Balans

De vaste activa bestaan uit de immateriële, de materiële en de financiële vaste activa. De vlottende activa bestaan uit voorraden, debiteuren (uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar), liquide middelen en overlopende activa. De vaste passiva bestaat uit eigen vermogen, voorzieningen en vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer. De vlottende passiva bestaan uit crediteuren (netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar) en overlopende passiva. In onderstaande tabel wordt in de kolom 31-12-2018 de cijfers voor resultaatbestemming getoond en in de kolom 1-1-2019 de cijfers na resultaatbestemming.

VASTE ACTIVA31-12-20181-1-201931-12-2019
Immateriële vaste activa      
     Bijdragen aan activa in eigendom van derden 22.959 22.959 36.190
Subtotaal Immateriële vaste activa 22.959 22.959 36.190
Materiële vaste activa      
     Investeringen met een economisch nut 1.965.952 1.965.952 1.968.132
     Investeringen met een economisch nut waarvoor ter bestrijding van kosten een heffing kan worden geheven 141.233 141.233 163.483
     Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut 429.148 429.148 511.904
Subtotaal Materiële vaste activa 2.536.333 2.536.333 2.643.519
Financiële vaste activa      
     Kapitaalverstrekkingen 381.036 381.036 396.588
     Leningen 215.998 215.998 196.950
     Overige langlopende leningen 20.657 20.657 13.443
     Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer 750 750 0
Subtotaal Financiële vaste activa 618.441 618.441 606.981
TOTAAL VASTE ACTIVA 3.177.733 3.177.733 3.286.690
VLOTTENDE ACTIVA31-12-20181-1-201931-12-2019
Voorraden -148.986 -148.986 -116.117
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 335.014 335.014 304.616
Liquide middelen 2.716 2.716 14.501
Overlopende activa 147.659 147.659 145.350
Totaal vlottende activa 336.403 336.403 348.350
       
TOTAAL ACTIVA 3.514.136 3.514.136 3.635.040
BUITEN BALANSTELLING31-12-20181-1-201931-12-2019
Niet uit balans blijkende rechten:      
Recht op claim BCF 2013 ter behoud van onderhoud en investeringen afd. BC 116 116 116
Recht op claim BCF 2013 re-ïntegratie 0 0 1.975
Recht op claim BCF 2014 ter behoud van onderhoud en investeringen afd. BC 0 0 123
Recht op claim BCF 2014 re-ïntegratie 0 0 2.068
VASTE PASSIVA31-12-20181-1-201931-12-2019
Eigen vermogen      
     Algemene reserve 179.980 184.288 175.834
     Bestemmingsreserves 845.498 898.510 908.286
     Gerealiseerde resultaat 57.320 0 31.284
Subtotaal Eigen vermogen 1.082.798 1.082.798 1.115.404
       
Voorzieningen 60.957 60.957 101.406
Vaste schulden met een renteypische looptijd van één jaar of langer 1.630.381 1.630.381 1.665.476
Subtotaal Voorzieningen en Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer 1.691.338 1.691.338 1.766.882
Totaal vaste passiva 2.774.136 2.774.136 2.882.286
VLOTTENDE PASSIVA31-12-20181-1-201931-12-2019
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 446.075 446.075 434.310
Overlopende passiva 293.925 293.925 318.444
Totaal vlottende passiva 740.000 740.000 752.754
       
TOTAAL PASSIVA 3.514.136 3.514.136 3.635.040
BUITEN BALANSTELLING31-12-20181-1-201931-12-2019
Niet uit balans blijkende verplichtingen:      
Borgstellingen waarborgfondsen met achtervang gemeente Rotterdam 10.211.456 10.211.456 10.011.419
Garanties volkshuisvesting particulieren 40.691 40.691 36.714
Garanties ten behoeve van rechtspersonen 120.993 120.993 117.267
Indirecte garantstellingen uit hoofde van gemeenschappelijke regelingen 62.987 62.987 69.580