Het Parkeerplan 2016-2018 "Parkeren in Beweging" heeft in 2018 richting gegeven aan de uitwerking van het stedelijke parkeerbeleid. De maatregelen zijn gericht op de verdere ontwikkeling van de City Lounge in de binnenstad, een gebiedsgericht parkeerbeleid in de stadswijken en een verbetering van P+R-voorzieningen aan de stadsrand. De inzet is gericht op een verschuiving van parkeren op straat naar parkeren in parkeergarages en op P+R-voorzieningen.

Doelstellingen product

Het product Parkeren is er de komende jaren op gericht om investeringen die de afgelopen jaren zijn gedaan in parkeergarages en P+R-voorzieningen zo goed mogelijk te benutten door een beweging te maken van parkeren op straat naar parkeren in parkeergarages en op P+R-voorzieningen.

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?

Een integraal parkeerbeleid draagt bij aan de hogere eisen die worden gesteld aan de kwaliteit van leven in de stad, aan de kwaliteit van de openbare ruimte en aan de organisatie van de bereikbaarheid. Het product Parkeren bestaat uit straatparkeren, garageparkeren, fietsparkeren en P+R (Park & Ride).

 

Straatparkeren

Per 19 januari 2018 is in een groot deel van de binnenstad op proef de betaald parkeertijd op vrijdag en zaterdag uitgebreid van 23.00 uur naar 01.00 uur ('s nachts). Doel hiervan is de hoge parkeerdruk op straat te verminderen ten gunste van vergunninghouders en het uitgaanspubliek te stimuleren om gebruik te maken van parkeergarages. Uit de proef is gebleken dat de gewenste resultaten zijn behaald. De parkeerdruk op straat is met gemiddeld 5% afgenomen en de bezetting van de parkeergarages is toegenomen. Het college heeft in december 2018 besloten de maatregel definitief door te voeren.

In juni 2018 is in de wijk Bloemhof (Midden) betaald parkeren ingevoerd bij circa 1300 parkeerplaatsen. In oktober 2018 is in de Tarwewijk aan de Brielselaan (bovendijks) en de Maashaven Zuidzijde betaald parkeren ingevoerd bij circa 250 parkeerplaatsen. 

In november 2018 heeft het college besloten ook in de wijken Bloemhof (Zuid) en Walravenbuurt per 4 februari 2019 betaald parkeren in te voeren (1750 parkeerplaatsen). Na invoering van betaald parkeren in Bloemhof Midden was de parkeerdruk in deze aangrenzende wijken sterk toegenomen.

 

Garageparkeren

Als gevolg van de maatregelen die in het kader van het Parkeerplan 2016-2018 zijn uitgevoerd is ook in 2018 de bezetting van de gemeentelijke parkeergarages toegenomen. Het aantal kortparkeerders (bezoekers) in de 'stadsgarages' in het Centrum is in 2018 (net als in 2017) met 17% gestegen (van 965.000 naar 1.130.000 parkeerders). De sterkste stijging heeft plaatsgevonden in de parkeergarages Museumpark (+ 30%) en Schouwburgplein 1 en 2 (+ 26%).

Ruim 100 bewoners van het Centrum hebben inmiddels een abonnement voor een van de gemeentelijke parkeergarages afgenomen onder de voorwaarde dat hun permanente parkeervergunning op straat wordt beëindigd.

Ook het aantal zakelijke abonnementen in de gemeentelijke parkeergarages is in 2018 verder toegenomen, mede als gevolg van de verdere verdichting van de binnenstad.

 

Fietsparkeren

In 2018 zijn er in totaal 38 fietstrommels geplaatst, met name in de wijken Noord en Delfshaven. Hiermee is het totale aantal fietstrommels op 855 gekomen (3420 fietsstallingsplaatsen). Bij de begrotingsbehandeling in november 2018 is de motie "Mijn fiets staat veilig" aangenomen. In deze motie maakt de vraag naar meer fietstrommels onderdeel uit van een bredere opdracht aan het college tot meer en veilige (inpandige) fietsparkeervoorzieningen. Inzet voor 2019 en verder is een verdubbeling van het jaarlijks aantal te plaatsen fietstrommels van 40 naar 80 trommels.

In de openbare ruimte zijn in 2018 circa 1700 fietsnietjes geplaatst, waarmee het aantal fietsparkeerplaatsen met circa 3400 is toegenomen.

In april 2018 is in de gemeentelijke parkeergarage Meent (Binnenrotte) een openbare fietsenstalling gerealiseerd, die plaats biedt aan 64 fietsen. Dit is de eerste concrete uitwerking van een haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijkheid om gemeentelijke parkeergarages in te zetten voor fietsparkeren.

 

P+R

Sinds juli 2017 is op de grootschalige P+R-voorzieningen Kralingse Zoom, Slinge en Alexander het gebruik van P+R in combinatie met daadwerkelijk gebruik van openbaar vervoer gratis. Deze maatregel is ook in 2018 van toepassing geweest en heeft geleid tot een forse toename van het gebruik. Het gebruik is met circa 30% toegenomen ten opzichte van 2017 (van 650.000 naar 850.000 gebruikers op de betreffende 3 P+R-voorzieningen).

Toelichting ontwikkelingen

In februari 2018 heeft de Gemeenteraad de Beleidsregeling Parkeernormen auto en fiets gemeente Rotterdam 2018 vastgesteld. Deze beleidsregeling heeft als doel om bij nieuwe bouwontwikkelingen voldoende parkeergelegenheid te garanderen voor auto's en fietsen voor de beoogde functies. Uitgangspunt is de juiste balans te vinden op het gebied van duurzaamheid, bereikbaarheid en de kwaliteit van de openbare ruimte.

 

In november 2018 heeft het college besloten lid te worden van het Servicehuis Parkeer- en verblijfsrechten (SHPV). SHPV is een landelijk opererende coöperatie voor en van gemeenten en biedt via het Nationaal Parkeer Register (NPR) de infrastructuur voor mobiel parkeren, parkeerautomaten en vergunningsystemen. Daarnaast initieert en faciliteert het SHPV innovaties, zoals mobiel parkeren in parkeergarages en digitalisering van gehandicaptenparkeerkaarten.

Wat heeft het gekost?

Overzicht baten en lasten ParkerenRekening
2017
Oorspr.
Begroting 2018
Bijgestelde
Begroting
2018
Realisatie
2018
Afwijking
Baten exclusief reserves96.88994.56799.217100.6311.415

Totaal baten 96.889 94.567 99.217 100.631 1.415
Bijdragen rijk en mede-overheden 121 0 0 29 29
Opbrengsten derden 96.768 94.567 99.217 100.601 1.384
Overige baten 0 0 0 1 1
Lasten exclusief reserves65.78667.61167.08165.890-1.191

Apparaatslasten 10.333 9.475 10.618 10.506 -112
Inhuur 1.185 130 890 808 -83
Overige apparaatslasten 372 347 357 442 85
Personeel 8.776 8.997 9.371 9.256 -115
Interne Lasten 38.895 36.976 38.838 38.726 -112
Beleidspecifiek vastgoed 16.404 15.871 15.954 14.992 -962
Overige doorbelastingen 22.491 21.105 22.883 23.734 851
Programmalasten 16.558 21.160 17.626 16.658 -967
Financieringslasten 0 0 0 0 0
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 8.999 15.656 12.121 10.860 -1.261
Kapitaallasten 4.439 3.195 3.195 3.124 -71
Overige programmalasten 3.121 2.310 2.310 2.675 365
Saldo voor vpb en reserveringen 31.102 26.956 32.136 34.741 2.606
Vennootschapsbelasting00000
Saldo voor reserveringen 31.102 26.956 32.136 34.741 2.606
Mutaties reserves1.6093030300
Onttrekking aan reserves 30 30 30 30 0
Vrijval reserves 1.579 0 0 0 0
Saldo voor overhead 32.711 26.986 32.166 34.771 2.606

Toerekening overhead aan ParkerenRekening
2017
Oorspr.
begroting
2018
Bijgestelde
Begroting
2018
Realisatie
2018
Afwijking
Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting 2.959 2.746 2.746 2.746 0
Overhead clustermanagement en ondersteuning 2.283 2.165 2.296 2.491 195
Saldo na overhead 27.469 22.075 27.123 29.534 2.411

Toelichting op afwijkingen

Overzicht afwijkingenAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking saldo
Afwijking baten en lasten 1.415 -1.191 2.606
1. Parkeerbaten 1.415 0 1.415
2. Onderhoud parkeergarages 0 -962 962
3. Diverse afwijkingen 0 -229 229
Saldo voor overhead 1.415 -1.191 2.606

1. Parkeerbaten
Het voordeel op de baten komt door hogere inkomsten vanuit het bezoekersparkeren op straat, uitbreidingen van het aantal parkeervergunningen op straat en de toename van abonnementen in parkeergarages.

 

2. Onderhoud parkeergarages
De onderhoudskosten van de parkeergarages zijn € 0,9 mln lager doordat voor het in 2018 geplande onderhoud uit opnames ter plaatse bleek dat minder onderhoud benodigd was.

 

3. Diverse afwijkingen
Er zijn diverse kleinere voor-en nadelige afwijkingen op de overige parkeerlasten welke uiteindelijk hebben geleid tot een voordeel van € 0,2 mln.

Bijstellingen

Overzicht bijstellingen Parkeren8-maands 201810-maands 2018Totaal
Coalitieakkoord: Basispad 2.0410 2.041
Coalitieakkoord 2.000 0 2.000
Incidentele huisvestingskosten 41 0 41
Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 950 2.500 3.450
Actualiseren begroting 0 257 257
Baten parkeren 950 0 950
Kosten en dekking Digitaliseringsagenda en HR Uitvoeringsagenda 0 543 543
Parkeren Baten 0 1.700 1.700
Ramingsbijstellingen vermijdbaar000
Actualiseren begroting 0 0 0
Totaal 2.991 2.500 5.491

Toelichting op overzicht van bijstellingen

Coalitieakkoord
In 2017 zijn de baten van parkeren op straat met € 2 mln. verhoogd. Deze hogere opbrengst is structureel en is daarom ook vanaf 2018 structureel in de begroting verwerkt.

Incidentele hogere kosten Concernhuisvesting
Bij de tweede herziening 2018 is er binnen programma Overhead melding gemaakt van incidenteel hogere huisvestingskosten van € 3,1 mln. Dit betrof niet activeerbare projectkosten ad 1,7 mln en 1,4 mln hogere huisvestingslasten als gevolg van een langere overgangsperiode voor de verhuizing van het archief en de dienstverlening van de kredietbank naar de nieuwe Stadhuis XL+ winkel. Deze incidenteel hogere huisvestingslasten van € 3,1 mln zijn verdeeld over diverse producten. Vanuit dit product is een budgetbedrag van € 41 overgeheveld. Voor de uiteindelijke realisatie van deze bijstelling wordt verwezen naar het product concernhuisvesting.

Actualiseren begroting
Het benodigde lastenbudget voor het product Parkeren is bij de 10-Maands 2018 geactualiseerd door lagere kosten die niet eerder zijn voorzien.

Baten parkeren
De parkeerbaten zijn in 2018 hoger uitgevallen door hogere bezetting in de parkeergarages. Dit komt voornamelijk door uitbreiding parkeercontracten en toegenomen verkoop van (voordeel)kaarten voor garages.

Kosten en dekking Digitaliseringsagenda en HR Uitvoeringsagenda
In 2018 is een start gemaakt met de uitvoering van de Digitaliseringsagenda en HR Uitvoeringsagenda.. De hiermee samenhangende kosten en dekking zijn gerealiseerd binnen verschillende producten. Dit is met deze begrotingswijziging verwerkt in de begroting 2018. Voor dit product betekende dit (per saldo) een bijstelling van € 543. Voor de uiteindelijke realisatie van deze bijstelling wordt verwezen naar het product concernondersteuning.

Parkeren baten
De parkeerbaten zijn € 1,7 mln hoger uitgevallen doordat er beter is betaald voor het parkeren op straat en de bezetting in de parkeergarages is toegenomen.