de ombouw van de Hoekse Lijn, de herinrichting van de Coolsingel, de gebiedsontwikkeling Feijenoord City en tal van andere soortgelijke programma's en projecten in de stad.

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?

Het product Projectmanagement en Engineering had in 2018 de volgende prioriteiten:

Optimaal managen en uitvoeren van projecten

Bij aanvang van projecten wordt de scope zuiver gedefinieerd, de optimale marktbenadering gekozen en de uitvoering professioneel begeleid.

 

Invulling geven aan Rotterdammer gericht werken

In onze project aanpak passen we steeds meer vormen van burgerparticipatie toe. En wij zorgen er voor dat de overlast voor omwonenden en bedrijven zo minimaal mogelijk is.

 

Bijdragen aan de fysieke lange termijn ontwikkeling van de stad

De grote maatschappelijke ontwikkelingen (energietransitie, big data, ets.) beïnvloeden het werkveld van Projectmanagement en Engineering. De realisatiekracht van Projectmanagement en Engineering wordt breed gebruikt bij programma's, zoals bijvoorbeeld Next Economy en Next City.

Toelichtingen ontwikkelingen

De maatschappelijke context verandert voortdurend en de technologie ontwikkelt zich waardoor een continue doorontwikkeling van het product nodig is.

Projectmanagement en Engineering werkt samen met andere overheden om de bouwsector te versterken en oplossingen te bieden voor maatschappelijke uitdagingen, zoals verduurzaming van infrastructuren.

Wat heeft het gekost?

Overzicht van baten en lasten

Overzicht baten en lasten Projectmanagement en engineeringRekening
2017
Oorspr.
Begroting 2018
Bijgestelde
Begroting
2018
Realisatie
2018
Afwijking
Baten exclusief reserves9.89610.3809.3647.595-1.769

Totaal baten 9.896 10.380 9.364 7.595 -1.769
Bijdragen rijk en mede-overheden 84 0 0 68 68
Opbrengsten derden 10.085 10.380 9.364 8.341 -1.023
Overige baten -273 0 0 -814 -814
Lasten exclusief reserves-19.094-20.200-18.875-19.511-636

Apparaatslasten 57.510 56.099 60.288 61.947 1.660
Inhuur 10.510 8.029 10.641 11.653 1.012
Overige apparaatslasten 1.205 1.000 949 1.358 409
Personeel 45.795 47.071 48.698 48.936 239
Interne Lasten -80.273 -77.847 -82.277 -84.450 -2.172
Overige doorbelastingen -80.273 -77.847 -82.277 -84.450 -2.172
Programmalasten 3.669 1.547 3.115 2.991 -124
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 3.561 1.466 3.033 3.566 533
Kapitaallasten 60 81 81 82 1
Overige programmalasten 48 0 0 -657 -657
Sociale uitkeringen 0 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen 28.990 30.581 28.239 27.106 -1.133
Vennootschapsbelasting00000
Saldo voor reserveringen 28.990 30.581 28.239 27.106 -1.133
Mutaties reserves
Saldo voor overhead 28.990 30.581 28.239 27.106 -1.133

Toerekening overhead aan Projectmanagement en engineeringRekening
2017
Oorspr.
begroting
2018
Bijgestelde
Begroting
2018
Realisatie
2018
Afwijking
Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting 23.061 21.221 21.221 21.221 0
Overhead clustermanagement en ondersteuning 5.689 6.004 6.141 5.838 -303
Saldo na overhead 240 3.356 877 48 -829

Overzicht van afwijkingen

Overzicht afwijkingenAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking saldo
Afwijking baten en lasten -1.769 -636 -1.133
1. Omzet externe opdrachtgevers -1.769 0 -1.769
2. Doorbelastingen interne opdrachtgevers 0 -2.348 2.348
3. Kosten 0 1.712 -1.712
Saldo voor overhead -1.769 -636 -1.133

Toelichting op overzicht van afwijkingen

1. Omzet externe opdrachtgevers

De vraag vanuit de externe opdrachtgevers bleef achter bij de verwachting.

 

2. Doorbelastingen interne opdrachtgevers

De grotere vraag vanuit de interne producten binnen het concern heeft geleid tot een toename van de interne doorbelastingen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de producten Gebiedsontwikkeling en Vastgoed. 

 

3. Kosten

De toename van de totale omzet heeft geleid tot hogere kosten van voornamelijk het ingehuurde personeel.

Bijstellingen

Overzicht bijstellingen Projectmanagement en engineering8-maands 201810-maands 2018Totaal
Coalitieakkoord: Intensiveringen000
Aantrekkende economie Gebiedsontwikkeling 0 0 0
Totaal 0 0 0

Toelichting op overzicht van bijstellingen

Door de aantrekkende economie zijn er meer initiatieven en projecten die tot ontwikkeling komen. De benodigde inzet wordt geleverd om deze initiatieven en projecten te faciliteren.