Het product Duurzame Mobiliteit richt zich op de bevordering van schone manieren van vervoer, zoals het openbaar vervoer, de fiets en de elektrische auto. Het product richt zich tevens op verkeersveiligheid.

Doelstellingen product

Prioriteiten

 • luchtkwaliteit en schone brandstof
 • toenemende groei van het fietsverkeer
 • openbaar vervoer
 • verkeersveiligheid
 • personenvervoer over water

De concrete inzet van de gemeente Rotterdam per prioriteit in 2018 wordt hieronder weergegeven

 

Luchtkwaliteit en schone brandstof

 • voortzetting van de e-oplaadinfrastructuur
 • voorbeeldgedrag door voortzetting van de verschoning van het gemeentelijk wagenpark
 • samenwerking landelijk niveau voor de verbetering van de businesscase elektrische oplaadinfrastructuur
 • voortzetting stimulering en facilitering van duurzaam mobiliteitsgedrag via de Marktplaats voor Mobiliteit
 • in gesprek met de RET en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag over de overstap naar zero-emissie van het busvervoer
 • continueren vrachtwagenverbod ’s-Gravendijkwal
 • vervolg verkeersbesluit Maasvlakte
 • continueren milieuzone centrumgebied
 • de brede samenwerking van de Green deal Zero emissie stadslogistiek wordt voortgezet in Logistiek010
 • uitwerken landelijke brandstoffenvisie in een Rotterdamse aanpak

 

Toenemende groei van het fietsverkeer

In mei 2016 is het Fietsplan Rotterdam 2016 - 2018 "Fietsen heeft voorrang" door de gemeenteraad vastgesteld. De uitvoeringsactiviteiten (30) die hieraan verbonden zijn, zijn in 2018 gecontinueerd. De uitvoeringsactiviteiten richten zich op het netwerk van fietspaden, het stallen, en het stimuleren om te fietsen, in zowel de stad als de regio. Voor de ambities uit het Fietsplan is in de Voorjaarsnota 2016 € 2,0 mln beschikbaar gesteld uit het Investeringsfonds Rotterdam (IFR).

 

Openbaar Vervoer

 • de gemeente participeert in de ombouw van de Hoekse Lijn tot metroverbinding. Daarnaast lopen de planologische procedures door voor de verlenging van de Hoekse Lijn tot aan het strand en worden de plannen afgerond om de buitenruimte, faciliteiten en verkeerskundige ontsluiting goed aan te passen aan de nieuwe metroverbinding.
 • continueren gratis OV voor AOW-gerechtigden (voorheen 65+). De leeftijd waarop het recht op gratis openbaar vervoer in gaat, loopt mee met de verhoging van de AOW-leeftijd, zodat deze gelijke tred houdt met de leeftijd waarop burgers recht hebben op AOW;
 • opstellen van een OV-visie als uitwerking van het Stedelijk Verkeersplan Rotterdam.

 

Verkeersveiligheid

 • de speerpunten voor verkeersveiligheid in 2018 stonden gelijk aan de benoemde speerpunten uit het Meerjarenplan Verkeersveiligheid 2016-2018
 • ongevallenlocaties oppakken (blackspots)
 • wijkschouwen voor senioren organiseren in samenwerking met het cluster Maatschappelijke Ondersteuning. Daarnaast verkeerslessen aanbieden aan oudere Rotterdammers
 • voorlichtingsteams spreken mensen aan op risico gedrag op de fiets (bijvoorbeeld appen/ spookfietsen

Personenvervoer over water

In de voorjaarsnota 2017 is een bedrag van € 1,9 mln voor personenvervoer over water vrij gemaakt. Hiermee zal het Fietsvoetveer Waterbuslijn 19 worden verlengd tot en met 2021, de exploitatiebijdrage aan waterbus lijn 18 worden verlengd t/m 2021, en is € 250 beschikbaar gesteld voor walvoorzieningen. Tot walvoorzieningen behoren o.a. maatregelen zichtbaarheid/bewegwijzering, fietsvoorzieningen, verbeteren omgeving (bv samen met programma Rivieroevers) en eventueel extra
watertaxisteigers.

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?

Luchtkwaliteit en schone brandstof

 1. In Rotterdam staan momenteel ca. 1.860 openbare laadpunten. Het eerste laadplein is geopend, “De Veerkracht” aan de Veerhaven. In 2018 zijn op gemeentelijk terrein zes gewone laders en vier snelladers toegevoegd. Het aantal laadpunten op gemeentelijk terrein komt daarmee op ruim 130. Daarnaast is een locatie gevonden voor het eerste snellaadstation in de stad. Verder zijn er vier locaties geselecteerd voor multimodale laadpleinen (combinatie van normale laders en snelladers).
 2. Het target “verschoning wagenpark” was voor de periode 2014-2018 gesteld op 25%. Per eind 2018 is in totaal 35% van het gemeentelijk wagenpark verschoond. Het gaat hierbij om de toename elektrisch/hybride in het lichtere segment enerzijds en de overstap van diesel naar benzine, dan wel schonere euro normen bij diesel in het zwaardere segment.
 3. De G4 en MRA-E (samenwerkingsverband van de Metropoolregio Amsterdam op het gebied van elektrisch vervoer) werkt nauw samen t.a.v. beleidsontwikkeling elektrisch rijden. Bij de Rotterdamse concessie van openbare laadpunten zijn 17 regiogemeenten aangehaakt. Dit heeft geresulteerd in een concurrerende bieding vanuit de markt. In de regiogemeenten staan in 2017 124 laadpunten en in 2018 278 laadpunten.
 4. Via De Verkeersonderneming is verder gewerkt aan het stimuleren van mobiliteitsdiensten die slimmere mobiliteit ondersteunen en de keuzevrijheid voor de Rotterdammer vergroten.
 5. De gemeente werkt samen met de RET en de MRDH aan een gefaseerde ingroei van elektrische bussen. De eerste 55 volledig elektrische bussen gaan eind 2019 rijden. Om dit mogelijk te maken zijn in 2018 voorbereidingen getroffen voor de aanleg van de daarvoor benodigde oplaadinfrastructuur.
 6. Het vrachtautoverbod is in 2018 gecontinueerd om de uitstoot en concentraties NO2 blijvend te beperken. Voor toegang tot de ’s-Gravendijkwal zijn in 2018 ca. 470 dagontheffingen verleend en ca. 200 langdurige ontheffingen.
 7. Het Verkeersbesluit Maasvlakte is in 2014 van kracht geworden ter compensatie van de extra uitstoot op de Maasvlakte als gevolg van de ingebruikname van Maasvlakte 2. Doel van de maatregel was een versnelde aanschaf en gebruik van vrachtauto’s met een Euro VI-motor. Dit is goed gelukt. Het aandeel Euro VI-vrachtauto’s is inmiddels ca. 86%. De naleving van de EuroVI-zone was eind 2018 99%. Door de aantrekkende economische groei en het volledig op toeren komen van de nieuwe terminals op Maasvlakte 2, is het vrachtverkeer naar de Maasvlakte in de laatste twee jaar met 40% gegroeid, van bijna 1 miljoen passages in 2016 naar 1,4 miljoen passages in 2018.
 8. In 2018 heeft de bodemprocedure plaatsgevonden bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State over het verkeersbesluit van de Milieuzone uit 2015. Op 6 juni 2018 heeft de Raad van State uitspraak gedaan en Rotterdam in het gelijk gesteld. In het coalitieakkoord is opgenomen dat de Milieuzone voor auto’s op benzine per direct wordt afgeschaft en voor auto’s op diesel vanaf 1 januari 2020. De Milieuzone voor vrachtauto’s blijft bestaan.
 9. Via Logistiek 010 werken overheid en bedrijfsleven samen aan gezondere lucht en minder CO2-uitstoot in de binnenstad van Rotterdam. Bij deze community zijn inmiddels al 1300 organisaties aangesloten. Sinds 2015 organiseren De Verkeersonderneming, Evofenedex, TLN en gemeente Rotterdam twee keer per jaar de bijeenkomst Logistiek 010. Ook in 2018 zijn weer twee evenementen geweest. Onder de circa 150 bezoekers per evenement bevinden zich transporteurs, logistiek dienstverleners, verladers, winkeliers en overheden uit de regio. Het doel van deze bijeenkomsten is om kennis uit te wisselen en om met concrete initiatieven gezamenlijk toe te werken naar efficiëntere en schonere logistiek in Rotterdam.
 10. In 2017 is de brandstoffenvisie in het college vastgesteld. We zijn in 2018 de vertaalslag gestart naar een aanpak voor personenvervoer en voor goederenvervoer. Hiertoe is een programma Nul Emissie gestart. Ook is in 2018 door het nieuwe college gevraagd de brandstoffenvisie nog concreter te maken in een 0-emissie visie. Hier is na de zomer een start mee gemaakt. Deze visie wordt in het eerste kwartaal van 2019 bestuurlijk vastgesteld.

 

Toenemende groei van het fietsverkeer

Het Fietsplan 2016-2018 is afgerond. De doelstelling van 10% groei fietsgebruik op de drukste routes is in de loop van 2018 behaald.

 

Openbaar Vervoer

 1. Door voortdurende problemen met de spoorbeveiligingssoftware is de ombouw van de Hoekse Lijn anders dan voorzien in 2018 nog niet afgerond. 
 2. Op woensdag 15 augustus 2018 heeft de Raad van State alle bezwaren tegen het bestemmingsplan voor de verlenging van de Hoekse Lijn ongegrond verklaard. Dit betekent dat de plannen tot realisatie van de verlenging van de Hoekse Lijn nu verder worden voorbereid en uitgevoerd. De voltooiing van de verlenging staat nu gepland voor 2021.
 3. De gemeente heeft gratis OV voor AOW-gerechtigden gecontinueerd.

 

Verkeersveiligheid

 1. In 2018 is de blackspotaanpak gecontinueerd. Van deze meest onveiligste locaties is bij aanvang van het Meerjarenplan Verkeersveiligheid 2015–2018 een lijst met locaties gevormd. Met de aangepakte locaties in 2018 is in totaal (sinds 2015) uitvoering gegeven aan tweederde deel van de blackspots. Voor de resterende locaties die niet zijn aangepakt van de originele lijst, gaat het in veruit de meeste gevallen om het feit dat het efficiënter is de blackspot aan te pakken in combinatie met andere toekomstige werkzaamheden (‘werk-met-werk maken’). Deels is in 2018 wel begonnen met de voorbereiding van een aantal nog aan te pakken blackspots.
 2. Op het gebied van verkeerseducatie voor kinderen is de bestaande scholenaanpak in 2018 voortgezet. Eind 2018 bleek dat er sinds 2015 circa 30.000 basisscholieren hebben deelgenomen aan het aanbod verkeerseducatie van de gemeente.
 3. In 2018 is geïnvesteerd in veiligere fietspaden en zijn er experimenten uitgevoerd met maatregelen die fietsers aanzetten tot veilig verkeersgedrag. Voorbeelden zijn de gedragsacties tegen spookfietsen en rijden door rood in het voorjaar/ zomer van 2018. Daarnaast hebben er trainingen voor senioren plaatsgevonden om de rijvaardigheid te verbeteren.

 

Personenvervoer over Water

In 2018 is de voorbereiding gestart voor de nieuwe aanbesteding Personenvervoer over Water per 1 januari 2022. De gemeente doet deze aanbesteding ook namens het Havenbedrijf en MRDH voor het gebied tussen Maasvlakte en de Brienenoord-corridor. Dit heeft in 2018 geresulteerd in een Vervoerwaarde-onderzoek, een Marktconsultatie en een Inkoopstrategie. In 2019 vindt de eigenlijke aanbesteding in de vorm van een concurrentiegerichte dialoog plaats.

Met het budget Walvoorzieningen zijn in 2018 een aantal nieuwe watertaxisteigers bekostigd en aangelegd, en haltevoorzieningen gerealiseerd (verlichting, bewegwijzering/DRIP’s, wachtvoorzieningen) op en bij pontons en steigers van Waterbuslijn 19, Waterbuslijn 18, VeerpontZuid en een aantal watertaxisteigers.

 

Indicatoren

Ten opzichte van het begin van de metingen in het derde kwartaal van 2014 is het fietsverkeer van en naar het centrum met 13,1% toegenomen en zijn de openbaar vervoer verplaatsingen met 13,2% toegenomen (stand van zaken derde kwartaal 2018).

IndicatorSoort indicatorNulmetingRealisatie 2016Realisatie 2017Realisatie 2018 (Q3)
Het fietsgebruik op telpunten rond de binnenstad met minimaal 10% laten stijgen. (Fietspassages op weekdag per kwartaal op telpunten van- en naar de binnenstad. Collegetarget: Meer
Duurzaam Vervoer
42.4550,0%
44.1834,1%
45.9068,2%
47.98813,1%
Verplaatsingen van- en naar de binnenstad met bus,
tram en metro met minimaal 2% doen stijgen. (In- en uitstappers op weekdag per
kwartaal op haltes in de binnenstad
Collegetarget: Meer

Duurzaam Vervoer
190.530    0,0%
205.950 8,1%
212.312 11,4%
215.648 13,2%

Ziekenhuisopname
na verkeersongeval met een motorvoertuig 
BBV indicator 7%  8% (2015, recentere
gegevens niet beschikbaar)
Recente gegevens niet
beschikbaar
Recente gegevens niet
beschikbaar
Overige vervoersongevallen met een gewonde fietser BBV indicator 6%

5% (2015,
recentere gegevens niet beschikbaar 
Recente gegevens niet
beschikbaar
Recente gegevens niet
beschikbaar

Toelichtingen ontwikkelingen

N.v.t.

Wat heeft het gekost?

Overzicht van baten en lasten

Overzicht baten en lasten Duurzame mobiliteitRekening
2017
Oorspr.
Begroting 2018
Bijgestelde
Begroting
2018
Realisatie
2018
Afwijking
Baten exclusief reserves166.16651.12851.52751.135-392

Totaal baten 166.166 51.128 51.527 51.135 -392
Bijdragen rijk en mede-overheden 329 540 51.370 228 -51.142
Financieringsbaten 0 0 0 0 0
Opbrengsten derden 164.624 50.588 157 45.847 45.690
Overige baten 1.213 0 0 5.060 5.060
Lasten exclusief reserves182.17169.58170.52567.481-3.043

Interne Lasten 11.404 4.763 8.377 9.914 1.537
Overige doorbelastingen 11.404 4.763 8.377 9.914 1.537
Programmalasten 170.767 64.818 62.148 57.567 -4.581
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 167.768 61.458 58.760 55.670 -3.090
Kapitaallasten 2.539 3.230 2.695 2.280 -416
Overige programmalasten -29 0 0 -1.154 -1.154
Subsidies en inkomensoverdrachten 490 130 692 772 79
Saldo voor vpb en reserveringen -16.005 -18.454 -18.998 -16.347 2.651
Vennootschapsbelasting00000
Saldo voor reserveringen -16.005 -18.454 -18.998 -16.347 2.651
Mutaties reserves1.3631.9814.0362.759-1.277
Toevoeging aan reserves 373 0 0 0 0
Onttrekking aan reserves 1.736 1.981 4.036 2.759 -1.277
Saldo voor overhead -14.642 -16.473 -14.962 -13.588 1.374

Rekening
2017
Oorspr.
begroting
2018
Bijgestelde
Begroting
2018
Realisatie
2018
Afwijking
Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting
Overhead clustermanagement en ondersteuning
Saldo na overhead -14.642 -16.473 -14.962 -13.588 1.374

Overzicht van afwijkingen

Overzicht afwijkingenAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking saldo
Afwijking baten en lasten -392 -1.766 1.374
1. Hoekse Lijn -1.167 -1.167 0
2. Deactiveren Randstadrail 741 0 741
3. OV beleid  0 -341 341
4. Diverse afwijkingen 34 -258 292
Afwijking reserves -1.277 -1.277 0
5. IFR - Hoek van Holland - buitenruimte en verkeersaanpassing -534 -534 0
6. IFR -  kapitaallasten Randstadrail -416 -416 0
7. Diverse afwijkingen -327 -327 0
Saldo voor overhead -1.669 -3.043 1.374

Toelichting op overzicht van afwijkingen

1. Hoekse Lijn

Als gevolg van de vertraging van de ombouw van de Hoekse Lijn zijn de lasten en daarmee de toerekening aan de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (baten) in 2018 € 1,2 mln achtergebleven ten opzichte van de begroting. Als gevolg hiervan schuiven de totale lasten van het project naar de toekomst. Daarnaast zijn de gerealiseerde baten in de administratie op een afwijkende categorie opgenomen dan begroot.

 

2. Deactiveren Randstadrail en 6. IFR kapitaallasten Randstadrail

In het project Randstadrail is een claim afgewikkeld met ProRail. Dit levert per saldo eenmalig een voordeel op van € 741. Ten gevolge hiervan vallen desbetreffende kapitaallasten en dekking vanuit het IFR (baten) allebei vrij voor € 416.  

 

3. OV beleid

Er blijft € 341 aan lastenbudget over op het ov-beleid. Er wordt een bestemmingsvoorstel gedaan om deze middelen in te zetten voor de nachtmetro in 2019.

 

4. Diverse afwijkingen

Er zijn diverse kleine voor- en nadelige afwijkingen op de overige lasten en baten van € 293.

 

5. IFR Hoek van Holland buitenruimte en verkeersaanpassing

Door de vertraging bij de ombouw van de Hoekse Lijn zijn de aanpak van de buitenruimte en de verkeersaanpassing bij Hoek van Holland Strand doorgeschoven naar 2019. De hiervoor begrote lasten en onttrekking uit het IFR (baten) à € 534 zijn daardoor niet aangewend.

 

7. Diverse afwijkingen

Er zijn diverse kleine voor- en nadelige afwijkingen op de reserves.

Bijstellingen

N.v.t.