Volksgezondheid en zorg

Gemeente Rotterdam ondersteunt de Rotterdammers waar nodig. We bereiken steeds meer inwoners en we verbeteren de toegankelijkheid van de zorg. Vanaf 2018 is de volgende stap gezet naar een meer integraal Rotterdams stelsel van zorg, welzijn en jeugdhulp. Met het uitvoeringsprogramma Rotterdam Vitale stad 2016-2020 zet de gemeente in op bevordering van de gezondheid en van een gezonde leefomgeving. De gemeente is aanjager, verbinder en uitvoerder van gezondheidsbescherming, zoals de bestrijding van infectieziekten.

PRODUCT 1

Openbare gezondheidszorg

De gemeente Rotterdam werkt aan meer gezonde levensjaren voor alle Rotterdammers. De gemeente doet dit door de gezondheid van haar bewoners te bewaken en bevorderen en indien nodig actief in te grijpen om de gezondheid te beschermen. Rotterdammers werken in de eerste plaats zelf aan hun gezondheid. De gemeente stimuleert, ondersteunt en beschermt hen waar nodig. Dit doet de gemeente samen met tal van partners, door ‘good practices’ zichtbaar te maken en partners te vragen bij te dragen aan de vitale stad.

PRODUCT 2

Zorg jeugd

Rotterdam is een jeugdige stad. Een stad met potentie. Belangrijk is dat alle kinderen hier kansrijk, veilig en gezond opgroeien. Dat betekent: versterken van perspectief en beperken van problematiek. Rotterdam is verantwoordelijk voor goede hulp voor jeugdigen en jeugdgezondheidszorg. Een aantal programma’s ondersteunt deze ambities, waarmee we inzetten op talentontwikkeling, veiligheid en gezondheid.

PRODUCT 3

Zorg volwassenen

De gemeente Rotterdam investeert in de zorg voor zijn inwoners. De meeste Rotterdammers kunnen zichzelf prima redden. Maar als dat niet lukt, ondersteunt de gemeente degenen die het nodig hebben. Het gaat hierbij om ondersteuning van mensen met psychische en psychosociale problemen, en individuele maatwerkvoorzieningen op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) inclusief maatschappelijke opvang en beschermd wonen en de aanpak van huiselijk geweld.

Doelstellingen programma

Prioriteiten

 • zorgen voor adequate ondersteuning en zorg voor (jonge) Rotterdammers die dat nodig hebben; de uitgaven aan Wmo-arrangementen zijn daarbij in balans met de rijksinkomsten
 • sturing op contractafspraken voor de uitvoering van de  integrale opdrachten voor 2018-2021 voor de wijkteams en op de levering van de Wmo-arrangementen
 • uitvoeren en borgen van de programma’s Veilig Thuis en (Openbare) geestelijke gezondheidszorg (O)GGZ / Eerder Thuis, inclusief de aanpak verwarde personen
 • uitvoering van de maatregelen in het Uitvoeringsprogramma Rotterdam Vitale stad 2016-2020
 • uitvoering van het Rotterdams 15-puntenplan voor nazorg na detentie 2016-2020
 • invoering van het doelgroepenvervoer
 • samenwerking met zorgverzekeraars
 • uitvoering van het programma Stevige start
 • kansrijk opgroeien van Rotterdamse kinderen en jongeren
 • uitvoering en borging van het programma Drugs & Alcohol II: Blijf helder
 • uitvoering programma Elke Jongere telt
 • NRJ: Transformatie jeugdhulp 
 • BRMO (Bijzonder Resistente Micro-Organismen): voorbereiding op nieuwe taken die op het gemeentelijk pad komen

Wat heeft het gekost?

Overzicht baten en lasten Volksgezondheid en zorgRekening
2017
Oorspr.
Begroting 2018
Bijgestelde
Begroting
2018
Realisatie
2018
Afwijking
Baten exclusief reserves43.37233.88235.76234.530-1.232

Totaal baten 43.372 33.882 35.762 34.530 -1.232
Bijdragen rijk en mede-overheden 35.153 27.932 26.648 26.194 -453
Financieringsbaten 0 0 0 0 0
Opbrengsten derden 8.211 5.951 9.114 8.335 -779
Overige baten 7 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves628.221618.078664.495654.195-10.300

Apparaatslasten 70.728 63.175 75.752 78.073 2.320
Inhuur 9.562 1.723 6.414 9.883 3.469
Overige apparaatslasten 1.155 1.736 1.876 1.381 -495
Personeel 60.011 59.716 67.462 66.808 -654
Interne Lasten 3.019 1.798 1.475 2.681 1.206
Beleidspecifiek vastgoed 199 0 0 581 581
Concernbrede bedrijfsvoeringskosten 0 0 0 0 0
Overige doorbelastingen 2.820 1.798 1.475 2.101 625
Programmalasten 554.475 553.105 587.268 573.441 -13.827
Financieringslasten -50 0 0 0 0
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 72.065 100.520 80.582 77.647 -2.934
Kapitaallasten 889 1.774 856 856 0
Overige programmalasten 197 0 0 269 269
Sociale uitkeringen 274.227 252.860 303.031 301.224 -1.806
Subsidies en inkomensoverdrachten 207.147 197.952 202.799 193.444 -9.355
Saldo voor vpb en reserveringen -584.849 -584.196 -628.733 -619.665 9.068
Vennootschapsbelasting00000
Saldo voor reserveringen -584.849 -584.196 -628.733 -619.665 9.068
Mutaties reserves23.665-9.2004.176-1.621-5.796
Toevoeging aan reserves 0 10.000 10.000 10.000 0
Onttrekking aan reserves 23.647 800 14.176 8.379 -5.796
Vrijval reserves 18 0 0 0 0
Saldo voor overhead -561.185 -593.396 -624.558 -621.286 3.272

Toerekening overhead aan Volksgezondheid en zorgRekening
2017
Oorspr.
begroting
2018
Bijgestelde
Begroting
2018
Realisatie
2018
Afwijking
Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting 39.280 40.370 40.370 40.370 0
Overhead clustermanagement en ondersteuning 17.949 15.716 19.796 19.466 -330
Saldo na overhead -618.414 -649.482 -684.723 -681.121 3.602

Toelichting op overzicht baten en lasten

Het gepresenteerde overschot op dit programma van per saldo € 3,3 mln geeft een vertekend beeld. Om financieel technische redenen mogen de forse meerkosten van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond niet in deze jaarrekening 2018 meegenomen worden, maar moeten ze worden meegenomen in 2019 (zie ook product Zorg Jeugd, toelichting Wat mag het kosten). Ook lagere subsidievaststellingen over 2017 leverden een bijdrage aan het positieve saldo.

Daarnaast is sprake van een tekort voor de Bed Bad Brood-regeling en voor de medisch-noodzakelijke opvang van illegalen. Daarvoor maken we wel kosten maar ontvangen we geen middelen van het Rijk.

 

BBV-indicatoren

Beschrijving BBV-indicatorEenheid  Bron
1. Jongeren met jeugdhulp % van alle jongeren tot 18 jaar Streefwaarden 13,9% CBS
    Realisatie 14,1% 2017  
2. Jongeren met jeugdbescherming % van alle jongeren tot 18 jaar Streefwaarden 1,8% CBS
    Realisatie 1,9% 2017  
3. Jongeren met jeugdreclassering % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar Streefwaarden 1,0% CBS
    Realisatie 1,1% 2017  
4. Cliënten met een maatwerkarrangement Aantal per 1.000 inwoners Streefwaarden n.v.t. CBS
    Realisatie 78 2017  

Toelichting op BBV-indicatoren

Alle gemeenten zijn verplicht om in hun begroting 39 beleidsindicatoren op te nemen. Via de website www.waarstaatjegemeente.nl  zijn alle indicatoren eenvoudig en in één keer te vinden.