Vanuit de disciplines lucht, geluid, bodem en externe veiligheid richt de gemeente zich met het product Milieu op een gezonde, veilige en aantrekkelijke leefomgeving. De gemeentelijke inzet voor het milieu vindt plaats in samenhang met de gehele ruimtelijke, economische en sociale ontwikkeling van de stad.

Doelstellingen product

  • luchtkwaliteit
  • geluid
  • bodemsanering
  • Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving
  • energietransitie
  • Omgevingswet
IndicatorSoort indicatorMonitorRealisatie 2017Doel 2018Realisatie 2018
De concentratie elementair koolstof (EC) als gevolg van de
verkeersbijdrage (gemiddeld 0,75 μg/m3) versneld te doen afnemen met 40% in
deze collegeperiode (t.o.v. 2014)
overig Koersnota Schone Lucht reductie van circa 30% Reductie van 40% per 1/10/2018 In 2014 werd als doelstelling geformuleerd dat het lokale verkeer in 2018 40% minder elementair koolstof zou uitstoten dan in 2014. Dit doel is mede dankzij het Rotterdamse maatregelenpakket uit de Koersnota Schone Lucht gerealiseerd.
Het gemeentelijke
wagenpark is in 2018 25% ’schoner’
overig Koersnota Schone Lucht Gemeentelijk wagenpark
27% schoner
25% per 1/10/2018

Op natuurlijke momenten zijn voertuigen vervangen door zoveel als mogelijk emissie loze voertuigen of in
ieder geval voertuigen die minder uitstoot veroorzaken (schonere motoren en/of brandstoffen die minder uitstoot veroorzaken). Per eind 2018 is in totaal 35%
van het gemeentelijk wagenpark verschoond. Het gaat hierbij om de toename elektrisch/hybride in het lichtere segment enerzijds en de overstap van diesel naar benzine, dan wel schonere euro normen bij diesel in het zwaardere segment.


 

 

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?

Een gezonde, veilige en aantrekkelijke leefomgeving is van groot belang. Gemeenten krijgen meer verantwoordelijkheden en mogelijkheden om daarop te sturen. Daarom is in 2018 beleid op het gebied van lucht, geluid, bodem en externe veiligheid voorbereid.

 

Luchtkwaliteit

Voor luchtkwaliteit zijn concrete collegedoelstellingen geformuleerd. Om deze doelstellingen te realiseren is in de Koersnota Schone Lucht 2015–2018 een maatregelenpakket vastgelegd. De koersnota is vooral gericht op het verminderen van de uitstoot van wegverkeer.

Uit de evaluatie blijkt dat de doelstelling voor roet is gerealiseerd. Ook is een aanmerkelijke reductie in de uitstoot van stikstofoxiden door het wegverkeer gerealiseerd.

In 2018 is nieuw beleid voor verdere verbetering van de luchtkwaliteit voorbereid. Zonder deze nieuwe maatregelen zal er in 2020 sprake zijn van een flinke overschrijding van de EU-norm voor NO2. Het rijk heeft de Rotterdamse problematiek onderkend en een extra bijdrage van € 6,5 mln aan cofinanciering toegekend. Hiermee kunnen de nieuwe maatregelen worden gerealiseerd.

In het najaar van 2018 is samen met het Rijk, provincies en gemeenten gestart met het opstellen van het Schone Lucht Akkoord. Dit akkoord gaat over de verbetering van de luchtkwaliteit en wordt in 2019 aan de Tweede Kamer aangeboden

 

Geluid

Op basis van de in 2017 vastgestelde EU-geluidbelastingkaarten is gewerkt aan de totstandkoming van het wettelijk verplichte Actieplan Geluid.

In samenwerking met de provincie en het Havenbedrijf Rotterdam is gestart met een tweejarig programma om het geluidmanagementsysteem voor industrielawaai in de haven te actualiseren. De huidige versie dateert van 1990.

 

Bodemsanering

De aanbevelingen en onderzoeksvragen van de herziening van het bodembeleid zijn in 2018 uitgevoerd. Ze krijgen een plek in de Koersnota Bodem. De aanpak van met lood verontreinigde locaties maakt daarvan deel uit.

De sanering van de voormalige gasfabriek aan de Keileweg is gestart. Dit is een van de laatste grote saneringen uit het programma Aanpak Rotterdamse Gasfabrieken.

Eind 2018 heeft het college besloten te starten met de gebiedsgerichte aanpak van bodem en grondwater in de Botlek.

 

Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH)

De DCMR voert de taken op gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving uit. Het DCMR Werkplan 2018 is conform de gemaakte afspraken uitgevoerd. Eind 2018 is het DCMR Werkplan 2019 door het college vastgesteld.

 

Energietransitie

De energietransitie biedt kansen om een van de belangrijkste factoren die impact heeft op de milieuthema’s, namelijk mobiliteit, te verduurzamen. 

 

Omgevingswet

De Omgevingswet vervangt vrijwel alle relevante wetgeving voor ruimtelijke plannen en vergunningverlening. Hiermee beoogt de wetgever een integrale en gebiedsgerichte aanpak van de leefomgeving beter te ondersteunen. De Omgevingswet wordt in 2021 van kracht. Milieu is een relevant onderdeel van de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan.

De mogelijkheden die de Omgevingswet biedt op het gebied van Omgevingsveiligheid zijn verkend. Deze verkenning is complex en vraagt inzet vanuit verschillende disciplines. In 2018 zijn de bouwstenen opgesteld die moeten leiden tot het nieuwe vast te stellen beleid.

De Omgevingswet vraagt om een integrale aanpak in de vorm van een Omgevingsvisie. De Rotterdamse Milieu-agenda is daarom niet als apart product opgesteld. In het document Verkenning Omgevingsvisie Rotterdam is wel de essentie van de milieu-agenda opgenomen.

In 2018 zijn pilots uitgevoerd die stappen zetten naar een gebiedsgerichte uitwerking als input voor het Omgevingsplan.

Toelichtingen ontwikkelingen

Voorbereiding Omgevingswet
De Omgevingswet vervangt vrijwel alle relevante wetgeving voor ruimtelijke plannen en vergunningverlening. Hiermee beoogt de wetgever een integrale en gebiedsgerichte aanpak van de leefomgeving beter te ondersteunen. De Omgevingswet wordt in 2021 van kracht.

De gemeente Rotterdam volgt de voortgang en de inhoud van het wetgevingstraject proactief en nauwlettend. Dit doen we om de belangen van Rotterdam en van de haven te borgen. De inzet voor de Omgevingswet (gericht op allerlei aspecten die te maken hebben met het Omgevingsplan als opvolger van de bestemmingsplannen) is in 2018 flink toegenomen. Deze inzet wordt voortgezet.

 

Minder Rijksmiddelen
De Rijksregelingen waaruit de gemeente subsidie ontving zijn de afgelopen jaren flink afgebouwd. Voorbeelden hiervan zijn de ISV-regelingen op het gebied van geluid (investeringsbudget stedelijke ontwikkelingen) en de subsidie voor bodemsaneringen. Rotterdam is met het Rijk in gesprek voor een vervolgtraject voor de verschillende milieudossiers.

Wat heeft het gekost?

Overzicht van baten en lasten

Overzicht baten en lasten MilieuRekening
2017
Oorspr.
Begroting 2018
Bijgestelde
Begroting
2018
Realisatie
2018
Afwijking
Baten exclusief reserves4.2751.0642.876958-1.918

Totaal baten 4.275 1.064 2.876 958 -1.918
Bijdragen rijk en mede-overheden 1.861 1.064 2.876 584 -2.292
Opbrengsten derden 2.414 0 0 385 385
Overige baten 0 0 0 -11 -11
Lasten exclusief reserves27.05837.57934.26128.529-5.732

Interne Lasten 5.762 6.144 5.879 6.042 163
Overige doorbelastingen 5.762 6.144 5.879 6.042 163
Programmalasten 21.297 31.435 28.383 22.488 -5.895
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 20.818 31.304 27.517 21.819 -5.698
Overige programmalasten 0 0 0 101 101
Subsidies en inkomensoverdrachten 478 131 866 568 -298
Saldo voor vpb en reserveringen -22.783 -36.515 -31.386 -27.571 3.814
Vennootschapsbelasting00000
Saldo voor reserveringen -22.783 -36.515 -31.386 -27.571 3.814
Mutaties reserves5.68617.86412.17311.066-1.107
Toevoeging aan reserves 0 0 586 586 0
Onttrekking aan reserves 5.686 17.864 12.506 11.399 -1.107
Vrijval reserves 0 0 252 252 0
Saldo voor overhead -17.097 -18.651 -19.213 -16.505 2.708

Rekening
2017
Oorspr.
begroting
2018
Bijgestelde
Begroting
2018
Realisatie
2018
Afwijking
Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting
Overhead clustermanagement en ondersteuning
Saldo na overhead -17.097 -18.651 -19.213 -16.505 2.708

Overzicht van afwijkingen

Overzicht afwijkingenAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking saldo
Afwijking baten en lasten -1.918 -2.857 939
1. Lagere kosten en lagere bijdragen Rijk -2.293 -2.293 0
2. Diverse afwijkingen 375 -564 939
Afwijking reserves -1.107 -2.875 1.768
3. Taakmutaties Gemeentefonds Bodem, nieuw budget -119 -1.887 1.768
4. Bestemmingsreserve Actieplan Luchtkwaliteit -617 -617 0
5. Taakmutaties Gemeentefonds Transitiekosten Regionale Uitvoerings Diensten -371 -371 0
Saldo voor overhead -3.025 -5.732 2.708

Toelichting op overzicht van afwijkingen

1. Lagere kosten en lagere bijdragen Rijk

In 2018 leiden een langere onderzoeksfase en een vertraging in de werkzaamheden tot een onderbesteding van de middelen voor bodemsaneringsprojecten en geluidsanering.

 

2. Diverse afwijkingen

In 2018 leiden een terugbetaling aan de gemeente van een eerder verstrekte subsidie en niet begrote milieuboetes tot een extra opbrengst. Daarnaast zijn lagere lasten voor inzet apparaat en materieel gerealiseerd.

 

3. Taakmutaties Gemeentefonds Bodem, nieuw budget

Voor het project Little C zijn in 2018 € 1,8 mln bodemsaneringskosten in de grondexploitatie gemaakt, die in de vorm van een verliesvoorziening als last zijn opgenomen. Deze lasten zijn onttrokken uit de reserve Taakmutaties Gemeentefonds Bodem die gekoppeld is aan Milieu. Hiermee is een eenzijdige mutatie in de reserves zichtbaar op Milieu. Op concernniveau is de verantwoording van de lasten en de onttrekking uit de reserve saldoneutraal.

 

4. Bestemmingsreserve Actieplan Luchtkwaliteit

In 2018 loopt het aantal aanvragen voor de sloopregeling c.q. de sloop van oude, vervuilende brommers en scooters voor maaltijdbezorging achter. Daarnaast is de  subsidieregeling met betrekking tot de elektrische bestelauto's nog niet van start gegaan. Dit leidt tot een onderbesteding van de middelen voor Actieplan Luchtkwaliteit.

 

5. Taakmutaties Gemeentefonds Transitiekosten Regionale Uitvoerings Diensten

De kosten voor de Omgevingswet zijn in de exploitatie 2018 genomen en niet onttrokken uit de reserve.

Bijstellingen

Overzicht bijstellingen Milieu8-maands 201810-maands 2018Totaal
Ramingsbijstellingen onvermijdelijk- 6300- 630
C2 Deponie - 630 0 - 630
Totaal - 630 0 - 630

Toelichting op overzicht van bijstellingen

C2 Deponie

In 2018 zijn de middelen ingezet voor uren en inzet derden voor de C2 Deponie. Per 1 januari 2019 draagt de gemeente Rotterdam de C2 Deponie over aan de provincie Zuid-Holland en wordt in 2019 een bedrag van € 100 aan restwerkzaamheden verwacht. In 2018 is € 100 toegevoegd aan de bestaande voorziening C2 Deponie om deze restwerkzaamheden te kunnen dekken.